Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В националното право съществуват две специфични процедури за искове с малък материален интерес (предвидени в Законодателен указ № 269/98):

 • специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, състоящ се от бърза и опростена процедура за заявление;
 • заповед за плащане, представляваща мярка, с която на искане за погасяване на дългове, включващи малки суми, се придава силата на заповед за изпълнение.

1.1 Приложно поле на производството, размер

И двете посочени по-горе специални процедури се прилагат при спазването на следните изисквания:

 • включено е финансово задължение (задължение, което се урежда с плащане в брой)
 • задължението произтича от договор
 • сумата на надвишава 15 000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Жалбоподателят може да избере една от посочените в отговора на въпрос 1 процедури.

1.3 Формуляри

При специалния иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, исковата молба и писмената защита не трябва да се представят под формата на процесуални документи, с други думи, материалите по делото не трябва да бъдат упоменати по членове. Когато се подават от процесуален представител, материалите трябва да бъдат изпратени по електронен път, като се използват специални формуляри, предоставени за целта от компютърната система за поддръжка на съдилищата, освен ако представителят не се позове на законни основания да не използва тази система. Когато материалите се подават от самите страни, не се изисква специален формуляр и те могат да бъдат изпратени до съда по пощата или по факс.

Заповед за плащане трябва да бъде подадена, като се използва специален формуляр, който може да бъде намерен на адресhttps://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx. Използването на този формуляр е задължително, независимо от това дали се подава от самата страна или от неин представител.

Когато се подава от процесуален представител, формулярът на заповедта за плащане трябва да се изпрати по електронен път чрез компютърната система за поддръжка на съда (освен ако представителят не се позове на законни основания да не използва тази система). Когато се подава направо от страната, заповедта за плащане може да бъде подадена на хартиен носител.

1.4 Помощ

Схемата за правна помощ се прилага и за двете процедури (напр. назначаване на процесуален представител, плащане на хонорара на процесуалния представител, плащане на съдебни такси и други свързани такси).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При специалния иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, представянето на доказателствата се извършва, както следва:

 • доказателства се представят по време на съдебното заседание;
 • ако искът не надвишава 5000 EUR, всяка страна може да призове до трима свидетели. Във всички други случаи могат да бъдат призовани до петима свидетели. Във всеки от горните случаи дадена страна не може да призове повече от трима свидетели за всеки от разглежданите факти;
 • при искове, които не надвишават 5000 EUR и по които страните нямат процесуален представител или той не се яви на заседанието, разпитът на свидетелите се провежда от съдията;
 • експертните заключения се представят винаги от едно вещо лице;
 • съдията може да изиска представянето на допълнителни доказателства, които се считат за необходими за постановяването на правилно решение. В тези случаи заседанието може да бъде спряно в момент, който съдията счита за подходящ, като бъде определена дата за неговото подновяване. Съдебното решение трябва да бъде постановено в срок до 30 дни.

Заповеди за плащане:

 • ако ответник, който е бил уведомен, не оспори заповед за плащане, не е необходимо да се представят доказателства и компетентният съдебен служител добавя към заповедта за плащане следното — „Настоящият документ има правна сила.“
 • ако се оспорва заповед за плащане, оспорването протича както при специален иск за изпълнение на задължения, произтичащи от договор, като се прилага отнасящата се до него процедура за представяне на доказателства;
 • ако се окаже невъзможно да се уведоми ответникът, заповедта за плащане се разглежда като дело от общ характер, ако ищецът е изразил такова желание; в противен случай съдебният служител връща заповедта за плащане на ищеца.

1.6 Писмено производство

Ако ответникът е уведомен и не оспорва заповед за плащане, цялата процедура протича в писмена форма.

Когато при специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, свидетелите трябва да представят доказателства, те могат да го направят в писмена форма, ако са се запознали с фактите в резултат на изпълнение на задълженията си.

В тези случаи свидетелските показания се представят в писмена форма, с положени от свидетеля подпис и дата, като в тях се посочва искът, по отношение на който се представят, известните факти и причините, поради които въпросният свидетел е запознат с тях.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Когато при специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, се провежда съдебно заседание, съдебното решение се постановява устно и се продиктува за протокола, като мотивите се представят сбито.

Когато се потвърждава заповед за плащане, не се постановява решение, а само се добавя заповедта за изпълнение от съдебния служител.

1.8 Възстановяване на разноски

Правните разноски на спечелилата страна се поемат от губещата страна съобразно подвижна скала въз основа на понесените загуби. Спечелилата страна може да получи, в качеството си на такава, пълно или частично възстановяване на следните разноски: вече платените съдебни такси; разходите, направени от страната при събирането на доказателства, когато те не са поискани от въпросната страна или тези доказателства не са използвани; възнаграждението, изплатено на съдебния изпълнител, и разходите, направени от последния (напр. когато се връчва призовка на ответник от съдебен изпълнител); хонорарите на адвоката и направените от въпросния адвокат разходи.

Сумите, които трябва да бъдат възстановени, трябва да бъдат посочени в списък на разноските. Този списък трябва да бъде изпратен на страната, която има право на възстановяване на разходите от съда, на губещата страна и на съдебния изпълнител, когато е приложимо, в срок от пет дни след постановяване на окончателното решение.

Списъкът на разноските ще съдържа следната информация:

 • имената на страната, номера на делото и имената на процесуалния представител или на съдебния изпълнител;
 • сумите, платени от страната за съдебни такси;
 • сумите, платени от страната за по-рано направени разходи от съдебния изпълнител;
 • сумите, които трябва да бъдат платени за хонорарите на процесуалния представител или съдебния изпълнител;
 • сумата, която следва да бъде получена.

Като общо правило разноските на спечелилата страна се заплащат направо от губещата страна, освен ако в закона не е предвидено друго.

1.9 Възможност за обжалване

Решения, постановени по специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, могат да бъдат оспорени чрез жалба, отнесена до апелативен съд, при условие че въпросната сума не надвишава 5000 EUR и сумата по оспорваното решение, което е неблагоприятно за жалбоподателя, е по-голяма от 2500 EUR.

Обжалването е под формата на обикновена жалба. Съществуват и правила, с които се уреждат извънредните жалби, и те са включени в националното законодателство.

Що се отнася до заповедта за плащане, до съдията трябва да се отнасят жалби по отношение на отхвърляне на молби за заповед за плащане и отказ за присъединяване към заповед за изпълнение, за които е отговорен съдебният служител.

Полезни връзки:

Законодателен указ № 269/98 от 1 септември 1998 г. може да бъде разгледан на адрес http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis

Справка можете да направите в портала „Citius“ към Министерството на правосъдието на следния адрес https://www.citius.mj.pt/.

Предупреждение

Звеното за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански дела, съдилищата или другите субекти и органи не са обвързани с информацията, която се съдържа в настоящия информационен лист. Съответните действащи правни текстове също трябва да бъдат прочетени изцяло, тъй като е възможно да са направени промени, които все още не са включени в този информационен лист.

Последна актуализация: 05/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.