Europeiskt betalningsföreläggande

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Ja. Kapitel 49 i civilprocesslagen (tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS) reglerar skyndsam handläggning av betalningsförelägganden.

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Förfarandet gäller för fordringar som härrör från privaträttsliga förhållanden och är avsett att omfatta betalning av vissa penningsummor.

Skyndsam handläggning av betalningsförelägganden är inte tillämplig på utomobligatoriska fordringar, förutom

 • fordringar som grundar sig på lagen om ansvarsförsäkring av motorfordon (liikluskindlustuse seadus),
 • fordringar där gäldenären har erkänt förpliktelsen eller då en annan ingången överenskommelse måste fullgöras.

Skyndsam handläggning av betalningsförelägganden är inte tillämplig om

 • fordran ännu inte har förfallit till betalning då ansökan ingavs, utom för räntefordringar vid sen betalning som accessorisk fordran, eller om ansökan är beroende av att en ömsesidig förpliktelse fullgörs och någon sådan förpliktelse ännu inte har fullgjorts,
 • föremålet för ansökan utgör en ersättning för ideell skada,
 • ansökan ingavs gällande någon som är försatt i konkurs,
 • ansökan gäller flera gäldenärer och inte härrör från samma grund eller förpliktelse.

Skyndsam handläggning av betalningsförelägganden är inte tillämplig på accessoriska fordringar om de överstiger huvudfordran.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Ja. Ja. Skyndsam handläggning av betalningsföreläggande är inte tillämplig på fordringar över 8 000 euro. Denna summa avser både huvudfordran och accessoriska fordringar.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Tillämpningen av skyndsam handläggning av betalningsförelägganden är frivillig. Borgenären får själv besluta om skyndsam handläggning eller ett vanligt förfarande ska användas.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ja. Det finns inga begränsningar i den nationella lagstiftningen av skyndsam handläggning av betalningsförelägganden om svaranden bor eller befinner sig utomlands. Inom EU fastställs behörigheten avseende svaranden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012.

1.2 Behörig myndighet

Ansökningar om skyndsam handläggning av betalningsförelägganden hanteras av enheten för betalningsförelägganden vid den lokala domstolsavdelningen i Haapsalu under Pärnu distriktsdomstol (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond).

1.3 Formella krav på ansökan

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Skyndsam handläggning av betalningsförelägganden är endast tillgängligt elektroniskt och ansökan kan därför bara inges till domstol via portalen Avalik E-toimik eller via informationssystemens nivå för säkert utbyte av uppgifter X-tee.

Ansökningar kan inges via E-toimik på webbsidan: https://www.e-toimik.ee/.

Enligt artikel 485.2 i TsMS kan ett bestridande inges på den blankett som bifogas betalningsanmodan, eller i annat format. Blanketten finns i Riigi Teataja (Estlands officiella kungörelseorgan).

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej, det är inte obligatoriskt att ha ett ombud.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

En ansökan om skyndsam handläggning av betalningsförelägganden bör innehålla en kortfattad beskrivning av de omständigheter som ligger till grund för fordran samt en kortfattad beskrivning av de bevis som sökanden kan inge för att styrka sin fordran i samband med en talan. En fordran ska grunda sig på sakförhållanden och underbyggas av skriftlig bevisning. En fordran är uppenbart oskäligt om den, med beaktande av de omständigheter som läggs fram i ansökan som grund för betalningsföreläggandet, inte kan fullgöras rättsligt.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Några skriftliga belägg behövs inte för att bekräfta att kravet har lämnats in. Ansökan bör dock innehålla en kort beskrivning av den bevisning som sökanden kan lämna till stöd för sin fordran i samband med en talan.

1.4 Avvisning

Domstolen avslår en ansökan om skyndsam handläggning av betalningsförelägganden om

 1. skyndsam handläggning av betalningsförelägganden inte medges enligt civilprocesslagen,
 2. ansökan inte uppfyller de krav som anges i civilprocesslagen,
 3. det inte har visat sig möjligt att delge gäldenären betalningsanmodan inom rimlig tid och den inte kan delges via offentlig kungörelse och sökanden uttryckligen har bett om att förfarandet ska upphöra om fordran bestrids,
 4. sökanden underlåter att inom utsatt frist informera domstolen om utfallet av delgivningen med parten i förfarandet,
 5. eventuella skäl att avbryta förfarandet blir uppenbara.

1.5 Överklagande

Ett beslut om avslag av en ansökan om skyndsam handläggning av betalningsförelägganden kan inte överklagas. Ett avslag av en ansökan begränsar inte sökandens rätt att ta upp fordran i samband med en talan eller en skyndsam handläggning av ett betalningsföreläggande.

1.6 Bestridande

Gäldenären kan bestrida en fordran eller en del av en fordran till den domstol som utfärdat betalningsanmodan inom 15 dagar från att betalningsföreläggandet meddelats, eller inom 30 dagar om betalningsföreläggandet meddelats utomlands.

Ett bestridande kan inges på den blankett som bifogats betalningsanmodan, eller i annat format. Ett bestridande behöver inte styrkas.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om gäldenären i tid bestrider betalningsanmodan ska den domstol som utfärdade den fortsätta att pröva ärendet eller hänskjuta det till den domstol som anges i ansökan om skyndsam handläggning av betalningsföreläggande eller till den domstol som anges i en gemensam ansökan från parterna. I ärenden som gäller ägande av en lägenhet eller samägd fastighet fortsätter förfarandet såvida sökanden inte har begärt att åtgärder ska vidtas eller att förfarandet ska avslutas. Talan anses vara väckt i samband med att ansökan inges om skyndsam handläggning av betalningsföreläggande.

Om sökanden uttryckligen har begärt att förfarandet ska avslutas i de fall ett bestridande har ingetts ska förfarandet avslutas.

Om gäldenären i sitt bestridande av betalningsanmodan delvis erkänner fordran ska den domstol som prövar ärendet utfärda ett betalningsföreläggande gällande det erkända beloppet och fortsätta prövningen av återstoden av målet.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Om gäldenären underlåter att betala den summa som anges i betalningsanmodan och inte bestrider den i tid, ska domstolen utfärda ett betalningsföreläggande för det aktuella beloppet.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Ett betalningsföreläggande bör innefatta en förklaring för gäldenären om dennes rätt att överklaga beslutet inom 15 dagar, eller inom 30 dagar om betalningsanmodan delgivits utomlands. En förklaring ska ges till gäldenären om att beslutet endast kan överklagas på grundval av en av följande omständigheter:

 1. Betalningsanmodan delgavs gäldenären på annat sätt än personligen mot underskrift eller elektroniskt, och delgavs inte, utan gäldenärens egen förskyllan, i tid med påföljd att gäldenären inte kunde bestrida den i tid.
 2. Gäldenären kunde inte bestrida betalningsanmodan av godtagbara skäl som ligger bortom gäldenärens kontroll.
 3. Förutsättningarna för skyndsam handläggning av betalningsförelägganden uppfylldes inte, eller villkoren för skyndsam handläggning av betalningsförelägganden överträddes väsentligen på något annat sätt, eller den fordran som den skyndsamma handläggningen gäller är uppenbart oskälig.

Gäldenärens juridiska ombud eller universalarvinge kan överklaga ett betalningsföreläggande inom två månader från att ha fått kännedom om det, om det vid tidpunkten för domstolsbeslutet fanns uppenbara skäl att upphäva det, men domstolen inte var och omöjligen kunde vara medveten om dessa skäl. Den person som överklagar beslutet bör göra det på grundval av en av ovanstående omständigheter.

Senaste uppdatering: 31/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.