В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Искове с малък материален интерес

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

До 28 ноември 2016 г. в Шотландия се е прилагала процедура за искове с малък материален интерес пред шерифските съдилища, която е била опростена процедура във връзка с парични искове в размер до 3 000 GBP.

От 28 ноември 2016 г. е въведена нова процедура, известна като опростена процедура (Simple Procedure).

Освен нея съществува и съкратено производство (Summary Cause), в рамките на което се разглеждат дела в размер до 5 000 GBP и което е малко по-сложно от опростената процедура.

Опростена процедура

Считано от 28 ноември 2016 г. всяко лице, което предявява иск с цена, по-ниска или равна на 5 000 GBP, за плащане, доставка, възстановяване на владение на движимо имущество или заповед за извършване на конкретно действие от определено лице, трябва да използва опростената процедура.

Опростената процедура е съдебно производство, създадено с цел да осигури бърз, евтин и неформален способ за разрешаване на спорове, при които цената на иска не надвишава 5 000 GBP.

Ищецът предявява иска пред шерифския съд. Страната, срещу която е предявен искът, е ответникът. Окончателното решение по иска се взема от шерифа, съответно шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство (summary sheriff). Не е необходимо да ангажирате солиситър, за да използвате опростената процедура, но може да го направите, ако желаете.

Допълнителна информация за опростената процедура може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Опростената процедура заменя предишната процедура за искове с малък материален интерес. Тя заменя също така съкратеното производство, но само за искове за плащане, доставка, възстановяване на владение върху движими вещи или заповед за извършване на конкретно действие от определено лице.

Съкратеното производство може да се използва за искове за възстановяване на пари или собственост (action of furthcoming), искове за предоставяне на отчет във връзка с управление и разпореждане с пари или имущество (action of count, reckoning and payment), искове за възстановяване на владение върху наследствен имот, доставка и привременна издръжка. Ако има алтернативен иск за плащане, той трябва да бъде под 5 000 GBP.

1.2 Прилагане на производството

Исковете, предявени в рамките на опростената процедура или съкратеното производство, трябва да следват правилата на съда, които са задължителни. Информация за тези правила може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

1.3 Формуляри

Съществуват специални формуляри за всички етапи на опростената процедура и съкратеното производство, например формуляр за искова молба/призовка за предявяване на иск, формуляр за решение/извлечение. Формулярите са включени в Правилата за опростената процедура от 2016 г. и в Правилата за съкратеното производство от 2002 г. и използването им е задължително. Тези формуляри може да бъдат намерени на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

1.4 Помощ

Службата на секретаря към шерифския съд може да съдейства за попълването на формуляра за искова молба (формуляр 3А), а организации, които предоставят консултации, като Бюрото за граждански консултации, също предлагат съдействие. При нужда от допълнителна информация за опростената процедура следва да се осъществи контакт с местния шерифски съд.

Информация за шерифските съдилища в Шотландия може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Заседанията в рамките на опростената процедура се провеждат неформално, доколкото обстоятелствата по иска позволяват това. Шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, обяснява всички правни термини или изрази, които се използват. Пред съда може да бъдат представени документи и други доказателства, а опростените правила определят процедурите за тази цел, включително какво трябва да се изпрати на ищеца или ответника и приложимите срокове за представяне на документи или други доказателства.

1.6 Писмено производство

Процедурата е изцяло писмена, ако искът не е оспорен. Ако обаче искът бъде оспорен, може да се наложи провеждане на съдебно заседание или алтернативно шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, може да вземе решение без провеждане на съдебно заседание.

Шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, може също така да вземе решение за провеждане на обсъждане относно управлението на делото. Обсъждането относно управлението на делото се провежда в съдебната зала или на всяко друго място, определено от шерифа, съответно шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство. Шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, също така решава как ще се проведе обсъждането, например чрез видеоконферентна връзка, конферентни разговори или в друг формат.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В края на заседанието шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, може да постанови решението незабавно или да предвиди време за съвещание, преди да вземе решение. Когато шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, реши да предвиди време за съвещание, решението трябва да бъде взето в срок от 4 седмици от датата на заседанието.

Ако решението бъде постановено в присъствието на страните, шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, трябва да изложи мотиви за това решение. В случай че бъде предвидено време за съвещание, трябва да се изготви протокол, в който да бъдат изложени мотивите за решението.

1.8 Възстановяване на разноски

По искове, разглеждани в рамките на опростената процедура, обикновено не се присъждат разноски, ако цената на иска е по-малка или равна на 300 GBP.

Ако цената на иска надвишава 300 GBP, но е по-малка или равна на 1 500 GBP, максималният размер на разноските, които съдът по принцип може да присъди на спечелилата страна, не може да надвишава 150 GBP.

Ако цената на иска надвишава 1 500 GBP, но е по-малка или равна на 3 000 GBP, максималният размер на разноските, които съдът по принцип може да присъди на спечелилата страна, не може да надвишава 10 % от цената на иска.

При искове с цена между 3 001 GBP и 5 000 GBP се прилага общото правило, че загубилата страна плаща разноските на спечелилата страна. Ако една от страните е ангажирала солиситър, тези разноски може да бъдат по-високи. Допълнителна информация за разноските може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

При съкратените производства не са предвидени същите ограничения и разходите обикновено се оценяват от секретаря към шерифския съд, след което се одобряват от шерифа, съответно от шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство.

1.9 Възможност за обжалване

Решението по опростената процедура може да бъде обжалвано. Жалбата до шерифския апелативен съд трябва да бъде подадена с известие за жалба, като се използва формуляр 16А, в съда, който е разгледал иска по опростената процедура, в срок от 4 седмици от изпращането на формуляра за решение от секретаря към шерифския съд до спечелилата делото страна. Отделни разпоредби се прилагат по отношение на обжалването на решения, постановени в рамките на съкратеното производство. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

В случай на неоспорен иск в рамките на опростената процедура пред съда може да бъде подадена молба за отмяна на решението на шерифа, съответно шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство. Такава молба може да бъде подадена при определени обстоятелства, като се използва формуляр 13Б. Допълнителна информация за процедурата за отмяната на решения може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

Връзки по темата

Правилата, приложими към общите и съкратените производства и опростените процедури, може да бъдат намерени на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

Шериф, който разглежда дела по съкратеното производство

Длъжността шериф, който разглежда дела по съкратеното производство, е създадена със Закона за реформа на съдилищата (Шотландия) от 2014 г. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта Съдебна власт в Шотландия.

Последна актуализация: 23/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.