Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Белгийското законодателство не предвижда отделна процедура за искове с малък материален интерес. Съществува само нещо като „ускорена процедура за издаване на заповед за плащане“. Вж. отделната информационна страница по въпроса.

Няма отделна процедура за искове с малък материален интерес. Използва се процедурата по общия ред, която обаче е много опростена.

Нормалната процедура е описана по-долу:

  • призоваване чрез уведомление от съдебен изпълнител,
  • размяна на писмени аргументи, наречени „писмени становища“,
  • съдебно заседание (устни становища) и заключителни прения,
  • съдебно решение.

По принцип няма опростяване, въпреки че някои искове не се завеждат чрез призовка, а чрез молба inter partes (между страните). Пример за спор, при който се използва молба inter partes, е спор във връзка с наемни правоотношения. Съгласно член 1344 bis от Съдебния кодекс (le Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) и при спазване на разпоредбите на договора за аренда дело, свързано с отдаване под наем на вещи, може да се заведе чрез подаване на писмена молба в деловодството на мировия съдия.

1.1 Приложно поле на производството, размер

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

1.4 Помощ

1.5 Правила относно събирането на доказателства

1.6 Писмено производство

1.7 Съдържание на съдебното решение

1.8 Възстановяване на разноски

1.9 Възможност за обжалване

Връзки по темата

Законодателството по отношение на ускорената процедура за издаване на заповед за плащане се намира на уебсайта на Федералната публична служба „Правосъдие“:

  • в раздела „Източници на правото“ (Sources de droit/Rechtsbronnen) кликнете върху „Консолидирано законодателство“ (Législation consolidée/Geconsolideerde wetgeving),
  • в раздела „Правен акт“ (Nature juridique/Juridische aard) изберете „Съдебен кодекс“ (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek),
  • в раздела „Думи“ (Mot(s)/Woorden) въведете „664“,
  • кликнете върху „Търсене“ (Recherche/Opzoeking) и след това върху „Списък“ (Liste/Lijst),
  • кликнете върху „Подробности“ (Détail/Detail).
Последна актуализация: 27/10/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.