Искове с малък материален интерес

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Процедурата за искове с малък материален интерес се урежда по-специално в членове 1025—1032 от новия Граждански процесуален кодекс, който влезе в сила на 15 февруари 2013 г.

1.1 Приложно поле на производството, размер

В член 1025 от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че цената на иска, без лихвите, съдебните разноски и други допълнителни разходи, не трябва да надхвърля 10 000 RON към датата на сезиране на съда.

Що се отнася до обхвата (материалната компетентност), процедурата за искове с малък материален интерес не може да се прилага по дела във връзка с фискални, митнически или административни спорове или във връзка с отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на публичната власт. Процедурата не се прилага също така и по дела във връзка със: семейния статут или правоспособността на физически лица; вещни права, произтичащи от семейни отношения; наследство; несъстоятелност, споразумение с кредитори, производства по ликвидация на неплатежоспособни търговски дружества или други юридически лица или сходни производства; социално осигуряване; трудово право; наем на недвижими имоти, с изключение на съдебни процеси във връзка с дългове и изплащане на парични суми; арбитраж; нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността.

1.2 Прилагане на производството

В съответствие с новия Граждански процесуален кодекс процедурата за искове с малък материален интерес е алтернативна по своята същност. Ищецът може да избира между процедурата за искове с малък материален интерес и обикновената съдебна процедура. Когато ищецът сезира съда чрез предявяване на иск, последният се разглежда в съответствие с обикновената процедура освен ако ищецът, най-късно на първото заседание, не поиска изрично прилагането на специален режим. Ако даден иск не може да бъде разгледан по процедурата за искове с малък материален интерес, съдът връчва на ищеца уведомление за това и ако последният не оттегли иска си, той ще се разглежда по реда на общото право. Съдът, който е компетентен да разгледа първоначално иска, е съдът от първа инстанция. Териториалната компетентност се определя от разпоредбите на общото право.

1.3 Формуляри

В Наредба № 359/C от 29 януари 2013 г. на министъра на правосъдието за одобрение на формулярите, използвани в процедурата за искове с малък материален интерес, предвидена в членове 1025—1032 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс се предвиждат стандартни формуляри, които трябва задължително да се използват във връзка с процедурата за исковете с малък материален интерес. Те са следните: исков формуляр, формуляр за попълване и/или поправка на исков формуляр и формуляр с отговори.

1.4 Помощ

Предоставя се в рамките на активната роля на съда, която не се ограничава единствено до този вид дела.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Съдът може да допусне и други доказателствени материали в допълнение към тези, които са предоставени от страните. Въпреки това доказателствени материали, които предполагат непропорционално високи разходи за администриране в сравнение с цената на иска или на насрещния иск, не се допускат.

1.6 Писмено производство

В член 1028 и следващи от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че ищецът започва процедура за иск с малък материален интерес, като попълва исковия формуляр и го подава пред компетентния съд или го изпраща по пощата или по друг начин, който гарантира изпращането и потвърждаването на получаването му. Копия от писмените изявления, които ищецът евентуално възнамеряват да използва, също се представят или изпращат заедно с исковия формуляр. Ако информацията, предоставена от ищеца, не е достатъчно ясна или е неподходяща или ако исковият формуляр не е попълнен правилно, съдът предоставя на ищеца възможност да попълни или коригира формуляра или да предостави допълнителна информация или документи, освен в случаите, когато искът е очевидно необоснован или недопустим. Иск се отхвърля, ако е очевидно необоснован или недопустим. Ако ищецът не успее да попълни или коригира исковия формуляр в рамките на определения от съда срок, искът се спира.

Процедурата за искове с малък материален интерес е писмена и се разглежда в закрито заседание. Съдът може да разпореди на страните да се явят в съда, ако счита, че тяхното присъствие е необходимо, или по искане на някоя от тях. Съдът може да отхвърли такова искане, ако счете, че устни разисквания не са необходими с оглед на обстоятелствата по делото. Мотивите за отхвърлянето се предоставят в писмена форма и не подлежат на обжалване.

След като получи правилно попълнен исков формуляр, съдът изпраща на ответника формуляр с отговори заедно с препис от исковия формуляр и препис от представените от ищеца писмени изявления. Ответникът трябва да върне надлежно попълнения формуляр с отговори в срок от 30 дни от връчването на документите, както и препис от документите, които възнамерява да използва. Ответникът може да отговори чрез други подходящи средства, без да използва формуляра с отговори. Съдът незабавно връчва на ищеца препис от отговора на ответника, насрещния иск, ако е приложимо, и писмените изявления на ответника. Ако ответникът е подал насрещен иск, ищецът трябва да представи надлежно попълнен формуляр с отговори или да отговори по друг начин в срок от 30 дни от датата на връчването. Насрещен иск, който не може да бъде разгледан в съответствие с тази процедура, се отделя и се урежда по реда на общото право. Съдът може да поиска страните да предоставят допълнителна информация в рамките на определения за тази цел срок, който не може да надхвърля 30 дни от получаването на отговора на ответника или, когато е приложимо, отговора на ищеца. Ако съдът е определил срок за явяване на страните в съда, трябва да им бъдат връчени призовки. Всеки път, когато съдът определя срок за приключване на процесуално действие, той уведомява заинтересованата страна за последиците от неспазването на този срок.

Съдът постановява своето решение в срок от 30 дни от получаването на цялата необходима информация или, когато е приложимо, от устното изслушване. Ако заинтересованата страна не изпрати отговор в указания срок, съдът се произнася по основния иск или по насрещния иск въз основа на приложените към делото документи. Решението на първоинстанционния съд влиза в сила от датата на постановяването му и се връчва на страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Не

1.8 Възстановяване на разноски

В член 1031 от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че загубилата делото страна е длъжна да заплати съдебните разноски по искане на другата страна. Съдът обаче не присъжда на спечелилата страна прекомерно високи разноски или такива, които са непропорционални спрямо цената на иска.

1.9 Възможност за обжалване

В член 1032 от новия Граждански процесуален кодекс се предвижда, че съдебното решение подлежи на обжалване пред трибунал в срок от 30 дни от връчването му. При наличие на основания въззивният съд може да спре изпълнението, при условие че се внесе гаранция в размер на 10 % от цената на иска. Решението на въззивния съд се връчва на страните и е окончателно.

Последна актуализация: 28/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.