Искове с малък материален интерес

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

Австрийското законодателство не предвижда специална процедура по искове с малък материален интерес. Австрийският Граждански процесуален кодекс (ZPO) обаче предвижда опростено производство или специални процедурни правила по определени дела, образувани пред районните съдилища.

Някои от тези опростявания се прилагат само за искове с малък интерес с цена до 1 000 EUR (вж. точка 1.5) или 2 700 EUR (вж. точка 1.9).

1.2 Прилагане на производството

Специфичните правила за искове с малък материален интерес съгласно австрийското процесуално право са задължителни и страните не могат да се откажат от тях.

Нито съдът, нито страните могат да прехвърлят иска към обичайното производство.

1.3 Формуляри

Тъй като в Австрия не съществува процедура за искове с малък материален интерес, не са предвидени специални формуляри за такива искове.

1.4 Помощ

Процесуалното представителство не е задължително в Австрия при спорове с цена на иска до 5 000 EUR. Съдиите трябва да предоставят помощ на лица без процесуално представителство, т.е. те трябва да консултират страните за техните процесуални права и задължения, както и за правните последици от техните действия и бездействия. Страните, които нямат процесуален представител, може също така да заведат своя иск устно пред компетентния районен съд или пред районния съд по място на пребиваване. Ако при внасянето на иска от страна без процесуално представителство има пропуски, съдията трябва да даде на страната подходящо обяснение и насоки. Това не трябва да компрометира безпристрастността на съдията.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В случай на искове с цена до 1 000 EUR съдът може да не вземе предвид доказателствата, представени от страната, ако пълното изясняване на всички обстоятелства, които имат отношение по иска, би било непропорционално трудно. И в този случай обаче съдията трябва добросъвестно да вземе обективно решение въз основа на резултатите от производството като цяло. Това решение може да бъде преразгледано в последователни етапи на обжалване.

1.6 Писмено производство

Австрийското законодателство не позволява процедурата да протече изцяло в писмен вид. Така например, в гражданското процесуално право, в съответствие с принципа за непосредственост (sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz: преките доказателства трябва да бъдат предпочитани пред непреките източници на доказване), не се допуска представянето на писмени свидетелски показания като писмени доказателства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съгласно австрийския Граждански процесуален кодекс, ако съдебното решение се произнася устно, към писмения препис на съдебното решение се прилагат по-малко строги изисквания, независимо от размера на иска. Ако решението е произнесено устно в присъствието на двете страни и никоя от страните не го обжалва в срок, съдът може да издаде „съкратен препис от съдебното решение“, който се ограничава до основните мотиви по решението.

1.8 Възстановяване на разноски

Според австрийското законодателство разноските по граждански дела обикновено се възстановяват пропорционално на степента на успех. Съдебните разноски, както и адвокатските хонорари, са свързани пряко с цената на иска. Следователно като правило по-малка цена на иска ще води до по-ниски съдебни разноски и адвокатски хонорари. Тъй като разноските са установени в закони и подзаконови актове под формата на тарифи, за искове с малък материален интерес те могат да бъдат в умерени граници. Въпреки това не съществуват специални правила за разноските при този вид искове.

1.9 Възможност за обжалване

Австрийското законодателство предвижда ограничени права на обжалване за искове с малък материален интерес. Жалби срещу решения на първоинстанционния съд по искове с цена до 2 700 EUR се допускат само на основание на погрешни правни изводи или на основание нищожност (изключително тежки процесуални нарушения). Не се допускат жалби срещу други тежки процесуални нарушения. Не се допускат и жалби срещу неточни фактически констатации на първоинстанционния съд (основани, например, на погрешна оценка на доказателствата). В останалите случаи се прилагат правилата за „обикновеното“ производство.

Последна актуализация: 05/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.