Europeiskt betalningsföreläggande

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Ja, det finns ett förfarande för betalningsföreläggande i Ungern. Förfarandet regleras av lag L från 2009 om betalningsföreläggande. Förfarandet för betalningsföreläggande är ett förenklat civilrättsligt förfarande som faller under en notaries befogenheter och som är syftar till att driva in penningfordringar. Vid förfarandet för betalningsföreläggande används automatiserad behandling av uppgifter. Notarien använder sig av det ungerska notarieförbundets (MOKK) gemensamma onlinesystem. Det är tillgängligt i hela Ungern för notarier, parter i målet och andra personer som berörs av förfarandet. Som ett utomrättsligt civilrättsligt förfarande har ett notariatsförfarande samma verkan som ett domstolsförfarande.

1.1 Användningsområde

Med några få undantag kan förfallna penningfordringar drivas in genom ett betalningsföreläggande.

Om det omtvistade beloppet, beräknat i enlighet med relevanta regler i lag CXXX från 2016 om civilprocesslagen, inte överstiger 3 000 000 ungerska forinter (HUF) kan en förfallen penningfordran endast drivas in genom ett betalningsföreläggande eller genom ett försök att få till stånd en uppgörelse före rättegången. Denna bestämmelse gäller endast om

 1. båda parterna har känd hemvist eller, om en sådan saknas, en känd vistelseort, ett känt säte eller en känd filial (delgivningsadress) i Ungern, och
 2. fordran inte grundas på ett rättsförhållande som fastställts enligt lag I från 2012 om arbetslagen, anställning inom den offentliga sektorn, ett tjänsteförhållande, deltagande i ett offentligt sysselsättningsprogram, ett anställningsavtal som ingåtts enligt lagen om sport, ett praktikavtal som ingåtts inom ramen för yrkesutbildning, ett avtal om praktikplats för studenter enligt lagen om högre utbildning eller ett anställningsförhållande med ett socialt kooperativ eller ett anställningskooperativ som ingåtts av en medlem av ett sådant kooperativ eller ett offentligt tjänsteförhållande eller administrativt avtal i den mening som avses i lag I från 2017 om förvaltningsprocesslagen. Penningfordringar till följd av dessa rättsförhållanden kan endast drivas in med hjälp av ett betalningsföreläggande om ärendet inte gäller inledande, ändring eller avslutande av rättsförhållandet eller är en rättslig följd av att arbetstagaren har gjort sig skyldig till en brottslig överträdelse av de skyldigheter som följer av rättsförhållandet eller en rättslig följd av ett disciplinbrott från arbetstagarens sida.

Om det omtvistade beloppet, beräknat i enlighet med de relevanta reglerna i civilprocesslagen, överstiger 30 000 000 HUF får en penningfordran inte drivas in med hjälp av ett betalningsföreläggande.

Indrivningen av en penningfordran inbegriper inte indrivning av hypoteksfordringar från en hypoteksinnehavare.

Ett betalningsföreläggande kan inte utfärdas om gäldenären saknar känd delgivningsadress i Ungern.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Se svaret i punkt 1.1.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Ja, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Som framgår av svaret i punkt 1.1 är det obligatoriskt vid belopp under 30 000 000 HUF. I övriga fall är det frivilligt.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ett betalningsföreläggande kan inte utfärdas om gäldenären saknar känd delgivningsadress i Ungern.

1.2 Behörig myndighet

I ett förfarande för betalningsföreläggande är notarien behörig för hela Ungerns territorium. Ett förfarande för betalningsföreläggande ger inte upphov till någon domsrättsklausul.

Fordringar som framställs muntligen eller i pappersform handläggs av den notarie som tog emot fordran, medan fordringar som lämnas på elektronisk väg automatiskt tilldelas en notarie med hjälp av ett datorprogram.

1.3 Formella krav på ansökan

Ansökan om utfärdande av ett betalningsföreläggande ska lämnas antingen skriftligen, genom användning av det för ändamålet avsedda formuläret, eller muntligen.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Det är obligatoriskt att använda standardformuläret för både elektroniska ansökningar och ansökningar i pappersform. Formuläret kan laddas ner på webbplatsen för det ungerska notarieförbundet (MOKK) eller beställas från en notarie.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Ansökan måste innehålla

 • uppgifter om det rättsförhållande som fordran grundas på, den rättighet som görs gällande och det belopp som huvudfordran och tillhörande avgifter uppgår till,
 • det datum då det rättsförhållande som ligger till grund för fordran fastställdes och fordrans förfallodag,
 • andra uppgifter som kan krävas för att identifiera fordran.

