Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeiskt betalningsföreläggande

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

I Lettland finns två möjligheter: indrivning av obestridda fordringar (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, kapitel 50, artiklarna 400–406 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums)) och indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība, kapitel 50.1, artikel 406.1–406.10 i civilprocesslagen).

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Indrivning av obestridda fordringar får ske

 1. enligt avtal om fordringar för vilka privata eller kommersiella fastigheter ställts som säkerhet,
 2. enligt avtal med fast löptid som bestyrkts av en notarie eller avtal med fast löptid med motsvarande rättskraft för betalning av ett penningbelopp eller återvinning av lös egendom,
 3. enligt avtal med fast löptid om att leasa eller hyra en fastighet som bestyrkts av en notarie eller förts in i ett fastighetsregister och enligt vilket hyresvärden eller hyresgästen när avtalstiden löpt ut är skyldig att lämna eller leverera den leasade eller hyrda egendomen (med undantag av en lägenhet) samt betala leasingavgifter och hyra,
 4. enligt ett skuldebrev som bestridits.

Ovannämnda obestridda fordringar ska inte drivas in om

 1. indrivningen avser statlig egendom,
 2. fordringen har preskriberats, och preskriptionstiden klart framgår av själva dokumentet.

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande är tillåtet vid betalningsskyldigheter som styrkts med dokument och där skulden förfallit till betalning, och vid betalningsskyldigheter som anges i ett avtal om leverans av varor, köp av varor eller tillhandahållande av tjänster, om betalningsskyldigheten styrkts med ett dokument och det inte har angetts när skulden förfaller till betalning.

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande är inte tillåten

 1. för betalning av en skyldighet som inte fullföljts,
 2. om gäldenärens hemvist eller vistelseort är okänd,
 3. om gäldenären inte har sin hemvist, sin vistelseort eller sitt säte i Lettland,
 4. om det begärda vitet överstiger huvudfordran,
 5. om den begärda räntan överstiger huvudfordran.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Nej.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Det är inte obligatoriskt att använda förfarandena.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande är inte tillåtet om gäldenären inte har sin hemvist, sin vistelseort, sin placering eller sitt säte i Lettland.

Indrivning av obestridda fordringar kan göras om en ansökan inges grundat på dokument som ställer fast egendom som säkerhet, eller en skyldighet att lämna eller återlämna leasad eller hyrd fast egendom, om den fasta egendomen är belägen i Lettland. En ansökan om indrivning av obestridda fordringar där ett fartyg ställs som säkerhet får inges i Lettland om fartyget är registrerat i Lettland.

1.2 Behörig myndighet

En ansökan om indrivning av obestridda fordringar ska inges till fastighetsregisterenheten vid distrikts- eller stadsdomstolen (rajona (pilsētas) tiesa)

 1. på den plats där gäldenären har sin hemvist eller vistelseort, om ansökan rör indrivning av ett penningbelopp eller återvinning av lös egendom, eller fordran som grundas på avtal där kommersiella fastigheter ställs som säkerhet,
 2. på den plats där den fasta egendomen är belägen, om ansökan görs enligt dokument där fast egendom ställs som säkerhet, eller en skyldighet att lämna eller återlämna leasad eller hyrd lös egendom; om säkerhet för fordran har ställts i flera fasta egendomar, och fastighetsregisterenheterna vid flera olika distrikts- eller stadsdomstolar är behöriga att pröva ansökningarna, ska ansökan prövas av fastighetsregisterenheten vid distrikts- eller stadsdomstolen på den plats där en av fastigheterna är belägen och det är upp till sökanden att välja vilken,
 3. på den plats där det fartyg som ställts som säkerhet är registrerat, om ansökan grundas på ett fartyg som säkerhet.

En ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande ska inges till fastighetsregisterenheten vid distrikts- eller stadsdomstolen på den plats där gäldenären har sin hemvist eller, om detta inte är möjligt, sin vistelseort eller sitt säte.

