Small claims

The European Small Claims procedure is designed to simplify and speed up cross-border claims of up to €5000.

The European Small Claims Procedure is available to litigants as an alternative to the procedures existing under the laws of the Member States. A judgment given in the European Small Claims Procedure is recognized and enforceable in another Member State without the need for a declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recognition.

Standard forms have been drawn up for the Small Claims procedure and are available here in all languages. To start the procedure, "Form A" must be filled in. Any relevant supporting documents, such as receipts, invoices, etc. should be attached to the form.

Form A must be sent to the court that has the jurisdiction. Once the court receives the application form it must fill in its part of the "Answer Form". Within 14 days of receiving the application form, the court should serve a copy of it, along with the Answer Form, on the defendant. The defendant has 30 days to reply, by filling in his or her part of the Answer Form. The court must send a copy of any reply to the plaintiff within 14 days.

Within 30 days of receiving the defendant's answer (if any) the court must either give a judgment on the small claim, or request further details in writing from either party, or summon the parties to an oral hearing. If there is an oral hearing, it is not necessary to be represented by a lawyer and if the court has appropriate equipment the hearing should be carried out through videoconference or teleconference.

With the certificate issued by the court (which might need to be translated into the language of the other Member State), and a copy of the judgment, the judgment is enforceable in all the other Member States of the European Union, without any further formalities. The only reason that enforcement in another Member State can be refused is if it is irreconcilable with another judgment in the other Member State between the same parties. Enforcement takes place in accordance with the national rules and procedures of the Member State where the judgment is being enforced.

Related links

Regulation (EC) No 861/2007 - consolidated text of 14 June 2017 PDF (1740 Kb) en

A Guide for Users to the European Small Claims Procedure PDF (1699 Kb) en

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure PDF (2237 Kb) en

Infographic for consumers PDF (102 Kb) en

Leaflet for legal professionals PDF (553 Kb) en

Leaflet for businesses PDF (237 Kb) en

Web toolkit – information on a European Small Claims Procedure

Small claims – notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 16/03/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Искове с малък материален интерес - Белгия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Белгийското законодателство не предвижда специално производство за исковете с малък материален интерес. Съществува обаче т.нар. „бързо производство по заповед за плащане“. Вж. специалната информационна страница по въпроса.

Няма специално производство за искове с малък материален интерес. Прилага се производството по общия ред, което обаче е много опростено.

Производството по общия ред може да бъде обобщено, както следва:

 • призоваване чрез връчване на акт от съдебния изпълнител;
 • размяна на писмени аргументи, наречени „писмени становища“;
 • съдебно заседание (устни становища) и заключителни прения;
 • съдебно решение.

По принцип няма опростяване. Някои искове обаче не се завеждат чрез призоваване на ответника, а чрез състезателна искова молба (по този въпрос вж. членове 1034 bis—1034 sexies от Съдебния кодекс). Такъв е случаят по споровете във връзка с наемни правоотношения. Съгласно член 1344 bis от Съдебния кодекс и при спазване на разпоредбите относно арендата, всеки иск, свързан с отдаване под наем на вещи, може да бъде заведен чрез подаване на писмена молба до деловодството на мировия съд.

1.1 Приложно поле на производството, размер

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

1.4 Помощ

1.5 Правила относно събирането на доказателства

1.6 Писмено производство

1.7 Съдържание на съдебното решение

1.8 Възстановяване на разноски

1.9 Възможност за обжалване

Връзки

Законодателството относно бързото производство по заповед за плащане се намира на уебсайта наВръзката отваря нов прозорец Федералната публична служба „Правосъдие“:

 • В раздела „Източници на правото“ (« Sources de droit »/”Rechtsbronnen”) кликнете върху „Консолидирано законодателство“ (« Législation consolidée »/”Geconsolideerde wetgeving”).
 • В раздела „Правно естество“ (« Nature juridique »/”Juridische aard”) изберете „Съдебен кодекс“ (« Code judiciaire »/”Gerechtelijk Wetboek”).
 • В раздела „Думи“ (« Mot(s) »/”Woorden”) въведете „664“.
 • Кликнете върху „Търсене“ (« Recherche »/”Opzoeking”) и след това върху „Списък“ (« Liste »/”Lijst”).
 • Кликнете върху „Подробности“ (« Détail »/”Detail”).
Последна актуализация: 03/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - България

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес. Считано от 01.01.2009г. българските съдилища прилагат Регламент Nº861/2007 на Eвропейския парламент и на Съвета от 11.07.2007г. за създаване на европейска процедура по искове с малък материален интерес. Производствата по този ред  се  разглеждат от районните съдилища, като за въпросите, които не са изрично уредени в  Регламент Nº861/2007,  са приложими общите  правила на ГПК. 

1.1 Приложно поле на производството, размер

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.2 Прилагане на производството

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.3 Формуляри

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.4 Помощ

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.6 Писмено производство

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.9 Възможност за обжалване

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

Последна актуализация: 11/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Чешка република

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

В Чешката република няма специална процедура за искове с малък материален интерес. Тази категория искове (т.е. отдаването на значение на размера на финансовото вземане) се взема предвид само при въззивното и касационното производство.

1.2 Прилагане на производството

В член 202, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс се предвижда, че жалбите срещу решения по дела с цена на иска до 10 000 CZK без лихвите и таксите са недопустими; това не се прилага за неприсъствените съдебни решения.

Следователно жалби срещу неприсъствени съдебни решения могат да бъдат подавани дори ако с тях се решава спор с цена на иска под 10 000 CZK.

Съгласно член 238, алинея 1, буква в) от Гражданския процесуален кодекс касационните жалби срещу съдебни решения и съдебни заповеди, с чийто диспозитив, оспорен с жалбата, се решава спор на стойност до 50 000 CZK (без евентуалните лихви и такси, свързани с вземането), са недопустими, освен когато искът се отнася за правоотношения, произтичащи от потребителски договор или за трудови правоотношения.

1.3 Формуляри

Няма специални формуляри за процедурата за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Съгласно Гражданския процесуален кодекс съдилищата трябва да информират страните относно техните процесуални права и задължения. Във връзка с това в закона се посочва информацията, която съдът трябва да даде на страните в конкретната процесуална ситуация.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

По отношение на представянето, преценката и събирането на доказателства по гражданскоправните спорове се прилагат едни и същи правила, независимо от цената на иска.

1.6 Писмено производство

Правната уредба относно процедурата по искове с малък материален интерес не предвижда изключения в начина на протичане на производството.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдържанието на решенията по искове с малък материален интерес не се различава от това на останалите решения.

1.8 Възстановяване на разноски

По отношение на възстановяването на разноските се прилагат общите правила за гражданското производство.

1.9 Възможност за обжалване

Както е посочено по-горе, жалби срещу решения по дела с цена на иска до 10 000 CZK без лихвите и таксите са недопустими; това не се прилага за неприсъствените съдебни решения.

Последна актуализация: 31/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Германия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

В Гражданския процесуален кодекс няма специална процедура за искове с малък материален интерес (Zivilprozessordnung, ZPO). В член 495а от Кодекса обаче се предвижда опростена процедура. Тя позволява на съда по собствена преценка да вземе решение относно това как да процедира при случаи, при които стойността на спора е 600 EUR или по-малко. Кодексът не ограничава тази възможност по какъвто и да било друг начин: например той не я ограничава до определен вид спор.

1.2 Прилагане на производството

В такива случаи съдът следователно може по собствена преценка да вземе решение за това как да процедира, и по-специално може да се възползва от специфични начини за опростяване на процедурата. Съдът не е длъжен да прави това. Дори когато стойността на спора е по-малка от 600 EUR, съдът може отново да процедира съгласно обичайните правила.

Ако съдът определя процедурата си като упражнява правото си на преценка, страните не могат да възразяват. Те единствено могат да поискат устно изслушване.

1.3 Формуляри

Няма стандартизирани формуляри, които трябва да се използват.

1.4 Помощ

Прилагат се обичайните правила. Това е поради факта, че производствата са опростени единствено по отношение на процедурата, която трябва да се следва. Страните, които не са представлявани, се улесняват по същия начин както тези, които са представлявани. Например при дела пред местните съдилища (Amtsgerichte) искът може да бъде подаден устно в деловодството на съда. Дори лице, което е представлявано, може да подаде изявлението си устно, вместо да го подаде чрез своя адвокат.

По подобен начин това дали дадена страна е представлявана или не, не засяга естеството и обхвата на задължението на съда да информира и съветва (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Съдът е правно задължен да обяснява производството от юридическа и фактическа гледна точка и да изяснява въпросите.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Съдът не е ограничен да събира доказателства по обичайните начини. В противоречие с принципа на преките доказателства (Unmittelbarkeit), който иначе се прилага и който означава, че свидетели, вещи лица или самите страни трябва да бъдат изслушани пред съда по съществото на делото в присъствието на страните, при опростените производства съдът може например да разпореди свидетелите, вещите лица или страните да бъдат разпитани по телефона или в писмен вид.

1.6 Писмено производство

Може да се използва изключително писмено производство. При искане на една от страните обаче трябва да се проведе устно изслушване.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Структурата на съдебното решение е по-опростена отколкото тази за обикновеното производство. Това е така поради факта, че съдебни решения, при които стойността на спора е по-малка от 600 EUR, по принцип не могат да бъдат обжалвани.

Така например може да се изпусне описанието на фактите. Също така, ако страните са готови да го приемат или ако най-важната част от основанията вече е била изложена в съдебния протокол, има възможност основанията за решението да бъдат изключени. Поради изискванията на международните правоотношения обаче основанията за съдебното решение трябва да бъдат посочени, ако се очаква решението да бъде изпълнено в чужбина (член 313а, параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс).

Ако по изключение съдът е трябвало да разреши обжалване, структурата на съдебното решение ще се ръководи от обичайните правила.

1.8 Възстановяване на разноски

Няма ограничения по отношение на възстановяването на разходите; прилагат се обичайните правила.

1.9 Възможност за обжалване

Като общо правило съдебни решения, при които стойността на спора е по-малка от 600 EUR, не могат да бъдат обжалвани. По изключение обаче обжалването може да бъде разрешено, ако в съдебното си решение първоинстанционният съд разреши обжалването. Това може да е възможно поради основното значение на делото или поради факта, че се изисква реш ение на апелативния съд с цел да се развие правото и да се гарантира последователна съдебна практика.

Ако обжалването не е разрешено, първоинстанционният съд трябва да възобнови делото, ако дадена засегната от решението страна възразява, че съдът не е успял да проведе подходящо съдебно заседание по начин, който е от съществено значение по отношение на решението. Ако възражението не бъде уважено от съда, разглеждащ делото по същество, единствената възможност е страната да подаде конституционна жалба пред Федералния конституционен съд.

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Естония

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Процедурните правила за разглеждане на граждански дела в естонските съдилища са установени в Връзката отваря нов прозорецГражданския процесуален кодекс (tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS). Ако гражданското дело се разглежда съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, се прилагат правилата относно опростеното производство, определени в Гражданския процесуален кодекс, доколкото това не е уредено в регламента. Делата могат да бъдат разглеждани по предвидения в регламента ред от съответния компетентен окръжен съд (maakohus). Съгласно член 405 от Гражданския процесуален кодекс, в който е уредено опростеното производство, съдът разглежда искове по опростени правила по своя преценка, като взема предвид само общите процесуални принципи, залегнали в Кодекса.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Ако гражданското дело се разглежда съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, се прилагат правилата относно опростеното производство, определени в Гражданския процесуален кодекс, доколкото това не е уредено в регламента.

Правилата за опростено производство се прилагат спрямо дела без международно участие, които се отнасят до имуществена претенция, чиято стойност не надхвърля сума, съответстваща на 2 000 EUR за основната претенция и 4 000 EUR заедно с допълнителните претенции.

1.2 Прилагане на производството

Съгласно член 405, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс съдът може да разглежда дела по опростената процедура, без да е необходимо да издава отделно решение за това. Съдилищата разглеждат искове по опростени правила по своя преценка, като вземат предвид само общите процесуални принципи. При опростената процедура съдът гарантира, че основните права и свободи и съществените процесуални права на участниците в производството са взети под внимание и че при искане от тяхна страна може да се проведе изслушване. За тази цел е необходимо да се проведе съдебно заседание. Участниците в производството все пак трябва да бъдат уведомени за правото си да бъдат изслушани от съда. Съдилищата могат да опростят процедурата, но не са длъжни да го направят.

Когато разглежда иск по опростената процедура, съдът може:

—        да отрази в протокола само онези процесуални действия, които сметне за необходимо и да изключи правото за подаване на възражения срещу протокола;

—        да определи срок, различен от законоустановения;

—        да признае лица, които не са определени от закона, за договорни представители на участници в производството;

—        да се отклони от законовите разпоредби относно формалните изисквания за представяне и събиране на доказателства и да приеме и други доказателства, които не са предвидени в закона, включително обяснения от дадена страна в производството, които не са дадени под клетва;

—        да се отклони от законовите разпоредби относно формалните изисквания за връчване на процесуални документи и за документите, които следва да бъдат представени на страните в производството, освен що се отнася до връчването на иск на ответника;

—        да отмени досъдебно производство по документи или съдебно заседание;

—        да събира доказателства служебно;

—        да постанови решение по дадено дело без фактически констатации и мотиви;

—        да обяви взетото по делото решение за подлежащо на незабавно изпълнение дори в случаи, различни от законоустановените или без обезпечение, предвидено по закон.

Заявление по европейската процедура за искове с малък материален интерес може да бъде подадено до съда в електронен формат или по пощата. Заявление в електронен формат може да бъде подадено чрез разработената за целта информационна система (E-toimik (електронна система за подаване e-File), Връзката отваря нов прозорецhttps://www.e-toimik.ee/). За достъп до информационната система с цел подаване на заявление, както и за извършване на операции в нея, е необходима единствено естонска лична карта. Заявление в електронен формат може да бъде подадено в съда и по електронна поща. Данните за контакт с естонските съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта на съдебната система на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://www.kohus.ee.

Заявлението трябва да бъде подписано от подателя. Заявление, подадено по електронен път, трябва да носи електронен подпис на подателя или да бъде изпратено по друг подобен защитен начин, който да позволява да бъде установена самоличността на подателя. Заявление в електронен формат може да бъде подадено и по факс или във всеки друг формат, който може да бъде възпроизведен в писмена форма, при условие че оригиналният писмен документ бъде представен в съда без забавяне. Ако се обжалва решение на съда, оригиналната жалба трябва да бъде подадена в срок от десет дни.

Съдът може да прецени, че заявление или друг процесуален документ, изпратени по електронна поща от участник в производството, са допустими, дори и да не отговарят на изискването да носят електронен подпис, при условие че самоличността на подателя и фактът, че документът е бил изпратен от него, не подлежат на съмнение, особено когато същият участник в производството вече е изпращал до съда документи с електронен подпис от същия адрес на електронна поща във връзка с производство по същия въпрос или ако съдът е приел, че заявления или други документи могат да бъдат внасяни и по такъв начин.

Потвърждението за получаване, посочено в член 13, параграф 1, буква б), точка ii) от Регламента за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, може да бъде изпратено по електронен път чрез електронната информационна система e-File (Връзката отваря нов прозорецhttps://www.e-toimik.ee/) или по електронна поща или факс при горепосочените условия. Потвърждението за получаване може да бъде внесено в съда и заедно със заявлението по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Процесуалните документи трябва да бъдат връчени на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, синдици и държавни или местни правителствени агенции по електронен път чрез разработената за целта информационна система. Връчването им по друг начин се допуска единствено при наличието на основателни причини. При опростената процедура са възможни отклонения от формалните изисквания относно връчването на процесуални документи; към тази възможност обаче трябва да се подхожда с повишено внимание. Отклонения от правилата за връчване на процесуални документи не се допускат при връчването на искови молби на ответниците и на съдебни решения на участниците в производството.

Размерът на държавната такса се определя въз основа на стойността на гражданското дело, която, от своя страна, се изчислява, като се взема предвид размерът на цената на иска. При изчисляване на стойността на гражданско дело размерът на допълнителните претенции трябва да бъде добавен към размера на основния иск. Ако се претендира неустойка за забавено плащане по европейската процедура за искове с малък материален интерес, но неустойката не е дължима към момента на подаване на заявлението, размерът на неустойката, съответстващ на дължимата сума за една година, трябва да се добави към общия размер на неустойката, изчислен от датата на подаване на заявлението. Размерът на държавната такса се определя въз основа на изчисления окончателен размер на сумата (стойност на гражданското дело) в съответствие с таблицата, дадена в Връзката отваря нов прозорецПриложение 1 към Връзката отваря нов прозорецЗакона за държавните такси (riigilõivuseadus) съгласно разпоредбите на член 59, параграф 1 от него.

