Искове с малък материален интерес

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Белгийското законодателство не предвижда специално производство за исковете с малък материален интерес. Съществува обаче т.нар. „бързо производство по заповед за плащане“. Вж. специалната информационна страница по въпроса.

Няма специално производство за искове с малък материален интерес. Прилага се производството по общия ред, което обаче е много опростено.

Производството по общия ред може да бъде обобщено, както следва:

  • призоваване чрез връчване на акт от съдебния изпълнител;
  • размяна на писмени аргументи, наречени „писмени становища“;
  • съдебно заседание (устни становища) и заключителни прения;
  • съдебно решение.

По принцип няма опростяване. Някои искове обаче не се завеждат чрез призоваване на ответника, а чрез състезателна искова молба (по този въпрос вж. членове 1034 bis—1034 sexies от Съдебния кодекс). Такъв е случаят по споровете във връзка с наемни правоотношения. Съгласно член 1344 bis от Съдебния кодекс и при спазване на разпоредбите относно арендата, всеки иск, свързан с отдаване под наем на вещи, може да бъде заведен чрез подаване на писмена молба до деловодството на мировия съд.

1.1 Приложно поле на производството, размер

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

1.4 Помощ

1.5 Правила относно събирането на доказателства

1.6 Писмено производство

1.7 Съдържание на съдебното решение

1.8 Възстановяване на разноски

1.9 Възможност за обжалване

Връзки

Законодателството относно бързото производство по заповед за плащане се намира на уебсайта на Федералната публична служба „Правосъдие“:

  • В раздела „Източници на правото“ (« Sources de droit »/”Rechtsbronnen”) кликнете върху „Консолидирано законодателство“ (« Législation consolidée »/”Geconsolideerde wetgeving”).
  • В раздела „Правно естество“ (« Nature juridique »/”Juridische aard”) изберете „Съдебен кодекс“ (« Code judiciaire »/”Gerechtelijk Wetboek”).
  • В раздела „Думи“ (« Mot(s) »/”Woorden”) въведете „664“.
  • Кликнете върху „Търсене“ (« Recherche »/”Opzoeking”) и след това върху „Списък“ (« Liste »/”Lijst”).
  • Кликнете върху „Подробности“ (« Détail »/”Detail”).
Последна актуализация: 03/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.