1.3 Formella krav på ansökan

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

En ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande bör utformas i enlighet med bilaga 1 till regeringsdekret nr 792 av den 21 juli 2009 om vilka mallar som ska användas för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande. Mallen är tillgänglig på de lettiska domstolarnas portal: https://www.tiesas.lv/

Ingen mall är tillgänglig för en ansökan om indrivning av obestridda fordringar. En sådan ansökan ska upprättas i enlighet med artikel 404 i civilprocesslagen.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej, det är inte obligatoriskt. De allmänna bestämmelserna om representation anges i kapitel 12 i civilprocesslagen, om företrädare.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Grunderna för ansökan behöver inte vara detaljerade.

I en ansökan om indrivning av obestridda fordringar ska fordran och det dokument som borgenären begär verkställighet av anges. Av ansökan ska även framgå den huvudfordran som ska drivas in och eventuellt vite och ränta, och i händelse av ett skuldebrev kostnaderna för att bestrida skuldebrevet och den ersättning som anges i lag. Följande ska bifogas ansökan: det dokument som verkställigheten avser, en bestyrkt kopia av detta, eller i händelse av ett skuldebrev det dokument där skulden bestrids, och bevis för att en varning har utfärdats, såvida det inte följer av lagen att ingen varning krävs.

En ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande ges in genom att fylla i ett standardformulär. De uppgifter som ska fyllas i är sökandens och gäldenärens personuppgifter, dokument som styrker fordran och tidsfristen för att driva in fordran, det belopp som fordran avser och hur detta har beräknats, ett uttalande från sökanden där denne intygar att kravet inte avser en skyldighet som inte har fullföljts eller att en motprestation har fullföljts.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Följande måste bifogas en ansökan om indrivning av obestridda fordringar: det dokument som ska verkställas, en bestyrkt kopia av detta, eller om det rör sig om ett skuldebrev det dokument som bestrider skulden och bevis för att en varning har utfärdats till gäldenären, såvida det inte följer av lagen att sådan varning inte krävs (bevis för att en varning har utfärdats kan vara ett uttalande från en behörig förrättningsman eller dennes assistent som förklarar att adressaten har vägrat att godta varningen).

För indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande behöver inga skriftliga bevis på kravet inges, men av ansökan ska det framgå vilka dokument som styrker fordran och när den ska ha drivits in. Om gäldenären inom 14 dagar från mottagandet av domstolsföreläggandet bestrider fordran avslutas domstolsförfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande. Beslutet att avsluta förfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande om gäldenären bestrider fordran hindrar inte borgenären från att väcka vanlig talan i domstol.

1.4 Avvisning

Efter att ha mottagit en ansökan om indrivning av obestridda fordringar ska en ensam domare senast sju dagar efter det att ansökan inkom fatta beslut om hur ansökan ska hanteras. Domarens beslut grundas på ansökan och bifogade handlingar. Inget förhandsbesked meddelas sökanden och gäldenären. Domaren ska avvisa en ansökan som är ogrundad, eller om det vite som anges i ansökan inte står i proportion till huvudfordran, eller om det dokument som ska verkställas innehåller orättvisa avtalsbestämmelser som kränker konsumenträttigheter.

Om domstolen beviljar en ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande men gäldenären inom 14 dagar från det att han eller hon mottog domstolsföreläggandet bestrider betalningsskyldigheten, ska domaren avsluta förfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande.

1.5 Överklagande

En domares beslut angående en ansökan om indrivning av obestridda fordringar eller indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande kan inte överklagas.

1.6 Bestridande

Beslut om en ansökan om indrivning av obestridda fordringar ska fattas av en ensam domare. Gäldenären bereds inte tillfälle att yttra sig.

Efter att ha mottagit en ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande delger domaren gäldenären sitt beslut och uppmanar honom eller henne att betala det belopp som anges i ansökan eller bestrida fordran inom 14 dagar från delgivningen.

