Europeiskt betalningsföreläggande

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Domstolen utfärdar ett betalningsföreläggande om sökanden gör gällande en penningfordran eller fullgörandet av någon annan förpliktelse.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Ett betalningsföreläggande får utfärdas oavsett fordrans belopp.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandet är frivilligt. Domstolen utfärdar ett betalningsföreläggande efter en skriftlig ansökan från sökanden.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Förfarandet för att utfärda ett betalningsföreläggande kan inte inledas om betalningsföreläggandet inte kan delges svaranden i Polen.

1.2 Behörig myndighet

Behörigheten att utfärda betalningsförelägganden ligger hos distriktsdomstolarna (rejonowy) och de regionala domstolarna (okręgowy).

1.3 Formella krav på ansökan

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Inget standardformulär används.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Det är inte obligatoriskt att företrädas av en advokat (przymus adwokacki) under ett förfarande om utfärdande av ett betalningsföreläggande.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

I ansökan bör fordran specificeras och de faktiska omständigheter som ligger till grund för fordran anges.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

De omständigheter som ligger till grund för fordran måste styrkas genom att bifoga följande handlingar till ansökan:

a)     En officiell handling.

b)     En faktura som godtagits av gäldenären.

c)     En betalningsanmodan som riktats till gäldenären och en skuldförbindelse från gäldenären.

d)     En betalningsanmodan som har godtagits av gäldenären, skickats tillbaka av banken och inte betalats på grund av att det saknats medel på bankkontot.

Domstolen utfärdar även ett betalningsföreläggande mot gäldenären på grundval av ett undertecknat skuldebrev, check, fullmakt eller skuldsedel, om det inte råder något tvivel om dess äkthet och innehåll.

1.4 Avvisning

Domstolen avvisar ansökan

  1. om ett rättsligt förfarande inte är tillåtet,
  2. om det pågår ett mål om samma sak mellan samma parter, eller om ett sådant mål redan har avgjorts,
  3. om en av parterna saknar rättskapacitet eller om sökanden saknar rättslig handlingsförmåga och inte företräds av ett lagstadgat ombud, eller om de styrande organen i sökandens organisatoriska enhet är sammansatta på ett sådant sätt att det är omöjligt att agera.

1.5 Överklagande

Se punkt 1.6.

1.6 Bestridande

Ett skriftligt bestridande ska lämnas in till den domstol som utfärdade betalningsföreläggandet. I bestridandet bör svaranden ange huruvida denne bestrider föreläggandet i dess helhet eller endast vissa delar av det och framställa sina yrkanden, vilka måste ha inkommit innan saken i målet prövas. I annat fall går rätten att framställa dem förlorad. Svaranden bör även ange de faktiska omständigheter och den bevisning som åberopas. Domstolen bortser från påståenden och bevisning som lämnats för sent, om inte svaranden visar att han eller hon utan egen förskyllan har varit förhindrad att bestrida fordran i tid och att prövningen av påståenden och bevisning som lämnats för sent inte kommer att fördröja handläggningen av ärendet eller att det finns andra exceptionella omständigheter som bör beaktas.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om ett bestridande har lämnats in på korrekt sätt fastställer domaren ett datum för förhandlingen och förordnar att bestridandet ska delges sökanden.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Så snart ett betalningsföreläggande har utfärdats betraktas det som ett föreläggande om bevarande av tillgångar (tytuł zabezpieczenia) och kan verkställas utan att det behöver förklaras verkställbart.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Efter att tidsfristen för att lämna in ett bestridande har löpt ut blir betalningsföreläggandet verkställbart utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Ett betalningsföreläggande som utfärdats enligt förfarandet för att utfärda betalningsförelägganden kan inte överklagas.

Senaste uppdatering: 20/05/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.