Искове с малък материален интерес

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Няма специална процедура за искове с малък материален интерес, които се уреждат от общите разпоредби за гражданското производство. За искове, които не надхвърлят 2 000 EUR и чието оценяване не е сложно, не се провежда съдебно заседание.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурата се урежда от общите разпоредби за гражданското производство.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата започва с депозиране на иск, като се прилага обичайната процедура за исковете за образуване на производство.

1.3 Формуляри

Не са предвидени специални формуляри.

1.4 Помощ

Страните получават помощ в съответствие с общото задължение на съдилищата да консултират предоставят на страните информация за техните процесуални права и задължения във всеки един момент и за възможността да си изберат адвокат или да се свържат с Центъра за правна помощ (Centrum právnej pomoci).

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Процедурата се урежда от общите разпоредби за гражданското производство.

1.6 Писмено производство

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

1.8 Възстановяване на разноски

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

Съдът ще присъди съдебните разноски на някоя от страните в зависимост от резултата от делото за нея. Ако искът на страната е уважен само частично, съдът ще присъди съдебните разноски пропорционално или ще постанови, че нито една от страните няма право на възстановяване на съдебните разноски. Ако едната от страните е процедурно отговорна за прекратяването на производството, съдът ще присъди съдебните разноски на другата страна. Ако едната страна е отговорна за разноски по производството, които не биха били направени при други обстоятелства, съдът ще присъди тези разноски на другата страна. При изключителни обстоятелства, на основания, изискващи специално внимание, съдът ще реши да не присъжда съдебните разноски.

1.9 Възможност за обжалване

Дадена страна може да обжалва съдебно решение по обичайния за гражданското производство начин. Жалба може да се подаде в съда, чието решение се обжалва, в рамките на 15 дни след връчване на решението.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.