Europeiskt betalningsföreläggande

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

I Lettland finns möjlighet att driva in obestridda fordringar (artiklarna 400–406, kapitel 50 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums) och att driva in fordringar genom domstolsföreläggande (artiklarna 406.1–406.10 i kapitel 50.1 i samma lag).

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Indrivning av obestridda fordringar får ske

 1. enligt avtal om fordringar som säkrats genom panträtt i fast eller lös egendom,
 2. enligt avtal med fast löptid som bestyrkts av en notarie eller avtal med fast löptid med motsvarande rättsverkan om betalning av ett penningbelopp eller återlämnande av lös egendom,
 3. enligt arrende- eller hyresavtal med fast löptid som bestyrkts av en notarie eller förts in i ett fastighetsregister och enligt vilket arrendatorn eller hyresgästen är skyldig att lämna den arrenderade eller hyrda fastigheten när avtalstiden löpt ut eller på grund av underlåtenhet att betala arrende eller hyra samt är skyldig att betala arrende eller hyra,
 4. enligt skuldebrev som bestridits och som inte är i form av en notariatshandling.

Nämnda fordringar kan inte drivas in som obestridda fordringar om

 1. indrivningen avser egendom som tillhör staten eller lokala myndigheter,
 2. fordringen har preskriberats, och preskriptionstiden klart framgår av själva dokumentet.

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande är tillåten vid betalningsskyldigheter som styrks med ett dokument och där skulden förfallit till betalning, och vid betalningsskyldigheter avseende betalningen av sådan ersättning som anges i ett avtal om leverans av varor, köp av varor eller tillhandahållande av tjänster, om betalningsskyldigheten styrks med ett dokument och det inte har angetts när skulden förfaller till betalning.

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande är inte tillåten

 1. för betalning av en skyldighet som inte fullföljts,
 2. om gäldenärens angivna hemvist eller faktiska vistelseort är okänd,
 3. om gäldenären inte har sin angivna hemvist, sin hemvist, sin vistelseort eller sitt säte i Lettland,
 4. om det begärda vitet överstiger huvudfordran,
 5. om den begärda räntan överstiger huvudfordran,
 6. för betalningsskyldigheter där skuldbeloppet överstiger 15 000 euro,
 7. för gemensamma betalningsskyldigheter.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande är inte tillåten för betalningsskyldigheter där skuldbeloppet överstiger 15 000 euro.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandena är inte obligatoriska.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande är inte tillåten om gäldenären inte har sin angivna hemvist, sin hemvist, sin vistelseort eller sitt säte i Lettland.

1.2 Behörig myndighet

Ansökningar om indrivning av obestridda fordringar ska inges till fastighetsregisterenheten vid distrikts- eller stadsdomstolen

 1. på den plats som gäldenären angett som hemvist eller, i annat fall, där gäldenären har sin faktiska vistelseort, om ansökan rör indrivning av ett penningbelopp, återvinning av lös egendom, eller fordran som grundas på avtal där kommersiella fastigheter ställs som säkerhet,
 2. på den plats där den fasta egendomen är belägen, om ansökan om indrivning av obestridda fordringar rör dokument där fast egendom ställs som säkerhet eller en skyldighet att lämna eller återlämna arrenderad eller hyrd fast egendom; om säkerhet för fordran har ställts i flera fasta egendomar, och fastighetsregisterenheterna vid flera distrikts- eller stadsdomstolar är behöriga att pröva ansökningarna, ska ansökan prövas av fastighetsregisterenheten vid distrikts- eller stadsdomstolen på den plats där en av fastigheterna är belägen och det är upp till sökanden att välja vilken,
 3. på den plats där det fartyg som ställts som säkerhet är registrerat, om ansökan grundas på ett fartyg som säkerhet.

En ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande måste inges till fastighetsregisterenheten vid distrikts- eller stadsdomstolen på den plats som gäldenären angett som hemvist eller, i annat fall, där gäldenären har sin faktiska vistelseort eller sitt säte.

1.3 Formella krav på ansökan

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Ansökningar om indrivning av fordringar genom domstolsbeslut får endast inges elektroniskt med hjälp av det onlineformulär som finns tillgängligt i domstolarnas onlinesystem (elektronisk ärendeportal (e-lietas portāls)).

Gäldenären får svara med hjälp av det onlineformulär som finns tillgängligt i onlinesystemet eller utarbeta sitt svar i enlighet med bilaga 3 till regeringsdekret nr 792 av den 21 juli 2009 om de formulär som ska användas vid indrivning av fordringar genom domstolsbeslut. Formuläret finns tillgängligt här.

Inget formulär har upprättats för ansökningar om indrivning av obestridda fordringar, som måste upprättas i enlighet med artikel 404 i civilprocesslagen.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej, det är inte obligatoriskt. De allmänna bestämmelserna om representation anges i kapitel 12 i civilprocesslagen, om företrädare.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Ansökningarna behöver inte styrkas i detalj.

I en ansökan om indrivning av obestridda fordringar ska den fordran som gäldenären begär verkställighet av genom förfarandet om indrivning av obestridda fordringar och den rättsakt som fordran grundar sig på anges. Av ansökan ska även framgå den huvudfordran som ska drivas in, avtalsvite och ränta, och i händelse av ett skuldebrev kostnaderna för att bestrida skuldebrevet och den ersättning som anges i lag. Ansökningar om förfarandet om obestridda fordringar ska innehålla exekutionstiteln och en kopia av denna, och för skuldebrev även en av notarie bestyrkt invändning, samt bevis för att en underrättelse har delgivits gäldenären, såvida det inte följer av lagen att ingen sådan underrättelse krävs.

