Искове с малък материален интерес

Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, в ирландското право съществува такава процедура като алтернативен метод за предявяване на граждански иск с малък материален интерес. [Вж. Правилника на районните съдилища (Процедура за искове с малък материален интерес) от 1997 г. и 1999 г.). Това е услуга, която се предоставя от службите на районните съдилища и е предназначена за евтино разглеждане на потребителски искове без участието на юрист. Образуването на производства, включващи искове с малък материален интерес (т.е. определени искове с максимална стойност от 2 000 EUR), може да стане и по интернет.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Видовете искове, обхванати от процедурата за искове с малък материален интерес, са следните:

i) иск за стоки или услуги, закупени за лична употреба от лице, което ги продава при упражняване на търговска дейност (потребителски искове);

ii) иск за незначителни имуществени вреди (с изключение на телесни повреди);

iii) иск за отказ за връщане на депозит за наем за определени видове отдадени под наем имоти. Например ваканционна къща или стая/апартамент в помещение, в което живее и собственикът, при условие че искът не надвишава 2 000 EUR.

Искове по отношение на въпроси, свързани с искове на наемодател/наемател или квартири под наем, които не са обхванати от процедурата за искове с малък материален интерес, могат да бъдат отнесени до Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Уебсайт: Начална страница

От процедурата за искове с малък материален интерес са изключени исковете, произтичащи от:

i) договор за покупко-продажба на изплащане;

ii) нарушаване на договор за лизинг;

iii) дългове.

1.2 Прилагане на производството

За да има право да използва процедурата, потребителят трябва да е закупил стоки или услуги за лична употреба от лице, което ги продава при упражняване на търговска дейност. От януари 2010 г. процедурата може да се използва и от търговец спрямо друг търговец. Исковете с малък материален интерес се разглеждат от секретаря на районния съд, наричан още секретар за искове с малък материален интерес. Когато е възможно, секретарят ще договори споразумение между страните, без да е необходимо съдебно заседание. Ако въпросът не може да бъде уреден, секретарят ще отнесе иска за разглеждане пред районния съд.

Ищецът трябва да е сигурен за името и адреса на лицето или дружеството, срещу което иска да подаде иск. Ако става въпрос за дружество, ищецът трябва да използва точното правно наименование. Тези подробности трябва да бъдат точни, за да може шерифът да изпълни съдебното рeшение (постановление).

Ако секретарят за искове с малък материален интерес получи известие от ответника, с което той оспорва иска или подава насрещен иск, секретарят ще се свърже с ищеца и ще му предостави копие от отговора на ответника, или ще му даде възможност да отговори на иска. Секретарят може да се срещне и да преговаря с двете страни в опит за постигане на споразумение.

Ако ответникът признае иска, той трябва да уведоми службата на секретаря, като върне формуляра за известие за поемане на отговорност. Ако ответникът не отговори, искът автоматично ще се разглежда като неоспорен. В този случай районният съд ще постанови решение в полза на ищеца (без да е необходимо той да се явява в съдебната зала) за претендираната сума и ще разпореди тя да бъде изплатена в рамките на определен кратък срок.

1.3 Формуляри

Формулярът на молбата ще бъде предоставен на ищеца от секретаря за искове с малък материален интерес или може да бъде изтеглен от уебсайта на Съдебната служба на следния адрес: https://www.courts.ie/

1.4 Помощ

Тъй като целта на процедурата за искове с малък материален интерес е разглеждането на потребителските искове да става евтино, без участието на юрист, по принцип за този вид искове не са необходими правна помощ или съвети.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Ако въпросът бъде отнесен до съда, страните трябва да присъстват на заседанието на районния съд. Делото ще се гледа при открити врата в рамките на редовно заседание на районния съд. Когато се даде ход на делото, съдебният секретар ще призове ищеца на свидетелската скамейка, за да даде показания. Показанията трябва да бъдат дадени под клетва или тържествена декларация, а ответникът може да подложи ищеца на кръстосан разпит по въпроси, отнасящи се до иска. Ответникът също ще има възможност да даде показания. Всеки свидетел може да бъде подложен на кръстосан разпит от насрещната страна или от неин законен представител, ако присъства такъв. Страните също така имат право да призоват свидетели или да представят показания на свидетели, но разходите им за това няма да могат да бъдат възстановени, тъй като съгласно процедурата не се предвижда покриването на такъв вид разходи, а вместо това се предвижда улесняване на предявяването на искове с малък материален интерес в рамките на сравнително евтин форум.

1.6 Писмено производство

Ако въпросът не бъде уреден от секретаря за искове с малък материален интерес, в деня на заседанието ищецът трябва да носи писмени документи в подкрепа на иска, например свързани с иска писма, разписки или фактури. Освен това и на двете страни ще бъде предоставена възможност да дадат устни показания и могат да бъдат подложени на кръстосан разпит.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Ако искът на ищеца бъде уважен, районният съд ще постанови решение в полза на ищеца за претендираната сума и ще разпореди тя да бъде изплатена в рамките на определен кратък срок.

1.8 Възстановяване на разноски

Въпреки че страните могат да ползват услугите на юридически съветник, те няма да имат право на възстановяване на разходите си за това от ответната страна дори ако съдът се произнесе в тяхна полза. Целият смисъл на процедурата за искове с малък материален интерес е да се улесни предявяването на иск, без да са необходими услугите на юрист или адвокат.

1.9 Възможност за обжалване

И ищецът, и ответникът имат право да обжалват пред окръжния съд решението на районния съд. Окръжният съд може да разпореди плащане на разноските, но това зависи от решението на отделния съдия от окръжния съд.

Връзки по темата:

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Последна актуализация: 07/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.