Искове с малък материален интерес

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Освен процедурата, посочена в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (и членове 598—602 от Закон CXXX от 2016 г. относно Гражданския процесуален кодекс, в които се уреждат въпроси, които не са уредени с този регламент), след 1 януари 2018 г. в действащото унгарско законодателство няма специална процедура, приложима за исковете с малък материален интерес. Исковете с малък материален интерес бяха уредени със Закон III от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс. Този закон обаче беше отменен със Закон CXXX от 2016 г. относно Гражданския процесуален кодекс, считано от 1 януари 2018 г. Това означава, че, считано от 1 януари 2018 г., в унгарския граждански процес няма специални правила, приложими към исковете с малък материален интерес, поради което общите правила следва да се прилагат и за удовлетворяването на искове с малък материален интерес. Производствата, образувани преди 1 януари 2018 г. обаче, се разглеждат в съответствие с предишния Закон III от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс. Ето защо информацията, която следва, важи само за висящи дела, започнали преди 1 януари 2018 г.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурата за искове с малък материален интерес се прилага за събиране на вземания, непревишаващи 1 милион унгарски форинта, когато процедурата е преобразувана в исково производство по общия ред вследствие на подаване на възражение срещу заповед за плащане или когато по друга причина трябва да се следва процедурата за заповед за плащане, т.е. когато:

а) молбата за издаване на заповед за плащане е отхвърлена служебно от нотариуса и впоследствие ищецът предяви иск пред съда за удовлетворяване на вземането си;

б) процедурата за заповед за плащане е прекратена от нотариуса с разпореждане и впоследствие ищецът предяви иск пред съда за удовлетворяване на вземането си.

1.2 Прилагане на производството

Производството се води пред районните съдилища (járásbíróság).

1.3 Формуляри

Не съществува формуляр за подаване на молби за започване на производството, но на уебсайта на унгарската Нотариална камара, както и в нотариалните кантори е наличен формуляр за процедурата за заповед за плащане, която е от компетентността на нотариусите и предхожда производството за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Предоставя се правна помощ. За да се улесни упражняването на правата им, по искане на физическите лица, чиито доходи и финансово състояние не им позволяват да поемат разноските по производството, се освобождават изцяло или частично от плащането на тези разноски. Съгласно Закона за съдебните такси страните могат да имат право и на отстъпки по отношение на съдебните такси (освобождаване от такси или отсрочване на плащането им), а нуждаещите се лица имат право също така да използват правна помощ или застъпник съгласно разпоредбите на Закона за правната помощ, ако това е необходимо за ефективното упражняване на техните права.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При производства, които са преобразувани в искови производства по общия ред вследствие подаване на възражение срещу заповед за плащане, съдът уведомява ответника за фактите и доказателствата, представени от ищеца, най-късно с връчването на призовката за съдебното заседание. Страната може да представи доказателства най-късно на първото съдебно заседание по делото. Като изключение от това правило страната може да представи доказателства по всяко време в хода на делото, ако ответната страна се съгласи или ако страната се позовава на факти или доказателства, влезли в сила съдебни решения или други административни постановления в представените от нея доказателства, които по причини, независещи от страната, са ѝ станали известни след обичайния срок за представяне на доказателства, или за които тя е била информирана след този срок по независещи от нея причини, и ако страната предостави достатъчно доказателства в подкрепа на това твърдение.

Ако в молбата са направени промени или е подаден насрещен иск, страната може да представи съответните доказателства, когато се правят промените (подава се насрещният иск), докато в случаите на възражение за прихващане доказателствата, свързани с искането за прихващане на вземането, може да се предоставят едновременно с подаването на възражението. Съдът не трябва да взема предвид доказателствата, които са представени в противоречие с тези разпоредби. За всичко останало се прилагат общите правила относно доказването.

1.6 Писмено производство

Съдът провежда и съдебно заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдържанието на съдебните решения е уредено в общоприложимите разпоредби, като на страните трябва да бъде предоставена информация след диспозитива на съдебното решение относно елементите, които трябва задължително да бъдат включени в жалбата, както и за правните последици от липсата на някой от тези елементи.

1.8 Възстановяване на разноски

Като общо правило се прилага принципът „загубилата страна плаща“.

1.9 Възможност за обжалване

Възможността за обжалване е ограничена в редица отношения, най-важното от които е, че жалба може да се подава само на основание съществено нарушение на процесуалните правила на първа инстанция или неправилно прилагане на закона, служещ за основа за преценката по същество. По отношение на обжалването, както и на срока, определен за подаване на жалбата, се прилагат общите правила, т.е. тя трябва да бъде подадена до съда, който е постановил решението на първа инстанция, в срок от 15 дни от връчването на съдебното решение, и по нея се произнася компетентният окръжен съд (törvényszék).

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.