При обжалване размерът на дължимата държавна такса е същият като при първоначалното подаване на заявление по европейската процедура за искове с малък материален интерес в окръжния съд, като се взема предвид обхватът на жалбата. При обжалване на съдебно решение пред областен съд (ringkonnakohus) се заплаща държавна такса в размер на 50 евро. При подаване на касационна жалба или обжалване на съдебно решение във Върховния съд (Riigikohus) се внася касационна гаранция. Касационната гаранция, дължима при подаване на касационна жалба, е един процент от стойността на гражданското дело, като се взема предвид обхватът на жалбата; гаранцията обаче е не по-малка от 100 евро и не по-голяма от 3,000 евро. Касационната гаранция, дължима при обжалване на съдебно решение, е 50 евро.

Държавните такси и касационните гаранции, дължими за актове, издадени в рамките на съдебни производства, се внасят по следните банкови сметки на Министерството на финансите:

SEB Bank – IBAN: EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank – IBAN: EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)

Luminor Bank – IBAN: EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X)

Ако влязло в сила съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, не бъде изпълнено доброволно, лицето, което желае да пристъпи към неговото принудително изпълнение, трябва да се обърне към Връзката отваря нов прозорецсъдебен изпълнител, за да бъде открито изпълнително производство.

Съгласно член 21, параграф 2, буква б) съдебно решение, постановено в съдебно производство, проведено съгласно регламента, подлежи на изпълнение в Естония само ако е изготвено на естонски или на английски език или към него е приложен превод на естонски или на английски език. Ако бъде обжалвано решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, областният съд, пред който е подадена жалбата, ще вземе предвид мерките, посочени в член 23 от регламента. Ако решението е постановено в отсъствието на ответника и е подадена молба за неговата отмяна съгласно член 415 от Гражданския процесуален кодекс, заявлението за мерките трябва да бъде внесено в съда, който разглежда молбата.

Ако решението все още не е обжалвано, мерките, посочени в член 23 от регламента, се вземат от съда, който е постановил решението. Мярката, посочена в член 23, буква в) от регламента, може да бъде предприета от окръжния съд, под юрисдикцията на който се намира или трябва да се води изпълнителното производство.

В случаите, посочени в член 46 от Кодекса за изпълнително производство (täitemenetluse seadustik), изпълнителното производство освен от съда може да бъде спряно и от съдебния изпълнител, който води производството.

1.3 Формуляри

Няма стандартни формуляри, използвани на национално равнище за опростено производство.

1.4 Помощ

Ако дадено лице участва в съдебно производство чрез договорен представител, той по правило трябва да притежава най-малко държавно призната магистърска степен в областта на правото, еквивалентна квалификация по смисъла на член 28, параграф 22 от Закона за образованието на Република Естония (Eesti Vabariigi haridusseadus) или съответстваща чуждестранна квалификация. В рамките на опростената процедура обаче съдът може да допусне лице, което не отговаря на посочените образователни изисквания, но което по мнението на съда е компетентно да представлява друго лице в съда и да действа като представител. Специалните правила, отнасящи се до опростената процедура, са приложими само за първоинстанционни съдебни спорове, разглеждани в окръжните съдилища. Договорен представител, който е приет от окръжен съд, но не отговаря на изискванията по отношение на образователния ценз, не може да извършва никакви процесуални действия в областен съд или във Върховния съд.

Участието на представител в дадено дело не ограничава правото на юридически дееспособна страна да участва лично в гражданското производство. Поведението и познанията на представителя се считат за еквивалентни на поведението и познанията на участника в производството.

Ако съдът установи, че физическо лице, което е участник в производството, не е в състояние да защитава правата си самостоятелно или че основните му интереси не могат да бъдат защитени в достатъчна степен без съдействието на адвокат, той разяснява на лицето възможностите за получаване на държавна правна помощ.

Правната помощ се предоставя в съответствие с правилата относно процесуалната помощ, установени в Гражданския процесуален кодекс (член 180 и сл.) и по реда, определен в Закона за държавната правна помощ (riigi õigusabi seadus). Държавната правна помощ се предоставя по молба на лицето.

Държавна правна помощ се предоставя на физическо лице, което към момента на подаване на заявлението за правна помощ пребивава в Република Естония или в друга държава – членка на ЕС, или е гражданин на Република Естония или на друга държава – членка на ЕС. Местопребиваването се определя въз основа на член 62 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Правна помощ се предоставя на други физически лица само ако това произтича от международно задължение, обвързващо за Естония.

Заявление за държавна правна помощ на страна в съдебно производство по гражданско дело се подава в съда, който разглежда делото или в съда, който би бил компетентен да разгледа делото.

Физическо лице има право на държавна правна помощ, ако лицето не е в състояние да плати за компетентни правни услуги поради финансовото състояние на лицето към момента, когато му е необходима правна помощ или ако лицето може да плати правните услуги само частично или на няколко вноски, или ако финансовото положение на лицето не му позволява да посрещне основните си жизнени потребности след покриване на разходите за правни услуги.

Правна помощ не се предоставя на физическо лице, ако:

1) процесуалните разходи не се очаква да надвишат два пъти средния месечен доход на лицето, поискало правна помощ, изчислен въз основа на средния месечен доход за последните четири месеца преди подаване на заявлението, намален с данъците и задължителните осигурителни вноски, както и със суми, предвидени за изпълнение на задължения за издръжка, произтичащи от закона, и с разумни разходи за жилище и транспорт;

2) лицето, което иска правна помощ, е в състояние да покрие процесуалните разходи със съществуващи активи, които могат да бъдат продадени без големи затруднения и срещу които може да се предяви иск за плащане съгласно закона;

3) производството се отнася до икономическата или професионалната дейност на лицето, което иска процесуална помощ, и не засяга негови права, които не са свързани с икономическата или професионалната му дейност. Това изключва предоставянето на процесуална помощ на физически лица с цел освобождаване, частично или изцяло, от плащане на държавната такса за завеждане на дело или за обжалване, ако производството се отнася до икономическата или професионалната дейност на лицето, което иска процесуална помощ, и не засяга негови права, които не са свързани с икономическата или професионалната му дейност.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При опростената процедура съдът може да се отклони от законовите разпоредби относно формалните изисквания за предоставяне и събиране на доказателства и да приеме и други доказателства, които не са предвидени в закона (напр., обяснения от страна в производството, които не са дадени под клетва). За разлика от обичайното исково производство, при опростено производство съдът може да събира доказателства и служебно. Трябва обаче да се гарантира, че действията на съда не могат да навредят на равнопоставеността на страните пред съда. Фактите, за които съдът събира доказателства, трябва да бъдат сведени до знанието на съда предварително.

Правилата за събиране на доказателства са залегнали в Глава 25 от Гражданския процесуален кодекс. В исковото производство всяка от страните трябва да докаже фактите, на които се основават нейните претенции и възражения, освен ако законът не предвижда друго. Страните могат да се споразумеят да разпределят тежестта на доказване помежду си по различен начин от предвидения по закон и да постигнат съгласие относно естеството на доказателствата, необходими за доказването на определен факт, освен ако законът не предвижда друго. Доказателствата се представят от участниците в производството. Съдът може да предложи на участниците в производството да представят допълнителни доказателства. Ако участник в производството иска да представи доказателства, но не е в състояние да го направи, той може да поиска от съда да събере доказателствата. Участник в производството, който представя доказателства или изисква събирането на доказателства, трябва да обоснове кои факти, имащи отношение към делото, желае да докаже с доказателствата, които представя или иска да бъдат събрани. В искането за събиране на доказателства трябва също така да бъде посочена всяка информация, необходима за събирането на доказателствата. В хода на досъдебното производство съдът определя краен срок, в който участниците в производството трябва да представят доказателства или да поискат тяхното събиране. Ако искане за събиране на доказателства от участник в производството е отхвърлено, поради това че не е заплатил исканите от съда разноски, свързани с предварителното събиране на доказателства, участникът няма право да иска доказателствата да бъдат събрани на по-късен етап, ако това ще доведе до отлагане на разглеждането на делото.

Ако доказателствата трябва да бъдат събрани извън териториалната юрисдикция на съда, който разглежда делото, той може с писмено искане да разпореди извършването на този процесуален акт от съда, в чиято териториална юрисдикция могат да бъдат събрани доказателства. Искането се изпълнява съгласно установените правила за извършване на посоченото в него процесуално действие. Участниците в производството се уведомяват за часа и мястото на процесуалното действие; отсъствието на участник в производството обаче не пречи на изпълнението на искането. Протоколът за процесуалните действия и събраните в съответствие с искането доказателства се изпращат незабавно до съда, разглеждащ делото. Ако в процеса на събиране на доказателства от съда, който води производство въз основа на искане, възникне спор, който не може да бъде решен от този съд, но продължаването на събирането на доказателства зависи от решаването на спора, спорът се решава от съда, който разглежда основното производство. Ако съдът, изпълняващ искането, прецени, че за да се произнесе по-справедливо по делото, би било разумно да прехвърли задължението за събиране на доказателства на друг съд, той подава искане за това до другия съд и информира участниците в производството.

Доказателства, събрани в чужда държава по силата на законодателството на тази държава, могат да бъдат използвани в гражданските съдилища на Естония, освен когато процесуалните действия, извършени с цел получаване на тези доказателства, са в противоречие с принципите на естонското гражданско производство. Съдебният състав, който изисква събирането на доказателства съгласно процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, или съдията, действащ въз основа на заповед, може съгласно този регламент да присъства и да участва при събиране на доказателствата от чуждестранен съд. Участниците в производството, техни представители и вещи лица могат да участват при събиране на доказателствата в същата степен, както при събиране на доказателства в Естония. Съдебният състав, разглеждащ делото, съдия, действащ въз основа на разпореждане, или вещо лице, назначено от съда, може да участват при такова пряко събиране на доказателства от естонски съд в друга държава – членка на ЕС, съгласно член 17, параграф 3 от регламента.

Ако трябва да бъдат събрани доказателства извън държавите-членки на ЕС, съдът подава искане това да бъде извършено до компетентен орган съгласно Конвенцията за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела. Съдът може също така да събира доказателства в чужда държава чрез посредничеството на посланика, представляващ Република Естония в тази държава или на компетентна консулска служба, освен ако това не е забранено от законодателството на съответната държава.

Освен ако законът не предвижда друго, страната, която предоставя доказателствата или иска те да бъдат събрани, може да се откаже от доказателствата и да ги оттегли единствено със съгласието на насрещната страна.

1.6 Писмено производство

Дело, водено по опростената процедура, може да бъде преразгледано в производство по документи. При това положение съдът гарантира, че основните права и свободи и съществените процесуални права на участниците в производството са взети под внимание и че при искане от тяхна страна може да се проведе изслушване. За тази цел е необходимо да се проведе съдебно заседание. Съдът може да отмени досъдебно производство по документи или съдебното заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Всяко съдебно решение включва въведение, диспозитив, фактически констатации и мотиви.

Във въведението се посочват:

 • името на съда, постановил решението;
 • името на съдията, постановил решението;
 • времето и мястото на публично оповестяване на решението;
 • номерът на гражданското дело;
 • предметът на иска;
 • цената на иска по гражданското дело;
 • имената и личните идентификационни номера или регистрационни номера на участниците в производството;
 • адресите на участниците в производството, ако това е изрично необходимо за изпълнение или признаване на съдебното решение;
 • имената на представителите на участниците в производството, а ако са били сменени - имената на последните представители;
 • часът на последното съдебно заседание или препратка към дело, разглеждано в рамките на производство по документи.

Във фактическите констатации на съдебното решение се посочва кратко и последователно съдържанието на подадените искове и направените твърдения, както и внесените насрещни искове и предоставените доказателства във връзка с тях.

В мотивите на съдебното решение се излагат установените от съда факти, изводите, направени въз основа на тях, доказателствата, на които се основават изводите на съда и нормативните актове, които са приложени от съда. В решението си съдът трябва да обоснове своите мотиви за несъгласие с фактическите твърдения, изложени от ищеца или на ответника. При взимане на решение съдът трябва да анализира всички доказателства. Ако пренебрегне каквито и да са доказателства, съдът трябва да обоснове това в решението. Ако бъде приет един от алтернативните искове, отхвърлянето на друг алтернативен иск не е необходимо да бъде обосновавано.

При опростена процедура съдът може да постанови решение, като пропусне описателната част и мотивите или като изложи само правните доводи и доказателствата, на които се основават неговите заключения.

В диспозитива на съдебното решение съдът ясно и недвусмислено се произнася по исковете на страните и по всички претенции на страните, които все още не са решени, както и по всички въпроси, свързани с приложените мерки за обезпечаване на исковете. Диспозитивът трябва да бъде ясен, разбираем и подлежащ на изпълнение дори без текста на останалата част от решението.

В диспозитива се определя също така процедурата и срокът за обжалване на решението, като наред с другото се посочва съдът, пред който то може да бъде обжалвано, както и обстоятелството, че ако не е поискано изрично делото да бъде преразгледано в съдебно заседание, обжалването може да бъде разгледано в рамките на производство по документи. Когато решението е постановено в отсъствието на ответника, в него се посочва, че ответникът има право да подаде искане за неговата отмяна. В диспозитива се пояснява също, че ако жалбоподателят желае да поиска процесуална помощ за подаване на жалба (напр. освобождаване от държавна такса за обжалване), съответният процесуален акт трябва да бъде извършен, т.е. жалбата да бъде подадена, в рамките на срока за обжалване, съответстващ на сроковете на производството.

1.8 Възстановяване на разноски

Общи принципи:

 • Разноските по даден иск се поемат от страната, срещу която се произнесе съдът.
 • Страната, срещу която се произнесе съдът, е длъжна да компенсира другата страна както за съдебните разноски, така и за всички необходими извънсъдебни разходи, възникнали в резултат на производството пред съда.
 • Съдебните разходи включват държавна такса, гаранция и разходи, присъщи на производството. Разходи, присъщи на производството, са: а) разходите, свързани със свидетели, вещи лица, устни и писмени преводачи, както и разходите за лица, които не участват в производството, извършени във връзка с проверки, които подлежат на възстановяване съгласно Закона за съдебната експертиза (kohtuekspertiisiseadus); б) разходите, свързани с получаването на документи и веществени доказателства; в) разходите, свързани с проверка, включително необходимите пътни разноски, направени от съда; г) разходите по връчването и изпращането на процесуални документи чрез съдебен изпълнител или в чужда държава, или на граждани на Република Естония, намиращи се във или извън нея; д) разходите за издаване на процесуални документи; е) разходите, свързани с определянето на стойността на гражданското дело. Извънсъдебните разходи включват наред с другото: (а) разходи, свързани с представителите на участниците в производството; (б) пътни, пощенски, комуникационни, квартирни и други разходи на участниците в производството, които са направени във връзка с производството; (в) неизплатени възнаграждения или заплати, или други неизплатени постоянни доходи на участниците в производството; (г) разходи по досъдебното производство, предвидени в закона, освен ако искът не е предявен повече от шест месеца след приключване на досъдебното производство; (д) възнаграждения на съдебни изпълнители за обезпечаване на искове и разходи, свързани с изпълнението на решение за обезпечаване на иск; (е) възнаграждения на съдебни изпълнители за връчване на процесуални документи; (ж) възнаграждения на съдебни изпълнители за изпълнение на европейска заповед за запор, издадена въз основа на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета, и разходи, свързани с изпълнението на европейска заповед за запор, както и такси на Камарата на съдебните изпълнители и синдиците (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) за разглеждане на искания за получаване на информация, подадени въз основа на такава заповед; (з) разходи, свързани с обработването на искания за процесуална помощ за заплащане на процесуални разходи; (и) разходи за участие в помирителна процедура, ако съдът е задължил страните да участват в такава процедура.
 • Процесуалните разходи на законен представител на дадена страна се възстановяват по същите правила, които се прилагат за възстановяването на процесуалните разходи на страната.
 • Ако даден иск е уважен частично, страните поемат процесуалните разноски по равно, освен в случай че съдът ги разпредели пропорционално на степента, в която е уважен искът, или реши, че те следва да се поемат частично или изцяло от самите страни.