Ansökan kan innehålla en kort presentation av de omständigheter som ligger till grund för den rättighet som gjorts gällande och den bevisning som anförs.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Det sker inte någon bevisupptagning i ett förfarande för betalningsföreläggande. Ansökan kan emellertid innehålla en kort presentation av de omständigheter som ligger till grund för den rättighet som gjorts gällande och den bevisning som anförs. Denna bestämmelse hindrar inte en notarie från att undersöka huruvida en ansökan om delvis befrielse från betalning av kostnader, en ansökan om avbetalning eller en ansökan om uppskov med betalningen är välgrundad.

1.4 Avvisning

Notarien avvisar ansökan om det kan slås fast att

 1. ungerska notarier eller, om ärendet omvandlas till ett vanligt civilrättsligt förfarande, de ungerska domstolarna enligt lag, en bindande EU-rättsakt eller en internationell konvention saknar behörighet på området, eller om en utländsk domstol har exklusiv behörighet,
 2. borgenärens fordran faller inom domstolarnas eller en annan myndighets exklusiva behörighet,
 3. det enligt lagstiftningen inte går att utfärda ett betalningsföreläggande,
 4. det redan pågår ett förfarande för betalningsföreläggande mellan parterna som avser samma fordran och grundas på samma omständigheter, eller att de rättsliga konsekvenserna av att väcka en talan redan har uppkommit, eller att ett betalningsföreläggande som avser samma fordran redan har vunnit laga kraft eller en dom som avser samma fordran redan har meddelats,
 5. en part inte har processbehörighet,
 6. borgenären saknar delgivningsadress i Ungern när han eller hon inger ansökan om betalningsföreläggande, eller att borgenärens ungerska delgivningsadress upphör att gälla efter att ansökan ingetts, eller att borgenären inte kunde delges på den ungerska delgivningsadress som borgenären har uppgett,
 7. borgenären begär delgivning i form av kungörelse av betalningsföreläggandet,
 8. delgivningen av betalningsföreläggandet till svarandens adress i Ungern har misslyckats flera gånger, förutom i de fall då delgivning presumeras ha skett,
 9. borgenärens ansökan har ingetts för tidigt eller, av något annat skäl än preskription, inte kan verkställas av en domstol,
 10. borgenären inte har iakttagit den tidsfrist som fastställts i separat lagstiftning för att driva in fordran i ett civilrättsligt förfarande,
 11. en ansökan som lämnats in av ett juridiskt ombud inte uppfyller kraven på vad en ansökan ska innehålla enligt tillämplig lag eller delegerad lagstiftning, eller ansökan inte innehåller det juridiska ombudets fullmakt, eller förfarandekostnaderna inte har betalats,
 12. en juridisk person eller en annan person som enligt lag är skyldig att använda sig av elektronisk handläggning inte har lämnat in sin ansökan på elektronisk väg, med undantag för de fall där en ansökan om nedsättning av kostnaderna har lämnats in av en fysisk person som har ett juridiskt ombud,
 13. borgenären, efter domstolens uppmaning att rätta till brister i ansökan, inte har lämnat in en rättad ansökan (eller en rättad version av den berörda delen) inom den angivna tidsfristen, eller att ansökan fortfarande är ofullständig och därför inte kan prövas, eller att borgenären inte har betalat den administrativa avgiften i förskott, eller
 14. borgenären kräver betalning av förfarandekostnader i en fordran enligt materiell rätt.

Förutom i de fall då delgivning presumeras ha skett ska sökanden underrättas om betalningsföreläggandet inte kunde delges svaranden och samtidigt uppmanas att anmäla svarandens nya delgivningsadress i Ungerns inom trettio dagar. Om borgenären lämnar de begärda uppgifterna måste ett nytt försök till delgivning göras. Om det nya försöket inte lyckas ska ansökan avslås av det skäl som anges i punkt h ovan.

Om borgenären underlåter att lämna de begärda uppgifterna, eller lämnar ofullständiga uppgifter, ska ansökan avslås av det skäl som anges i punkt m ovan.

Beslutet om avvisning av ansökan om betalningsföreläggande måste delges sökanden och översändas till svaranden. Sökanden kan överklaga beslutet utan att han eller hon behöver översända överklagandet till svaranden för synpunkter.

1.5 Överklagande

Borgenären kan överklaga beslutet om avvisning av ansökan om betalningsföreläggande. I allmänhet bedöms överklagandet i ett förfarande för otvistiga ärenden i den regiondomstol (törvényszék) inom vars domkrets notariens säte är beläget, i enlighet med bestämmelserna om överklagande av beslut. Tidsfristen för överklagande är femton dagar från delgivningen av beslutet. Om ansökan om betalningsföreläggande avvisas kan borgenären göra gällande sin fordran genom att lämna in en ny ansökan om betalningsföreläggande, väcka talan vid domstol eller på något annat lagenligt sätt. Om den nya ansökan om betalningsföreläggande eller en ansökan om inledande av ett rättsligt förfarande inges eller skickas med rekommenderat brev inom trettio dagar från den dag beslutet om avvisning vinner laga kraft, eller fordran görs gällande på något annat lagenligt sätt inom samma tidsfrist, kvarstår rättsverkningarna av den tidigare ansökan. Ingen ansökan om förlängning godtas om denna tidsfrist inte iakttas. I en ny ansökan om betalningsföreläggande måste referensnumret för beslutet om avvisning av den tidigare ansökan anges. Vid en ansökan om inledande av ett rättsligt förfarande måste beslutet om avvisning bifogas.