1.7 Effekten av ett bestridande

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande: Om gäldenären inom 14 dagar från mottagandet av domstolsföreläggandet bestrider fordran avslutas domstolsförfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande. Om gäldenären godtar vissa delar av ansökan underrättas sökanden om gäldenärens svar och en tidsfrist fastställs inom vilken sökanden ska meddela domstolen huruvida gäldenären har betalat den del av fordran som godtogs. Om sökanden inte accepterar att endast en del av fordran betalas, eller inte svarar inom den tidsfrist som anges i meddelandet, avslutas domstolsförfarandet.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om gäldenären, vid en ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande, inte gör några invändningar inom den fastställda tidsfristen ska domaren inom sju dagar från det att fristen för att göra invändningar löpt ut ålägga gäldenären att betala den fordran som anges i ansökan och domstolens kostnader.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande: Domarens beslut om verkställighet av betalningsskyldigheten i ansökan har omedelbar verkan. Det är en exekutionstitel som kan verkställas i enlighet med bestämmelserna om verkställighet av domar.

Indrivning av obestridda fordringar: Om domaren efter att ha prövat huruvida ansökan är giltig har funnit att ansökan bör godtas fattar han eller hon ett beslut som fastställer vilken fordran som ska verkställas och i vilken omfattning. Domarens beslut har omedelbar verkan. Det är en exekutionstitel som kan verkställas i enlighet med bestämmelserna om verkställighet av domar. Domarens beslut läggs till grund för verkställighet tillsammans med en bestyrkt kopia av det dokument som verkställigheten avser.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

En domares beslut om en ansökan om indrivning av obestridda fordringar eller indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande kan inte överklagas. Om gäldenären emellertid anser att sökandens krav i sak är ogrundat kan han eller hon väcka talan mot fordringsägaren för att bestrida kravet (vid indrivning av obestridda fordringar inom sex månader räknat från den dag den bestyrkta kopian av domarens beslut skickades, och vid indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande inom tre månader räknat från den dag den bestyrkta kopian av beslutet skickades). När gäldenären väcker en sådan talan kan han eller hon begära att indrivningen av fordringarna ska skjutas upp. Om verkställighetsförfarandet redan uppfyllt fordringsägarens krav får gäldenären ansöka om skydd av fordran. En sådan talan ska väckas i enlighet med det förfarande som anges i civilprocesslagen och vid samma domstol som prövade den tidigare ansökan om indrivning av obestridda fordringar eller indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande. Om kravet omfattas av en regiondomstols (apgabaltiesa) behörighet bör talan dock väckas vid den behöriga regiondomstolen för fastighetsregisterenheten vid den distrikts- eller stadsdomstol som prövade den ursprungliga ansökan.

Ett ärende kan omprövas i samband med förnyad prövning av ett avgörande som begärts av svaranden på grundval av artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 genom att inge en ansökan

 1. om förnyad prövning av en dom eller ett beslut från en distrikts- eller stadsdomstol – till berörd regiondomstol,
 2. om förnyad prövning av en dom eller ett beslut från en regiondomstol – till högsta domstolen (Augstākā tiesa),
 3. om förnyad prövning av en dom eller ett avgörande från högsta domstolens tvistemålskammare (Tiesu palāta) – till högsta domstolens tvistemålsavdelning.

Ansökan kan inges inom 45 dagar när det har fastställts att de omständigheter som enligt EU‑lagstiftningen kan åberopas för att motivera förnyad prövning föreligger.

Ansökan kan inte inges om preskriptionstiden för att inge en exekutionstitel beträffande det relevanta avgörandet har löpt ut.

Om de omständigheter som i enlighet med EU-lagstiftningen kan åberopas för att motivera en förnyad prövning av ett avgörande inte har angetts i ansökan ska ansökan avslås och returneras till sökanden. En domare ska avslå en ansökan om omprövning av ärendet på grund av förnyad prövning av ett avgörande, även om ansökan har ingetts upprepade gånger och det av ansökan inte framgår att omständigheterna för förnyad prövning av avgörandet har ändrats. Ett ytterligare klagomål får inges mot ett sådant beslut från domaren.

Senaste uppdatering: 04/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.