På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeiskt betalningsföreläggande

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Vid alla fordringar är det möjligt att inge ett svaromål eller en svarsskrivelse. Om inget svaromål inges eller fordringarna inte bestrids behöver målet inte gå till domstol utan kan handläggas i svarandens utevaro – i praktiken ett förenklat förfarande för obestridda fordringar.

1.1 Användningsområde

Ett sådant förfarande kan tillämpas i sheriffdomstolen i form av ett enkelt förfarande (simple procedure), ett summariskt förfarande (summary cause) eller ett ordinarie förfarande, och i Court of Session genom det ordinarie stämningsförfarandet.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

I enkla förfaranden handläggs penningfordringar på upp till 5 000 pund.

I summariska förfaranden handläggs vissa penningfordringar upp till 5 000 pund, nämligen fordringar som rör personskada. Det enkla förfarandet har ersatt det summariska förfarandet, men endast vid en talan om betalning, leverans eller indrivning av lös egendom, eller en talan om att förordna någon att göra något.

I det ordinarie förfarandet handläggs fordringar över 5 000 pund.

I Court of Session handläggs fordringar över 100 000 pund.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Det enkla förfarandet – gräns 5 000 pund.

Det summariska förfarandet – gräns 5 000 pund.

Det ordinarie förfarandet i sheriffdomstolen och Court of Session – ingen gräns.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Separata förfaranden tillämpas vid det enkla förfarandet, det summariska förfarandet och det ordinarie förfarandet i sheriffdomstolen, och det är obligatoriskt att följa dessa. Dessutom tillämpar Court of Session separata förfaranden för ordinarie stämningar och endast vid fordringar på över 100 000 pund kan en talan väckas i denna domstol.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ja.

Det enkla förfarandet – om svaranden bor i en annan stat ska sheriffdomstolen inte fatta beslut förrän det är styrkt att svaranden har kunnat ta emot stämningsansökan i tillräckligt god tid för att besvara den eller att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits i det syftet.

Det summariska förfarandet – om svaranden bor i en annan stat ska sheriffdomstolen inte meddela beslut förrän det är styrkt att svaranden har kunnat ta emot stämningsansökan i tillräckligt god tid för att arrangera sitt försvar eller att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits i det syftet.

Det ordinarie förfarandet – i Bryssel I-förordningen föreskrivs lagvalsregler som måste följas av domstolarna i Förenade kungariket i processer där svaranden har hemvist i en annan EU‑medlemsstat.

1.2 Behörig myndighet

Ansökningar om tillämpning av det summariska förfarandet och det enkla förfarandet ska inges till sheriffdomstolen. Såvida inte andra behörighetsgrunder kan fastställas bör ansökningar göras till domstolen i vars domkrets svaranden bor.

En ordinarie talan kan i regel väckas vid antingen sheriffdomstolen eller Court of session. Court of Session har behörighet i hela Skottland. Såvida inte andra behörighetsgrunder kan fastställas bör ansökningar, även när det gäller sheriffdomstolen, göras till domstolen i vars domkrets svaranden bor.

Samtliga förfaranden regleras av separata rättegångsregler, som finns tillgängliga på webbplatsen för det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.3 Formella krav på ansökan

Det enkla förfarandet inleds med hjälp av ett ansökningsformulär (formulär 3A), där svaranden får reda på vad fordran avser, vad den grundas på och uppgifter om varorna osv. om fordran uppstod till följd av en leverans av varor.

Det summariska förfarandet inleds med hjälp av en stämning (formulär 1), där svaranden får reda på vad fordran avser, vad den grundas på och uppgifter om varorna osv. om fordran uppstod till följd av en leverans av varor.

Det ordinarie förfarandet i sheriffdomstolen ska inledas med en stämning på formulär G1. Av den inledande stämningen ska

a.     behörighetsgrund och

b.     de fakta som behörighetsgrunden grundas på framgå.

Det ordinarie förfarandet i Court of Session inleds genom stämning. Det finns en beskrivning av och ett formulär för en sådan i Court of sessions rättegångsregler (Court of Session rules).

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Ja, i det enkla förfarandet måste formulär 3A fyllas i och i det summariska förfarandet måste formulär 1 fyllas i. I det ordinarie förfarandet väcks talan genom att en stämningsansökan inges till sheriffdomstolen (initial writ) respektive Court of Session (summons). Dessa finns tillgängliga på det skotska domstolsverkets webbplats under reglerna för respektive förfarande.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej, du kan själv inge en ansökan. I det ordinarie förfarandet rekommenderas du dock att anlita en solicitor eftersom förfarandet är relativt komplicerat.