Разпределението на процесуалните разходи се посочва в окончателното решение. Размерът на разходите се определя в съответствие с правилата за определяне на процесуалните разноски или в окончателното решение по съществото на спора, или в отделно решение, което се постановява след влизане в сила на окончателното решение по съществото на спора.

1.9 Възможност за обжалване

В съдебно решение по дело, разгледано по опростената процедура, окръжният съд може да постанови, че решението може да бъде обжалвано. Окръжният съд постановява това, ако според него решение на апелативния съд е необходимо с цел получаване на становище на последния относно дадена законова разпоредба. Възможността за обжалване не е необходимо да бъде обоснована в решението.

В диспозитива на решение, постановено по опростената процедура, съдът определя също реда и срока за обжалване на решението. Областният съд може да разгледа жалба по дело, заведено по опростената процедура, независимо дали окръжният съд е допуснал обжалване, а жалба може да бъде подадена, независимо дали окръжният съд е допуснал такава. Ако окръжният съд не е допуснал обжалване, жалбата може да бъде разгледана от областен съд, ако съществува вероятност решението, постановено от окръжния съд, да е повлияно от очевидна грешка в прилагането на закона или установяването на факти. Областният съд обаче може да откаже да разгледа жалба по иск с ниска цена, но само ако съществува вероятност решението на окръжния съд да е правилно и по-нататъшно разглеждане на делото при обжалване би породило ненужни разходи по отношение както на време, така и на пари. Областният съд не може да остави без разглеждане жалба единствено на основание, че делото е гледано по опростената процедура. Страна по делото или трета страна с отделен иск може да обжалва решение, постановено от първоинстанционен съд в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, пред областния съд, явяващ се второинстанционен по отношение на окръжния съд, който е постановил обжалваното решение. Трета страна без отделни претенции може да подаде жалба, ако тя не противоречи на жалбата на ищеца или ответника, в чиято подкрепа третата страна участва в производството. За третата страна важат същите срокове за обжалване или предприемане на други процесуални действия, като и за ищеца или ответника, в чиято подкрепа третата страна участва в производството.

Жалба не може да бъде подадена, ако и двете страни са подали до съда молба за отказ от правото си да подават жалби.

Жалба може да бъде подадена в срок от 30 дни от връчването на съдебното решение на жалбоподателя, но не по-късно от пет месеца от датата на обявяване на решението на първоинстанционния съд.

Ако в рамките на срока за обжалване бъде постановено допълнително решение по делото, срокът за обжалване на първоначалното решение започва да тече отново от датата на връчване на допълнителното съдебно решение. Ако съдебно решение, постановено без фактически констатации или мотиви, бъде допълнено с пропуснатите части, срокът за обжалване започва да тече отново от връчването на пълното съдебно решение.

Срокът за обжалване може да бъде намален или увеличен до пет месеца от обявяването на съдебното решение, ако страните постигнат съответно споразумение и уведомят съда за това.

Въззивна жалба може да бъде подадена само ако решението на първоинстанционния съд се основава на нарушение на правна норма или ако въз основа на обстоятелствата и доказателствата, които следва да бъдат взети предвид в апелативното производство, трябва да бъде постановено решение, различно от издаденото от първоинстанционния съд.

Наред с другото, въззивната жалба съдържа следното: 1) името на съда, който е постановил обжалваното решение, датата на съдебното решение и номера на гражданското дело; (2) ясно формулирано искане на жалбоподателя, в което се уточнява коя част от решението на първоинстанционния съд се оспорва и се посочва решението, което жалбоподателят желае да бъде постановено от областния съд; (3) мотивите на жалбата; (4) времето на връчване на обжалваното съдебно решение.

В мотивите на жалбата трябва да бъдат посочени: 1) правната норма, която първоинстанционният съд е нарушил в решението си или при неговото постановяване или фактът, който първоинстанционният съд не е установил правилно или в достатъчна степен; (2) причината за нарушаването на правната норма или за неправилното или недостатъчно установяване на факта; (3) доказателствата, които жалбоподателят желае да представи в подкрепа на всяко фактическо обстоятелство.

Към жалбата се прилагат писмени доказателства, които не са били представени на първоинстанционния съд и които жалбоподателят иска съдът да приеме. Ако в основанието за подаване на въззивна жалба е посочено представянето на нови факти и доказателства, в жалбата трябва да бъде уточнено защо тези факти и доказателства не са били представени пред първоинстанционния съд.

Ако жалбоподателят желае съдът да изслуша свидетел или да вземе показания под клетва от участник в производството, или да назначи експертиза или проверка, това трябва да бъде посочено и мотивирано в жалбата. В такъв случай имената и адресите на свидетелите или на вещите лица и номерата за връзка с тях, ако са известни, трябва да бъдат включени в жалбата.

Ако жалбоподателят желае делото да бъде разгледано в открито съдебно заседание, той трябва да посочи това в жалбата. В противен случай се счита, че жалбоподателят е съгласен делото да бъде решено в закрито заседание.

Ако съдът е постановил решение без фактически констатации или мотиви, окръжният съд трябва да бъде уведомен за намерението решението да се обжалва в срок от десет дни от връчване на съдебното решение. При това положение съдът добавя пропуснатите части към решението в закрито заседание. Ако към съдебно решение бъдат добавени пропуснати части, срокът за обжалване започва да тече отново от връчването на допълнителното съдебно решение. Участник в апелативно производството може да подаде въззивна жалба срещу решение на областен съд във Върховния съд, ако съдът е допуснал съществено нарушение на разпоредба на процесуалния закон или е приложил неправилно разпоредба на материалния закон. Трета страна без отделни претенции може да подаде жалба при определените в Гражданския процесуален кодекс условия.

Касационна жалба не може да бъде подадена, ако и двете страни са подали до съда молба за отказ от правото си да подават жалби.

Касационна жалба може да бъде подадена в срок от 30 дни от датата на връчване на съдебното решение на жалбоподателя, но не по-късно от пет месеца след датата на обявяване на решението на областния съд.

За да се поиска преразглеждане по член 18 на решение, постановено в отсъствието на ответника, трябва да бъде подадена молба за отмяна на решението до окръжния съд, който е гледал делото. Молба за отмяна на решение, постановено в отсъствието на ответника, трябва да бъде подадена до окръжния съд, който го е постановил, в срок от 30 дни от връчването му. Ако решение, постановено в отсъствието на ответника, е доведено до неговото знание чрез обнародване, молба за отмяната му може да бъде подадена в срок от 30 дни от датата, на която ответникът е узнал за решението или за изпълнителното производство, заведено с цел изпълнение на постановеното в негово отсъствие решение.

Последна актуализация: 02/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искове с малък материален интерес - Ирландия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, в ирландското право съществува такава процедура като алтернативен метод за предявяване на искове с малък материален интерес. [Вж. Връзката отваря нов прозорецПравилник на районните съдилища (Процедура за искове с малък материален интерес) от 1997 г. и 1999 г.). Това е услуга, която се предоставя от службите на районните съдилища и е предназначена за евтино разглеждане на потребителски искове, без участието на юрист. Образуването на производства, включващи искове с малък материален интерес (т.е. определени искове с максимална стойност 2 000 EUR), може да стане и по интернет.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Видовете искове, обхванати от процедурата за искове с малък материален интерес, са:

i) иск за стоки или услуги, закупени за лична употреба от лице, което ги продава при упражняване на търговска дейност (потребителски искове)

ii) иск за незначителни имуществени вреди (с изключение на телесни повреди)

iii) иск за отказ за връщане на депозит за наем за определени видове отдадени под наем имоти. Например ваканционна къща или стая/апартамент в помещение, в което живее и собственикът, при условие че искът не надвишава 2 000 EUR.

Искове във връзка с въпроси, свързани с искове на наемодатели/наематели или настаняване под наем, които не са обхванати от процедурата за искове с малък интерес, могат да бъдат отнесени до Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.rtb.ie

От процедурата за искове с малък материален интерес са изключени искове, произтичащи от:

i) договор за покупко-продажба на изплащане

ii) нарушаване на договор за лизинг

iii) дългове.

1.2 Прилагане на производството

За да има право да използва процедурата, потребителят трябва да е закупил стоки или услуги за лична употреба от лице, което ги продава при упражняване на търговска дейност. От януари 2010 г. процедурата може да се използва и от един спрямо друг предприемач. Исковете с малък материален интерес се разглеждат от секретаря на районния съд, наричан още секретар по искове с малък материален интерес. Когато е възможно, секретарят ще договори споразумение между страните, без да е необходимо съдебно заседание. Ако въпросът не може да бъде уреден, секретарят ще отнесе иска за разглеждане пред районния съд.

Ищецът трябва да е сигурен за името и адреса на лицето или дружеството, срещу което иска да подаде иск. Ако става въпрос за дружество, ищецът трябва да използва точното юридическо наименование. Тези подробности трябва да бъдат точни, за да може шерифът да изпълни съдебното рeшение (постановление).

Ако секретарят по искове с малък материален интерес получи известие от ответника, с което той оспорва иска или подава насрещен иск, секретарят ще се свърже с ищеца и ще му предостави копие от отговора на ответника, или ще му даде възможност да отговори на иска. Секретарят може да се срещне и да преговаря с двете страни в опит за постигане на споразумение.

Ако ответникът приеме иска, той или тя трябва да уведоми службата на секретаря, като върне формуляра за известие за поемане на отговорност. Ако ответникът не отговори, искът автоматично ще се разглежда като неоспорен. В този случай районният съд ще постанови решение в полза на ищеца (без да е необходимо той да присъства в съдебната зала) за претендираната сума и ще разпореди сумата да се изплати за определен кратък срок.

1.3 Формуляри

Формулярът ще бъде предоставен на ищеца от секретаря по искове с малък материален интерес или може да бъде изтеглен от уебсайта на Службата на съдилищата на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.courts.ie

1.4 Помощ

Тъй като целта на процедурата за искове с малък материален интерес е разглеждането на потребителските искове да става евтино, без участието на юрист, по принцип за този тип искове не са необходими правна помощ или съвети.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Ако въпросът бъде отнесен пред съда, страните трябва да присъстват на заседанието на районния съд. Делото ще се гледа при открити врата като част от редовно заседание на районния съд. Когато се даде ход на делото, съдебният секретар ще извика ищеца на свидетелската скамейка, за да даде показания. Показанията трябва да бъдат дадени под клетва или тържествена декларация и ответникът може да подложи ищеца на кръстосан разпит по въпроси, свързани с иска. Ответникът също ще има възможност да даде показания. Всеки свидетел може да бъде подложен на кръстосан разпит от насрещната страна или от неин законен представител, ако такъв присъства. Страните имат също така право да призоват свидетели или да представят показания на свидетели, но разходите им за това няма да бъдат възстановени, тъй като процедурата не предвижда покриването на такъв вид разходи, а вместо това предвижда улесняване на предявяването на искове с малък материален интерес в рамките на сравнително евтин форум.

1.6 Писмено производство

Ако въпросът не е уреден от секретаря по искове с малък материален интерес, в деня на заседанието ищецът трябва да носи писмени документи в подкрепа на иска, например свързани с иска писма, бележки или фактури. Освен това и на двете страни ще бъде предоставена възможност да дадат устни свидетелски показания и могат да бъдат подложени на кръстосан разпит.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Ако искът на ищеца бъде уважен, районният съд ще постанови решение в полза на ищеца за претендираната сума и ще разпореди сумата да се изплати за определен кратък срок.

1.8 Възстановяване на разноски

Въпреки че страните могат да ползват услугите на юридически съветник, те няма да имат право да възстановят разходите си за това от ответната страна дори ако съдът се произнесе в тяхна полза. Целият смисъл на процедурата за искове с малък материален интерес е да се улесни предявяването на иск, без да са необходими услугите на юрист или адвокат.

1.9 Възможност за обжалване

И ищецът, и ответникът имат право да обжалват пред окръжния съд решение на районния съд. Окръжният съд може да постанови плащането на разноските, но това зависи от решението на отделния съдия от окръжния съд.

Връзки по темата:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.courts.ie

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.courts.ie/small-claims

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.courts.ie/small-claims

Последна актуализация: 17/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Гърция

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Съществува ли в Гърция процедура за искове с малък материален интерес (т.е. специфична процедура, която да е по-опростена в сравнение с обикновената и която да се прилага за дела под определен паричен праг или за някои видове спорове, независимо от паричния праг)?

В Гражданския процесуален кодекс са предвидени специални разпоредби за разглеждането на искове с малък материален интерес (глава XIII, раздели 466—472).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Тези специални разпоредби относно исковете с малък материален интерес се прилагат: (1) когато предметът на спора е от компетентността на районния съд по граждански дела (eirinodikeío) и се отнася за вземания или права върху движими вещи или собственост върху движимо имущество на стойност не повече от 5000,00 EUR; или (2) когато цената на спора надхвърля 5000,00 EUR, ако ищецът декларира, че при уреждането на вземането или правото, което е предмет на иска, ще приеме сума под 5000,00 EUR. В този случаи при загуба на делото ответникът ще бъде осъден да удовлетвори вземането или правото, които са предмет на иска, или да заплати оценената стойност, която е била приета от съда.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата е задължителна.

Нито съдът, нито страните в съдопроизводството могат да избират дали да следват обичайното производство вместо процедурата за искове с малък материален интерес.

1.3 Формуляри

Не са налични формуляри.

1.4 Помощ

Има ли възможност за оказване на помощ по процедурни въпроси (например от служител на съда или от съдията) на страните в съдопроизводството, които не се представляват от адвокат? Ако да, до каква степен?

Страните в съдопроизводството могат да се защитават сами в съда. Те могат също така да бъдат представлявани от своя(та) съпруг(а), от роднина по възходяща или низходяща линия, от пряк роднина до втора степен или от роднина по сватовство до втора степен, или от платен служител, който работи за тях. Предполага се, че съпругът(съпругата) винаги може да действа от името на своята съпруг(своя съпруг) и да упълномощава други представители. Не се предвижда служител на съда или съдията да помага на страна по спора или на негови представители, които не са адвокати, по такива дела.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Облекчени ли са някои правила относно събирането на доказателства в сравнение с обикновената процедура? Ако да, какви и в каква степен?

Когато разглеждат искове с малък материален интерес в съответствие със специалното производство, предвидено за тези искове, съдиите от районния съд могат да се отклоняват от обичайните процедурни правила: те могат да вземат предвид доказателства, които не отговарят на задължителните изисквания, и по своя преценка да приложат процедурата, която предвид дадените обстоятелства считат за най-безопасния, най-бързия и най-евтиния метод за доказване на фактите.

1.6 Писмено производство

Заявлението може да се подаде в писмен вид в деловодството на районния съд или устно пред съдията от районния съд, като във втория случай се изготвя протокол. Ищецът трябва да приложи: а) точно описание на фактите, които подкрепят иска по същество в съответствие с изискванията на закона и обосновават действието на ищеца срещу ответника; б) подробно описание на предмета на спора; в) в какво се състои искането; и г) всички достъпни доказателствени средства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решенията се произнасят устно в открито съдебно заседание, обикновено веднага след изслушването, докато съдът все още заседава и преди съдията да премине към разглеждане на следващия случай. На страните не се връчва съдебно решение, ако в съдебния протокол е вписано, че съдебното решение е постановено в присъствието на двете страни или на лицата, действащи от тяхно име по делото, или от упълномощени адвокати.

1.8 Възстановяване на разноски

Разноските не се възстановяват.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията по искове с малък материален интерес не подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 13/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искове с малък материален интерес - Испания

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, за искове до 6 000 EUR се прилага устна процедура, без да се засяга възможността за прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес, която се урежда в Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за сумите, които попадат в неговото приложно поле.

1.1 Приложно поле на производството, размер

За искове на стойност до 6 000 EUR се прилага устна процедура.

1.2 Прилагане на производството

Чрез молба, подадена в писмена форма.

1.3 Формуляри

Не съществуват задължителни стандартни формуляри. Въпреки това старшите съдии (Decanatos) предоставят стандартни формуляри, които могат да бъдат използвани за вземания до 2 000 EUR — от ищеца за формулиране на искането и от ответника за оспорването му.

Тези формуляри могат да бъдат изтеглени на уебсайта на Генералния съвет на съдебната власт (Връзката отваря нов прозорецConsejo General del Poder Judicial).

Когато претенцията е по-голяма от 2 000 EUR, участието на адвокат (abogado) и съдебен представител (procurador) е задължително. Искането не може да бъде разгледано, нито оспорено без такова правно представителство.

