Искове с малък материален интерес

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Когато искът е с малък материален интерес, той може да се подаде чрез искова молба до мировото отделение (chambre de proximité) на общия съд (tribunal judiciaire) и до съдия по защитни съдебни производства (juge des contentieux de la protection) в съответствие с член 756 и следв. от Гражданския процесуален кодекс.

Производството е устно, но ако желаят, страните могат да представят писмени становища.

В молбата си ищецът може да посочи, че е съгласен производството да протече без изслушване на страните (член 757 от Гражданския процесуален кодекс). Освен това член 828 от Гражданския процесуален кодекс позволява на страните да дават във всеки момент от производството изрично съгласие производството да се проведе без изслушване на страните. Възможността за провеждане на производството без изслушване на страните е в сила от 1 януари 2020 г. и бе вдъхновена от европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Деловодството призовава страните на съдебното заседание с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато ответникът не е получил това писмо, съдът може да поиска от ищеца да организира връчване на писмото от съдебен изпълнител.

Подаването на исковата молба трябва да е било предшествано от опит за помирение с участието на помирител, опит за медиация или опит за процедура, основана на участие (procédure participative), по избор на страните, като в противен случай съдът може служебно да обяви исковата молба за недопустима.

Представителството от адвокат не е задължително. Страните могат да бъдат представлявани от съпруг, небрачен партньор, лицето, с което са сключили граждански пакт за солидарност, свои роднини по пряка или съребрена линия и свои служители.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Цената на иска не трябва да надвишава 5 000 EUR и той трябва да бъде от предметната компетентност на мировото отделение или на съдията по защитни съдебни производства (juge des contentieux de la protection).

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

Съществува стандартен образец за сезиране на съда.

Това е образец CERFA № 11764*08, публикуван на уебсайта на френската администрация и на уебсайта Justice.fr, и наличен във всички служби за обслужване на гражданите на едно гише.

1.4 Помощ

Тъй като става дума за опростено производство с цена на иска не повече от 5 000 EUR и страните се изслушват от съдията — освен когато постигнат съгласие за провеждане на производство без изслушване — законодателните разпоредби не предвиждат предоставянето на правна помощ. Страните обаче могат да бъдат придружавани или представлявани от адвокат, включително след като са поискали прилагането на разпоредбите за предоставянето на правна помощ.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата за доказване са сходни с тези на производствата по общия ред.

1.6 Писмено производство

За разглеждането на тези искови молби не се предвижда чисто писмено производство, освен когато страните са постигнали съгласие за провеждане на производството без изслушване.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Към съдебното решение се прилагат същите правила като тези по производствата по общия ред.

1.8 Възстановяване на разноски

Прилагат се същите правила като тези по другите производства. Тъй като обаче по това производство по принцип не се изисква съдебно призоваване, нито представителство от адвокат, разноските са по-ниски.

1.9 Възможност за обжалване

Поради ниската цена на спора, не е предвидена възможност за обжалване. Срещу решението може да бъде подадено само възражение (когато ответникът не е получил призовка за съдебното заседание) или касационна жалба (когато ответникът е получил призовка за съдебното заседание).

Връзки по темата

Уебсайт на Министерството на правосъдието

Уебсайт за френско законодателство Legifrance

Последна актуализация: 12/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.