På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeiskt betalningsföreläggande

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Det finns inte något särskilt förfarande för betalningsförelägganden i Nordirland. Det finns dock ett särskilt förfarande där en kärande kan begära en tredskodom om en svarande underlåter att gå i svaromål (tredskodomsförfarandet).

Vid en gränsöverskridande fordran inom EU kan det även vara möjligt att använda det europeiska betalningsföreläggandet eller det europeiska småmålsförfarandet.

1.1 Användningsområde

Förfarandet med tredskodomar är en del av den vanliga civilprocessen i Nordirland.

I High Court är svaranden, efter att käranden har framställt en fordran, skyldig att bekräfta detta inom 14 dagar från delgivningen av fordran, såvida inte svaranden bor utanför Nordirland. I så fall avgörs tidsfristen av var svaranden bor. Detta framgår emellertid av framsidan på stämningsansökan.

I grevskapsdomstolen (County Court) är perioden 21 dagar för civil bills och småmål. Om svaranden inte bekräftar att han eller hon har tagit emot handlingar rörande fordran och vill gå i svaromål kan käranden ansöka om tredskodom genom att inge lämpliga handlingar till angivet domstolskansli.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

I Nordirland kan en tredskodom erhållas i följande typer av förfaranden, även om domstolens tillstånd krävs i vissa fall:

 • Skuldsättning.
 • Skadestånd.
 • Kvarhållande av varor.
 • Återvinning av mark.

I andra fall måste en ansökan om dom inges till domstolen.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

I High Court finns det ingen övre gräns för vilket belopp en fordran får vara på.

Grevskapsdomstolen har allmän behörighet att pröva och avgöra varje talan där det fordrade beloppet, eller värdet på specifikt lösöre som avses i fordran, inte överstiger 30 000 pund.

Småmålsförfarandet kan användas i grevskapsdomstolen för fordringar som inte överstiger 3 000 pund.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandet för att erhålla en tredskodom är en del av den vanliga civilprocessen. Det är inte ett separat förfarande. Användningen av detta förfarande är valfritt i så mening att tredskodom inte automatiskt beviljas om svaranden underlåter att svara på en stämning inom den föreskrivna fristen.

För att erhålla en tredskodom måste sökanden (käranden) antingen begära eller ansöka om tredskodom. Alternativt kan sökanden (käranden) välja att inte gå vidare med talan.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Med förbehåll för överenskommelser mellan länder om erkännande och verkställighet av domar mellan Förenade kungariket och andra medlemsstater eller liknande arrangemang med andra länder, kan förfarandet användas om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett annat land.

Sökanden (käranden) måste se till att han har delgett svaranden stämningsansökan i enlighet med de regler som gäller för delgivning av handlingar utanför Nordirland.

Om svaranden underlåter att gå i svaromål måste sökanden (käranden) inge en ansökan om tredskodom till domstolen på vanligt sätt.

1.2 Behörig myndighet

I Nordirland kan en tredskodom erhållas från den domstol där förfarandet inleddes.

1.3 Formella krav på ansökan

Utöver de formella kraven ovan, dvs. att sökanden (käranden) har följt korrekt förfarande vid väckandet av talan och att svaranden inte har lämnat ett svar i tid, måste följande formella krav vara uppfyllda för att erhålla en tredskodom:

I High Court kan en sökande (kärande) som har rätt till en tredskodom på grund av svarandens utevaro eller underlåtenhet att gå i svaromål erhålla en sådan dom genom att överlämna följande handlingar till lämplig tjänsteman vid High Court:

Vid utevaro

 • Den originalhandling (stämningsansökan) som inledde förfarandet.
 • En edsvuren försäkran om delgivning som bekräftar att den ursprungliga ansökan har delgetts.
 • En edsvuren försäkran om skuld om fordran avser ett penningbelopp.
 • Vid markinnehav ett intyg som anger att fastigheten inte är en bostadsfastighet.

Vid underlåtenhet att gå i svaromål

 • Den originalhandling (stämningsansökan) som inledde förfarandet.
 • Kopia av det meddelande om inställelse (memorandum of appearance) som delgetts av svaranden.
 • En edsvuren försäkran om skuld om fordran avser ett penningbelopp eller en kopia av kärandens käromål.
 • Ett intyg på att ett svaromål inte har delgetts.
 • Vid markinnehav ett intyg som anger att fastigheten inte är en bostadsfastighet.

I grevskapsdomstolen får en sökande (kärande) som har rätt till en tredskodom på grund av att inget tyder på att svaranden har för avsikt att gå i svaromål ansöka om dom genom att inge en liknande uppsättning handlingar till domstolen som de ovannämnda.