En part i målet som företräder sig själv (och som alltså inte företräds av en solicitor) kan be domstolen om tillåtelse att låta en annan person bistå parten under domstolsförhandlingarna i ett tvistemål. Denna person kallas lekmannaombud (Lay Representative) i Skottland. Mer information om lekmannaombud finns på det skotska domstolsverkets webbplats.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

I förfarandet bör detaljer om fordran anges, inklusive relevanta datum. Ju större och mer komplicerat målet är desto större är behovet av en beskrivning.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Nej.

1.4 Avvisning

Av innehållet i ansökan drar domstolen slutsatsen att skulden har förfallit till betalning. Föreläggandet kan avvisas om formulären är ofullständiga. Sheriffdomstolen kanske anser att en behörighetsgrund saknas eller att talan kan ha väckts vid fel domstol.

1.5 Överklagande

Kan sökanden överklaga ett avslag på en ansökan om tredskodom? Ja.

I det ordinarie förfarandet kan ett överklagande inges till Court of Session eller sheriffdomstolen för överklaganden (Sheriff Appeal Court).

I ett summariskt förfarande kan ett överklagande inges till sheriffdomstolen för överklaganden.

I det enkla förfarande kan ett överklagande inges till sheriffdomstolen för överklaganden.

I Court of Session kallas överklagandeförfarandet reclaiming.

1.6 Bestridande

I det summariska förfarandet har svaranden 21 dagar på sig att fylla i ett svarsformulär till käranden.

I det enkla förfarandet måste svaranden måste skicka ett ifyllt svarsformulär 4A till domstolen innan fristen för att svara på stämningen har löpt ut, och ange att han eller hon bestrider fordran eller en del av fordran (t.ex. det belopp som svaranden ska betala käranden). Svaranden måste skicka sitt svar till domstolen inom den svarsfrist som angetts i den tidtabell som delgetts tillsammans med stämningsansökan.

I det ordinarie förfarandet i sheriffdomstolen har svaranden 21 dagar på sig att fylla i en förklaring i formulär 07 om att han eller hon har för avsikt att bestrida fordran och skicka en kopia till käranden. Det datum avsiktsförklaringen om bestridande av fordran senast måste skickas till sheriffdomstolen anges i formulär 07.

I Court of Session måste svaranden, om han eller hon vill bestrida ansökan, ”inställa sig” (enter appearance) genom att meddela detta på stämningen inom tre dagar från det att målet ”ropas på”. Målet ropas inte på innan kallelseperioden har löpt ut. Den normala kallelseperioden är 21 dagar.

1.7 Effekten av ett bestridande

I det enkla förfarandet utfärdar sheriffdomstolen ett skriftligt föreläggande inom två veckor från svarsskrivelsen. I beslutet kan domstolen

a) hänvisa parterna till alternativ tvistlösning,

b) arrangera en diskussion om hur målet ska hanteras,

c) arrangera en förhandling,

d) om sheriffdomstolen anser att ett beslut kan fattas utan en förhandling, ange att sheriffdomstolen överväger detta,

e) använda sheriffdomstolens befogenhet att avvisa en fordran eller avgöra ett mål enligt regel 1.8.11, 12 och 13.

I det summariska förfarandet deltar parterna i en första förhandling där sheriffdomstolen försöker få till stånd en uppgörelse.

I det ordinarie förfarande måste ett svaromål inges i både sheriffdomstolen och Court of Session. Därefter följer målet de regler som gäller i förfaranden där svaromål inges. Om de faktiska omständigheter som är stridiga mellan parterna inte tidigare har styrkts räknas dessa nu som styrkta.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

I det summariska förfarandet och det ordinarie förfarandet kan käranden i både sheriffdomstolen och Court of Session inge ett protokoll eller en ansökan om dom.

I det enkla förfarandet kan käranden fylla i en ansökan om beslut.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Käranden måste inge ett protokoll eller en ansökan om dom (eller ansökan om beslut) och sheriffdomaren eller domaren får bevilja en förordning eller annat behörigt beslut enligt villkoren i protokollet (eller ansökan).

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Även om sheriffdomaren eller domaren meddelar dom (eller fattar ett beslut) kan svaranden ansöka hos domstolen om att den domen (eller det beslutet) ska upphävas.

Länkar

Det skotska domstolsverkets webbplats innehåller regler för det ordinarie, det summariska och det enkla förfarandet.

Senaste uppdatering: 17/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.