I andra fall kan ett beslut i ett förfarande om betalningsföreläggande överklagas om ett sådant överklagande är tillåtet enligt lagen om betalningsföreläggande eller civilprocesslagen.

Ett betalningsföreläggande kan inte överklagas, men som framgår av punkt 1.6 kan svaranden bestrida betalningsföreläggandet.

Eftersom ett lagakraftvunnet betalningsföreläggande har samma verkan som en dom kan en ansökan om ändring inges i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen. Vid ansökan om ändring är den domstol behörig som hade haft behörighet i första instans om bestridandet hade omvandlats till ett vanligt civilrättsligt förfarande. Om en ansökan om ändring inges mottar domstolen handlingarna i målet i pappersform från notarien eller så hämtar domstolen handlingarna elektroniskt från MOKK:s system.

Ett lagakraftvunnet betalningsföreläggande kan inte bli föremål för en ansökan om förnyad prövning.

1.6 Bestridande

Svaranden har femton dagar på sig från delgivningen av betalningsföreläggandet att bestrida betalningsföreläggandet hos notarien. Om svaranden endast ansöker om uppskov med betalningen eller om betalning genom delbetalningar ska detta inte betraktas som ett bestridande av betalningsföreläggandet. Sådana ansökningar kan endast inges inom tidsfristen för bestridande. Om svaranden i sitt bestridande uppger att fordran redan hade betalats innan betalningsföreläggandet delgavs, uppmanar notarien i samband med delgivningen av bestridandet sökanden att inom femton dagar bekräfta att fordran fortfarande existerar. Om det finns en handling som styrker betalningen eller om betalningstransaktionen har en unik identifikator måste svaranden i bestridandet uppge den styrkande handlingens nummer och utfärdandedag eller närmare uppgifter om transaktionen (transaktionens identifikator, betalare osv.) och dagen för transaktionen. Om sökanden godtar svarandens förklaring eller underlåter att svara avslutar notarien förfarandet. Om sökanden bestrider svarandens förklaring omvandlas förfarandet för betalningsföreläggande till ett vanligt civilrättsligt förfarande. Om sökanden till följd av svarandens förklaring sätter ned det belopp som fordras i betalningsföreläggandet behandlar domstolen den nedsatta fordran i det civilrättsliga förfarandet. Det är viktigt att betona att ett betalningsföreläggande inte anses ha bestridits om svaranden meddelar att fordran betalades efter att betalningsföreläggandet togs emot. I så fall vinner betalningsföreläggandet laga kraft dagen efter den dag då tidsfristen för bestridande löper ut. Om svaranden inte har bekräftat att han eller hon har mottagit betalningsföreläggandet (om det returneras obesvarat) och det därför måste anses ha delgetts, kan svaranden inge ett bestridande inom femton dagar från delgivningen av den verkställbara handlingen. Ett villkor för detta är att svaranden vid tidpunkten för ingivandet av bestridandet betalar de förfarandekostnader till exekutionstjänstemannen som sökanden betalat i förskott, och dessutom inger skriftlig bevisning till notarien som styrker detta.

1.7 Effekten av ett bestridande

Ett bestridande som görs inom den fastställda tidsfristen resulterar i att den del av betalningsföreläggandet som bestrids blir föremål för ett vanligt civilrättsligt förfarande.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om ett betalningsföreläggande inte bestrids inom den fastställda tidsfristen får betalningsföreläggandet samma verkan som en lagakraftvunnen dom.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Om ett betalningsföreläggande inte bestrids inom den fastställda tidsfristen får betalningsföreläggandet samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Följaktligen ska notarien delge sökanden en kopia av betalningsföreläggandet med en klausul om att det får verkställas.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Utslaget är slutgiltigt. Om svaranden inte bekräftar att betalningsföreläggandet har mottagits, och det därför enligt lag måste anses ha delgetts, kan svaranden inge ett bestridande inom femton dagar från delgivningen av den verkställbara handlingen.

Som framgår av punkt 1.5 ovan finns det en möjlighet att begära ändring av ett lagakraftvunnet betalningsföreläggande i enlighet med de regler som anges i civilprocesslagen.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.