Ако ответникът не оспори искането, това не означава, че сумата по иска се потвърждава от съда, а само, че ответникът не е изпълнил задължението си и че производството продължава.

1.4 Помощ

Ищците могат да се явяват на устното заседание лично, но когато претенцията е по-голяма от 2 000 EUR, участието на адвокат и съдебен представител е задължително.

Ако ищецът не се яви на заседанието представляван от адвокат или съдебен представител или лично, когато не се изисква участието на правен представител, се счита, че искът е оттеглен, освен ако ответникът няма легитимен интерес за иска и не поиска производството да продължи, за да бъде постановено окончателно решение по същество.

Ако ответникът не се яви лично, производството продължава.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда от общите правила: приемат се всякакъв вид доказателства, като е възможно доказателствата да бъдат поискани и представени преди заседанието.

1.6 Писмено производство

Искането и оспорването на искането са в писмена форма. Процесуалните въпроси се разглеждат по време на заседанието. По същия начин доказателствата се представят устно и предимно по време на заседанието.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението се мотивира и се постановява писмено, както по другите видове производства от формална гледна точка.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако участието на адвокат и съдебен представител е задължително и съдът присъди разноските, на страната, в чиято полза са присъдени те, могат да ѝ бъдат възстановени процесуалните разноски след извършване на съответната оценка и при условие че не надхвърлят една трета от стойността на процесуалните разноски на всяка от страните по делото, получили присъждане на разноските.

Ако страна по делото, на която съдът е присъдил възстановяване на разноските, живее далеч от мястото, където се гледа делото, разноските за участието на прокурора могат да ѝ бъдат възстановени дори ако участието му не е задължително.

1.9 Възможност за обжалване

Решението може да бъде обжалвано, ако цената на иска надвишава 3 000 EUR. Жалбата се подава до същия съд в писмена форма и в срок от 20 дни.

Компетентен да разглежда жалбата е окръжният съд (Audiencia Provincial) в състав от един съдия, като неговото решение не подлежи на обжалване, въпреки че в някои автономни области, които имат собствено гражданско право, е допуснато обжалването на тези решения.

Последна актуализация: 14/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искове с малък материален интерес - Франция

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Когато искът е с малък материален интерес, той може да се подаде чрез искова молба до мировото отделение (chambre de proximité) на общия съд (tribunal judiciaire) и до съдия по защитни съдебни производства (juge des contentieux de la protection) в съответствие с член 756 и следв. от Гражданския процесуален кодекс.

Производството е устно, но ако желаят, страните могат да представят писмени становища.

В молбата си ищецът може да посочи, че е съгласен производството да протече без изслушване на страните (член 757 от Гражданския процесуален кодекс). Освен това член 828 от Гражданския процесуален кодекс позволява на страните да дават във всеки момент от производството изрично съгласие производството да се проведе без изслушване на страните. Възможността за провеждане на производството без изслушване на страните е в сила от 1 януари 2020 г. и бе вдъхновена от европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Деловодството призовава страните на съдебното заседание с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато ответникът не е получил това писмо, съдът може да поиска от ищеца да организира връчване на писмото от съдебен изпълнител.

Подаването на исковата молба трябва да е било предшествано от опит за помирение с участието на помирител, опит за медиация или опит за процедура, основана на участие (procédure participative), по избор на страните, като в противен случай съдът може служебно да обяви исковата молба за недопустима.

Представителството от адвокат не е задължително. Страните могат да бъдат представлявани от съпруг, небрачен партньор, лицето, с което са сключили граждански пакт за солидарност, свои роднини по пряка или съребрена линия и свои служители.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Цената на иска не трябва да надвишава 5 000 EUR и той трябва да бъде от предметната компетентност на мировото отделение или на съдията по защитни съдебни производства (juge des contentieux de la protection).

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

Съществува стандартен образец за сезиране на съда.

Това е образец CERFA № 11764*08, публикуван на уебсайта на френската администрация и на уебсайта Justice.fr, и наличен във всички служби за обслужване на гражданите на едно гише.

1.4 Помощ

Тъй като става дума за опростено производство с цена на иска не повече от 5 000 EUR и страните се изслушват от съдията — освен когато постигнат съгласие за провеждане на производство без изслушване — законодателните разпоредби не предвиждат предоставянето на правна помощ. Страните обаче могат да бъдат придружавани или представлявани от адвокат, включително след като са поискали прилагането на разпоредбите за предоставянето на правна помощ.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата за доказване са сходни с тези на производствата по общия ред.

1.6 Писмено производство

За разглеждането на тези искови молби не се предвижда чисто писмено производство, освен когато страните са постигнали съгласие за провеждане на производството без изслушване.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Към съдебното решение се прилагат същите правила като тези по производствата по общия ред.

1.8 Възстановяване на разноски

Прилагат се същите правила като тези по другите производства. Тъй като обаче по това производство по принцип не се изисква съдебно призоваване, нито представителство от адвокат, разноските са по-ниски.

1.9 Възможност за обжалване

Поради ниската цена на спора, не е предвидена възможност за обжалване. Срещу решението може да бъде подадено само възражение (когато ответникът не е получил призовка за съдебното заседание) или касационна жалба (когато ответникът е получил призовка за съдебното заседание).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Министерството на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецУебсайт за френско законодателство Legifrance

Последна актуализация: 12/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Хърватия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В Република Хърватия исковете с малък материален интерес се уреждат от разпоредбите на членове 457—467a от Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) бр. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 и 70/19), а европейската процедура за искове с малък материален интерес съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (наричан по-долу Регламент (ЕО) № 861/2007) се урежда от разпоредбите на членове 507o—507ž от Гражданския процесуален закон.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Исковете с малък материален интерес пред общинските съдилища (općinski sudovi) са спорове, при които исканията в исковата молба се отнасят до парични вземания, ненадвишаващи 10 000,00 HRK.

Исковете с малък материален интерес пред търговските съдилища (trgovački sudovi) са спорове, при които исканията в исковата молба се отнасят до парични вземания, ненадвишаващи 50 000,00 HRK.

За исковете с малък материален интерес се смятат и споровете, при които исканията в исковата молба не се отнасят до парични вземания, но вместо удовлетворяването на неговия иск ищецът е посочил в исковата си молба, че е съгласен да получи определена сума, ненадвишаваща 10 000,00 HRK (в случая на общинските съдилища) или 50 000,00 HRK (в случая на търговските съдилища).

За исковете с малък материален интерес се смятат и спорове, по които предметът на иска не е парична сума, а предаването на движима вещ, чиято стойност, посочена от ищеца в исковата молба, не надвишава 10 000,00 HRK (в случая на общинските съдилища) или 50 000,00 HRK (в случая на търговските съдилища).

От друга страна, настоящата правна уредба на европейските процедури за искове с малък материален интерес в Регламент (ЕО) № 861/2007 се прилага, когато стойността на иска не надвишава 2 000 ЕUR в момента на получаване на исковия формуляр от компетентния съд, с изключение на всички лихви, разноски и такси.

1.2 Прилагане на производството

Процедурите за искове с малък материален интерес се водят пред общинските или търговските съдилища съгласно правилата за материалната компетентност, установени в членове 34 и 34b от Гражданския процесуален закон. Процедурите за искове с малък материален интерес започват с предявяването на иск в компетентния съд или с подаването на молба за принудително изпълнение въз основа на официален документ, валиден пред нотариус, когато своевременно е подадено допустимо възражение срещу разпореждането на принудително изпълнение.

1.3 Формуляри

Формуляри, други искания или декларации се подават под формата на писмени изявления, по факс или по електронен път, и се използват само в европейски процедури за искове с малък материален интерес съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007.

Освен това няма други предварително подготвени формуляри за започване на процедури за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Гражданският процесуален закон не съдържа специални разпоредби за правната помощ при процедури за искове с малък материален интерес и страната може да бъде представлявана от адвокат по такава процедура.

Ако са изпълнени изискванията на Закона за безплатната правна помощ (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (NN бр. 143/13 и 98/19), страните имат право на безплатна правна помощ.

Информация за системата за безплатна правна помощ в Хърватия може да бъде намерена на следния уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В процедурите за искове с малък материален интерес страните са длъжни да посочат всички факти, на които се основава техният иск, най-късно при подаване на исковата молба или отговора на исковата молба, и да представят всички необходими доказателства, необходими за установяване на представените факти.

В процедурите за искове с малък материален интерес, отнасящи се до възражение срещу заповед за плащане, ищецът е длъжен не по-късно от 15 дни след получаване на решението за отмяна на заповедта за плащан да подаде до съда писменото си изявление, да посочи всички факти, на които основава своя иск, и да представи всички доказателства, необходими за установяване на представените факти.

В процедурите за искове с малък материален интерес, отнасящи се до възражение срещу заповед за плащане, ответникът е длъжен не по-късно от 15 дни след получаване на писменото изявление на ищеца, в което същият посочва всички факти, на които основава своя иск, и представя всички доказателства, необходими за установяване на представените факти, да посочи всички факти, на които основава своя иск, и да представи всички доказателства, необходими за установяване на представените факти.

В подготвителното съдебно заседание страните могат да представят нови факти или да се позоват на нови доказателства единствено ако не по своя вина не са могли да ги приведат или да се позоват на тях в исковата молба или в отговора на исковата молба, или в представените писмени изявления по горепосочените разпоредби, в които се посочват всички факти, на които се основава техният иск, и се представят доказателствата, необходими за установяване на представените факти.

Новите факти и доказателства, които са представени или на които страните се позовават в подготвителното съдебно заседание в противоречие с горните разпоредби, няма да бъдат взети предвид от съда.

При събирането на доказателства се прилагат общите разпоредби на Гражданския процесуален закон. Следователно доказателствата в процедурите за искове с малък материален интерес могат да бъдат проверки, документи, свидетелски показания, констатациите и становищата на вещи лица, и показанията на страните, като съдът решава кои от представените доказателства следва да се използват за установяване на фактите по делото.

За повече информация относно доказателствата и събирането на доказателства вижте информационния пакет, озаглавен „Събиране на доказателства — Република Хърватия“.

1.6 Писмено производство

Процедурите за искове с малък материален интерес се водят в писмена форма.

В процедурите за искове с малък материален интерес искът винаги се връчва на ответника, с което на тази страна се дава възможност да подаде възражение, и когато съдът призовава страните за подготвителното съдебно заседание, той ги уведомява, че ще се счита, че ищецът е оттеглил исковата си молба, ако не присъства на подготвителното съдебно заседание, че по време на това съдебно заседание страните не могат да представят нови факти или да се позовават на нови доказателства, с изключение на случаите, предвидени в член 461a, параграф 6 от Гражданския процесуален закон (когато страните не по своя вина не са могли да представят факти или да се позоват на доказателства в исковата молба или в отговора на исковата молба, или в писмените изявления, посочени в член 461a, параграфи 3 и 4 от Гражданския процесуален закон), че съдът ще приключи преюдициалното производство и ще проведе съдебното дирене в рамките на подготвителното съдебно заседание, освен когато това не е възможно поради обстоятелствата по делото, както е посочено в 461a, параграф 6 от Гражданския процесуален закон, и че решението може да бъде обжалвано само поради неправилно прилагане на материалния закон и поради съществени нарушения на гражданските процесуални норми, посочени в член 354, параграф 2 от Гражданския процесуален закон, с изключение на нарушението по член 354, параграф 2, точка 3 от Гражданския процесуален закон, които нарушения са:

• точка 1 — ако в постановяването на съдебното решение е участвал съдия, който по закон е следвало да бъде изключен (член 71, параграф 1, точки 1—6 от Гражданския процесуален закон) или който е бил изключен с, решение на съда, или лице, което няма качеството на съдия,

• точка 2 — ако е постановено решение по иск в рамките на спор, който не е от компетентността на съда (член 16 от Гражданския процесуален закон),

• точка 4 — ако в противоречие с разпоредбите на Гражданския процесуален закон съдът мотивира решението си въз основа на недопустими процесуални действия на страните (член 3, параграф 3 от Гражданския процесуален закон),

• точка 5 — ако в противоречие с разпоредбите на Гражданския процесуален закон съдът постанови решение, основано на признаване на иска, решение, основано на отказ от иска, неприсъствено съдебно решение, задочно съдебно решение или съдебно решение без провеждане на съдебен процес,

• точка 6 — ако поради незаконосъобразни действия, по-специално поради невръчване на документи, на страните не е предоставена възможност да бъдат изслушани от съда,

• точка 7 — ако в противоречие с разпоредбите на Гражданския процесуален закон съдът отхвърли искането на една от страните да използва своя език и писменост в производството и да следи хода на производство на своя език и страната обжалва на това основание,

• точка 8 — ако лице, което не може да бъде страна в производството, участва в него като ищец или ответник, или ако страна, която e юридическо лице, не е представлявана от упълномощено лице, или ако недееспособно лице не е представлявано от законен представител, или ако законен представител или пълномощник не разполага с необходимото пълномощно за водене на съдебни спорове или предприемане на определени процесуални действия, ако впоследствие воденето на съдебния спор или съответните процесуални действия не са били одобрени,

• точка 9 — ако е постановено решение по иск, по който вече има висящ съдебен спор или вече има влязло в сила съдебно решение, или по който вече е постигната съдебна спогодба или спогодба, която съгласно специални разпоредби има качеството на съдебна спогодба,

• точка 10 — ако в противоречие със закона обществеността не е допусната до заседанията на съдебното дирене,

• точка 11 — ако съдебното решение има недостатъци, поради което не може да бъде проверено, и по-специално ако диспозитивът на съдебното решение е неразбираем, съдържа вътрешни противоречия или противоречи на мотивите за решението, или ако решението не съдържа мотиви за решаващи факти, или ако има противоречие във връзка с решаващите факти между изложеното в мотивите на съдебното решение относно съдържанието на документите или протоколите със свидетелски показания, снети в производството, и самите документи и протоколи,

• точка 12 — ако съдебното решение надвишава исканията в исковата молба,

• точка 13 — ако е постановено решение по просрочен иск, което означава, че е следвало да бъде отхвърлен като недопустим (член 282, параграф 1 от Гражданския процесуален закон),

• точка 14 — ако предвидената по закон процедура за мирно упражняване на права или за упражняване на правата по друг начин не е била проведена преди предявяването на иска, което означава, че искът е следвало да бъде отхвърлен.

Ако местоживеенето или местопребиваването на страната е извън Република Хърватия и нейният адрес е известен, съдебните документи се връчват в съответствие с международните правила, които са обвързващи за Република Хърватия, и със законодателството на ЕС, по-специално процедурата, предвидена в член 13 от Регламент (ЕО) № 861/2007.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Тъй като в процедурите за искове с малък материален интерес няма специални разпоредби относно съдържанието на съдебното решение, се прилагат общите разпоредби на Гражданския процесуален закон, т.е. член 338 от Гражданския процесуален закон, който гласи, че писменото съдебно решение трябва да съдържа официална уводна част, диспозитив и изложение на мотивите.

Уводната част на съдебното решение съдържа: посочване, че съдебното решение се постановява от името на Република Хърватия, наименованието на съда, името и фамилията на едноличния съдия или председателя на съдебния на състав, съдията-докладчик и членовете на състава, името и фамилията или наименованието, личният идентификационен номер и местоживеенето или местопребиваването, или седалището на страните, на техните законни представители и пълномощници, кратко посочване на предмета на спора, датата на приключване на съдебното дирене, посочване на страните, техните законни представители и пълномощници, които са присъствали на съдебното дирене, и датата на постановяване на съдебното решение.

Диспозитивът на съдебното решение съдържа решението на съда относно приемането или отхвърлянето на отделните искания по главния иск и акцесорните искове, както и решението относно съществуването или несъществуването на иск, предявен с цел прихващане на задължения (член 333 от Гражданския процесуален закон).

При излагане на мотивите съдът посочва накратко исканията на страните, изложените от тях факти и представените от тях доказателства. Съдът също така посочва и обяснява кои от тези факти са били установени, защо и как са били установени, и ако са били установени чрез доказателства, какви доказателства са били представени и защо и как са били оценени. Съдът изрично посочва кои материалноправни разпоредби са били приложени при постановяване на решението по исканията на страните, и ако е необходимо, излага позицията си относно становищата на страните по правните основания за спора и относно техните предложения или възражения, за които не е изложил мотивите си във вече взетите решения в хода на производството.

