Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Искове с малък материален интерес

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, за искове до 6 000 EUR се прилага устна процедура, без да се засяга възможността за прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес, която се урежда в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за сумите, които попадат в неговото приложно поле.

1.1 Приложно поле на производството, размер

За искове на стойност до 6 000 EUR се прилага устна процедура.

1.2 Прилагане на производството

Чрез молба, подадена в писмена форма.

1.3 Формуляри

Не съществуват задължителни стандартни формуляри. Въпреки това старшите съдии (Decanatos) предоставят стандартни формуляри, които могат да бъдат използвани за вземания до 2 000 EUR — от ищеца за формулиране на искането и от ответника за оспорването му.

Тези формуляри могат да бъдат изтеглени на уебсайта на Генералния съвет на съдебната власт (Consejo General del Poder Judicial).

Когато претенцията е по-голяма от 2 000 EUR, участието на адвокат (abogado) и съдебен представител (procurador) е задължително. Искането не може да бъде разгледано, нито оспорено без такова правно представителство.

Ако ответникът не оспори искането, това не означава, че сумата по иска се потвърждава от съда, а само, че ответникът не е изпълнил задължението си и че производството продължава.

1.4 Помощ

Ищците могат да се явяват на устното заседание лично, но когато претенцията е по-голяма от 2 000 EUR, участието на адвокат и съдебен представител е задължително.

Ако ищецът не се яви на заседанието представляван от адвокат или съдебен представител или лично, когато не се изисква участието на правен представител, се счита, че искът е оттеглен, освен ако ответникът няма легитимен интерес за иска и не поиска производството да продължи, за да бъде постановено окончателно решение по същество.

Ако ответникът не се яви лично, производството продължава.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда от общите правила: приемат се всякакъв вид доказателства, като е възможно доказателствата да бъдат поискани и представени преди заседанието.

1.6 Писмено производство

Искането и оспорването на искането са в писмена форма. Процесуалните въпроси се разглеждат по време на заседанието. По същия начин доказателствата се представят устно и предимно по време на заседанието.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението се мотивира и се постановява писмено, както по другите видове производства от формална гледна точка.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако участието на адвокат и съдебен представител е задължително и съдът присъди разноските, на страната, в чиято полза са присъдени те, могат да ѝ бъдат възстановени процесуалните разноски след извършване на съответната оценка и при условие че не надхвърлят една трета от стойността на процесуалните разноски на всяка от страните по делото, получили присъждане на разноските.

Ако страна по делото, на която съдът е присъдил възстановяване на разноските, живее далеч от мястото, където се гледа делото, разноските за участието на прокурора могат да ѝ бъдат възстановени дори ако участието му не е задължително.

1.9 Възможност за обжалване

Решението може да бъде обжалвано, ако цената на иска надвишава 3 000 EUR. Жалбата се подава до същия съд в писмена форма и в срок от 20 дни.

Компетентен да разглежда жалбата е окръжният съд (Audiencia Provincial) в състав от един съдия, като неговото решение не подлежи на обжалване, въпреки че в някои автономни области, които имат собствено гражданско право, е допуснато обжалването на тези решения.

Последна актуализация: 10/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.