Europeiskt betalningsföreläggande

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

I den maltesiska lagstiftningen finns ett särskilt förfarande för obestridda fordringar i enlighet med artikel 166A i kapitel 12 i Laws of Malta (Code of Organisation and Civil Procedure).

1.1 Användningsområde

Förfarandet kan användas för skulder på högst 25 000 euro.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Berättigade fordringar är krav på betalning av skulder som är säkra, likvida och förfallna och som inte kräver någon åtgärd, och där skulden inte överstiger 25 000 euro. Om skulden inte är likvid kan fordringsägaren ändå agera i enlighet med artikel 166A om han eller hon begränsar sin fordran till högst 25 000 euro och uttryckligen avstår från alla delar av fordran som överstiger det beloppet.

Fordringsägaren kan bara agera i enlighet med artikel 166A om gäldenären befinner sig i Malta, inte är minderårig eller omyndigförklarad och skulden inte beror på att det saknas arvingar till ett arv.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Ja, den övre gränsen är 25 000 euro.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Nej, förfarandet är frivilligt.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Nej, förfarandet kan bara användas om gäldenären befinner sig i Malta.

1.2 Behörig myndighet

Behörig domstol för förfarandet är Court of Magistrates (Inferior Jurisdiction) på Malta eller på Gozo.

1.3 Formella krav på ansökan

Fordringsägaren ska lämna in en edsvuren skrivelse som ska delges gäldenären. Skrivelsen ska tydligt redogöra för orsaken till fordran, varför den ska bifallas samt omständigheter till stöd för fordran. Utan denna redogörelse är skrivelsen ogiltig. För att vara giltig ska skrivelsen också innehålla en uppmaning till gäldenären att svara inom 30 dagar från delgivningen av skrivelsen. Svaret ska ske i form av ett meddelande där gäldenären bestrider kravet. Annars anses skrivelsen utgöra en exekutionstitel.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Det finns inga standardformulär, men skrivelsen ska inledas med följande stycke:

Den här skrivelsen skickas i enlighet med artikel 166A i kapitel 12 och utgör en exekutionstitel om du inte svarar inom trettio (30) dagar. Det ligger därför i ditt intresse att utan dröjsmål kontakta en advokat eller ett juridiskt ombud.”

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Ja, skrivelsen måste undertecknas av en advokat. Gäldenären behöver dock inte företrädas av en advokat eller ett juridiskt ombud om han eller hon vill bestrida fordran.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Grunderna för fordran ska anges i detalj. Skrivelsen ska redogöra för orsaken till fordran, varför den ska bifallas samt omständigheter till stöd för fordran. Utan denna redogörelse är skrivelsen ogiltig.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Nej, lagen kräver inte någon skriftlig bevisning. Däremot krävs en edsvuren förklaring om de faktiska omständigheter som ligger till grund för fordran.

1.4 Avvisning

Detta förfarande för betalningsföreläggande inleds inte med en ansökan utan med en skrivelse (judicial letter). Domstolen kan därför inte avvisa fordran om den inte bestrids av gäldenären. Om gäldenären bestrider fordran kan fordringsägaren inte driva in beloppet under förfarandet och blir därför tvungen att väcka talan. Observera att om gäldenären bestrider fordran i vederbörlig ordning kan betalningsföreläggandet inte användas mot gäldenären igen för samma fordran som i den skrivelse som delgavs gäldenären.

1.5 Överklagande

Det går inte att överklaga förfarandet. Om gäldenären bestrider fordran ska fordringsägaren väcka talan. Men om gäldenären inte bestrider fordran inom 30 dagar från delgivningen av fordringsägarens skrivelse utgör skrivelsen en exekutionstitel. Gäldenären kan då bestrida exekutionstiteln inom 20 dagar från den första delgivningen av exekutionstiteln eller ett annat rättsligt beslut. Exekutionstiteln upphävs och förklaras ogiltig om domstolen anser att

i) gäldenären inte kände till skrivelsen på grund av bristande delgivning, eller

ii) skrivelsen inte innehöll de upplysningar som krävs i lagstiftningen (se ovan).

1.6 Bestridande

När gäldenären mottar skrivelsen kan han bestrida fordringsägarens fordran.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om gäldenären bestrider fordran kan fordringsägaren inte tillämpa det här förfarandet. Observera att om gäldenären bestrider fordran i vederbörlig ordning kan det särskilda förfarande som beskrivs i det här avsnittet inte tillämpas mot gäldenären igen för samma fordran som i den skrivelse som delgavs gäldenären.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om gäldenären inte bestrider fordran kan fordringsägaren fullfölja förfarandet för att få en exekutionstitel.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

En skrivelse (som inte har bestridits) enligt det här förfarandet ska registreras. Om du vill registrera skrivelsen så att den omvandlas till en exekutionstitel måste du lämna in en bestyrkt kopia av skrivelsen till justitiesekreteraren (Registrar of Courts). Du måste också lämna in bevis på att skrivelsen delgetts gäldenären och en kopia på alla eventuella svar.

Justitiesekreteraren granskar de inlämnade handlingarna och kontrollerar om gäldenären har svarat på skrivelsen inom den angivna tidsfristen. Om villkoren för att registrera skrivelsen som en exekutionstitel är uppfyllda ska handlingarna registreras i Register of Judicial letters as Executive Titles, som justitiesekreteraren förvaltar i enlighet med artikel 166A.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Beslutet kan inte överklagas. En exekutionstitel som har utfärdats enligt gällande bestämmelser kan dock upphävas och förklaras ogiltig. Villkoret är att gäldenären inom 20 dagar från den första delgivningen av exekutionstiteln eller ett annat rättsligt beslut som utfärdats enligt denna titel lämnar in en ansökan till Court of Magistrates på Malta eller Court of Magistrates på Gozo och domstolen anser att

a) gäldenären inte kände till skrivelsen på grund av bristande delgivning, eller

b) skrivelsen inte innehöll alla de upplysningar som krävs.

Senaste uppdatering: 24/08/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.