В изложението на мотивите за неприсъствено съдебно решение, задочно съдебно решение, решение, основано на признаване на иска, или съдебно решение, основано на отказ от иска, се посочват само основанията за постановяване на такива решения.

1.8 Възстановяване на разноски

Решение за възстановяване на разноските по процедурите за искове с малък материален интерес се постановява въз основа на общите разпоредби на Гражданския процесуален закон, при което страната, която е загубила съдебния спор напълно, е длъжна да възстанови разноските на насрещната страна и встъпилата страна.

Ако искът на дадена страна е уважен частично, съдът първо определя процента, в който всяка от страните е успяла, след това от процента на страната, чийто иск е уважен в по-голяма степен, изважда процента на страната, чийто иск е уважен по-малка степен, след което определя размера на отделните разноски и на общите разноски на страната, чийто иск е уважен в по-голяма степен, които са били необходими за правилното провеждане на процедурата, и присъжда на тази страна обезщетение за частта от въпросните общи разходи, съответстваща на оставащия процент след изчисляване на процентите, в които страните са успели в съдебния спор. Степента на успех в делото се преценява въз основа на уважените искания, като се отчита и успеха при представянето на доказателства, установяващи исканията.

Независимо от горепосоченото съдът може да разпореди едната от страните да възстанови на другата страна определени разноски по силата на член 156, параграф 1 от Гражданския процесуален закон, съгласно който, независимо от изхода на делото, съответната страна трябва да възстанови разноските на другата страна, настъпили по нейна собствена вина или в резултат на събития, които е претърпяла.

Ако страните по делото са били частично успешни в приблизително равни части, съдът може да разпореди всяка страна да понесе собствените си разноски или едната страна да възстанови на другата само определени разноски по силата на член 156, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Съдът може да разпореди едната страна да възстанови всички разноски, направени от другата страна и встъпилата страна, ако другата страна не е спечелила делото само за малка част от своя иск и за тази част не са направени специални разноски.

Независимо от изхода на делото обаче всяка страна е длъжна да възстанови всички разноски на другата страна, настъпили по нейна собствена вина или в резултат на събития, които е претърпяла.

1.9 Възможност за обжалване

Във връзка с подаването на жалбата се прилагат общите разпоредби на Гражданския процесуален закон. Съгласно тези разпоредби по процедурите за искове с малък материален интерес страните могат да обжалват първоинстанционните съдебни решения и определения в 15-дневен срок от датата на връчване на преписа от съдебното решение или на решението.

Съдебно решение или определение по процедура за иск с малък материален интерес може да бъде обжалвано само поради неправилно прилагане на материалния закон или поради съществени нарушения на гражданските процесуални норми, посочени в член 354, параграф 2 от Гражданския процесуален закон, с изключение на нарушението по член 354, параграф 2, точка 3 от Гражданския процесуален закон.

Последна актуализация: 23/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Италия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Не е предвидено специално производство по искове с малък материален интерес. Исковете с малък материален интерес се разглеждат от мировите съдии (giudice di pace).

По правило производството пред мировия съдия е възможно най-опростено (членове 316—318 от Гражданския процесуален кодекс).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Мировият съдия е компетентен да разглежда споровете с предмет движими вещи с максимална цена на иска от 5 000 EUR, освен ако със закон изрично не е предвидено друго.

Мировият съдия разглежда и исковете за вреди, причинени от движението на превозни и плавателни средства, при условие че цената на иска не надхвърля 20 000 EUR.

Независимо от цената на иска, мировият съдия разглеждат всички искове, свързани със:

 • определяне на границите и спазване на отстоянията съгласно закона, подзаконовите актове и обичая при засаждане на фиданки и живи плетове;
 • обхвата и реда за използването на услуги в жилищни сгради с етажна собственост;
 • отношенията между собствениците или ползвателите на жилища във връзка с емисии на дим и топлина, изпарения, шум, вибрации и други подобни предизвикващи неудобство явления, надхвърлящи нормалните равнища;
 • лихви или акцесорни плащания, свързани със забавени пенсионни или социални плащания.

Със Закон № 57 от 28 април 2016 г. италианският парламент оправомощи правителството да реформира системата на почетните съдии. С предоставянето на правомощия се предвижда също така разширяване на компетентността на почетните съдии чрез повишаване на тавана на цената на делата, които те могат да разглеждат, от 5 000 EUR на 30 000 EUR и на 50 000 EUR в случаи на обезщетение за вреди или вреди, причинени от пътнотранспортни произшествия. Новите правомощия все още не са влезли в сила, така че новите правила все още не се прилагат.

1.2 Прилагане на производството

Производството пред мировия съдия започва с призоваване (citazione) на страните да се явят пред съда на насрочената дата за заседание. Искът може да бъде предявен и устно, като в този случай мировият съдия отразява съдържанието му в протокол, който ищецът връчва на ответника заедно с призовката да се яви пред съда на насрочената дата за заседание (член 316 от Гражданския процесуален кодекс). В исковата молба ищецът посочва съда и страните по спора и излага фактите и предмета на делото. Срокът между връчването на призовките и явяването на страните пред съда е наполовина по-кратък от предвидения за производствата по исков ред пред общите съдилища (tribunale), т.е. 45 дни (член 318 от Гражданския процесуален кодекс). На първото заседание мировият съдия разпитва страните по свое усмотрение и полага усилия да ги помири: ако тези усилия са успешни, постигнатата спогодба се вписва в протокола. Ако опитът за постигане на спогодба е неуспешен, мировият съдия приканва страните да изложат всички факти в подкрепа на своите искания, защитни аргументи и възражения и да предоставят документите и посочат доказателствата, които трябва да бъдат събрани. Ако мировият съдия прецени за необходимо с оглед на действията на страните на първото заседание по делото, той насрочва еднократно ново заседание за предоставяне на документи и събиране на допълнителни доказателства. Внесените от страните документи се прилагат към материалите по делото и се съхраняват до произнасянето на съдията по спора.

1.3 Формуляри

Няма установени формуляри.

1.4 Помощ

Когато цената на иска не надхвърля 1 100 EUR, страните могат да се защитават лично в производството пред мировия съдия (член 82 от Гражданския процесуален кодекс; вж. раздел „Как да заведете дело в съда?“).

Във всички останали случаи страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. Съобразявайки се с характера на делото и цената на иска, мировият съдия може обаче да допусне въз основа на устно искане на страната тя да се защитава лично.

Съдът проверява дали страните са редовно конституирани и при необходимост изисква от тях да допълнят или приведат в ред актовете и документите, за които е установил, че не отговарят на изискванията.

Ако съдията установи наличие на порок в пълномощното на адвоката, той дава срок на съответната страна да отстрани тези нередовности. Ако нередовностите бъдат отстранени в определения от съдията срок, исковата молба се смята за редовна и нейните материални и процесуални последици възникват от датата на първото уведомяване (член 182 от Гражданския процесуален кодекс).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата относно събирането на доказателства не се различават от прилаганите по отношение на производството по общия ред (вж. раздел „Събиране на доказателства“).

1.6 Писмено производство

Няма предвидена изцяло писмена процедура, тъй като мировият съдия е длъжен да изслуша страните по спора и да опита да ги помири.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Обикновено се прилагат правилата на производството по общия ред.

При предоставянето на правомощия с цел реформиране на системата се предвижда почетните съдии да се произнасят ex aequo et bono (по справедливост), без да се позовават изрично на правните норми, по дела с максимална цена на иска от 2 500 EUR.

Тази възможност понастоящем съществува за мировите съдии по дела с максимална цена на иска от 1 100 EUR.

1.8 Възстановяване на разноски

Към решенията за съдебните разноски се прилагат общите правила, съгласно които разноските се плащат от изгубилата делото страна. Възможно е обаче всяка от страните да бъде осъдена да заплати собствените си съдебни разноски, ако и двете страни са изгубили частично спора или по друга основателна причина.

1.9 Възможност за обжалване

Правилата за обжалване на постановените по справедливост съдебни решения (sentenze di equità, по спорове с максимална цена на иска 1 100 EUR) бяха изменени през 2006 г., като такива решения подлежат на обжалване само на основание допуснати нарушения на процесуалните правила, на конституционните и общностните норми или на правните принципи, приложими към съответната материя.

Тези разпоредби се прилагат към всички съдебни решения, постановени от 2 март 2006 г. насам (член 27 от Законодателен указ № 40 от 2006 г.).

Постановените по справедливост съдебни решения, произнесени до тази дата, подлежат на касационно обжалване (в законоустановените срокове) само на основание нарушения на конституционните, общностните или процесуалните норми, нарушения на правните принципи, приложими към съответната материя, или поради липса на мотивация или само привидна мотивация. Решенията на мировите съдии, отнасящи се до административни санкции, подлежат на обжалване само чрез извънредна касационна жалба.

Всички останали решения, произнесени от мировите съдии, подлежат на въззивно обжалване.

Вж. разделите „Съдебни системи“, „Съдът на коя държава е компетентен?“ и „Как да заведете дело в съда?“.

Приложения по темата

Връзката отваря нов прозорецГраждански процесуален кодекс

Последна актуализация: 21/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Кипър

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Правната система на Кипър не съдържа специална процедура за искове с малък материален интерес, различна от процедурата, уредена от Регламент (ЕО) № 861/2007, за прилагането на който е приета процедурна наредба.

1.1 Приложно поле на производството, размер

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

1.4 Помощ

1.5 Правила относно събирането на доказателства

1.6 Писмено производство

1.7 Съдържание на съдебното решение

1.8 Възстановяване на разноски

1.9 Възможност за обжалване

Последна актуализация: 18/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Латвия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В Латвия исковете с малък материален интерес, когато искът се отнася до събиране на парични вземания или вземания за издръжка и общият размер на иска не надвишава 2 100 EUR, се разглеждат по специално съдопроизводство.

Исковете с малък материален интерес са уредени в глава 30.3: членове 250.18—250.27 и глава 54.1: членове 449.1—449.12 от Гражданския процесуален закон.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурите за искове с малък материален интерес се прилагат само по искове за събиране на парични вземания и искове за събиране на вземания за издръжка (член 35, параграф 1, точки 1 и 3 от Гражданския процесуален закон).

Основното вземане или общият размер на плащанията, в случай на вземания за издръжка, към деня на предявяването на иска не може да надвишава 2 100 EUR в производство по искове с малък материален интерес. В случай на иск за събиране на вземания за издръжка таванът на общия размер на плащанията се отнася за всяко дете поотделно, като общият размер представлява общата сума, която следва да бъде изплатена за една година.

Разпоредбите, които уреждат исковете с малък материален интерес по националното законодателство, не се прилагат по процедурата за искове с малък материален интерес според Регламент (ЕО) №  Връзката отваря нов прозорец861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес освен по отношение на процедурата за обжалване на решение на първоинстанционен съд. Трансграничното събиране на вземания за издръжка в рамките на Европейския съюз се урежда в съответствие с Регламент (ЕО) № Връзката отваря нов прозорец4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Държавната такса (valsts nodeva), която е дължима по исковата молба, е в размер на 15 % от размера на сумата по иска, но не по-малко от 71,41 EUR. Държавна такса не се плаща в случай на събиране на вземания за издръжка на дете или родител.

1.2 Прилагане на производството

При разглеждане на искове с малък материален интерес съдът следва обикновените съдебни процедури с някои изключения, предвидени за исковете с малък материален интерес. Съдът започва разглеждането на случая въз основа на писмена искова молба.

Съдът не допуска исковата молба, ако не е изготвена в съответствие с член Връзката отваря нов прозорец250.20 от Гражданския процесуален закон — ищецът не е използвал образеца за искове с малък материален интерес или не е посочил дали той или тя иска въпросът да бъде разгледан в съдебно заседание.

В такъв случай съдията взема мотивирано решение да не допуска исковата молба, изпраща го на ищеца и с писмено указание определя срок за отстраняване на нередностите. Срокът не може да бъде по-кратък от 20 дни, считано от деня на изпращане на решението. Решението на съдията може да бъде обжалвано в срок до 10 дни или в срок до 15 дни, ако местожителството на лицето е извън Латвия.

1.3 Формуляри

Исковата молба и отговорът на ответника трябва да бъдат изготвени на формулярите, определени с Постановление на Министерския съвет (Ministru kabinets) № 783 от 11 октомври 2011 г. относно формулярите, които следва да бъдат използвани при искове с малък материален интерес. В приложенията към посоченото постановление са включени следните формуляри:

 1. Молба за иск с малък материален интерес за събиране на парични вземания;
 2. Молба за иск с малък материален интерес за събиране на вземания за издръжка;
 3. Отговор на молба за иск с малък материален интерес за събиране на пари;
 4. Отговор на молба за иск с малък материален интерес за събиране на вземания за издръжка.

Постановлението е публикувано при законодателните актове на портала на Официален вестник — Latvijas Vēstnesis: Връзката отваря нов прозорецhttps://tiesas.lv.

Освен данните на ищеца и ответника във формуляра за искове с малък материален интерес следва да бъде посочена следната информация:

 1. Посочване на районния (градския) съд (rajona (pilsētas) tiesa), в който се подава исковата молба: освен ако страните са се уговорили в договор, че всеки евентуален спор ще се разглежда на друго място, искът срещу дадено лице трябва да бъде предявен пред съда по неговото декларирано местожителство или — в случай на юридическо лице — по неговото седалище (ако искът се отнася до дейността на клон или представителство на юридическо лице, той може да бъде предявен също по местонахождението на клона или представителството).
  Информация за това кой е компетентният съд, а оттам и кой съд да бъде посочен във формуляра, може да се получи от интернет портала Връзката отваря нов прозорецhttps://likumi.lv/doc.php?id=237849, секция Tiesas („Съдилища“), Tiesu darbības teritorijas („Териториална компетентност на съдилищата“).
 2. Следва да бъде посочен представителят на ищеца, ако ищецът желае неговите интереси да бъдат представлявани от друго лице. За да може другото лице да действа като представител в съда, трябва да бъде издадено нотариално заверено пълномощно (pilnvara) и да бъде отбелязано в колоната, в която се посочва основният начин на представяне. Ако представителят е заклет адвокат (zvērināts advokāts), представителството трябва да бъде потвърдено с договор за представителство в съда (orderis), а ако адвокатът ще действа от името на страната, трябва да има писмено пълномощно (което в този случай не е задължително да бъде нотариално заверено).
 3. Предмет на иска: във формуляра трябва да бъдат посочени оспорваните права и правните отношения между ищеца и ответника, за чието съществуване или отсъствие ищецът иска потвърждение от съда, като моли съда да защити неговите или нейните права или интереси, защитени от закона.
 4. Начин на изчисляване на размера на исканото вземане: във формуляра за искове с малък материален интерес трябва да бъде посочено основното вземане, т.е. размерът на дълга преди начисляване на лихва и санкции по договор; размерът на всички евентуални договорни санкции; всички дължими лихви по договор или по закон, както и сборът на всички тези елементи.
 5. Във формуляра трябва да бъдат представени фактите, на които ищецът основава своя иск, както и доказателства в тяхна подкрепа, конкретните законови разпоредби, на които се основава искът, и накрая мярката, която ищецът иска да бъде постановена от съда.
 6. Исковата молба трябва да бъде подписана от ищеца или неговия или нейния представител или от ищеца заедно с представителя, ако съдът изисква това. Към исковата молба трябва да бъдат приложени документи, показващи изпълнението на всички процедури по предварително извънсъдебно разглеждане на въпроса, които се изискват от закона, и потвърждаващи фактите, на които се основава искът.

1.4 Помощ

В Гражданския процесуален закон не е изрично предвидена правна помощ за искове с малък материален интерес. Лицето може да бъде представлявано в дело по искове с малък материален интерес.

