Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Специалното производство по искове с малък материален интерес е уредено в глава 380 от Законите на Малта (Закон за Трибунала за искове с малък материален интерес), както и в подзаконови нормативни актове 380.01, 380.02 и 380.03.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Този трибунал [„Tribunal għal Talbiet Żgħar“] е компетентен да разглежда само парични искове, чиято стойност не надхвърля 3 494,06 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Производството се образува, когато ищецът попълни съответния формуляр, внесе своя иск в деловодството на трибунала, заплати дължимата такса и отправи към трибунала искане за връчване на исковата молба на ответника. Ответникът е длъжен да внесе своя отговор на исковата молба в срок от осемнадесет дни от датата на връчване на известието за исковата молба. Допуска се също предявяване на насрещен иск. Ако ответникът смята, че друго лице трябва да погаси задължението към ищеца, той трябва да посочи това лице. След това секретарят на съда уведомява страните за датата и часа на насроченото съдебно заседание. Съдията регулира производството пред трибунала по своя преценка в съответствие с правилата на справедливостта. Съдията е длъжен да осигури бързо разглеждане и решаване на спора, по възможност в един ден и в рамките на едно съдебно заседание. Той събира необходимата информация по всички подходящи начини и не е длъжен да се съобразява с правилата за предоставяне на най-добрите налични доказателства или правилата във връзка с показанията, основани на сведения, получени от трети лица, ако по негова преценка предоставените му доказателства са достатъчно надеждни и му позволяват да формулира решението си по спора. Той се въздържа доколкото е възможно от назначаване на вещи лица, които да дадат експертни становища. Правомощията на съдията са еднакви с правомощията на магистратите от Съда на магистратите по отношение на граждански дела, като по-специално той има правомощието да призовава свидетели и да приема от тях обещание под клетвата да кажат истината.

1.3 Формуляри

Ищецът попълва формуляр на искова молба, съдържащ се в приложение 1 към Подзаконов нормативен акт 380.01 (Процедурен правилник на Трибунала за искове с малък материален интерес). Ответникът попълва своя отговор на исковата молба в съответния формуляр, който също е поместен в приложение 1 към посочения по-горе подзаконов нормативен акт.

1.4 Помощ

Страните могат да получат помощ от всяко лице: няма изискване това лице да е адвокат или правоспособен юрист.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Страните могат да предоставят доказателства под формата на устни показания, документи или едновременно и двата вида доказателства. Призоваване на свидетели се допуска не по-късно от три дни преди датата, на която те трябва да свидетелстват, като те трябва да се явят пред трибунала на посочената дата и час, за да дадат показания или да предоставят информация. Ако редовно призован свидетел не се яви пред съда по време на съдебното заседание, трибуналът може да нареди този свидетел да бъде принудително доведен за участие в заседание, насрочено за друга дата.

1.6 Писмено производство

Исковата молба и отговорът на ищеца се внасят в писмен вид. Доказателствата може да бъдат предоставени под формата на документи. Явяването пред трибунала на определените от него дати обаче е задължително.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В своето решение съдията посочва основните обстоятелства, с които обосновава решението, и излага своето определение относно разпределението на разноските.

1.8 Възстановяване на разноски

В своето решение съдията определя разноските, дължими от всяка от страните. Той разпорежда на изгубилата делото страна да заплати разноските на страната, в чиято полза е постановеното решението, освен ако са налице специални обстоятелства, които налагат друго. Сумата на присъдените разноски е ограничена до действителния размер на разходите, направени пряко във връзка с делото от страната, в чиято полза е разпоредено да бъдат изплатени разноските. В случай на несериозен и неоснователен иск трибуналът може да разпореди на ищеца да изплати на ответника обезщетение в размер до 232,94 EUR, което се дължи като гражданскоправно задължение.

1.9 Възможност за обжалване

Жалбите срещу решения на трибунала се внасят в деловодството на съда под формата на жалба пред Апелативния съд в неговата нисшестояща компетентност в срок от осемнадесет дни от датата на постановяване на решението от съдията.

Последна актуализация: 22/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.