Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Холандия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Обичайната процедура за искове с малък материален интерес е процедурата по призоваване, която се прилага в отделенията на районните отделения към окръжните съдилища (sector kanton van de rechtbank). В тези случаи се прилага обикновената процедура по призоваване, но с известни облекчения. В Гражданския процесуален кодекс (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) не се предвиждат отделни разпоредби за започване на производства пред районните отделения към окръжните съдилища.

В трансгранични случаи в рамките на ЕС може да се приложи също и европейската процедура за искове с малък материален интерес.

В нидерландското право съществува закон за изпълнение на Регламента за европейска процедура за искове с малък материален интерес (Закон от 29 май 2009 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Районните отделения към окръжните съдилища се сезират по:

 • дела във връзка с искове на стойност до 25 000 EUR;
 • дела във връзка с искове с неопределена стойност, ако е малко вероятно тя да надхвърли 25 000 EUR.

Освен това съдиите в районните отделения към окръжните съдилища разглеждат дела, свързани с трудовоправни въпроси, отдаване на лизинг, представителство, покупки на изплащане и потребителски договори за продажба, жалби срещу наложени пътни глоби и дребни нарушения.

Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес също се разглеждат от районните отделения към окръжните съдилища. Праговата стойност за европейската процедура за искове с малък материален интерес е определена от Регламента на максимум 2000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Не е предвидена специална процедура на равнище районни отделения към окръжните съдилища. По принцип правилата относно процедурата по призоваване се прилагат както в окръжните съдилища, така и в районните отделения към окръжните съдилища. Съществената разлика е, че при делата, заведени пред районното отделение към окръжния съд, страните имат право да се защитават сами, докато в останалите дела (пред окръжния съд) страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. Вж. отговор на въпрос 1.4 по-долу. Освен това в районните отделения към окръжните съдилища делата се разглеждат в състав от един съдия, т.е. на заседанието съдията е сам.

За европейската процедура за искове с малък материален интерес са приложими правилата относно процедурата за петиции.

1.3 Формуляри

Производствата пред районното отделение към окръжния съд обикновено се образуват чрез призоваване на ответната страна. Производствата, образувани в съответствие с процедурата по призоваване, са еднакви за всички съдилища (окръжните съдилища и районните отделения към окръжните съдилища). Най-важните елементи в призовката са изложението на иска (същността на иска) и неговата обосновка (факти и права, на които се основава искът).

Производствата пред районните отделения към окръжните съдилища имат следните особености:

 1. ответникът е призован от окръжен съд А, но трябва да се яви пред съдията от районното отделение към окръжния съд, заседаващ в основната сграда на съд А, или в конкретна сграда на съд А в съответния окръг.
 2. ако ищецът се представлява от упълномощен представител в рамките на производството, неговото име и адрес трябва да бъдат вписани в призовката.

За подаване на искове по европейската процедура за искове с малък материален интерес се използва формуляр А. Той може да бъде свален от Европейския портал за електронно правосъдие.

Исковият формуляр трябва да се подаде пред компетентния съд. Съдът трябва да е компетентен в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

1.4 Помощ

В делата, разглеждани от районните отделения към окръжните съдилища, страните могат да се представляват сами. Това означава, че процесуалното представителство чрез адвокат не е задължително. Предоставянето на помощ от упълномощен представител, който не е задължително да бъде адвокат, също е разрешено. По отношение на възстановяването на разходите за правна помощ във връзка с ползването на адвокатски услуги вж. също отговора на въпрос 1.8 по-долу.

В рамките на европейската процедура страните също не са длъжни да бъдат представлявани от адвокат или друг правен съветник.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Към събирането на доказателства се прилагат обичайните законови разпоредби. В съответствие с разпоредбите на нидерландското законодателство относно доказателствата съдията по принцип е свободен да прецени представените доказателства. Вж. също така раздел „Събиране на доказателства“. Начините за събиране на доказателство в рамките на европейската процедура се уреждат в член 9 от горепосочения Регламент (ЕО) № 861/2007.

1.6 Писмено производство

Съществуват национални процедурни правила относно ролята в сферата на гражданските дела на районните отделения към окръжните съдилища. Писмените документи могат да бъдат подавани в деловодството на окръжния съд (лично или по пощата, или по факс) преди датата на разглеждане на делото, но също и по време на самото заседание. Изявленията и възраженията могат да се представят устно в рамките на производството пред районното отделение към окръжния съд. Европейската процедура е писмена, въпреки че може да се проведе устно изслушване, ако съдията прецени, че това е необходимо, или такова е поискано от някоя от страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението трябва да съдържа:

 • имената и адресите на страните и техните упълномощени представители или адвокати;
 • вида на производството;
 • заключението по иска и изявленията на страните;
 • мотивите за решението, в които се излагат фактите и тяхното тълкуване от съда;
 • окончателното решение на съда;
 • името на съдията и
 • датата на постановяване на решението.

Решението се подписва от съдията.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако искът е предявен пред районното отделение към окръжния съд, могат да възникнат следните разходи: съдебна такса за регистрация, разпределение на присъдените от съда разноски, както и разходи за правна помощ.

Съдебна такса за регистрация се заплаща при сезирането на съда по делото. Нейният размер зависи от естеството на делото. На практика адвокатът заплаща сумата и след това я включва в своята такса. Съдията може да разпореди загубилата делото страна да заплати съдебните разноски на другата страна. Ако нито една от страните не е спечелила напълно делото, всяка от тях заплаща собствените си разноски. В разпределението на присъдените от съда разноски може да се включват разходите за правна помощ, но също и разходите за свидетели, вещи лица, пътни и дневни разноски, разходи за извлечения и други извънсъдебни разходи (http://www.rechtspraak.nl/).

В съответствие с нидерландското законодателство на лицата с ниски доходи понякога може да се отпусне помощ във връзка с разноските за правно представителство. Субсидираната правна помощ не може да се ползва при всички дела пред районните отделения към окръжните съдилища. При допустимост на субсидираната правна помощ страната заплаща самоучастие в зависимост от финансовото си положение. Молбата за получаване на помощ във връзка с разходите за правно представителство се подава от адвоката до Съвета за правната помощ (Raad voor rechtsbijstand). Въпросът се урежда в Закона за правната помощ (Wet op de Rechtsbijstand). В глава IIIA от този закон се определят правилата относно т.н. предоставяне на правна помощ при презгранични съдебни спорове в рамките на ЕС. Законът е приет в изпълнение на Директивата (2003/8/ЕО) на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове (http://www.rvr.org./).

1.9 Възможност за обжалване

Решенията на районните отделения към окръжните съдилища подлежат на обжалване пред апелативния съд. Обжалване е възможно само за искове, които са на стойност над 1750 EUR. Жалба може да се подаде в рамките на 3 месеца от датата на постановяване на решението. При делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес решението на районното отделение към окръжния съд не подлежи на обжалване.

Последна актуализация: 17/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.