Искове с малък материален интерес

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

В Чешката република няма специална процедура за искове с малък материален интерес. Тази категория искове (т.е. отдаването на значение на размера на финансовото вземане) се взема предвид само при въззивното и касационното производство.

1.2 Прилагане на производството

В член 202, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс се предвижда, че жалбите срещу решения по дела с цена на иска до 10 000 CZK без лихвите и таксите са недопустими; това не се прилага за неприсъствените съдебни решения.

Следователно жалби срещу неприсъствени съдебни решения могат да бъдат подавани дори ако с тях се решава спор с цена на иска под 10 000 CZK.

Съгласно член 238, алинея 1, буква в) от Гражданския процесуален кодекс касационните жалби срещу съдебни решения и съдебни заповеди, с чийто диспозитив, оспорен с жалбата, се решава спор на стойност до 50 000 CZK (без евентуалните лихви и такси, свързани с вземането), са недопустими, освен когато искът се отнася за правоотношения, произтичащи от потребителски договор или за трудови правоотношения.

1.3 Формуляри

Няма специални формуляри за процедурата за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Съгласно Гражданския процесуален кодекс съдилищата трябва да информират страните относно техните процесуални права и задължения. Във връзка с това в закона се посочва информацията, която съдът трябва да даде на страните в конкретната процесуална ситуация.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

По отношение на представянето, преценката и събирането на доказателства по гражданскоправните спорове се прилагат едни и същи правила, независимо от цената на иска.

1.6 Писмено производство

Правната уредба относно процедурата по искове с малък материален интерес не предвижда изключения в начина на протичане на производството.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдържанието на решенията по искове с малък материален интерес не се различава от това на останалите решения.

1.8 Възстановяване на разноски

По отношение на възстановяването на разноските се прилагат общите правила за гражданското производство.

1.9 Възможност за обжалване

Както е посочено по-горе, жалби срещу решения по дела с цена на иска до 10 000 CZK без лихвите и таксите са недопустими; това не се прилага за неприсъствените съдебни решения.

Последна актуализация: 31/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.