Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В полското законодателство е предвидена опростена процедура. Тя се урежда в членове 5051—50514 от Гражданския процесуален кодекс (kodeks postępowania cywilnego).

Опростената процедура включва рационализиране и оптимизиране на процедурите по събиране на доказателства и обжалване чрез ускоряване и опростяване на съдебните производства, като спрямо страните се въвеждат по-строги формални изисквания и се задължават да бъдат по-дисциплинирани при предявяване на иск.

Полският Граждански процесуален кодекс включва в себе си европейската процедура за искове с малък материален интерес. Процедурата е установена с Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. Регламентът се прилага във всички държави членки с изключение на Дания. Той беше транспониран в Полша с членове 50521 — 50527a от Гражданския процесуален кодекс.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Опростената процедура се използва в следните случаи, които са от компетентността на районните съдилища (sądy rejonowe):

  • искове по договори, ако цената на иска не надхвърля 10 000 PLN, и искове по гаранции или гаранции за качество, или искове, произтичащи от несъвместимост на потребителски стоки с потребителски договор за продажба, ако стойността на предмета на поръчката не надхвърля тази сума,
  • искове за плащане на наем за жилища и дължими от наемателите такси, както и за такси за ползване на жилище в жилищна кооперация, независимо от цената на иска.

В съответствие със съдебната практика на Върховния съд (Sąd Najwyższy) искове за неизпълнение или неточно изпълнение на задължение следва да се разглеждат в рамките на опростената процедура, ако цената на иска не надхвърля 20 000 PLN. Ако ищецът претендира за сума под 20 000 PLN, която представлява остатък от вече удовлетворен иск в размер на повече от 20 000 PLN, този иск също ще бъде разгледан по опростената процедура. Изразът „по договори“ означава, че искове, произтичащи от незаконосъобразни актове, неоснователно обогатяване и съществуването на право на собственост върху имот, съсобственост или правна общност или наличието на други вещни права, чието придобиване или упражняване поражда задължение за плащане, не може да се разглеждат по опростената процедура. Искове, произтичащи от правни актове, различни от договори, също не могат да бъдат разглеждани в рамките на тази процедура: едностранни правни сделки, представителство без надлежно упълномощаване, legitima portio и задължения, произтичащи от административно решение или пряко от разпоредби на закона.

Опростената процедура може да се прилага по дела, в които участват физически и юридически лица или дружества, служители и работодатели. По същество прилагането на процедурата не се ограничава от вида на субекта. Това означава, че в рамките на опростената процедура могат да бъдат разглеждани трудовоправни или икономически въпроси.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е от компетентността на районните съдилища и окръжните съдилища (sądy okręgowe) и представителите на съдебната власт в съответствие с тяхната териториална компетентност, както е посочено в Гражданския процесуален кодекс (член 16 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с членове 17 и 22 от него).

В съответствие с горепосочената директива исковете с малък материален интерес са искове по граждански и търговски дела (включително въпроси, засягащи потребителите) и дела, при които цената на иска, без лихви и разходи, не надхвърля 5 000 EUR (към момента на получаване на исковия формуляр от компетентния съд).

1.2 Прилагане на производството

По силата на член 5053 едно производство по опростената процедура може да засяга само един иск. Няколко иска могат да бъдат обединени в един само ако те произтичат от същия договор или от еднотипни договори. В случай на неправомерно обединяване на няколко иска в един председателят на съда се разпорежда искът да бъде върнат в съответствие с член 1301 от Гражданския процесуален кодекс след неуспешно действие за отстраняване на тази формална нередност. Ако ищецът претендира за част от иск, делото се разглежда по опростената процедура, ако тази процедура би била подходяща за целия иск, произтичащ от посочените от ищеца факти. Исковете по опростената процедура не подлежат на промяна. Насрещните искове и прихващанията са разрешени, ако исковете са допустими за разглеждане по опростената процедура. Първично или вторично встъпване в съдебно производство, уведомяване на трети страни и промяна на страните по делото не се допускат.

Делата се разглеждат по опростената процедура независимо от волята на страните, което означава, че процедурата е задължителна.

1.3 Формуляри

В съответствие с Гражданския процесуален кодекс (член 5052 , във връзка с член 125, параграф 2) в хода на опростената процедура всички материали по делото, включително искове, отговори на защитата, молби за отмяна на неприсъствени съдебни решения или писмени становища, съдържащи доказателства, следва да се подават, като се използват официалните формуляри.

Официалните формуляри са достъпни в общинските служби, деловодствата на съдилищата и на уебсайта на Министерството на правосъдието (http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze). Неизползването на необходимия формуляр представлява формално нарушение.

В съответствие с общите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс (член 130 от него), ако материал по делото, който е трябвало да бъде подаден на официален формуляр, е представен по друг начин или не може да бъде обработен поради неизпълнение на други формални условия, председателят на съда разпорежда на страната да коригира нередностите в рамките на една седмица и връща документа на въпросната страна. В искането за корекция следва да се посочат всички установени в документа нередности. Ако страната не изпълни изискванията до изтичането на срока или отново подаде нередовен писмен материал, председателят разпорежда връщането му.

В рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес се използват четири стандартни формуляра, включени като приложения към горепосочения регламент. Това са: исков формуляр, искане от съда или правораздавателния орган за попълване и/или поправка на исков формуляр, формуляр с отговори и удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

При опростената процедура се прилага принципът на натрупване на доказателствата. Съдът пренебрегва показания и твърдения на страните, както и предложения за представяне на доказателства, подадени от страните след предявяването на иска, насрещния иск или молбата за отмяна на неприсъствено решение, или след приключване на първото заседание, предвидено за излагане на позициите (поради недопустимост), освен ако страната не докаже, че те не биха могли да бъдат или не е било необходимо да бъдат представени по-рано (по преценка на съдията).Това е така заради бързината на разглеждане на делата по опростената процедура. Ако съдът заключи, че цената на иска не може или е много трудно да бъде доказана, в решението си той може да определи подходящ размер по своя преценка, като вземе предвид всички факти по делото. Ако съдът заключи, че делото е прекалено сложно или че за неговото разрешаване се изискват специфични познания, то се разглежда по обичайната процедура. Съдът може да призове свидетели и други лица по начин, който счита за най-целесъобразен, с цел да се сведат до минимум разноските за опростената процедура. С цел ускоряване на опростената процедура становища на вещи лица не се допускат (член 5056). С цел ускоряване на опростената процедура становища на вещи лица не се допускат (член 5056 от Гражданския процесуален кодекс).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При опростената процедура се прилага принципът на натрупване на доказателствата. Съдът пренебрегва показания и твърдения на страните, както и предложения за представяне на доказателства, подадени от страните след предявяването на иска, насрещния иск или молбата за отмяна на неприсъствено решение, или след приключване на първото заседание, предвидено за излагане на позициите (поради недопустимост), освен ако страната не докаже, че те не биха могли да бъдат или не е било необходимо да бъдат представени по-рано (по преценка на съдията).Това е така заради бързината на разглеждане на делата по опростената процедура. Ако съдът заключи, че цената на иска не може или е много трудно да бъде доказана, в решението си той може да определи подходящ размер по своя преценка, като вземе предвид всички факти по делото. Ако съдът заключи, че делото е прекалено сложно или че за неговото разрешаване се изискват специфични познания, то се разглежда по обичайната процедура. Съдът може да призове свидетели и други лица по начин, който счита за най-целесъобразен, с цел да се сведат до минимум разноските за опростената процедура. С цел ускоряване на опростената процедура становища на вещи лица не се допускат (член 5056).

1.6 Писмено производство

По правило опростената процедура е писмена. Страните следва да представят по-голямата част от доказателствата по делото, като използват официалните формуляри. В рамките на опростената процедура обаче доказателства могат да се представят и устно. Дадена страна може да поиска мотивите на решението да се предоставят непосредствено след неговото постановяване (член 5058). Страна, присъствала на заседанието, по време на което се постановява решението, може да се откаже от правото си на обжалване, като подаде декларация след постановяването на съдебното решение. Ако всички страни, които имат право да обжалват решението, се откажат от това свое право, решението става окончателно и задължително.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е писмена процедура (член 125, параграф 2, във връзка с член 505, параграф 21 от Гражданския процесуален кодекс).

1.7 Съдържание на съдебното решение

Ако съдът заключи, че делото е прекалено сложно или че за неговото разрешаване се изискват специфични познания, то може да бъде разгледано по обичайната процедура в съответствие с член 5057 от Гражданския процесуален кодекс. В този случай не се заплаща допълнителна такса. Делото се разглежда от съда, който го е гледал преди това, в съответствие с подходяща процедура, различна от опростената процедура. Съдебно решение по силата на член 5057 следва да бъде постановено по време на заседание като решение, което не подлежи на обжалване.

1.8 Възстановяване на разноски

За да предявят иск по опростената процедура, ищците заплащат такса, както е и при обичайната процедура. При все това, таксите за искове по опростената процедура се уреждат от различни правила, а именно член 28 от Закона за таксите по граждански дела от 28 юли 2005 г. Този член предвижда фиксирана такса в зависимост от размера на цената на иска или предмета на договора. Таксите, начислявани за различни цени на иска, са, както следва:

  • до 2000 PLN: такса в размер на 30 PLN;
  • между 2000 PLN и 5000 PLN: такса в размер на 100 PLN;
  • между 5000 PLN и 7500 PLN: такса в размер на 250 PLN;
  • над 7500 PLN: такса в размер на 300 PLN.

При опростената процедура разноските се заплащат от страните в съответствие с общите правила, установени в членове 98—110 от Гражданския процесуален кодекс. В съответствие с член 98 от Гражданския процесуален кодекс загубилата делото страна трябва да възстанови разноските, свързани с упражняването на правата и защитата на другата страна, ако тя поиска това. Съдът присъжда разноските във всяко свое решение, с което се приключва разглеждането на делото на конкретна инстанция.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията, постановени по силата на Регламента, могат да се обжалват пред съответния въззивен съд. Ако решението е постановено от районния съд, жалбата се подава чрез този съд до окръжния съд, а ако решението е постановено от окръжния съд — жалбата се подава чрез този съд до апелативния съд (sąd apelacyjny) (членове 367 и 369 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с членове 505(26) и 505(27) от него).

Ако са изпълнени условията, посочени в член 7, параграф 3 от Регламента, съдът се произнася с неприсъствено решение. Ответникът може да обжалва неприсъствено решение пред съда, който го е постановил. Ако изходът на дело е неблагоприятен, ищецът може да обжалва в съответствие с общите правила (член 339, параграф 1, член 342 и член 344, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Последна актуализация: 11/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.