Искове с малък материален интерес

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Действащото законодателство на Финландия не съдържа специални процесуални разпоредби, чието прилагане да зависи от паричната сума, за която претендира ищецът. Възможно е обаче според естеството на казуса да се разпореди прилагането на подходяща форма на производството. Делото преминава през всички фази на съдебното производство само ако има основания за това и ако заинтересованите страни го поискат. Така например, делото може да бъде решено от едноличен съдия, без провеждане на устно подготвително заседание, или чрез изцяло писмено производство. За безспорните (охранителни) граждански производства също има специфична процедура. За обработването на безспорни вземания вж. „Процедури за „заповед за плащане“ — Финландия“ и „Автоматизирана обработка — Финландия“.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Както беше посочено по-горе, цената на иска в парично изражение не е от значение. Формата на производството зависи от съдържанието на казуса по същество.

1.2 Прилагане на производството

Производства по граждански дела се образуват чрез подаване на писмена молба до районния съд (käräjäoikeus). Искове за безспорни вземания могат да бъдат предявявани и чрез молба, подавана по електронен път (вж. „Процедура за „заповед за плащане“ — Финландия“).

1.3 Формуляри

Освен формуляр за изразяване на намерение за обжалване на решението на районен съд, не съществуват други формуляри на национално равнище. Някои районни съдилища са изготвили формуляри за специални видове кореспонденция; това обикновено са образци за молби или за отговор. Тяхното използване не е задължително.

Безспорни вземания може да бъдат предявявани с помощта на електронен формуляр за подаване на молба (вж. „Процедура за „заповед за плащане“ — Финландия“).

1.4 Помощ

Деловодствата на съдилищата предоставят съвети във връзка с производството, ако е необходимо.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Ако вземането е безспорно, не е необходимо представяне на доказателства. Ако производството е изцяло писмено, се разглеждат само писмени доказателства. Няма специални разпоредби, според които за събирането на доказателства по искове с малък материален интерес да се прилагат специфични правила.

1.6 Писмено производство

Делото може да бъде решено без устно изслушване, изцяло въз основа на писмена процедура. Безспорните (охранителни) производства винаги се разглеждат по този начин. Оспорените искове може да бъдат разгледани и само въз основа на писмена процедура, ако естеството на казуса е такова, че не е необходимо провеждане на прения и нито една от заинтересованите страни не възразява срещу използването на писмена процедура.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Няма специфични разпоредби относно съдържанието на съдебните решения по искове с малък материален интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

По принцип загубилата страна ще бъде осъдена да плати всички разумни съдебни разноски, направени от другата страна при предприемането на необходимите действия по делото. Все пак са определени тавани за размера на разноските, които се възстановяват по искове за безспорни вземания, както и по производства, свързани с жилищен наем. В тези случаи максималният размер на разноските, които загубилият ответник може да бъде осъден да заплати на ищеца, е посочен в таблица на разноските.

1.9 Възможност за обжалване

Естеството на делото е без значение за правото на обжалване. Процедурата по обжалване е еднаква за всички производства. Известието за изразяване на намерение за обжалване на решението на районния съд трябва да бъде внесено до определен краен срок, а жалбите се разглеждат от апелативните съдилища (hovioikeus).

Последна актуализация: 19/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.