Искове с малък материален интерес

Литва
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Националната процедура за искове с малък материален интерес се определя в глава XXIV, част IV на Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas) на Република Литва.

Европейските искове с малък материален интерес се разглеждат по реда на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, като тези дела се разглеждат в съответствие с общите правила относно производствата за разрешаване на спорове, като се вземат предвид изключенията, предвидени в Закона на Република Литва за прилагане на правото на Европейския съюз и на международното право в областта на гражданското производство (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Националната процедура за искове с малък материален интерес и европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилагат за парични искове, чиято стойност не надхвърля 2000 EUR.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага за граждански искове, чиято стойност не надхвърля 2000 EUR. Процедурата не се прилага за дела, които засягат: статута или правоспособността на физически лица; вещни права, произтичащи от съпружески отношения, задължения за издръжка, завещания и наследство; банкрут, производства, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, социално осигуряване, арбитраж, трудовото право, наем на недвижими имоти, с изключение на съдебни процеси по парични искове, както и нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността, включително клевета.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата се прилага от 1 януари 2009 г. Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес се разглеждат от окръжните съдилища в съответствие с правилата за териториална компетентност, установени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва, т.е. от окръжните съдилища в съответните градове или окръзи.

В случаите, посочени в член 4, параграф 3 и в член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 861/2007, съдът трябва да информира ищеца/ответника, че има право да предяви иск/насрещен иск не по-късно от 14 дни от получаването на уведомлението от съда, в съответствие с изискванията, посочени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Когато ищецът/ответникът не успее да подаде правилно попълнен иск/насрещен иск в съда в рамките на срока, посочен в параграф 1 от настоящия член, искът се счита за неподаден и се връща на ищеца/ответника по съдебен ред. Подобно решение може да се обжалва с нарочна жалба.

1.3 Формуляри

Формулярите се предоставят от съдилищата и могат да бъдат намерени на портала за електронни услуги на литовските съдилища.

1.4 Помощ

Присъствието на правен представител/адвокат не е необходимо. Съдът предлага съдействие при попълването на формулярите, но не и съвети по материалната страна на иска. Член 11 от Регламент (ЕО) № 861/2007 предвижда практическата помощ и информация, които се предоставят на страните в производството от органите, които предоставят първична правна помощ, гарантирана от държавата.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда в глава XIII, част II на Гражданския процесуален кодекс.

1.6 Писмено производство

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес съдът, който разглежда дадено дело, може да вземе решение относно формата и процедурата за неговото разглеждане. Устно изслушване може да се проведе, когато поне една от страните е подала подобно искане. В рамките на писмената процедура страните по делото не се призовават и не присъстват на съдебното заседание. Страните по делото биват уведомени за провеждането на писмена процедура в съответствие с член 133, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс. Когато дадено дело се разглежда по същество в рамките на писмена процедура, датата, часът и мястото на съдебното заседание, както и съдебният състав се обявяват на специален уебсайт най-малко седем дни преди датата на съдебното заседание освен в случаите, предвидени в ГПК, когато страните се уведомяват по различна процедура. Въпросната информация се предоставя също и от деловодството на съда.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес решението на съда трябва да съдържа уводна и същинска част, както и кратко изложение на мотивите.

1.8 Възстановяване на разноски

Размерът на съдебната такса (žyminis mokestis) по исковете с малък материален интерес се определя в член 80, параграф 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Тя се равнява на 1/4 от таксата, коята се заплаща за иска, но не по-малко от 10 евро.

1.9 Възможност за обжалване

В член 29 от закона се предвижда, че решенията на литовските съдилища, произнесени по европейската процедура за искове с малък материален интерес, подлежат на обжалване. Процедурата по обжалване се урежда в членове 301—333 от Гражданския процесуален кодекс на Литва. В съответствие с член 307, параграф 1 от ГПК, когато са налице основания за обжалване, жалбата може да се подаде в срок от 30 дни от датата на съдебното решение.

Последна актуализация: 22/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.