Ако ищецът желае неговите или нейните интереси да бъдат представлявани в съда от друго лице и исковата молба е изготвена от представителя, в нея трябва да бъдат посочени собственото и фамилното име на представителя, личен идентификационен номер и адрес за кореспонденция със съда или — ако представителят е юридическо лице — неговите номер на регистрация и седалище. Всяко физическо лице може да бъде представител в гражданско производство, при условие че е навършило 18-годишна възраст, не е поставено под запрещение и не е обект на някое от ограниченията, предвидени в член 84 от Гражданския процесуален закон. Ако друго лице ще действа като представител в съда, за тази цел то трябва да бъде упълномощено от съответната страна с нотариално заверено пълномощно. Представляваното лице може да упълномощи устно пред съда друго лице да действа от негово или нейно име, което трябва да бъде отбелязано в протокола от съдебното заседание. Представителят на юридическо лице трябва да има пълномощно в писмен вид или документи, потвърждаващи, че въпросното лице е служител, който има право да представлява юридическото лице без специално пълномощно. Ако представителят е заклет адвокат, представителството трябва да бъде потвърдено с договор за представителство в съда, а ако адвокатът ще действа от името на страната, трябва да има пълномощно (което в този случай не е задължително да бъде нотариално заверено). Ако дадено лице е представлявано, необходимите книжа се представят пред съда и се подписват от представителя, който действа от името на страната в съответствие с пълномощното.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства е обект на общите разпоредби на Гражданския процесуален закон. Доказателствата в производства по искове с малък материален интерес могат да бъдат съответно под формата на становища от страните или от трети страни, показания на свидетели, писмени доказателства и становища на вещи лица.

1.6 Писмено производство

Съдията открива производството по иск с малък материален интерес въз основа на искова молба в писмен вид. На ответника се изпращат копие от исковата молба, копия на приложените към нея документи и формуляр за писмено становище — отговор; ако ответникът желае да представи такъв отговор, той трябва да се изпрати в 30-дневен срок. Съдът указва на ответника също така, че непредставянето на отговор от негова страна няма да възпрепятства произнасянето на решение по случая и че ответникът може да поиска пълно изслушване в съда. Когато съдът изпраща документите на страните, той указва техните процесуални права, уведомява ги за състава на съда, който ще разглежда делото, и указва как страната може да представи възражение пред съдията. Според Гражданския процесуален закон страните имат процесуални права по отношение на подготовката на делото за съдебния процес, които те могат да упражнят не по-късно от седем дни преди определената дата за постановяване на решение по въпроса.

Ответникът може да представи своя отговор, като използва одобрения от Министерския съвет формуляр. Формулярът се съдържа в приложението към Постановление на Министерския съвет № 783 от 11 октомври 2011 г. относно формулярите, които следва да бъдат използвани при искове с малък материален интерес (формулярът е на разположение на портала на латвийските съдилища: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). В отговора си ответникът трябва да посочи следната информация:

 1. посочване на съда, пред който се представят съображенията;
 2. собствено име, фамилно име, личен идентификационен номер и декларираното местожителство на ищеца или, ако няма такова, фактическото местожителство на ищеца; или — в случай на юридическо лице — неговото наименование, номер на регистрация и седалище;
 3. собствено име, фамилно име, личен идентификационен номер и декларираното местожителство на ответника, евентуално с допълнителен адрес, посочен от ответника, или, ако няма такива, фактическото местожителство на ответника; в случай на юридическо лице — неговото наименование, номер на регистрация и седалище; ответникът може да посочи така също друг адрес за кореспонденция със съда;
 4. номер на делото и предмета на иска;
 5. дали той или тя приема иска цялостно или частично;
 6. неговите или нейните възражения срещу иска, основанията на които се базират, както и правните разпоредби, на които се основават;
 7. доказателства в потвърждение на неговите или нейните възражения срещу иска;
 8. искания към съда за изискване на доказателства;
 9. дали ответникът желае възстановяване на съдебните разходи;
 10. дали ответникът желае възстановяване на разноските, свързани с воденето на делото, като посочи сумата и приложи документи, потвърждаващи сумата;
 11. дали ответникът желае делото да бъде разгледано на съдебно заседание;
 12. други обстоятелства, които ответникът счита за важни за произнасяне по делото;
 13. други искания;
 14. списък на документите, които са приложени към отговора;
 15. час и място на изготвяне на отговора.

Ответникът има право да предяви насрещен иск в срок до 30 дни от датата, на която исковата молба е изпратена до него, ако: 1) е възможно приспадане между вземанията по първоначалния иск и по насрещния иск; 2) удовлетворяването на насрещния иск няма да позволи на съда да удовлетвори всички или част от вземанията по първоначалния иск; 3) насрещният иск и първоначалният иск са взаимосвързани и въпросът може да бъде решен по-бързо и по-правилно, ако се разглеждат заедно. Решението по делото се постановява в съответствие с производството по искове с малък материален интерес, ако самият насрещен иск е с малък материален интерес, т.е. попада в границите на допустимия таван и е съответно формулиран.

Ако сумата, чието събиране се иска по насрещния иск, е по-висока от тавана за искове с малък материален интерес или ако насрещният иск не е иск за събиране на парични вземания или за събиране на вземания за издръжка, съдът разглежда случая по реда на обикновеното съдебно производство.

Ако страните не желаят делото да се разглежда на съдебно заседание и съдът не смята, че изслушване е необходимо, решенията по искове с малък материален интерес се постановяват в закрито заседание при взаимна размяна на книжа и страните се уведомяват своевременно за датата, на която от деловодството на съда може да бъде получен препис от решението. В такъв случай въпросната дата се счита за датата, на която е изготвено пълното съдебно решение.

Съдът разглежда делото на заседание по реда на обикновеното съдебно производство, ако някоя от страните поиска това или ако съдът смята, че изслушване е необходимо.

Ако местожителството или местонахождението на дадено лице не е в Латвия и неговият или нейният адрес е известен, доставката и връчването на съдебни документи се извършват в съответствие с международните закони, които са обвързващи за Латвия, със законодателството на Европейския съюз и по-специално процедурата, определена в член 13 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдебното решение се постановява като за страните се издава препис на решението непосредствено след неговото изготвяне.

Преписът на съдебното решение може да бъде изпратен по пощата или, ако е възможно, по друг начин в съответствие с процедурите за доставка и връчване на съдебни книжа, които са определени в Гражданския процесуален закон. Преписът на съдебното решение трябва да бъде изпратен непосредствено след датата, на която е изготвено пълното решение. Сроковете не се влияят от датата, на която е получено решението.

Решението по иск с малък материален интерес трябва да отговаря на обикновените разпоредби на Гражданския процесуален закон по отношение на съдържанието на съдебни решения. Съдебното решение се състои от четири части:

 1. в уводната част се посочва, че съдебното решение е прието в името на Република Латвия, и се указва датата, на която е постановено, посочване на съда, който е издал решението, съставът на съда, секретарят, който присъства на съдебното заседание, страните по делото и предметът на спора;
 2. в преценката на обстоятелствата и фактите се представя предявеният от ищеца иск, евентуален насрещен иск, предявен от ответника, всички направени възражения, както и представените от страните становища по същество;
 3. в мотивите към съдебното решение се посочват фактите, които са установени по делото, доказателствата, на които се основават констатациите на съда, и причините за отхвърляне на определени доказателства. В тази част се посочват също така законите и разпоредбите, които съдът е приложил, преценката на доказателствата от съда и констатациите на съда по допустимостта на иска и редовността на молбата. Ако ответникът изцяло е приел иска, в мотивите на съдебното решение се посочват единствено законите и разпоредбите, които е приложил съдът;
 4. в диспозитивната част се посочва дали съдът удовлетворява исковата молба, било то цялостно или частично, или я отхвърля, било то цялостно или частично, и се излага съдебното решение по същество. Посочва се също така от кого следва да бъдат заплатени съдебните разноски и в какво съотношение, евентуален срок за доброволно изпълнение на съдебното решение, срок и процедури за евентуално обжалване, както и датата на изготвянето на пълното съдебно решение.

Страните по делото могат да обжалват съдебното решение по иск с малък материален интерес на всяко от основанията за обжалване, посочени в Гражданския процесуален закон.

1.8 Възстановяване на разноски

Исковете с малък материален интерес подлежат на общите правила за плащане на съдебните разноски.

Когато бъде постановено едно съдебно решение, с него изгубилата страна се осъжда да заплати всички съдебни разноски на спечелилата страна. В случай че исковата молба е удовлетворена само частично, на ответника се присъжда да заплати съдебните разноски на ищеца пропорционално на удовлетворените искания, а ищецът ще трябва да заплати съдебните разноски на ответника пропорционално на отхвърлените искания. Държавната такса (valsts nodeva) не се възстановява при допълнително възражение (blakus sūdzība) срещу решение на съда или, когато преди това е било постановено съдебно решение при неявяване на една от страните по искова молба за подновяване на производството и повторно разглеждане на делото.

Ако ищецът прекрати делото, той или тя трябва да възстанови направените от ответника съдебни разноски. В такъв случай ответникът не възстановява платените от ищеца съдебни разноски, но ако ищецът прекрати делото поради доброволно удовлетворяване на иска от ответника след подаването на исковата молба, тогава, по искане на ищеца, съдът може да разпореди на ответника да заплати съдебните разноски на ищеца.

Аналогично, ако дадено дело приключи без постановяване на решение, по искане на ответника съдът може да разпореди на ищеца да заплати съдебните разноски на ответника.

Ако ищецът е освободен от съдебни разноски, на ответника може да бъде разпоредено да плати съдебните разноски в полза на държавата пропорционално на частта от исковата молба, която е била удовлетворена.

1.9 Възможност за обжалване

Решение на първоинстанционен съд може да се обжалва (apelācija), ако:

 • съдът неправилно е приложил или тълкувал дадена материалноправна норма и това е довело до неправилно произнасяне по делото,
 • съдът е нарушил норма на процесуалното право и това е довело до неправилно произнасяне по делото,
 • съдът е направил неправилни фактически констатации или неправилно е преценил доказателствата или е направил неправилна правна оценка на обстоятелствата по случая и това е довело до неправилно произнасяне по делото.

Ако решението по иск с малък материален интерес е било взето в закрито заседание при взаимна размяна на книжа, срокът за обжалване на съдебното решение започва да тече, считано от деня на изготвяне на съдебното решение.

Освен елементите, предвидени в Гражданския процесуален закон, в предявена жалба поради пороци на съдебно решение, трябва да бъде посочено следното:

 • коя материалноправна норма е била приложена или тълкувана неправилно от първоинстанционния съд или коя норма на процесуалното право е нарушил той и по какъв начин това е повлияло върху произнасянето по делото;
 • кои от фактическите констатации, направени от първоинстанционния съд, са неправилни, кои доказателства са били преценени неправилно, от какво е видно, че правната оценка на обстоятелствата по делото е погрешна и по какъв начин това е повлияло върху произнасянето по делото.

Съдията от първоинстанционния съд решава дали да допусне жалбата: ако жалбата не отговаря на изискванията на Гражданския процесуален закон или не са приложени всички необходими копия или не са предоставени надлежно заверени преводи на жалбата и на копията на приложените книжа, ако такива се изискват, съдията определя срок, в рамките на който нередовностите трябва да бъдат отстранени.

Ако нередовностите бъдат отстранени в рамките на допустимия срок се счита, че жалбата е подадена в деня, в който е представена за първи път. В противен случай се счита, че такава изобщо не е подавана и тя се връща на жалбоподателя.

Не се допуска жалба, която не е подписана или е представена от лице, което не е било надлежно упълномощено за тази цел, или за която не е била платена държавна такса, като същата се връща на жалбоподателя. Решението за отказ да се приеме жалба не може да се обжалва.

След като се увери, че са спазени процедурите за подаване на жалби, съдията от апелативния съд взема решение за откриване на производство по обжалване в срок до 30 дни от получаването на жалбата. В някои случаи това решение може да бъде взето от състав от трима съдии.

Ако е налице поне едно от основанията за обжалване, съдията взема решение за откриване на производство по обжалване и уведомява страните незабавно, като посочва срок за представяне на писмени становища.

Ако съдията, който е натоварен с вземането на решение по дадена жалба, счита, че производство по обжалване не трябва да бъде образувано, въпросът се решава в състав от трима съдии.

Ако поне един от тримата съдии е на мнение, че е налице поне едно от основанията за образуване на производство по обжалване, съдията взема решение за образуване на производство по обжалване и незабавно уведомява страните.

Ако съдиите единодушно решат, че не е налице нито едно от основанията за образуване на производство по обжалване, те вземат решение за отказ да образуват производство по обжалване и незабавно уведомяват страните. Решението е под формата на резолюция (rezolūcija) и не може да се обжалва.

В срок до 20 дни от деня, в който апелативният съд уведоми страните за откриване на производството, страните могат да представят писмени становища по жалбата, като предоставят такъв брой копия, какъвто е броят на страните.

След като бъде уведомена за откриването на производство по обжалване, страната има 20 дни, в който срок да представи насрещна жалба. Ако бъде получена насрещна жалба, съдът изпраща копия до другите страни.

Обикновено в делата по искове с малък материален интерес решение по жалбите се взема в закрито заседание при взаимна размяна на книжа. Страните биват уведомени своевременно за датата, на която от деловодството на съда ще може да бъде получен препис на съдебното решение, и се информират за състава на съда и за тяхното право на възражение пред съдията. Съдебното решение се счита за изготвено в деня, в който може да бъде получен препис от него от деловодството на съда. Ако обаче съдът счете за необходимо, решението по жалба по отношение на иск с малък материален интерес може да бъде произнесено на съдебно заседание.

Обжалване от правов характер на решението на апелативния съд не се допуска и то влиза в сила, когато бъде произнесено или, ако е взето в закрито заседание при взаимна размяна на книжа, на датата, на която е изготвено.

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Литва

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Националната процедура за искове с малък материален интерес се определя в глава XXIV, част IV на Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas) на Република Литва.

Европейските искове с малък материален интерес се разглеждат по реда на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, като тези дела се разглеждат в съответствие с общите правила относно производствата за разрешаване на спорове, като се вземат предвид изключенията, предвидени в Закона на Република Литва за прилагане на правото на Европейския съюз и на международното право в областта на гражданското производство (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Националната процедура за искове с малък материален интерес и европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилагат за парични искове, чиято стойност не надхвърля 2000 EUR.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага за граждански искове, чиято стойност не надхвърля 2000 EUR. Процедурата не се прилага за дела, които засягат: статута или правоспособността на физически лица; вещни права, произтичащи от съпружески отношения, задължения за издръжка, завещания и наследство; банкрут, производства, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, социално осигуряване, арбитраж, трудовото право, наем на недвижими имоти, с изключение на съдебни процеси по парични искове, както и нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността, включително клевета.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата се прилага от 1 януари 2009 г. Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес се разглеждат от окръжните съдилища в съответствие с правилата за териториална компетентност, установени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва, т.е. от окръжните съдилища в съответните градове или окръзи.

В случаите, посочени в член 4, параграф 3 и в член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 861/2007, съдът трябва да информира ищеца/ответника, че има право да предяви иск/насрещен иск не по-късно от 14 дни от получаването на уведомлението от съда, в съответствие с изискванията, посочени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Когато ищецът/ответникът не успее да подаде правилно попълнен иск/насрещен иск в съда в рамките на срока, посочен в параграф 1 от настоящия член, искът се счита за неподаден и се връща на ищеца/ответника по съдебен ред. Подобно решение може да се обжалва с нарочна жалба.

1.3 Формуляри

Формулярите се предоставят от съдилищата и могат да бъдат намерени на портала за Връзката отваря нов прозорецелектронни услуги на литовските съдилища.

1.4 Помощ

Присъствието на правен представител/адвокат не е необходимо. Съдът предлага съдействие при попълването на формулярите, но не и съвети по материалната страна на иска. Член 11 от Регламент (ЕО) № 861/2007 предвижда практическата помощ и информация, които се предоставят на страните в производството от органите, които предоставят първична правна помощ, гарантирана от държавата.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда в глава XIII, част II на Гражданския процесуален кодекс.

1.6 Писмено производство

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес съдът, който разглежда дадено дело, може да вземе решение относно формата и процедурата за неговото разглеждане. Устно изслушване може да се проведе, когато поне една от страните е подала подобно искане. В рамките на писмената процедура страните по делото не се призовават и не присъстват на съдебното заседание. Страните по делото биват уведомени за провеждането на писмена процедура в съответствие с член 133, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс. Когато дадено дело се разглежда по същество в рамките на писмена процедура, датата, часът и мястото на съдебното заседание, както и съдебният състав се обявяват на Връзката отваря нов прозорецспециален уебсайт най-малко седем дни преди датата на съдебното заседание освен в случаите, предвидени в ГПК, когато страните се уведомяват по различна процедура. Въпросната информация се предоставя също и от деловодството на съда.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес решението на съда трябва да съдържа уводна и същинска част, както и кратко изложение на мотивите.

1.8 Възстановяване на разноски

Размерът на съдебната такса (žyminis mokestis) по исковете с малък материален интерес се определя в член 80, параграф 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Тя се равнява на 1/4 от таксата, коята се заплаща за иска, но не по-малко от 10 евро.

