Europeiskt betalningsföreläggande

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Det finns inte något särskilt förfarande för betalningsförelägganden i Irland. En kärande som har en fordran på ett specifikt belopp eller vars fordran lätt kan kvantifieras kan emellertid få en tredskodom.

1.1 Användningsområde

Om svaranden uteblir eller inte inkommer med svaromål kan käranden få en tredskodom. När den ursprungliga fordran avser ett förfallet eller bestämt belopp kan High Courts kansli eller grevskapsdomstolens kansli meddela slutlig dom, beroende på fordrans storlek (med undantag av i ett fåtal fall, t.ex. mål som rör penningtvätt, då käranden måste ansöka om tredskodom eller att domstolen ska meddela en dom till förmån för denne). I många okomplicerade skuldindrivningsärenden kan käranden med andra ord få en tredskodom utan att behöva inställa sig vid domstolen och kan erhålla domen från relevant domstols kansli via ett administrativt förfarande.

Om fordran inte avser ett bestämt belopp måste käranden ansökan hos domstolen om att få en dom och kan inte få en dom på något annat sätt än genom att vända sig till domstolen.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

En tredskodom kan fås i nästan alla typer av mål. Detta förfarande begränsas inte till fordringar till följd av ett avtalsförhållande eller penningfordringar, även om systemet är enklare i sådana mål. Det viktigaste undantaget rör utlåning av pengar.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Nej.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandet är valfritt eftersom käranden måste vidta vissa åtgärder innan han eller hon kan beviljas en tredskodom, t.ex. inge nödvändiga handlingar till relevant domstols kansli eller utfärda och delge svaranden stämningen och en edsvuren utsaga. Om en svarande har uteblivit eller vägrat att inkomma med svaromål och käranden inte ansöker om tredskodom är käranden tvungen att släppa fordran.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Med förbehåll för bilaterala avtal om erkännande och verkställighet av domar mellan Irland och andra medlemsstater (rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, nu ersatt av rådets förordning (EU) nr 1215/2012), eller liknande avtal som ingåtts med tredje länder, kan förfarandet tillämpas om svaranden har hemvist utanför Irland. Om svaranden har hemvist utanför Irland måste käranden se till att svaranden delges i vederbörlig ordning i enlighet med de relevanta domstolsreglerna för delgivning i utlandet. Om en svarande med hemvist utanför Irland uteblir eller inte inkommer med svaromål kan käranden ansöka om tredskodom på sedvanligt sätt

1.2 Behörig myndighet

Vilken domstol som är behörig beror på ärendets natur och storleken på fordran. Käranden bör inge sin ansökan till den domstol där han eller hon inledde förfarandet, och den domstolen fastställer huruvida svaranden infann sig till förhandling eller inkom med svaromål och huruvida fristen för att göra detta har löpt ut. Om fordran understiger 75 000 euro (60 000 euro vid personskador) kan käranden väcka talan vid grevskapsdomstolen. Om fordran överstiger detta belopp måste talan väckas vid High Court. Om fordran understiger 15 000 euro måste talan väckas vid distriktsdomstolen. Om fordran understiger 2 000 euro får talan väckas inom ramen för småmålsförfarandet.

1.3 Formella krav på ansökan

En kärande ska se till att han eller hon följer det förfarande som anges i domstolens rättegångsregler. Käranden måste delge svaranden. Om svaranden uteblir eller inte inkommer med svaromål kan käranden ansöka om tredskodom. Om fordran rör ett förfallet belopp räcker det att käranden har begärt betalning eller skickat en betalningsanmodan. Så snart käranden har gjort detta har denne i regel rätt att få en dom från relevant domstols kansli, utan att behöva ansöka om ett domstolsföreläggande eller inge en ansökan till en domare. Relevant personal vid berörd domstols kansli kontrollerar om svaranden har medgett fordran, huruvida betalningsfristen har löpt ut och att käranden har förelagt domstolen all bevisning som krävs, t.ex. en edsvuren utsaga om delgivning och en edsvuren utsaga som specificerar det belopp som faktiskt ska betalas.

