Искове с малък материален интерес

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Специалното производство по искове с малък материален интерес е уредено в глава 380 от Законите на Малта (Закон за Трибунала за искове с малък материален интерес), както и в Подзаконови нормативни актове 380.01, 380.02 и 380.03.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Този трибунал (Tribunal għal Talbiet Żgħar) е компетентен да разглежда и решава само парични искове, чиято стойност не надвишава сумата от 5000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Производството започва, когато ищецът попълни съответния формуляр, подаде своя иск в деловодството на Трибунала, заплати таксата и поиска от Трибунала да връчи иска на ответника. След това ответникът разполага със срок от осемнадесет дни от връчването на уведомлението за иска, за да подаде своя отговор. Допуска се също предявяването на насрещен иск. Ако ответникът смята, че друго лице трябва да погаси задължението към ищеца, той трябва да посочи това лице. След това деловодството на съда уведомява страните за датата и часа на насроченото съдебно заседание. Съдията води производството в Трибунала по своя преценка в съответствие с правилата на естественото право. Съдията осигурява, доколкото е възможно, бързо разглеждане и решаване на всяко дело още в деня на съдебното заседание и в рамките на едно съдебно заседание. Той събира необходимата информация по подходящия за него начин и не е длъжен да се съобразява с правилата за най-доброто налично доказателство, нито с правилата за доказателствата, основани на слухове, ако по негова преценка представените му доказателства са достатъчно надеждни, за да може да направи извод относно разглежданото дело. Той се въздържа, доколкото е възможно, от назначаване на арбитри за даване на експертни становища. Той има същите правомощия като магистрат, който заседава в Съда на магистратите при упражняване на неговата гражданскоправна компетентност, и по-конкретно има правомощия да призове и да постави под клетва свидетели.

1.3 Формуляри

Страната, подаваща иска, попълва исков формуляр, съдържащ се в Първо приложение към Подзаконов нормативен акт 380.01 (Процедурен правилник на Трибунала за искове с малък материален интерес). Ответникът отговаря също с попълване на формуляр, който също се намира в Първо приложение на горепосочения подзаконов нормативен акт.

1.4 Помощ

Страните могат да бъдат подпомогнати от всяко лице: няма изискване това лице да е адвокат или процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Страните могат да предоставят доказателства под формата на устни показания, писмени доказателства или и двете. Призоваването на свидетел се допуска не по-късно от три дни преди датата, на която трябва да даде свидетелски показания, като той трябва да се яви пред Трибунала на конкретна дата и в конкретен час да даде показания или да представи писмени доказателства. Ако редовно призован свидетел не се яви пред съда по време на съдебното заседание, Трибуналът може да разпореди принудителното довеждане на този свидетел на заседание, насрочено за друга дата.

1.6 Писмено производство

Искът и отговорът се подават в писмена форма. Доказателствата могат да бъдат писмени. Явяването пред Трибунала на определените от него дати обаче е задължително.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В решението си съдията посочва основните обстоятелства, с които обосновава решението си. В него той взема решение и за разпределението на разноските.

1.8 Възстановяване на разноски

При всяко решение съдията определя разноските, които трябва да бъдат поети от всяка от страните. Освен ако специални обстоятелства не налагат друго, на губещата страна се разпорежда да заплати разноските на страната, в чиято полза е отсъдено решението. Разноските се ограничават до действителните пряко извършени разходи във връзка с делото от страната, в чиято полза е присъдено плащането на разноските. В случай на несериозен и злонамерен иск Трибуналът може да разпореди на ищеца да заплати на ответника глоба не по-малка от 250 EUR и не по-голяма от 1250 EUR и тази глоба представлява гражданскоправно задължение.

1.9 Възможност за обжалване

Всяко обжалване на решение на Трибунала трябва да бъде подадено в деловодството на съда с молба до Апелативния съд в неговата нисшестояща компетентност в срок от двадесет дни от датата на постановеното от съдията решение.

Последна актуализация: 14/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.