Europeiskt betalningsföreläggande

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett förenklat förfarande för gränsöverskridande penningfordringar som inte bestrids av svaranden och där standardformulär ska användas.

Standardformulären för europeiska betalningsförelägganden finns här på alla språk. Via denna länk hittar du också mer information om vilka domstolar som kan utfärda europeiska betalningsförelägganden och vart ansökan ska sändas.

För att inleda förfarandet måste du först fylla i formulär A och ange alla uppgifter om parterna, vad fordran avser samt belopp. Domstolen behandlar ansökan och utfärdar sedan det europeiska betalningsföreläggandet inom 30 dagar om formuläret har fyllts i korrekt.

Därefter måste domstolen delge svaranden det europeiska betalningsföreläggandet. Svaranden kan antingen betala fordrans belopp eller bestrida fordran. Svaranden har 30 dagar på sig att lämna in ett bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet. Om föreläggandet bestrids kan sökanden välja att ärendet ska överlämnas till en ordinarie civilrättslig domstol och handläggas i enlighet med nationell lagstiftning, handläggas i enlighet med det europeiska småmålsförfarandet eller avslutas.

Om svaranden inte lämnar in något bestridande blir det europeiska betalningsföreläggandet automatiskt verkställbart. En kopia av det europeiska betalningsföreläggandet, vid behov med en översättning, ska skickas till verkställighetsmyndigheterna i den medlemsstat där föreläggandet ska verkställas. Verkställighet ska ske i enlighet med de regler och förfaranden som gäller i den medlemsstat där det europeiska betalningsföreläggandet verkställs. Mer information om verkställighet finns i relevant avsnitt.

Observera att vägledningen inte tar upp två ändringar som trädde i kraft den 14 juli 2017. Den första ändringen gör det möjligt att efter ett bestridande fortsätta förfarandet i enlighet med förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Genom den andra ändringen utvidgas tillämpningen av det europeiska småmålsförfarandet till fordringar med ett värde på upp till 5 000 euro.

Närmare information om detta finns i den nya texten i artikel 17 i förordningen och i artikel 2 i förordning (EG) nr 861/2007, ändrad genom förordning (EU) 2015/2421.

Länkar

Europeiskt betalningsföreläggande – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande PDF (5823 Kb) sv

EU-länderna kan också ha egna system för betalningsförelägganden. Om du vill veta mer om förfarandena i ett visst land klickar du på det landets flagga.

Senaste uppdatering: 03/04/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.