Om fordran avser ett ospecificerat belopp eller om fordran inte är enkel att kvantifiera måste käranden inge en ansökan om tredskodom till domstolen.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Ja. I High Court är den relevanta bestämmelsen för tredskodom på grund av utevaro Order 13 i överrätternas rättegångsregler från 1986 (Rules of the Superior Courts 1986) i dess ändrade lydelse, och för tredskodom på grund av uteblivet svaromål Order 27. I grevskapsdomstolen måste en ansökan om tredskodom styrkas med vissa handlingar, däribland den ursprungliga fordran och en förklaring om att fordran har delgetts. Ansökan om tredskodom måste dessutom ske med hjälp av formulären 9 och 10 i den samling formulär som har fogats som bilaga till grevskapsdomstolarnas rättegångsregler från 2001 (Circuit Court Rules 2001). Formulären återfinns i bilagan till rättegångsreglerna.

När det gäller distriktsdomstolen återfinns formulären på samma sätt som bilaga till distriktsdomstolarnas rättegångsregler (District Court Rules).

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej. Om fordran överstiger 75 000 euro (60 000 euro vid personskador) ska den handläggas av en grevskapsdomstol, och om den inbegriper komplicerade frågor rekommenderas juridisk rådgivning och ett juridiskt ombud. Detta är emellertid inte obligatoriskt.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Den ursprungliga fordran måste ange parternas namn, adress och i förekommande fall yrke. Dessutom måste käranden ange det belopp som fordran avser, beskriva hur fordran uppkom/grunden för talan och närmare redogöra för eventuella försök att få betalt.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

I den ursprungliga fordran ska käranden ange alla relevanta detaljer om fordran, t.ex. det belopp som svaranden är skyldig att betala/fordran avser, närmare uppgifter om hur fordran uppstod, betalningsanmodanden och, i förekommande fall och beroende på fordrans natur, redogöra för andra relevanta faktiska omständigheter, t.ex. ange närmare uppgifter om den skada som lidits, behandling som erhållits eller andra negativa konsekvenser som underlåtenheten att betala fordran har medfört.

1.4 Avvisning

Domstolen avvisar en ansökan om tredskodom om sökanden inte har uppfyllt villkoren i domstolens rättegångsregler. En tredskodom kan t.ex. inte meddelas om reglerna för delgivning av handlingar inte har följts.

1.5 Överklagande

Om domstolen inte beviljade en ansökan om tredskodom beror detta vanligtvis på att käranden inte följde domstolens rättegångsregler. Käranden kan därför vara tvungen att börja om förfarandet och delge svaranden en ny fordran i enlighet med tillämpliga domstolsregler.

En svarande kan ansöka om att en tredskodom ska upphävas. För att ett överklagande av en tredskodom ska bifallas måste svaranden visa domstolen vad hans eller hennes utevaro berodde på eller varför han eller hon inte inkom med svaromål, och domstolen måste anse att de angivna skälen räcker som förklaring eller motivering. Om svarandens överklagande av domen bifalls upphävs domen, och svaranden ges möjlighet att inkomma med svaromål.

1.6 Bestridande

Om domstolen anser att domen bör upphävas kan svaranden bestrida fordran. I så fall fortskrider handläggningen av målet på sedvanligt sätt.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om svaranden bestrider fordran inom den frist som fastställts i rättegångsreglerna eller av domstolen fortskrider handläggningen på sedvanligt sätt. Domaren avgör hur handläggningen av målet ska fortskrida om särskilda direktiv krävs.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om svaranden underlåter att bestrida fordran kan detta resultera i att käranden får en tredskodom.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

En tredskodom är ett verkställbart avgörande. Se svaren på fråga 1.3 d ovan.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Svaranden kan väcka talan vid domstol och yrka att domen ska ändras eller upphävas. Talan ska prövas av samma domstol. Domstolen kan upphäva domen om den anser att detta är lämpligt och om det förekom oegentligheter när domen erhölls, eller om den anser att svaranden har goda möjligheter att bestrida fordran. Var och en av parterna kan överklaga ett beslut om att upphäva eller inte upphäva en dom.

Senaste uppdatering: 16/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.