Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Съществува ли в Гърция процедура за искове с малък материален интерес (т.е. специфична процедура, която да е по-опростена в сравнение с обикновената и която да се прилага за дела под определен паричен праг или за някои видове спорове, независимо от паричния праг)?

В Гражданския процесуален кодекс са предвидени специални разпоредби за разглеждането на искове с малък материален интерес (глава XIII, раздели 466—472).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Тези специални разпоредби относно исковете с малък материален интерес се прилагат: (1) когато предметът на спора е от компетентността на районния съд по граждански дела (eirinodikeío) и се отнася за вземания или права върху движими вещи или собственост върху движимо имущество на стойност не повече от 5000,00 EUR; или (2) когато цената на спора надхвърля 5000,00 EUR, ако ищецът декларира, че при уреждането на вземането или правото, което е предмет на иска, ще приеме сума под 5000,00 EUR. В този случаи при загуба на делото ответникът ще бъде осъден да удовлетвори вземането или правото, които са предмет на иска, или да заплати оценената стойност, която е била приета от съда.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата е задължителна.

Нито съдът, нито страните в съдопроизводството могат да избират дали да следват обичайното производство вместо процедурата за искове с малък материален интерес.

1.3 Формуляри

Не са налични формуляри.

1.4 Помощ

Има ли възможност за оказване на помощ по процедурни въпроси (например от служител на съда или от съдията) на страните в съдопроизводството, които не се представляват от адвокат? Ако да, до каква степен?

Страните в съдопроизводството могат да се защитават сами в съда. Те могат също така да бъдат представлявани от своя(та) съпруг(а), от роднина по възходяща или низходяща линия, от пряк роднина до втора степен или от роднина по сватовство до втора степен, или от платен служител, който работи за тях. Предполага се, че съпругът(съпругата) винаги може да действа от името на своята съпруг(своя съпруг) и да упълномощава други представители. Не се предвижда служител на съда или съдията да помага на страна по спора или на негови представители, които не са адвокати, по такива дела.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Облекчени ли са някои правила относно събирането на доказателства в сравнение с обикновената процедура? Ако да, какви и в каква степен?

Когато разглеждат искове с малък материален интерес в съответствие със специалното производство, предвидено за тези искове, съдиите от районния съд могат да се отклоняват от обичайните процедурни правила: те могат да вземат предвид доказателства, които не отговарят на задължителните изисквания, и по своя преценка да приложат процедурата, която предвид дадените обстоятелства считат за най-безопасния, най-бързия и най-евтиния метод за доказване на фактите.

1.6 Писмено производство

Заявлението може да се подаде в писмен вид в деловодството на районния съд или устно пред съдията от районния съд, като във втория случай се изготвя протокол. Ищецът трябва да приложи: а) точно описание на фактите, които подкрепят иска по същество в съответствие с изискванията на закона и обосновават действието на ищеца срещу ответника; б) подробно описание на предмета на спора; в) в какво се състои искането; и г) всички достъпни доказателствени средства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решенията се произнасят устно в открито съдебно заседание, обикновено веднага след изслушването, докато съдът все още заседава и преди съдията да премине към разглеждане на следващия случай. На страните не се връчва съдебно решение, ако в съдебния протокол е вписано, че съдебното решение е постановено в присъствието на двете страни или на лицата, действащи от тяхно име по делото, или от упълномощени адвокати.

1.8 Възстановяване на разноски

Разноските не се възстановяват.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията по искове с малък материален интерес не подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 13/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.