Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, съществува специална опростена процедура, която се прилага за обстоятелствата, посочени в този въпрос.

1.1 Приложно поле на производството, размер

При специалната процедура, която има за цел подаването на искане да бъдат изпълнени парични задължения, чиято стойност се счита за ниска, или които произтичат от търговски сделки, се прилага паричен праг от 15 000,00 ЕUR.

1.2 Прилагане на производството

Използването на тази процедура не е задължително.

1.3 Формуляри

В португалското законодателство не са предвидени формуляри за такива установителни искове на ниска стойност.

1.4 Помощ

Режимът на правната помощ се прилага във всички съдилища и за всички видове производства.

При дела с максимална цена на иска от 5 000,00 ЕUR, по които страните не са упълномощили адвокат или такъв не се яви на заседанието, на което се разглежда делото и се постановява съдебното решение, разпитът на свидетели се провежда от съдията.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата за събиране на доказателства по тази процедура са по-малко строги и по-гъвкави от правилата, уреждащи установителното производство по общия ред.

Правилата, които отразяват стремежа за опростяване и по-голяма гъвкавост на тази процедура, са следните:

а)   доказателствата се представят на съдебното заседание. Ако сумата по спора е не надвишава 5 000,00 ЕUR, страните могат да призоват само трима свидетели; в останалите случаи те могат да призоват петима свидетели. Те не могат обаче да призовават повече от трима свидетели за всеки от фактите, които се стремят да докажат, с изключение на лицата, които са заявили, че не познават обстоятелствата по случая;

б)   заседанието се провежда в срок от тридесет дни, а ако цената на иска е под 5 000,00 ЕUR, не е необходимо насрочване на дата със съгласието на всеки от упълномощените адвокати на страните;

в)   неявяването на някоя от страните, дори и оправдано, не е причина за отлагане; не е причина за отлагане, както и неявяването, дори и оправдано, на адвокат, ако сумата по спора е по-малка от сумата, посочена в предходната точка;

г)   ако сумата по спора е по-голяма от този размер и делото бъде отложено, заседанието трябва да се проведе в срок от следващите тридесет дни, като не се допуска второ отлагане на делото;

д)  ако съдията прецени, че за достигане до правилно решение са необходими допълнителни проверки, той спира разглеждането в момента, който счита за най-подходящ, и веднага насрочва дата за тези проверки. Съдебният процес трябва да приключи в срок от тридесет дни;

е)   експертните доказателства винаги се предоставят от едно вещо лице;

ж)  когато представянето на доказателствата приключи, всеки адвокат може да направи кратко изявление.

1.6 Писмено производство

Тази процедура, подобно на други процедури, се провежда в устна форма.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Правилата за определяне на съдържанието на съдебното решение са по-гъвкави с оглед на това, че мотивите трябва винаги да бъдат сбити, с други думи – кратки и по същество.

Освен това съдията не е длъжен да изготви решението писмено, а може да го продиктува веднага за протокола.

Съдебното решение, което следва да бъде постановено в случаите, когато призованият лично ответник не оспори иска, също има много по-опростена структура, тъй като съдията по делото трябва просто да придаде изпълнителна сила на искането, освен ако очевидно е налице отлагателно възражение или ако искането е явно недопустимо.

Отлагателните възражения (процесуални нарушения, които съдията счита за достатъчно важни, за да не разгледа искането и да освободи ответника) ще бъдат допускани или претенциите на ищеца ще бъдат отхвърляни като явно недопустими само когато тези елементи са очевидни.

1.8 Възстановяване на разноски

Не съществуват ограничения.

В срок от пет дни след постановяване на окончателното решение страните, които имат право на възстановяване на разноските, изпращат до съда съответната подробна и подкрепена с документи сметка, чийто адресат е загубилата страна.

Подробната сметка трябва да съдържа следната информация:

а)   имената на страната, номера на делото и имената на адвоката или на съдебния изпълнител;

б)   в отделна графа – сумите, платени от страната за съдебни такси;

в)   в отделна графа – сумите, платени от страната за процесуални разноски;

г)   в отделна графа – сумите, платени за възнаграждение на адвоката, освен в случаите, когато тези суми надвишават 50 % от общия размер на съдебните такси, платени от загубилата страна и от спечелилата страна;

д)   сумата, която следва да бъде получена.

Разноските се плащат директно от загубилата страна на страната, която е кредитор на тези разноски, с изключение на случаите, предвидени в член 540 от Гражданския процесуален кодекс.

Загубилата страна се осъжда в съответствие с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс да плати следните суми като разноски:

а)   сумата на съдебните такси, платени от спечелилата страна, пропорционално на спечелената сума;

б)   сумите, платени от спечелилата страна за процесуални разноски;

в)   50 % от общия размер на съдебните такси, платени от загубилата страна и от спечелилата страна, като обезщетение на спечелилата страна за разноските, свързани с възнаграждението на нейния адвокат, когато е представена горепосочената сметка.

1.9 Възможност за обжалване

Обжалванията не са предмет на специални правила и не съществуват изключения или специални ограничения на възможността за обжалване, така че обжалването е допустимо в съответствие с общите условия.

Related links

Допълнителна информация може да бъде получена на следните уебсайтове:

  • https://dre.pt/ – Законодателство онлайн;
  • #http://www.itij.mj.pt/ – Бази данни с правна информация;
  • http://www.dgaj.mj.pt/ – Генерална дирекция по правораздаване (дава информация, наред с другото, относно координатите за връзка на съдилищата и тяхната териториална компетентност, както и достъп до страницата на съдебните служители).
Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.