Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, устна процедура за искове до 6000 EUR.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Искове на стойност до 6000 EUR се разглеждат по устна процедура.

1.2 Прилагане на производството

Чрез иск, подаден в писмена форма.

1.3 Формуляри

Не съществуват задължителни стандартни формуляри. Въпреки това в деловодствата на компетентните съдилища обикновено се предоставя стандартен образец или хартиен формуляр за искове до 2000 EUR.

Формулярът се използва само за исковата молба и не е задължителен. Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Помощ

Ищците могат да се явяват на устното изслушване лично, но ако цената на иска надхвърля 2000 EUR, участието на адвокат и прокурор е задължително.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда от общите правила: приемат се всякакъв вид доказателства, като е възможно доказателства да бъдат поискани и представени преди заседанието.

1.6 Писмено производство

Писмените елементи в процедурата са искът и отговорът на защитата. Процедурните въпроси се разглеждат по време на процеса. Доказателствата също се представят устно основно по време на съдебното заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението се постановява в писмен вид и съдържа мотивите на съда, като формата е същата като при всяко друго производство.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако участието на адвокат и прокурор е задължително и съдът разпореди възстановяване на разходите, на страната, в чиято полза са присъдени разходите, могат да ѝ бъдат възстановени процесуалните разходи след извършване на съответната оценка и при условие че те не надхвърлят една трета от стойността на процесуалните разходи на всяка от страните по делото, получили разпореждането за възстановяване.

Ако страна по делото, по отношение на която съдът е разпоредил ѝ бъдат възстановени разходите, живее далеч от мястото, където се гледа делото, разноските за участието на прокурора могат да ѝ бъдат възстановени дори ако участието му не е задължително.

1.9 Възможност за обжалване

Решението подлежи на обжалване, ако цената на иска надхвърля 3000 EUR. Жалбата се внася в същия съд в писмена форма, като срокът за обжалване е не повече от 20 дни.

Окръжният съд (Audiencia Provincial) е компетентен да разглежда жалбите и неговите решения не подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 26/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.