В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Искове с малък материален интерес

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В Северна Ирландия съществува процедура за искове с малък материален интерес. Съдилищата за искове с малък материален интерес имат за цел да дадат възможност за неформално разглеждане на някои видове искове с малък материален интерес в Окръжния съд, обикновено без необходимост от процесуално представителство.

1.1 Приложно поле на производството, размер

По принцип процедурата за искове с малък материален интерес може да се използва, когато претендираната сума или стойността на съответните стоки не надвишава 3 000 GBP. Някои видове искове обаче са изключени, например искове, свързани с телесни повреди, обида или клевета, завет или анюитет, собственост върху земя, имущество, придобито по време на брак, и пътнотранспортни произшествия.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата не е задължителна и при определени обстоятелства съдията има право да разпореди изпращането на молбата на Окръжния съд.

1.3 Формуляри

В Правилата на Окръжния съд (Северна Ирландия) от 1981 г. [S.R.1981 № 225] се съдържат формуляри, които следва да се използват по време на процедурата за искове с малък материален интерес. Формуляри се използват за предявяване на иск, оспорване на иска и поемане на отговорност. Налице е и формуляр за подаване на молба за постановяване на неприсъствено съдебно решение, както и формуляр за искане за отмяна на решението.

1.4 Помощ

Процедурата за искове с малък материален интерес е замислена като неформална. Съдебните служители могат да съдействат за попълването на необходимите формуляри и за разясняването на процедурата. Те обаче не могат да предоставят правни съвети.

Бюрото за консултации на гражданите или центровете за консултиране на потребителите също могат да оказват съдействие на страните по делото.

Ако страна по делото има увреждане, което затруднява достъпа ѝ до съда или общуването, тя следва да се свърже със служителя за обслужване на клиенти на съответния съд, който може да предостави по-нататъшно съдействие.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Съдът за искове с малък материален интерес е неформален и не се прилагат строги правила за доказване. Съответно по време на съдебното заседание съдът може да приеме всеки подход, който счита за справедлив. Всички страни трябва да дадат съгласие да бъдат разпитани от съдията под клетва, освен при наличие на правно възражение.

1.6 Писмено производство

Ако случаят не е оспорен и е за определена сума, искът може да бъде разгледан без провеждане на съдебно заседание, като се използват само писмени доказателства. Това е известно като неприсъствено решение.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдията обикновено постановява устно решение, в което излага мотивите си. Той обаче може да реши да се произнесе с писмено решение.

1.8 Възстановяване на разноски

Съществуват ограничения по отношение на възстановяването на разходите. Понастоящем съдията може да разпореди плащането на следните разходи:

  • съдебни такси; както и
  • разноски за вещи лица, привлечени като свидетели.

Ако някоя от страните е имала неразумно поведение, съдията може да осъди тази страна да заплати съдебните разноски. Ако производството е било надлежно образувано в Окръжния съд, съдията може да присъди съответните разходи.

1.9 Възможност за обжалване

Ако загубилата страна е присъствала или е била представлявана на съдебното заседание, единственото средство за обжалване е да се отправи искане до съдията да мотивира решението си и след това се подаде искане до Висшия съд да се произнесе по въпроса дали решението на съдията е правилно от правна страна.

Ако загубилата страна не е присъствала и не е била представлявана на съдебното заседание и се свърже със Службата за искове с малък материален интерес след постановяването на заповед или съдебно решение, като заяви, че не е получила молбата или не я е получила своевременно, за да отговори, или поради друга причина не е отговорила навреме, тя ще бъде посъветвана да подаде молба за отмяна на съдебния акт. На спечелилата страна ще бъде изпратено копие от молбата и тя ще бъде поканена да отговори писмено в срок от 14 дни. Съдията, след като разгледа заявлението и всеки отговор, може:

  • да реши, че е налице основателна причина за липсата на отговор, и да отмени решението без съдебно заседание, и може да даде указания за това как да се процедира. Страните ще бъдат уведомени от Службата за искове с малък материален интерес за всяка заповед на съдията; или
  • да насрочи дата за разглеждането на молбата за отмяна на решението. Страните ще бъдат уведомени за тази дата и ще бъдат поканени да присъстват. Службата за искове с малък материален интерес ще изпрати на страните копие от всяка заповед на съдията, постановена след разглеждането на такава молба.

По същия начин, ако документацията на загубилата страна бъде върната на службата за искове с малък материален интерес от пощенската служба и е очевидно, че загубилата страна не е уведомена за иска, деловодството на съда ще поиска от съдията да отмени всяка постановена заповед и ще се свърже със спечелилата страна, за да предостави допълнителна информация, например нов адрес на ответника.

Връзки по темата

Допълнителна информация относно процедурите може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Помощ за хора с увреждания, участващи в съдебни производства

Някои служби на съдилищата са определили служители за обслужване на клиенти, които биха могли да окажат съдействие. Ако те не могат да помогнат, лицето с увреждане може да се свърже с информационния център на Съдебната служба на телефон + 44 300 200 7812.

Последна актуализация: 23/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.