Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

Австрийското законодателство не предвижда специална процедура по искове с малък материален интерес. Австрийският Гражданско-процесуален кодекс (ZPO) предвижда само опростено производство по определени дела, образувани пред районните съдилища. По правило съществуват специални процесуални правила или опростена процедура за чисто финансови спорове, които са подсъдни на районните съдилища (с цена на иска 15 000 EUR или по-малко, която ще достигне до 20 000 EUR от 1 януари 2015 г. и до 25 000 EUR от 1 януари 2016 г.). Някои опростявания на процедурата могат да се прилагат по дела във връзка с трудовото право и правото в областта на социалното осигуряване, независимо от цената на иска.

По принцип тези опростявания се прилагат за искове с малък интерес с цена до 1 000 EUR (вж. точка 1.5) или 2 700 EUR (вж. точка 1.9).

1.2 Прилагане на производството

Специфичните правила за искове с малък материален интерес съгласно австрийското процесуално право са задължителни и страните не могат да се откажат от тях.

Нито съдът, нито страните могат да прехвърлят иска към обичайното производство.

1.3 Формуляри

Тъй като в Австрия не съществува процедура за искове с малък материален интерес, не са предвидени специални формуляри за такива искове.

1.4 Помощ

Процесуалното представителство не е задължително в Австрия за цена на иска до 5 000 EUR. Съдиите трябва да предоставят помощ на лица без процесуално представителство, т.е. те трябва да консултират страните за техните процесуални права и задължения, както и за правните последици от техните действия и бездействия. Страните могат също така да заведат своя иск устно пред компетентния районен съд или окръжния съд по място на пребиваване. Ако при внасянето на иска от страна без процесуално представителство има пропуски, съдията трябва да даде на страната подходящо обяснение и насоки. Това не трябва да компрометира безпристрастността на съдията.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В случай на искове с цена до 1 000 EUR съдът може да не вземе предвид доказателствата, предлагани от страната, ако пълното изясняване на всички обстоятелства, които имат отношение по иска, би било непропорционално трудно. И в този случай обаче съдията трябва добросъвестно да вземе обективно решение въз основа на резултатите от производството като цяло. Това решение може да бъде преразгледано в последователни етапи на обжалване.

1.6 Писмено производство

Австрийското законодателство не позволява процедурата да протече изцяло в писмен вид. Тъй като обаче в Австрия няма ограничения по отношение на доказателствата, свидетелските показания могат да бъдат представени в писмен вид. Все пак такива доказателства се третират по-скоро като писмени доказателства, а не като свидетелски показания.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съгласно австрийския Гражданско-процесуален кодекс, ако съдебното решение се произнася устно, към писмения препис на съдебното решение се прилагат по-малко строги изисквания, независимо от размера на иска. Ако решението е произнесено устно в присъствието на двете страни и никоя от страните не го обжалва в срок, съдът може да издаде „съкратен препис от съдебното решение“, който се ограничава до основните мотиви по решението.

1.8 Възстановяване на разноски

Според австрийското законодателство разноските по граждански дела обикновено се възстановяват пропорционално на степента на успех. Съдебните разноски, както и адвокатските хонорари, са свързани пряко с цената на иска. Следователно като правило по-малка цена на иска ще води до по-ниски съдебни разноски и адвокатски хонорари. Тъй като разноските са установени в закони и подзаконови актове под формата на тарифи, за искове с малък материален интерес те могат да бъдат в умерени граници. Въпреки това не съществуват специални правила за разноските при този вид искове.

1.9 Възможност за обжалване

Австрийското законодателство позволява ограничени права на обжалване за искове с малък материален интерес. При производства по искове с цена до 2 700 EUR се допускат само въззивни жалби или жалби на основание нищожност (изключително сериозни процесуални пороци). Не могат да бъдат оспорени други процесуални грешки, нито констатациите относно фактите или оценката на доказателствата от страна на първоинстанционния съд. В останалите случаи се прилагат правилата за „обикновеното“ производство.

Последна актуализация: 11/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.