Искове с малък материален интерес

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, съществува специална процедура по граждански дела с малък материален интерес.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Специалната процедура по граждански дела с малък материален интерес се изпълнява от обикновения първоинстанционен съд (районния съд, „tingsrätt“), когато цената на предявения от ищеца иск е под определена прагова стойност. Понастоящем (през 2019 г.) праговата стойност е 23 250 SEK (шведски крони). Праговата стойност не е предвидена в законодателството сума, а е свързана с т.нар. ценова основа, което означава, че праговата стойност се изчислява с оглед на тенденцията на промяна на цените.

1.2 Прилагане на производството

Възможността за прилагане на тази процедура не се отнася само до определен вид дела, като например граждански дела, заведени от потребители. Критериите за прилагане на процедурата включват изискванията делото да е гражданско и цената на спора да е по-ниска от праговата стойност. Процедурата не може да се прилага по дела със семейноправен характер.

1.3 Формуляри

Формулярът за молба за образуване на европейска процедура за иск с малък материален интерес е на разположение на уебсайта на администрацията на шведските национални съдилища.

1.4 Помощ

Лица, които предявяват иск пред районен съд („tingsrätt“), могат да получат помощ за завеждане на делото. В законодателството е залегнало общо задължение за държавните органи да предоставят услуги на гражданите. Това задължение предполага например, че хората могат да се свържат по телефона с районния съд или да го посетят на място и да получат общи съвети във връзка с производството и правилата, които са приложими към тях. Председателстващият съдия има също задължение да гарантира, че на етапа на подготовка на производството и с оглед на неговия характер възникналите въпроси са изяснени, а страните са посочили на какво възнамеряват да се позоват. На практика съдията изпълнява своите задължения посредством допълнителни въпроси и разяснения.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Няма специални правила за делата, отнасящи се до спорове с малък материален интерес. Казано по друг начин, страните могат да предоставят както устни показания, така и писмени доказателства. Предоставяне на писмени свидетелски показания се допуска само в някои специални случаи. Повече информация за правилата за събиране на доказателства съгласно шведското законодателство можете да намерите тук.

1.6 Писмено производство

Предвидена е процесуална възможност съдът да постанови решение изцяло въз основа на писмено производство. Тази възможност се прилага в случаите, когато устното производство не е необходимо за решаването на делото и не е поискано от една от страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Няма специални правила, регламентиращи формулирането на съдебно решение по дела с малък материален интерес. Следните положения се отнасят до всички граждански дела, включително до съдебните решения по дела с малък материален интерес. Съдебното решение се издава в писмена форма и съдържа следната информация в съответните раздели: наименование на съда и дата и място на издаване на решението, страните и техните представители, диспозитива на решението, исканията и твърденията на страните и обстоятелствата, на които се основават те, както и мотивите за решението, включително информация за това кои факти са доказани по делото.

1.8 Възстановяване на разноски

Специалните правила относно разноските са най-важната специална характеристика на делата с малък материален интерес. Спечелилата делото страна има право на възстановяване на разноските само за един час правни консултации, еднократно пред всеки съд, както и на таксата за подаване на искова молба, пътни и дневни разходи, свързани с участието в съдебното заседание, разноските за получаване на свидетелски показания и разноските за превод на документи. Обезщетението се присъжда, ако спечелилата делото страна е заявила разумни разноски, необходими, за да може да упражни правата си. Следователно не се присъжда обезщетение за възнаграждение на процесуални представители, надхвърлящо сумата за един час правни консултации.

1.9 Възможност за обжалване

Решение, постановено от по-долустоящ съд, може да бъде обжалвано пред по-горестоящ съд.

За да може апелативният съд („hovrätt“) да преразгледа решението на районния съд („tingsrätt“), е необходимо да се получи решение, с което се допуска обжалването. Обжалване се допуска, само ако преразглеждането на обжалваното решение е необходимо за управлението на правоприлагането, ако са налице основания за промяна на постановеното от районния съд решение или разумни основания за повторно разглеждане на делото. Страна, която желае да обжалва решение на районния съд, трябва да подаде писмена жалба, която трябва да бъде получена от районния съд в срок от три седмици от датата, на която е постановено решението.

Последна актуализация: 22/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.