Искове с малък материален интерес

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Словенското законодателство предвижда специална процедура по искове с малък материален интерес, уредена в глава 30 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален закон спор с малък материален интерес е такъв, по който цената на иска не надхвърля 2 000 EUR. При търговските спорове за спорове с малък материален интерес се считат такива, по които цената на иска не надхвърля 4 000 EUR. Исковете с малък материален интерес обхващат и споровете, по които вземането не е парично, но ищецът е декларирал в исковата молба готовността си да приеме парична сума, която не надхвърля 2 000 EUR (4 000 EUR за търговски спорове), вместо изпълнението на първоначалната престация, както и спорове с предмет предаване на движима вещ, чиято стойност, обявена от ищеца в исковата молба, не надхвърля 2 000 EUR (4 000 EUR за търговски спорове). От обхвата на споровете с малък материален интерес са изключени споровете относно недвижими имоти, авторски права, защита или използване на изобретения и търговски марки или правото да се използва търговско наименование и споровете, свързани със защитата на конкуренцията или с нарушения на вещни права.

1.2 Прилагане на производството

Прилагането на процедурата е описано в точка 1.1. Производствата по искове с малък материален интерес се развиват пред районния съд (okrajno sodišče), с изключение на търговските спорове, които се гледат от окръжния съд (okrožno sodišče).

1.3 Формуляри

Изготвени са формуляри само за производствата по искове с малък материален интерес, предявени от страна въз основа на автентичен документ. Попълненият формуляр се подава по електронен път на следния адрес: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Това включва изпълнително производство въз основа на автентичен документ, което след подаването на надлежно обоснована жалба продължава аналогично на производството по обжалване на заповед за плащане. Не са изготвени други формуляри за производствата по искове с малък материален интерес, които да помогнат на страните да започнат съдебен спор.

За повече информация относно възможностите за подаване на молби по електронен път вж. раздел „Автоматизирана обработка“.

1.4 Помощ

Страните имат право да получат правна помощ, ако отговарят на условията, посочени в Закона за безплатната правна помощ (Zakon o brezplačni pravni pomoči).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В производствата по искове с малък материален интерес ищецът е длъжен да изложи в исковата молба всички факти и да посочи всички доказателства, а ответникът е длъжен да направи същото в писмената защита. След това всяка от страните може да внесе встъпителни обяснения. Факти и доказателства, представени с писмени обяснения на по-късен етап, се остават без разглеждане. Срокът за внасяне на писмена защита и на встъпителни обяснения е осем дни.

1.6 Писмено производство

Производствата по искове с малък материален интерес се образуват въз основа на писмена искова молба. Съдът може да ограничи времето и обхвата на процедурата по събиране на доказателства и да проведе тази процедура по свое усмотрение, така че да се постигне баланс между предоставянето на адекватна защита на правата на страните и целта за ускоряване на производството и ограничаване на разноските по него.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решенията по искове с малък материален интерес се произнасят непосредствено след приключване на съдебните прения. Писменото решение съдържа уводна част, диспозитив, изложение на мотивите и информация относно правата по закон. Съдията може да издаде писмено решение с подробно изложение на мотивите или решение с обобщено изложение на мотивите.

1.8 Възстановяване на разноски

Разноските по производството се определят в съответствие с успеха на едната или другата страна по делото, т.е. загубилата делото страна е длъжна да възстанови разноските на другата страна.

1.9 Възможност за обжалване

Страните могат да обжалват решението, постановено на първа инстанция, или определението за прекратяване на производство по иск с малък материален интерес в осемдневен срок. Решението и определението подлежат на обжалване само на основание сериозно нарушение на процесуалните разпоредби, посочени в член 339 от Гражданския процесуален закон, както и нарушение на материалното право. В производствата по търговски спорове с малък материален интерес право на обжалване има само страната, която е обявила, че възнамерява да обжалва. Споровете по искове с малък материален интерес не подлежат на преразглеждане (revizija), а основанията за разпореждане на повторно разглеждане са ограничени.

Връзки по темата

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Последна актуализация: 08/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.