Europeiskt betalningsföreläggande

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Ansökningar om ett europeiskt betalningsföreläggande prövas i enlighet med bestämmelserna i kapitel XXIII i den litauiska civilprocesslagen (Lietuvos Respubklikos civilinio proceso kodeksas), med förbehåll för de undantag som anges i denna.

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Det förfarande som anges i kapitel XXIII i den litauiska civilprocesslagen tillämpas på ärenden som rör en kärandes ansökan avseende penningfordringar (till följd av avtal, skadestånd, relationer på arbetsplatsen, beviljande av underhåll osv.).

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Nej.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Ärenden som prövas enligt kapitel XXIII i civilprocesslagen kan också prövas inom ramen för tvistemål eller administrativa förfaranden enligt fordringsägarens önskemål.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Enligt kapitel XXIII i civilprocesslagen prövas inte ansökningar om svaranden bor eller har sitt säte utomlands.

Om ett ärende har inletts utifrån en fordran och om det, efter att ett domstolsföreläggande har utfärdats, framgår att svarandens hemvist eller arbetsplats är okänd kommer domstolen att återkalla föreläggandet, och kärandens ansökan kommer då inte att prövas. Ett sådant domstolsbeslut kan inte bestridas genom ett separat överklagande. Under dessa omständigheter kan domstolen endast återkalla domstolsföreläggandet och inte pröva kärandens ansökan om domstolen tidigare har fastställt en tidsfrist inom vilken käranden ska precisera svarandens hemvist eller arbetsplats eller vidta åtgärder för att domstolen ska kunna delge rättegångshandlingar på annat sätt.

1.2 Behörig myndighet

Ärenden som baseras på ansökningar om domstolsförelägganden prövas av distriktsdomstolen vid hemvisten.

1.3 Formella krav på ansökan

Förutom de allmänna kraven om rättegångshandlingarnas innehåll och format, måste följande specificeras i en ansökan om domstolsföreläggande:

  1. Kärandens namn, efternamn, personnummer och adress eller, om fordringsägaren är en juridisk person, kärandens fullständiga namn, säte, företagsidentifieringskod och nuvarande kontonummer samt uppgifter om relevant kreditinstitut och, om ansökan inges av ett ombud, ombudets namn och adress.
  2. Svarandens namn, efternamn, personnummer (om detta är känt), adress och arbetsplats (om denna är känd) och, om svaranden är en juridisk person, svarandens fullständiga namn, säte, företagsidentifieringskod och nuvarande kontonummer (om detta är känt) samt uppgifter om relevant kreditinstitut (om dessa är kända).
  3. Beloppet för fordran.
  4. Räntesatsen, räntebeloppet och beräkningsperioden för räntan eller straffavgiften för den sena betalningen, om en fordran avser påförande av ränta eller straffavgifter för sen betalning.
  5. Fordran, dess faktiska omständigheter och stödjande bevisning.
  6. En motiverad begäran om tillämpning av interimistiska åtgärder på svaranden om det finns skäl för detta och information om svarandens tillgångar.
  7. Bekräftelse på att inga sådana skäl föreligger som anges i artikel 431.2 i den litauiska civilprocesslagen (omständigheter som råder när domstolsföreläggandet utfärdas: kärandens skyldighet (eller en del av denna) för vilken betalning begärs har inte fullgjorts och svaranden begär att den ska fullgöras; en del av skyldigheten kan inte fullgöras och käranden begär att delar av den ska fullgöras; svaranden bor eller har sitt säte utomlands; svarandens hemvist och arbetsplats är okända).
  8. En lista över de handlingar som bifogats ansökan.

En ansökan om beviljande av underhåll måste också innehålla uppgift om svarandens födelsedatum och födelseort, förmånstagarens födelsedatum och hemvist (om ansökan inges av en annan person än förmånstagaren), det belopp som begärs i månatligt underhåll och för vilken period betalning begärs.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Det standardformulär som justitieministern godkänt rekommenderas.

Formulär för ansökan om domstolsföreläggande finns på det litauiska domstolsverkets e‑tjänstportal https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Inga regler finns.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

En ansökan om ett domstolsföreläggande måste inte åtföljas av bevisning.

