Искове с малък материален интерес

България
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес. Считано от 01.01.2009г. българските съдилища прилагат Регламент Nº861/2007 на Eвропейския парламент и на Съвета от 11.07.2007г. за създаване на европейска процедура по искове с малък материален интерес. Производствата по този ред  се  разглеждат от районните съдилища, като за въпросите, които не са изрично уредени в  Регламент Nº861/2007,  са приложими общите  правила на ГПК. 

1.1 Приложно поле на производството, размер

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.2 Прилагане на производството

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.3 Формуляри

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.4 Помощ

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.6 Писмено производство

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.9 Възможност за обжалване

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

Последна актуализация: 11/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.