I småmål finns ett särskilt formulär med titeln ”Ansökan om tredskodom” (”Application for a Default Decree”) som sökanden måste fylla i och ge in till relevant domstolskansli.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

De formulär som ska användas för att inleda ett förfarande och som är obligatoriska i andra skeden av processen anges i följande rättegångsregler:

 • The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [S.R. 1980 No. 346]
 • County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225]

Rättegångsreglerna finns tillgängliga på det nordirländska domstolsverkets webbplats.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej, men det är i regel klokt att rådgöra med en solicitor. Domstolspersonal är inte kvalificerade att ge kärande eller svarande juridisk rådgivning.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Eftersom ansökan om tredskodom är en del av den vanliga civilprocessen i Nordirland måste en sökande (käranden) väcka talan på vanligt sätt och en beskrivning av fordran ingå i ursprungshandlingarna. I ansökan om tredskodom måste det framgå varför en sådan dom söks.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Skriftlig bevisning för den aktuella fordran ingår i de handlingar som inges till domstolen när en ansökan om tredskodom görs.

1.4 Avvisning

Om en sökande (kärande) väcker talan mot en svarande avseende en fordran vars belopp måste fastställas av domstolen, och svaranden underlåter att meddela att han eller hon har för avsikt att gå i svaromål, kan sökanden (käranden) ansöka om en dom där det anges att beloppet ska fastställas av domstolen. I sådana fall är det upp till domstolen att bedöma det belopp som fordras.  Domaren kan fastställa vilket belopp som ska betalas eller att inget belopp ska betalas.

Det finns andra mål där det krävs att en ansökan har gjorts för att en domare ska kunna fastställa huruvida en tredskodom kan beviljas. Dessa inbegriper mål där fordran delges en svarande i en annan jurisdiktion, där svaranden är en stat, kronan eller en person eller ett organ som inte kan bli föremål för ett civilrättsligt förfarande.

En ansökan är också obligatorisk om talan avser ett barn eller en patient, eller vid en talan om skadestånd på grund av försummelse som en make riktar mot den andra maken.

1.5 Överklagande

En svarande kan ansöka om ändring av tredskodomen (t.ex. nedsättning av beloppet om en del av skulden betalades innan domen) eller om att upphäva domen.

Om sökanden (käranden) har anledning att tro att käromålet inte nådde svaranden innan tredskodomen har han eller hon en skyldighet att inge en ansökan till domstolen om att upphäva tredskodomen.

1.6 Bestridande

Om en svarande vill att en tredskodom ska upphävas eller ändras efter att den har beviljats måste han eller hon snabbt inge en ansökan till domstolen om att upphäva eller ändra domen.

Domstolen kan ändra eller upphäva tredskodomen om den anser att det finns goda skäl att göra detta eller att svaranden har goda utsikter att med framgång bestrida fordran.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om svaranden bestrider fordran inom den föreskrivna fristen fortskrider handläggningen av målet som en vanlig bestridd fordran.

Om en tredskodom upphävs till följd av ett framgångsrikt bestridande måste målet eventuellt börja om eller en svarande ges möjlighet att bestrida fordran. Vad som sker avgörs av domaren beroende på omständigheterna i målet.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Tredskodomsförfarandet kan endast användas om svaranden underlåter att bestrida eller bekräfta mottagandet av fordran inom den föreskrivna fristen. Det är endast då som en sökande (kärande) kan inge en begäran eller ansökan om tredskodom.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Tredskodomen är ett avgörande som sökanden (käranden) kan verkställa mot svaranden. Det förfarande som måste följas för att erhålla en sådan dom beskrivs i punkt 1.3 ovan.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Som beskrivits ovan kan svaranden be domstolen att ändra eller upphäva tredskodomen (dvs. ändra villkoren i domen eller helt ogiltigförklara den).

Domstolen kan ändra eller upphäva tredskodomen om den anser att formfel har begåtts eller att svaranden har goda utsikter att med framgång bestrida fordran eller om det finns goda skäl att ändra eller upphäva domen.

Länkar

Mer information om förfarandet finns på det nordirländska domstolsverkets webbplats.

Stöd till parter med funktionsnedsättning

Vissa domstolskontor har särskild personal som eventuellt kan hjälpa till. Om de inte kan hjälpa till kan den part i målet som har en funktionsnedsättning kontakta det nordirländska domstolsverkets kommunikationsavdelning på telefonnummer +44 300 200 7812.

Senaste uppdatering: 13/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.