1.4 Avvisning

Domstolen avslår en ansökan om ett domstolsföreläggande i följande fall:

– Under de omständigheter som anges i artikel 137.2 i den litauiska civilprocesslagen (tvisten bör inte bli föremål för tvistemålsprocesser inför domstol; fordran omfattas inte av en viss domstols behörighet; den person som har ansökt till domstolen har inte använt sig av det föregående utomrättsliga avgörandeförfarande som fastställs i lag för just den typen av ärenden; det finns ett gällande domstols- eller skiljedomsbeslut i en tvist mellan samma parter i samma fråga vilken baseras på samma skäl eller ett gällande domstolsbeslut om beviljande av kärandens avstående från fordran eller om godkännande av parternas förlikningsavtal; det finns ett pågående ärende vid domstolen om en tvist mellan samma parter i samma fråga vilken baseras på samma skäl; parterna har kommit överens om att hänskjuta tvisten till en skiljedomstol; ansökan har ingetts på uppdrag av en person med bristande rättslig handlingsförmåga; ansökan har ingetts på uppdrag av en berörd part och av en person som inte är behörig att driva ärendet).

– Ansökan uppfyller inte de krav om tillåtlighet som anges i artikel 431.1 och 431.2 i den litauiska civilprocesslagen eller är inte tillräckligt motiverad.

1.5 Överklagande

Ett beslut om att avvisa en ansökan kan bestridas genom ett separat överklagande.

1.6 Bestridande

Svaranden kan bestrida kärandens ansökan eller delar av denna hos den domstol som har utfärdat domstolsbeslutet. Om svaranden har tillgodosett delar av kärandens fordran eller bekräftar delar av fordran men ändå inte har tillgodosett den, kan han bestrida giltigheten i övriga delar av kärandens fordran.

Svarandens bestridande av kärandens ansökan måste inges skriftligen inom 20 dagar från det att svaranden delges domstolsföreläggandet. Bestridanden måste uppfylla de allmänna krav som fastställs för rättegångshandlingars innehåll och format, förutom kraven om att grunderna för bestridandet ska anges. Om svaranden, av tvingande skäl, har ingett ett bestridande efter att den angivna tidsfristen har löpt ut, kan domstolen återställa tidsfristen på svarandens begäran. Ett beslut om att avslå en sådan begäran från svaranden kan bestridas genom ett separat överklagande.

1.7 Effekten av ett bestridande

När domstolen mottar ett bestridande från svaranden måste den inom tre arbetsdagar informera käranden om att han/hon kan inge en fordran i enlighet med de allmänna tvistemålsbestämmelserna (inbegripet bestämmelserna om en domstols behörighet) och betala den tillkommande domstolsavgiften senast 14 arbetsdagar efter delgivningen. Interimistiska åtgärder som domstolen vidtar kan inte hävas förrän tidsfristen för ingivande av fordran löper ut.

Om svaranden tillgodoser en del av kärandens fordringar enligt domstolens krav eller bekräftar en del av fordran men ändå inte tillgodoser den och enbart bestrider övriga delar av kärandens fordran, kommer domstolen att utfärda ett nytt beslut om att bevilja fordran i den mån som svaranden inte bestrider denna i enlighet med bestämmelserna i relevant kapitel. Om svaranden enbart bestrider domstolsbeslutet när det gäller åläggandet av domstolsavgifter, kommer domstolen att avgöra ersättningsfrågan med avseende på dessa kostnader genom ett beslut. Käranden kan väcka talan för den del av fordran som inte har tillgodosetts, i enlighet med det förfarande som anges i relevant artikel.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om käranden inte inger en vederbörligt upprättad fordran till domstolen inom 14 dagar, kommer domstolen att betrakta kärandens fordran som ej ingiven och återsända den till käranden genom ett domstolsbeslut, och domstolsbeslutet och alla interimistiska åtgärder som har tillämpats kommer då att upphävas. Ett sådant beslut kan bestridas genom ett separat överklagande, men detta hindrar inte käranden från att inge en fordran i enlighet med det allmänna förfarandet.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Ett domstolsbeslut träder i kraft om svaranden inte bestrider kärandens ansökan inom 20 dagar. Ett domstolsbeslut kan inte genomföras omgående.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Ett domstolsbeslut kan inte bestridas genom överklagande eller kassationsbesvär.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.