Искове с малък материален интерес

Европейската процедура за искове с малък материален интерес има за цел опростяването и ускоряването на съдебните производства по искове, чиято цена не надвишава 5 000 EUR.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е достъпна за страните в съдопроизводството като алтернатива на процедурите, предвидени в законодателствата на държавите членки. Съдебното решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, се признава и изпълнява в друга държава членка, без да е необходима декларация за изпълняемост и без да има възможност за възражение срещу неговото признаване.

За целите на процедурата за искове с малък материален интерес са изготвени стандартни формуляри, които са достъпни на всички езици на тази страница. За да бъде започната процедурата, трябва да бъде попълнен формуляр А. Към формуляра трябва да бъдат добавени всички приложими подкрепящи документи, като например разписки, фактури и т.н.

Формуляр А трябва да бъде изпратен до компетентния съд. След като съдът получи исковия формуляр, той трябва да попълни предназначената за него част от формуляра за отговор. До 14 дни от датата на получаването на исковия формуляр съдът връчва копие от него, заедно с формуляра за отговор, на ответника. Ответникът разполага с 30 дни, за да отговори, като попълни предназначената за него част от формуляра за отговор. Съдът трябва да изпрати на ищеца копие от отговора в срок 14 дни от неговото получаване.

До 30 дни от датата на получаване на отговора на ответника (ако такъв е получен) съдът трябва да постанови решение по иска с малък материален интерес или да изиска от всяка от страните писмено допълнителна информация, или да призове страните на устно изслушване. При провеждането на устното изслушване не е необходимо страните да бъдат представлявани от адвокат и ако съдът разполага с подходящото оборудване, изслушването следва да се проведе чрез видеоконферентна или телеконферентна връзка.

Въз основа на издаденото от съда удостоверение (което може да се наложи да бъде преведено на езика на другата държава членка), придружено от копие от съдебното решение, това решение е изпълнимо в другите държави — членки на Европейския съюз, без никакви други формалности. Единственото основание, поради което би могло да бъде отказано изпълнение в друга държава членка, би било ако решението е несъвместимо с друго съдебно решение в другата държава членка, засягащо същите страни. Изпълнението се извършва в съответствие с националните правила и процедури на държавата членка, в която се изпълнява решението.

Връзки по темата

Регламент (ЕО) № 861/2007 - консолидиран текст от 14 юни 2017 г. PDF (1883 Kb) bg

Ръководство за потребителите относно Европейскaтa процедурa за искове с малък материален интерес PDF (1130 Kb) bg

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес PDF (1925 Kb) bg

Инфографика за потребителите PDF (112 Kb) bg

Брошура за практикуващи юристи PDF (565 Kb) bg

Брошура за предприятията PDF (243 Kb) bg

Уеб инструменти – информация за европейската процедура за искове с малък материален интерес

Искове с малък материален интерес – Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 03/04/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.