Europeiskt betalningsföreläggande

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Förfarandet för betalningsföreläggande tillämpas på

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

För fordringar till följd av avtalsförpliktelser är maximibeloppet 15 000 euro.

För fordringar till följd av handelstransaktioner finns ingen övre gräns.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Valfritt.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ja, bestämmelserna om förfarandet för betalningsföreläggande tillämpas i fall där svaranden bor utanför Portugal.

1.2 Behörig myndighet

I Portugal kan ansökan om betalningsföreläggande inges till

1.3 Formella krav på ansökan

1) I elektroniskt format genom att fylla i och skicka det formulär som finns tillgängligt i it-systemet Citius eller genom att skicka den elektroniska filen via Citius.

2) På papper, som inges till kansliet.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Ja, ett obligatoriskt ansökningsformulär föreskrivs i genomförandeförordning nr 21/2020 av den 28 januari 2020. Du kan hämta formuläret genom att klicka på den här länken.

De domstolskanslier som är behöriga att ta emot ansökningar om betalningsförelägganden i pappersform kan på begäran lämna ut standardformuläret.

Advokater och juridiska ombud har tillgång till det elektroniska formuläret via Citius.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Det är inte obligatoriskt att företrädas av en advokat.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

I ansökan om betalningsföreläggande måste du ange de omständigheter som ligger till grund för kravet i enlighet med artikel 10.2 d i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Det är inte nödvändigt att lägga fram skriftlig bevisning för kravet.

1.4 Avvisning

Ansökan om betalningsföreläggande får avvisas på de grunder som anges i artikel 11.1 i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998.

1.5 Överklagande

Ett överklagande av beslutet att avvisa en ansökan om betalningsföreläggande får ges in till domaren eller, om domstolen har fler än en domare, den tjänstgörande domaren, i enlighet med artikel 11.2 i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998.

1.6 Bestridande

Tidsfristen för att bestrida ett betalningsföreläggande är 15 dagar, i enlighet med artikel 12.1 i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om svaranden bestrider betalningsföreläggandet förs ärendet tillbaka till det ordinarie förfarandet, dvs. som en särskild eller ordinarie fastställelsetalan i enlighet med artikel 3 i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998 samt artikel 10.2 och 10.4 i lagdekret nr 62/2013 av den 10 maj 2013.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om svaranden efter att vederbörligen ha delgetts föreläggandet inte bestrider ansökan anger registratorn följande på ansökan om betalningsföreläggande: ”Denna handling är verkställbar” (Este documento tem força executiva), i enlighet med artikel 14.1 i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Efter att ha lagt till verkställighetsfrasen gör registratorn betalningsföreläggandet tillgängligt för sökanden, företrädesvis på elektronisk väg (artikel 14.5 i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998).

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Ett avslag på en ansökan om verkställbarhetsförklaring kan överklagas till domstol, i enlighet med artikel 14.4 i de förfaranderegler som är fogade till lagdekret nr 269/98 av den 1 september 1998).

Tillämplig lagstiftning


Obs:

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad, som kan ändras efter tolkningar i rättspraxis. Även om faktabladen regelbundet uppdateras är det fortfarande nödvändigt att läsa de gällande lagtexterna.

Senaste uppdatering: 09/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.