Искове с малък материален интерес

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Обичайната процедура за искове с малък материален интерес е процедурата по призоваване в районните отделения към окръжните съдилища (sector kanton van de rechtbank). Това е обикновената процедура по призоваване, но с известни облекчения. Ако делото се гледа в районното отделение към окръжния съд, не сте длъжни да ангажирате адвокат и можете да се защитавате сами.

В трансгранични случаи в рамките на ЕС може да се приложи също и европейската процедура за искове с малък материален интерес. Можете да използвате европейската процедура за искове с малък материален интерес, ако ви дължат пари:

 • друго дружество;
 • организация;
 • клиент.

В нидерландското право има Закон за прилагане на Регламента за европейската процедура за искове с малък материален интерес (Закон от 29 май 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Районните отделения към окръжните съдилища се сезират по:

 • дела с максимална стойност на иска до 25 000 EUR;
 • дела с неопределена стойност на иска, ако е малко вероятно тя да надхвърли 25 000 EUR.

Освен това съдиите в районните отделения към окръжните съдилища разглеждат дела по трудовоправни отношения, наемни отношения, спорове, свързани с покупки на потребителски стоки и потребителски кредити, обжалване на глоби за пътнотранспортни нарушения и на констатирани нарушения. Те се занимават също така с управлението, попечителството, настойничеството и отказа или приемането на наследство. За допълнителна информация относно процедурата по призоваване в районните отделения към окръжните съдилища щракнете тук.

Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес също се разглеждат от районните отделения към окръжните съдилища. Максималната стойност на европейската процедура за искове с малък материален интерес е определена в Регламент (ЕО) № 861/2007 на 5 000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Не е предвидена специална процедура на равнище районни отделения към окръжните съдилища. По принцип правилата относно процедурата по призоваване се прилагат както в окръжните съдилища, така и в районните отделения към окръжните съдилища. Съществената разлика е, че при делата, заведени пред районното отделение към окръжния съд, страните имат право да се защитават сами, докато в останалите дела (пред окръжния съд) страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. Вж. точка 1.4 по-долу. Освен това в районните отделения към окръжните съдилища делата се разглеждат в състав от един съдия, т.е. на заседанието съдията е сам.

За европейската процедура за искове с малък материален интерес са приложими правилата относно подаването на искова молба.

1.3 Формуляри

Производствата пред районното отделение към окръжния съд обикновено се образуват чрез призоваване на ответната страна. Най-важните елементи в призовката са изложението на искането (същността на иска) и неговата обосновка (факти и права, на които се основава искът).

Производствата пред районните отделения към окръжните съдилища имат следните особености:

 1. ответникът е призован от окръжен съд А, но трябва да се яви пред съдията от районното отделение към окръжния съд, заседаващ в седалището на съд А, или в друго конкретно място на съд А в съответния съдебен район;
 2. ако ищецът се представлява от упълномощен представител по производството, неговото име и адрес трябва да бъдат вписани в призовката.

Искът по европейската процедура за искове с малък материален интерес се подава чрез формуляр А. Исковата молба трябва да бъде подадена до компетентния съд.

1.4 Помощ

В делата, разглеждани от районните отделения към окръжните съдилища, страните могат да се защитават сами. Това означава, че процесуалното представителство чрез адвокат не е задължително. Предоставянето на помощ от упълномощен представител, който не е задължително да бъде адвокат, също е разрешено. За възстановяването на разходите за правна помощ поради ползването на адвокатски услуги вж. също въпрос 1.8 по-долу.

В рамките на европейската процедура страните също не са длъжни да бъдат представлявани от адвокат или друг правен съветник.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Към събирането на доказателства се прилагат обичайните законови разпоредби. В съответствие с разпоредбите на нидерландското законодателство относно доказателствата съдията по принцип има свобода на преценка на представените доказателства. Начините за събиране на доказателства в рамките на европейската процедура се уреждат в член 9 от горепосочения Регламент (ЕО) № 861/2007.

1.6 Писмено производство

Съществува Национален процедурен правилник за делата, подсъдни на районните отделения към окръжните съдилища (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Писмените документи могат да бъдат подавани в деловодството на окръжния съд преди датата на разглеждане на делото, но и по време на самото заседание. Становищата и възраженията могат да се представят устно в рамките на производството пред районното отделение към окръжния съд. Европейската процедура е писмена, въпреки че може да се проведе устно изслушване, ако съдията прецени, че това е необходимо, или такова е поискано от някоя от страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението трябва да съдържа:

 • имената и адресите на страните и техните упълномощени представители или адвокати;
 • становищата на страните;
 • развитието на производството;
 • заключенията по призовките и заключителните изявления на страните;
 • мотивите за решението, в които се излагат фактите и съображенията на съдията;
 • окончателното решение на съдията;
 • името на съдията;
 • разпределението на разноските;
 • датата на съдебното решение.

Решението се подписва от съдията.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако искът е предявен пред районното отделение към окръжния съд, могат да възникнат следните разноски: съдебна такса за регистрация, разпределение на присъдените от съда разноски, както и разходи за правна помощ.

Съдебна такса за регистрация се заплаща при сезирането на съда по делото. Нейният размер зависи от естеството на делото. На практика адвокатът заплаща сумата и след това я включва в своята такса. Съдията може да разпореди загубилата делото страна да заплати съдебните разноски на другата страна. Ако нито една от страните не е спечелила напълно делото, всяка от тях заплаща собствените си разноски. В присъдените от съда разноски може да се включват разходите за правна помощ, но също и разходите за свидетели, вещи лица, пътни и дневни разходи, разходи за извлечения и други извънсъдебни разноски.

В съответствие с нидерландското законодателство на лицата с ниски доходи понякога може да се отпусне помощ във връзка с разноските за правно представителство. Субсидираната правна помощ не може да се ползва при всички дела пред районните отделения към окръжните съдилища. При допустимост на субсидираната правна помощ страната заплаща и личен принос в зависимост от финансовото си положение. Молбата за получаване на помощ във връзка с разходите за правно представителство се подава от адвоката до Съвета за правната помощ (Raad voor rechtsbijstand). Въпросът се урежда в Закона за правната помощ (Wet op de Rechtsbijstand). В глава IIIA от този закон се определят правилата относно т.н. предоставяне на правна помощ при презгранични съдебни спорове в рамките на ЕС.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията на районните отделения към окръжните съдилища подлежат на обжалване пред апелативния съд. Обжалване е възможно само за искове, които са на стойност над 1 750 EUR. Жалба може да се подаде в рамките на 3 месеца от датата на постановяване на решението. Решенията на районното отделение към окръжния съд по европейската процедура за искове с малък материален интерес подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 10/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.