1.9 Възможност за обжалване

В член 29 от закона се предвижда, че решенията на литовските съдилища, произнесени по европейската процедура за искове с малък материален интерес, подлежат на обжалване. Процедурата по обжалване се урежда в членове 301—333 от Гражданския процесуален кодекс на Литва. В съответствие с член 307, параграф 1 от ГПК, когато са налице основания за обжалване, жалбата може да се подаде в срок от 30 дни от датата на съдебното решение.

Последна актуализация: 22/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Люксембург

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В допълнение към европейската процедура за искове с малък материален интерес, уредена с Регламент (ЕО) №861/2007 от 11 юли 2007 г., люксембургското право предвижда опростена процедура за събиране на вземания, по които главницата (т.е. без лихви и разноски) не надвишава 15 000 EUR. Тази процедура се нарича „издаване на заповед за плащане“ (ordonnance de paiement).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Събирането на вземанията чрез процедурата по издаване на заповед за плащане се допуска за всяко парично вземане, което не надвишава 15 000 EUR, при условие че длъжникът обичайно пребивава във Великото херцогство Люксембург.

1.2 Прилагане на производството

Изборът на процедурата за издаване на заповед за плащане не е задължителен за кредитора, който може също така да сезира мировия съд (juge de paix) и да призове на съд длъжника.

Една от разликите между процедурата за издаване на заповед за плащане от мировия съд и процедурата за издаване на заповед за плащане въз основа на документ (ordonnance sur requête) е, че процедурата, която се провежда пред мировия съд, може да приключи с постановяване на съдебно решение, докато процедурата, която протича пред окръжния съд (tribunal d'arrondissement), при всеки случай приключва само с издаването на заповед.

1.3 Формуляри

Искането за издаване на заповед за плащане се подава в деловодството на мировия съд посредством писмено или устно заявление.

В искането трябва да са посочени, под страх от нищожност при неспазване, собственото и фамилното име, занятие и настоящ или постоянен адрес на заявителя и ответника, основанието и размера на вземането, като в искането се отправя молба за издаване на условна заповед за плащане.

Кредиторът трябва да приложи или представи всички документи, които биха могли да удостоверят съществуването и размера на вземането, както и документи, които удостоверяват неговото основание.

От сравнителното проучване на законодателните текстове проличава, че изискването за обосновка е смекчено по отношение на заявленията, заведени пред мировите съдилища, тъй като е достатъчно в тези производства да се посочат размерът и произходът на вземането.

1.4 Помощ

Законът не предвижда задължение за съдебните изпълнители или съдилищата да оказват съдействие на страните в хода на производството.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Прилагат се правилата за доказване по общия ред. Вж. темата Събиране на доказателства – Люксембург.

1.6 Писмено производство

Ако длъжникът оспори вземането и кредиторът желае процедурата да продължи, задължително се провеждат състезателни обсъждания в открито съдебно заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Правилата и принципите, приложими към съдебните решения в областта на издаването на заповеди за плащане, са същите като тези, които се прилагат към съдебните решения, постановявани в рамките на обикновеното производство.

1.8 Възстановяване на разноски

Съгласно люксембургското право страната, която губи делото, обикновено понася и разноските по съдебното производство. Разноските по съдебното производство са за сметка на всяка страна, която губи делото, като обаче съдът може да присъди заплащането на всички или част от разноските на другата страна, като постанови за това специално и мотивирано решение. Ако страната, която е спечелила делото, е понесла разноски по съдебното производство, тя може да иска от другата страна тяхното възстановяване.

Обратно на правилата, които съществуват в други държави, възстановяването на разноските за ползването на адвокатски услуги не е обичайна практика. Съгласно люксембургското право „разноските“, които са посочени в член 238 от новия Граждански процесуален кодекс, обхващат разноските по съдебното призоваване, разноските за експертизи, евентуално платените разноски за свидетели, разноските за превод и др., но не и разноските за ползването на адвокатски услуги.

Съдът може да присъди в полза на страната, която е спечелила делото, обезщетение, целящо компенсирането на разноските, възникнали във връзка с делото, част от които са и разноските за ползването на адвокатски услуги. По-специално в случая, при който изглежда несправедливо да се оставят за сметка на една от страните собствените ѝ разноски по делото, които не се включват в общите разноски, съдът може да осъди другата страна да ѝ заплати суми, които той определи.

Трябва да се отбележи, че решението за предоставяне или непредоставяне на обезщетение за понесени от страната съдебни разноски, както и определянето на размера на това обезщетение, зависят от усмотрението на съда.

1.9 Възможност за обжалване

По отношение на заповедите за плащане се прилагат общите норми на правото. Решенията на мировите съдилища могат да се обжалват, когато установеният материален интерес е по-висок от 2000 EUR.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецLEGILUX

Връзката отваря нов прозорецhttps://justice.public.lu/fr.html

Последна актуализация: 05/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Унгария

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Освен процедурата, посочена в Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (и членове 598—602 от Връзката отваря нов прозорецЗакон CXXX от 2016 г. относно Гражданския процесуален кодекс, в които се уреждат въпроси, които не са уредени с този регламент), след 1 януари 2018 г. в действащото унгарско законодателство няма специална процедура, приложима за исковете с малък материален интерес. Исковете с малък материален интерес бяха уредени със Връзката отваря нов прозорецЗакон III от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс. Този закон обаче беше отменен със Закон CXXX от 2016 г. относно Гражданския процесуален кодекс, считано от 1 януари 2018 г. Това означава, че, считано от 1 януари 2018 г., в унгарския граждански процес няма специални правила, приложими към исковете с малък материален интерес, поради което общите правила следва да се прилагат и за удовлетворяването на искове с малък материален интерес. Производствата, образувани преди 1 януари 2018 г. обаче, се разглеждат в съответствие с предишния Закон III от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс. Ето защо информацията, която следва, важи само за висящи дела, започнали преди 1 януари 2018 г.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурата за искове с малък материален интерес се прилага за събиране на вземания, непревишаващи 1 милион унгарски форинта, когато процедурата е преобразувана в исково производство по общия ред вследствие на подаване на възражение срещу заповед за плащане или когато по друга причина трябва да се следва процедурата за заповед за плащане, т.е. когато:

а) молбата за издаване на заповед за плащане е отхвърлена служебно от нотариуса и впоследствие ищецът предяви иск пред съда за удовлетворяване на вземането си;

б) процедурата за заповед за плащане е прекратена от нотариуса с разпореждане и впоследствие ищецът предяви иск пред съда за удовлетворяване на вземането си.

1.2 Прилагане на производството

Производството се води пред районните съдилища (járásbíróság).

1.3 Формуляри

Не съществува формуляр за подаване на молби за започване на производството, но на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на унгарската Нотариална камара, както и в нотариалните кантори е наличен формуляр за процедурата за заповед за плащане, която е от компетентността на нотариусите и предхожда производството за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Предоставя се правна помощ. За да се улесни упражняването на правата им, по искане на физическите лица, чиито доходи и финансово състояние не им позволяват да поемат разноските по производството, се освобождават изцяло или частично от плащането на тези разноски. Съгласно Закона за съдебните такси страните могат да имат право и на отстъпки по отношение на съдебните такси (освобождаване от такси или отсрочване на плащането им), а нуждаещите се лица имат право също така да използват правна помощ или застъпник съгласно разпоредбите на Закона за правната помощ, ако това е необходимо за ефективното упражняване на техните права.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При производства, които са преобразувани в искови производства по общия ред вследствие подаване на възражение срещу заповед за плащане, съдът уведомява ответника за фактите и доказателствата, представени от ищеца, най-късно с връчването на призовката за съдебното заседание. Страната може да представи доказателства най-късно на първото съдебно заседание по делото. Като изключение от това правило страната може да представи доказателства по всяко време в хода на делото, ако ответната страна се съгласи или ако страната се позовава на факти или доказателства, влезли в сила съдебни решения или други административни постановления в представените от нея доказателства, които по причини, независещи от страната, са ѝ станали известни след обичайния срок за представяне на доказателства, или за които тя е била информирана след този срок по независещи от нея причини, и ако страната предостави достатъчно доказателства в подкрепа на това твърдение.

Ако в молбата са направени промени или е подаден насрещен иск, страната може да представи съответните доказателства, когато се правят промените (подава се насрещният иск), докато в случаите на възражение за прихващане доказателствата, свързани с искането за прихващане на вземането, може да се предоставят едновременно с подаването на възражението. Съдът не трябва да взема предвид доказателствата, които са представени в противоречие с тези разпоредби. За всичко останало се прилагат общите правила относно доказването.

1.6 Писмено производство

Съдът провежда и съдебно заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдържанието на съдебните решения е уредено в общоприложимите разпоредби, като на страните трябва да бъде предоставена информация след диспозитива на съдебното решение относно елементите, които трябва задължително да бъдат включени в жалбата, както и за правните последици от липсата на някой от тези елементи.

1.8 Възстановяване на разноски

Като общо правило се прилага принципът „загубилата страна плаща“.

1.9 Възможност за обжалване

Възможността за обжалване е ограничена в редица отношения, най-важното от които е, че жалба може да се подава само на основание съществено нарушение на процесуалните правила на първа инстанция или неправилно прилагане на закона, служещ за основа за преценката по същество. По отношение на обжалването, както и на срока, определен за подаване на жалбата, се прилагат общите правила, т.е. тя трябва да бъде подадена до съда, който е постановил решението на първа инстанция, в срок от 15 дни от връчването на съдебното решение, и по нея се произнася компетентният окръжен съд (törvényszék).

Последна актуализация: 15/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Малта

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Специалното производство по искове с малък материален интерес е уредено в глава 380 от Законите на Малта (Закон за Трибунала за искове с малък материален интерес), както и в Подзаконови нормативни актове 380.01, 380.02 и 380.03.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Този трибунал (Tribunal għal Talbiet Żgħar) е компетентен да разглежда и решава само парични искове, чиято стойност не надвишава сумата от 5000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Производството започва, когато ищецът попълни съответния формуляр, подаде своя иск в деловодството на Трибунала, заплати таксата и поиска от Трибунала да връчи иска на ответника. След това ответникът разполага със срок от осемнадесет дни от връчването на уведомлението за иска, за да подаде своя отговор. Допуска се също предявяването на насрещен иск. Ако ответникът смята, че друго лице трябва да погаси задължението към ищеца, той трябва да посочи това лице. След това деловодството на съда уведомява страните за датата и часа на насроченото съдебно заседание. Съдията води производството в Трибунала по своя преценка в съответствие с правилата на естественото право. Съдията осигурява, доколкото е възможно, бързо разглеждане и решаване на всяко дело още в деня на съдебното заседание и в рамките на едно съдебно заседание. Той събира необходимата информация по подходящия за него начин и не е длъжен да се съобразява с правилата за най-доброто налично доказателство, нито с правилата за доказателствата, основани на слухове, ако по негова преценка представените му доказателства са достатъчно надеждни, за да може да направи извод относно разглежданото дело. Той се въздържа, доколкото е възможно, от назначаване на арбитри за даване на експертни становища. Той има същите правомощия като магистрат, който заседава в Съда на магистратите при упражняване на неговата гражданскоправна компетентност, и по-конкретно има правомощия да призове и да постави под клетва свидетели.

1.3 Формуляри

Страната, подаваща иска, попълва исков формуляр, съдържащ се в Първо приложение към Подзаконов нормативен акт 380.01 (Процедурен правилник на Трибунала за искове с малък материален интерес). Ответникът отговаря също с попълване на формуляр, който също се намира в Първо приложение на горепосочения подзаконов нормативен акт.

1.4 Помощ

Страните могат да бъдат подпомогнати от всяко лице: няма изискване това лице да е адвокат или процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Страните могат да предоставят доказателства под формата на устни показания, писмени доказателства или и двете. Призоваването на свидетел се допуска не по-късно от три дни преди датата, на която трябва да даде свидетелски показания, като той трябва да се яви пред Трибунала на конкретна дата и в конкретен час да даде показания или да представи писмени доказателства. Ако редовно призован свидетел не се яви пред съда по време на съдебното заседание, Трибуналът може да разпореди принудителното довеждане на този свидетел на заседание, насрочено за друга дата.

1.6 Писмено производство

Искът и отговорът се подават в писмена форма. Доказателствата могат да бъдат писмени. Явяването пред Трибунала на определените от него дати обаче е задължително.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В решението си съдията посочва основните обстоятелства, с които обосновава решението си. В него той взема решение и за разпределението на разноските.

1.8 Възстановяване на разноски

При всяко решение съдията определя разноските, които трябва да бъдат поети от всяка от страните. Освен ако специални обстоятелства не налагат друго, на губещата страна се разпорежда да заплати разноските на страната, в чиято полза е отсъдено решението. Разноските се ограничават до действителните пряко извършени разходи във връзка с делото от страната, в чиято полза е присъдено плащането на разноските. В случай на несериозен и злонамерен иск Трибуналът може да разпореди на ищеца да заплати на ответника глоба не по-малка от 250 EUR и не по-голяма от 1250 EUR и тази глоба представлява гражданскоправно задължение.

1.9 Възможност за обжалване

Всяко обжалване на решение на Трибунала трябва да бъде подадено в деловодството на съда с молба до Апелативния съд в неговата нисшестояща компетентност в срок от двадесет дни от датата на постановеното от съдията решение.

Последна актуализация: 14/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Нидерландия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Обичайната процедура за искове с малък материален интерес е процедурата по призоваване в районните отделения към окръжните съдилища (sector kanton van de rechtbank). Това е обикновената процедура по призоваване, но с известни облекчения. Ако делото се гледа в районното отделение към окръжния съд, не сте длъжни да ангажирате адвокат и можете да се защитавате сами.

В трансгранични случаи в рамките на ЕС може да се приложи също и европейската процедура за искове с малък материален интерес. Можете да използвате европейската процедура за искове с малък материален интерес, ако ви дължат пари:

 • друго дружество;
 • организация;
 • клиент.

В нидерландското право има Връзката отваря нов прозорецЗакон за прилагане на Регламента за европейската процедура за искове с малък материален интерес (Закон от 29 май 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Районните отделения към окръжните съдилища се сезират по:

 • дела с максимална стойност на иска до 25 000 EUR;
 • дела с неопределена стойност на иска, ако е малко вероятно тя да надхвърли 25 000 EUR.

Освен това съдиите в районните отделения към окръжните съдилища разглеждат дела по трудовоправни отношения, наемни отношения, спорове, свързани с покупки на потребителски стоки и потребителски кредити, обжалване на глоби за пътнотранспортни нарушения и на констатирани нарушения. Те се занимават също така с управлението, попечителството, настойничеството и отказа или приемането на наследство. За допълнителна информация относно процедурата по призоваване в районните отделения към окръжните съдилища щракнете Връзката отваря нов прозорецтук.

Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес също се разглеждат от районните отделения към окръжните съдилища. Максималната стойност на европейската процедура за искове с малък материален интерес е определена в Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 861/2007 на 5 000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Не е предвидена специална процедура на равнище районни отделения към окръжните съдилища. По принцип правилата относно процедурата по призоваване се прилагат както в окръжните съдилища, така и в районните отделения към окръжните съдилища. Съществената разлика е, че при делата, заведени пред районното отделение към окръжния съд, страните имат право да се защитават сами, докато в останалите дела (пред окръжния съд) страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. Вж. точка 1.4 по-долу. Освен това в районните отделения към окръжните съдилища делата се разглеждат в състав от един съдия, т.е. на заседанието съдията е сам.

За европейската процедура за искове с малък материален интерес са приложими правилата относно подаването на искова молба.

1.3 Формуляри

Производствата пред районното отделение към окръжния съд обикновено се образуват чрез призоваване на ответната страна. Най-важните елементи в призовката са изложението на искането (същността на иска) и неговата обосновка (факти и права, на които се основава искът).

Производствата пред районните отделения към окръжните съдилища имат следните особености:

 1. ответникът е призован от окръжен съд А, но трябва да се яви пред съдията от районното отделение към окръжния съд, заседаващ в седалището на съд А, или в друго конкретно място на съд А в съответния съдебен район;
 2. ако ищецът се представлява от упълномощен представител по производството, неговото име и адрес трябва да бъдат вписани в призовката.

Искът по европейската процедура за искове с малък материален интерес се подава чрез Връзката отваря нов прозорецформуляр А. Исковата молба трябва да бъде подадена до компетентния съд.