Ansökningar om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande ges in genom att fylla i det onlineformulär som finns i domstolarnas onlinesystem (elektronisk ärendeportal). I formuläret ska uppgifter fyllas i om sökandens och gäldenärens personuppgifter, betalningsskyldigheten, uppgifter om de dokument som styrker fordran och tidsfristen för att driva in fordran, det belopp som fordran avser och hur detta har beräknats, samt ett uttalande från sökanden om att kravet inte är beroende av fullgörandet av någon motprestation vare sig nu eller tidigare.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

En ansökan om indrivning av obestridda fordringar måste åtföljas av det dokument som ska verkställas och en bestyrkt kopia av detta, eller om det rör sig om ett skuldebrev det dokument som bestrider skulden och bevis för att en underrättelse har delgivits gäldenären, såvida det inte följer av lagen att ingen sådan underrättelse krävs (bevis för att en underrättelse har delgivits kan vara ett uttalande från en behörig förrättningsman eller dennes assistent som förklarar att adressaten har vägrat att ta emot en sådan underrättelse).

För indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande behöver inga skriftliga bevis på kravet inges, men av ansökan ska det framgå vilka dokument som styrker fordran och när den ska ha drivits in. Om gäldenären inom 14 dagar från mottagandet av domstolsföreläggandet bestrider fordran avslutas domstolsförfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande. Beslutet att avsluta förfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande om gäldenären bestrider fordran hindrar inte att talan väcks enligt det ordinarie domstolsförfarandet.

1.4 Avvisning

Efter att ha mottagit en ansökan om indrivning av obestridda fordringar ska en ensam domare senast sju dagar efter det att ansökan inkom fatta beslut om hur ansökan ska hanteras. Domarens beslut grundas på ansökan och bifogade handlingar. Inget förhandsbesked meddelas sökanden och gäldenären. Domaren ska avvisa en ansökan om denna är ogrundad, eller om det vite som anges i ansökan inte står i proportion till huvudfordran, eller om den handling som ligger till grund för kravet innehåller orättvisa avtalsbestämmelser som kränker konsumenträttigheter.

Om domstolen beviljar en ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande men gäldenären inom 14 dagar från det att han eller hon mottog domstolsföreläggandet bestrider betalningsskyldigheten, ska domaren avsluta förfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande.

1.5 Överklagande

En domares beslut angående en ansökan om indrivning av obestridda fordringar eller indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande kan inte överklagas.

Om gäldenären anser att sökandens krav i sak är ogrundat kan han eller hon väcka talan mot fordringsägaren för att bestrida kravet inom tre månader från den dag domen skickades. När gäldenären väcker en sådan talan kan han eller hon begära att indrivningen av fordringarna ska skjutas upp. Om verkställighetsförfarandet redan uppfyllt fordringsägarens krav får gäldenären ansöka om skydd av fordran.

1.6 Bestridande

Beslut om en ansökan om indrivning av obestridda fordringar ska fattas av en ensam domare. Gäldenären bereds inte tillfälle att yttra sig.

Efter att ha mottagit en ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande delger domaren gäldenären sitt beslut och uppmanar honom eller henne att betala det belopp som anges i ansökan eller bestrida fordran inom 14 dagar från delgivningen.

1.7 Effekten av ett bestridande

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande: Om gäldenären bestrider fordran inom 14 dagar från det att föreläggandet skickats avslutas domstolsförfarandet för indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande. Om gäldenären godtar vissa delar av ansökan underrättas sökanden om gäldenärens svar och en tidsfrist fastställs inom vilken sökanden ska meddela domstolen huruvida gäldenären har betalat den del av fordran som godtogs. Om sökanden godtar en del av ansökan beslutar domaren om verkställigheten av den godtagna delen medan domstolsförfarandet för återstoden avslutas.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om gäldenären, vid en ansökan om indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande, inte gör några invändningar inom den fastställda tidsfristen ska domaren inom sju dagar från det att fristen för att göra invändningar löpt ut ålägga gäldenären att betala den fordran som anges i ansökan och domstolens kostnader.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande: Domarens beslut om verkställighet av betalningsskyldigheten i ansökan har omedelbar verkan. Det är en exekutionstitel som får verkställas i enlighet med bestämmelserna om verkställighet av domar.

Indrivning av obestridda fordringar: Om domaren efter att ha prövat huruvida ansökan är giltig har funnit att ansökan bör godtas fattar han eller hon ett beslut som fastställer vilken fordran som ska verkställas och i vilken omfattning. Domarens beslut har omedelbar verkan. Det är en exekutionstitel som får verkställas i enlighet med bestämmelserna om verkställighet av domar. Domarens beslut läggs till grund för verkställighet tillsammans med en bestyrkt kopia av det dokument som verkställigheten avser.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

En domares beslut angående en ansökan om indrivning av obestridda fordringar eller indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande kan inte överklagas. Om gäldenären emellertid anser att sökandens krav i sak är ogrundat kan han eller hon väcka talan mot fordringsägaren för att bestrida kravet (vid indrivning av obestridda fordringar inom sex månader räknat från den dag den bestyrkta kopian av domarens beslut skickades, och vid indrivning av fordringar genom domstolsföreläggande inom tre månader räknat från den dag den bestyrkta kopian av beslutet skickades). När gäldenären väcker en sådan talan kan han eller hon begära att indrivningen av fordringarna ska skjutas upp. Om fordringsägarens krav redan har uppfyllts får gäldenären ansöka om skydd av fordran.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.