Искове с малък материален интерес

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Съществува ли процедура за искове с малък материален интерес в Гърция (т.е. специална процедура, която е опростена по отношение на обикновената процедура и която се прилага в случаи под определен паричен праг или при определени видове съдебни спорове, независимо от паричния праг)?

Членове 466—469 от глава М от Гражданския процесуален кодекс съдържат специални разпоредби за искове с малък материален интерес.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Прилагат се специалните разпоредби за исковете с малък материален интерес:

  1. когато предметът на спора е от компетентността на съда за искове с малък материален интерес и се отнася до искове, права върху движимо имущество или право на собственост, чиято стойност не надвишава 5 000 EUR, и
  2. Когато стойността на предмета на спора е по-голяма от 5 000 EUR, ако жалбоподателят заяви, че се съгласява да приеме сума в размер на не повече от 5 000 EUR в отговор на иска, предявен в неговата жалба. В този случай ответникът се осъжда да заплати предявения иск или стойността му в решението, постановено от съда за искове с малък материален интерес“.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата е задължителна.

Съдът или ответните страни не могат да използват нормалната процедура за искове с малък материален интерес вместо специалната процедура за искове с малък материален интерес.

1.3 Формуляри

Предстои приемането на президентски указ относно задействането на стандартни документи за искове с малък материален интерес (текущи).

1.4 Помощ

Има ли съдействие по процесуални въпроси (напр. от съдебен секретар или съдия) за страните по спора, които не са представлявани от адвокат? Ако да, в каква степен?

Страната може да се яви пред съда самостоятелно или да бъде представлявана от адвокат.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Има ли определени правила относно събирането на доказателства и опростени ли са те в сравнение с обикновената процедура? Ако отговорът е „да“, какви правила и до каква степен?

Магистратът, който се произнася по специалната процедура за искове с малък материален интерес, може да се отклони от процесуалните правила и да вземе предвид доказателства, които не отговарят на правните условия.

1.6 Писмено производство

Искът трябва да бъде подаден в деловодството на съда за искове с малък материален интерес. Искът включва а) ясно изложение на фактите, които обосновават иска в съответствие със закона и обосновават подаването на жалба от жалбоподателя срещу ответника, б) точно описание на спорния въпрос и в) конкретно искане.

1.7 Съдържание на съдебното решение

 

1.8 Възстановяване на разноски

Разходите не се възстановяват.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията за искове с малък материален интерес не подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 08/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.