1.4 Помощ

В делата, разглеждани от районните отделения към окръжните съдилища, страните могат да се защитават сами. Това означава, че процесуалното представителство чрез адвокат не е задължително. Предоставянето на помощ от упълномощен представител, който не е задължително да бъде адвокат, също е разрешено. За възстановяването на разходите за правна помощ поради ползването на адвокатски услуги вж. също въпрос 1.8 по-долу.

В рамките на европейската процедура страните също не са длъжни да бъдат представлявани от адвокат или друг правен съветник.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Към събирането на доказателства се прилагат обичайните законови разпоредби. В съответствие с разпоредбите на нидерландското законодателство относно доказателствата съдията по принцип има свобода на преценка на представените доказателства. Начините за събиране на доказателства в рамките на европейската процедура се уреждат в член 9 от горепосочения Регламент (ЕО) № 861/2007.

1.6 Писмено производство

Съществува Връзката отваря нов прозорецНационален процедурен правилник за делата, подсъдни на районните отделения към окръжните съдилища (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Писмените документи могат да бъдат подавани в деловодството на окръжния съд преди датата на разглеждане на делото, но и по време на самото заседание. Становищата и възраженията могат да се представят устно в рамките на производството пред районното отделение към окръжния съд. Европейската процедура е писмена, въпреки че може да се проведе устно изслушване, ако съдията прецени, че това е необходимо, или такова е поискано от някоя от страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението трябва да съдържа:

 • имената и адресите на страните и техните упълномощени представители или адвокати;
 • становищата на страните;
 • развитието на производството;
 • заключенията по призовките и заключителните изявления на страните;
 • мотивите за решението, в които се излагат фактите и съображенията на съдията;
 • окончателното решение на съдията;
 • името на съдията;
 • разпределението на разноските;
 • датата на съдебното решение.

Решението се подписва от съдията.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако искът е предявен пред районното отделение към окръжния съд, могат да възникнат следните разноски: съдебна такса за регистрация, разпределение на присъдените от съда разноски, както и разходи за правна помощ.

Съдебна такса за регистрация се заплаща при сезирането на съда по делото. Нейният размер зависи от естеството на делото. На практика адвокатът заплаща сумата и след това я включва в своята такса. Съдията може да разпореди загубилата делото страна да заплати съдебните разноски на другата страна. Ако нито една от страните не е спечелила напълно делото, всяка от тях заплаща собствените си разноски. В присъдените от съда Връзката отваря нов прозорецразноски може да се включват разходите за правна помощ, но също и разходите за свидетели, вещи лица, пътни и дневни разходи, разходи за извлечения и други извънсъдебни разноски.

В съответствие с нидерландското законодателство на лицата с ниски доходи понякога може да се отпусне помощ във връзка с разноските за правно представителство. Субсидираната правна помощ не може да се ползва при всички дела пред районните отделения към окръжните съдилища. При допустимост на субсидираната правна помощ страната заплаща и личен принос в зависимост от финансовото си положение. Молбата за получаване на помощ във връзка с разходите за правно представителство се подава от адвоката до Връзката отваря нов прозорецСъвета за правната помощ (Raad voor rechtsbijstand). Въпросът се урежда в Закона за правната помощ (Wet op de Rechtsbijstand). В глава IIIA от този закон се определят правилата относно т.н. предоставяне на правна помощ при презгранични съдебни спорове в рамките на ЕС.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията на районните отделения към окръжните съдилища подлежат на обжалване пред апелативния съд. Обжалване е възможно само за искове, които са на стойност над 1 750 EUR. Жалба може да се подаде в рамките на 3 месеца от датата на постановяване на решението. Решенията на районното отделение към окръжния съд по европейската процедура за искове с малък материален интерес подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 02/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Австрия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

Австрийското законодателство не предвижда специална процедура по искове с малък материален интерес. Австрийският Граждански процесуален кодекс (ZPO) обаче предвижда опростено производство или специални процедурни правила по определени дела, образувани пред районните съдилища.

Някои от тези опростявания се прилагат само за искове с малък интерес с цена до 1 000 EUR (вж. точка 1.5) или 2 700 EUR (вж. точка 1.9).

1.2 Прилагане на производството

Специфичните правила за искове с малък материален интерес съгласно австрийското процесуално право са задължителни и страните не могат да се откажат от тях.

Нито съдът, нито страните могат да прехвърлят иска към обичайното производство.

1.3 Формуляри

Тъй като в Австрия не съществува процедура за искове с малък материален интерес, не са предвидени специални формуляри за такива искове.

1.4 Помощ

Процесуалното представителство не е задължително в Австрия при спорове с цена на иска до 5 000 EUR. Съдиите трябва да предоставят помощ на лица без процесуално представителство, т.е. те трябва да консултират страните за техните процесуални права и задължения, както и за правните последици от техните действия и бездействия. Страните, които нямат процесуален представител, може също така да заведат своя иск устно пред компетентния районен съд или пред районния съд по място на пребиваване. Ако при внасянето на иска от страна без процесуално представителство има пропуски, съдията трябва да даде на страната подходящо обяснение и насоки. Това не трябва да компрометира безпристрастността на съдията.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В случай на искове с цена до 1 000 EUR съдът може да не вземе предвид доказателствата, представени от страната, ако пълното изясняване на всички обстоятелства, които имат отношение по иска, би било непропорционално трудно. И в този случай обаче съдията трябва добросъвестно да вземе обективно решение въз основа на резултатите от производството като цяло. Това решение може да бъде преразгледано в последователни етапи на обжалване.

1.6 Писмено производство

Австрийското законодателство не позволява процедурата да протече изцяло в писмен вид. Така например, в гражданското процесуално право, в съответствие с принципа за непосредственост (sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz: преките доказателства трябва да бъдат предпочитани пред непреките източници на доказване), не се допуска представянето на писмени свидетелски показания като писмени доказателства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съгласно австрийския Граждански процесуален кодекс, ако съдебното решение се произнася устно, към писмения препис на съдебното решение се прилагат по-малко строги изисквания, независимо от размера на иска. Ако решението е произнесено устно в присъствието на двете страни и никоя от страните не го обжалва в срок, съдът може да издаде „съкратен препис от съдебното решение“, който се ограничава до основните мотиви по решението.

1.8 Възстановяване на разноски

Според австрийското законодателство разноските по граждански дела обикновено се възстановяват пропорционално на степента на успех. Съдебните разноски, както и адвокатските хонорари, са свързани пряко с цената на иска. Следователно като правило по-малка цена на иска ще води до по-ниски съдебни разноски и адвокатски хонорари. Тъй като разноските са установени в закони и подзаконови актове под формата на тарифи, за искове с малък материален интерес те могат да бъдат в умерени граници. Въпреки това не съществуват специални правила за разноските при този вид искове.

1.9 Възможност за обжалване

Австрийското законодателство предвижда ограничени права на обжалване за искове с малък материален интерес. Жалби срещу решения на първоинстанционния съд по искове с цена до 2 700 EUR се допускат само на основание на погрешни правни изводи или на основание нищожност (изключително тежки процесуални нарушения). Не се допускат жалби срещу други тежки процесуални нарушения. Не се допускат и жалби срещу неточни фактически констатации на първоинстанционния съд (основани, например, на погрешна оценка на доказателствата). В останалите случаи се прилагат правилата за „обикновеното“ производство.

Последна актуализация: 15/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Полша

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В полското законодателство е предвидена опростена процедура. Тя се урежда в членове 5051—50514 от Гражданския процесуален кодекс (kodeks postępowania cywilnego).

Опростената процедура включва рационализиране и оптимизиране на процедурите по събиране на доказателства и обжалване чрез ускоряване и опростяване на съдебните производства, като спрямо страните се въвеждат по-строги формални изисквания и се задължават да бъдат по-дисциплинирани при предявяване на иск.

Полският Граждански процесуален кодекс включва в себе си европейската процедура за искове с малък материален интерес. Процедурата е установена с Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. Регламентът се прилага във всички държави членки с изключение на Дания. Той беше транспониран в Полша с членове 50521 — 50527a от Гражданския процесуален кодекс.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Опростената процедура се използва в следните случаи, които са от компетентността на районните съдилища (sądy rejonowe):

 • искове по договори, ако цената на иска не надхвърля 10 000 PLN, и искове по гаранции или гаранции за качество, или искове, произтичащи от несъвместимост на потребителски стоки с потребителски договор за продажба, ако стойността на предмета на поръчката не надхвърля тази сума,
 • искове за плащане на наем за жилища и дължими от наемателите такси, както и за такси за ползване на жилище в жилищна кооперация, независимо от цената на иска.

В съответствие със съдебната практика на Върховния съд (Sąd Najwyższy) искове за неизпълнение или неточно изпълнение на задължение следва да се разглеждат в рамките на опростената процедура, ако цената на иска не надхвърля 20 000 PLN. Ако ищецът претендира за сума под 20 000 PLN, която представлява остатък от вече удовлетворен иск в размер на повече от 20 000 PLN, този иск също ще бъде разгледан по опростената процедура. Изразът „по договори“ означава, че искове, произтичащи от незаконосъобразни актове, неоснователно обогатяване и съществуването на право на собственост върху имот, съсобственост или правна общност или наличието на други вещни права, чието придобиване или упражняване поражда задължение за плащане, не може да се разглеждат по опростената процедура. Искове, произтичащи от правни актове, различни от договори, също не могат да бъдат разглеждани в рамките на тази процедура: едностранни правни сделки, представителство без надлежно упълномощаване, legitima portio и задължения, произтичащи от административно решение или пряко от разпоредби на закона.

Опростената процедура може да се прилага по дела, в които участват физически и юридически лица или дружества, служители и работодатели. По същество прилагането на процедурата не се ограничава от вида на субекта. Това означава, че в рамките на опростената процедура могат да бъдат разглеждани трудовоправни или икономически въпроси.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е от компетентността на районните съдилища и окръжните съдилища (sądy okręgowe) и представителите на съдебната власт в съответствие с тяхната териториална компетентност, както е посочено в Гражданския процесуален кодекс (член 16 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с членове 17 и 22 от него).

В съответствие с горепосочената директива исковете с малък материален интерес са искове по граждански и търговски дела (включително въпроси, засягащи потребителите) и дела, при които цената на иска, без лихви и разходи, не надхвърля 5 000 EUR (към момента на получаване на исковия формуляр от компетентния съд).

1.2 Прилагане на производството

По силата на член 5053 едно производство по опростената процедура може да засяга само един иск. Няколко иска могат да бъдат обединени в един само ако те произтичат от същия договор или от еднотипни договори. В случай на неправомерно обединяване на няколко иска в един председателят на съда се разпорежда искът да бъде върнат в съответствие с член 1301 от Гражданския процесуален кодекс след неуспешно действие за отстраняване на тази формална нередност. Ако ищецът претендира за част от иск, делото се разглежда по опростената процедура, ако тази процедура би била подходяща за целия иск, произтичащ от посочените от ищеца факти. Исковете по опростената процедура не подлежат на промяна. Насрещните искове и прихващанията са разрешени, ако исковете са допустими за разглеждане по опростената процедура. Първично или вторично встъпване в съдебно производство, уведомяване на трети страни и промяна на страните по делото не се допускат.

Делата се разглеждат по опростената процедура независимо от волята на страните, което означава, че процедурата е задължителна.

1.3 Формуляри

В съответствие с Гражданския процесуален кодекс (член 5052 , във връзка с член 125, параграф 2) в хода на опростената процедура всички материали по делото, включително искове, отговори на защитата, молби за отмяна на неприсъствени съдебни решения или писмени становища, съдържащи доказателства, следва да се подават, като се използват официалните формуляри.

Официалните формуляри са достъпни в общинските служби, деловодствата на съдилищата и на уебсайта на Министерството на правосъдието (Връзката отваря нов прозорецhttp://bip.ms.gov.pl/pl/formularze). Неизползването на необходимия формуляр представлява формално нарушение.

В съответствие с общите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс (член 130 от него), ако материал по делото, който е трябвало да бъде подаден на официален формуляр, е представен по друг начин или не може да бъде обработен поради неизпълнение на други формални условия, председателят на съда разпорежда на страната да коригира нередностите в рамките на една седмица и връща документа на въпросната страна. В искането за корекция следва да се посочат всички установени в документа нередности. Ако страната не изпълни изискванията до изтичането на срока или отново подаде нередовен писмен материал, председателят разпорежда връщането му.

В рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес се използват четири стандартни формуляра, включени като приложения към горепосочения регламент. Това са: исков формуляр, искане от съда или правораздавателния орган за попълване и/или поправка на исков формуляр, формуляр с отговори и удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

При опростената процедура се прилага принципът на натрупване на доказателствата. Съдът пренебрегва показания и твърдения на страните, както и предложения за представяне на доказателства, подадени от страните след предявяването на иска, насрещния иск или молбата за отмяна на неприсъствено решение, или след приключване на първото заседание, предвидено за излагане на позициите (поради недопустимост), освен ако страната не докаже, че те не биха могли да бъдат или не е било необходимо да бъдат представени по-рано (по преценка на съдията).Това е така заради бързината на разглеждане на делата по опростената процедура. Ако съдът заключи, че цената на иска не може или е много трудно да бъде доказана, в решението си той може да определи подходящ размер по своя преценка, като вземе предвид всички факти по делото. Ако съдът заключи, че делото е прекалено сложно или че за неговото разрешаване се изискват специфични познания, то се разглежда по обичайната процедура. Съдът може да призове свидетели и други лица по начин, който счита за най-целесъобразен, с цел да се сведат до минимум разноските за опростената процедура. С цел ускоряване на опростената процедура становища на вещи лица не се допускат (член 5056). С цел ускоряване на опростената процедура становища на вещи лица не се допускат (член 5056 от Гражданския процесуален кодекс).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При опростената процедура се прилага принципът на натрупване на доказателствата. Съдът пренебрегва показания и твърдения на страните, както и предложения за представяне на доказателства, подадени от страните след предявяването на иска, насрещния иск или молбата за отмяна на неприсъствено решение, или след приключване на първото заседание, предвидено за излагане на позициите (поради недопустимост), освен ако страната не докаже, че те не биха могли да бъдат или не е било необходимо да бъдат представени по-рано (по преценка на съдията).Това е така заради бързината на разглеждане на делата по опростената процедура. Ако съдът заключи, че цената на иска не може или е много трудно да бъде доказана, в решението си той може да определи подходящ размер по своя преценка, като вземе предвид всички факти по делото. Ако съдът заключи, че делото е прекалено сложно или че за неговото разрешаване се изискват специфични познания, то се разглежда по обичайната процедура. Съдът може да призове свидетели и други лица по начин, който счита за най-целесъобразен, с цел да се сведат до минимум разноските за опростената процедура. С цел ускоряване на опростената процедура становища на вещи лица не се допускат (член 5056).

1.6 Писмено производство

По правило опростената процедура е писмена. Страните следва да представят по-голямата част от доказателствата по делото, като използват официалните формуляри. В рамките на опростената процедура обаче доказателства могат да се представят и устно. Дадена страна може да поиска мотивите на решението да се предоставят непосредствено след неговото постановяване (член 5058). Страна, присъствала на заседанието, по време на което се постановява решението, може да се откаже от правото си на обжалване, като подаде декларация след постановяването на съдебното решение. Ако всички страни, които имат право да обжалват решението, се откажат от това свое право, решението става окончателно и задължително.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е писмена процедура (член 125, параграф 2, във връзка с член 505, параграф 21 от Гражданския процесуален кодекс).

1.7 Съдържание на съдебното решение

Ако съдът заключи, че делото е прекалено сложно или че за неговото разрешаване се изискват специфични познания, то може да бъде разгледано по обичайната процедура в съответствие с член 5057 от Гражданския процесуален кодекс. В този случай не се заплаща допълнителна такса. Делото се разглежда от съда, който го е гледал преди това, в съответствие с подходяща процедура, различна от опростената процедура. Съдебно решение по силата на член 5057 следва да бъде постановено по време на заседание като решение, което не подлежи на обжалване.

1.8 Възстановяване на разноски

За да предявят иск по опростената процедура, ищците заплащат такса, както е и при обичайната процедура. При все това, таксите за искове по опростената процедура се уреждат от различни правила, а именно член 28 от Закона за таксите по граждански дела от 28 юли 2005 г. Този член предвижда фиксирана такса в зависимост от размера на цената на иска или предмета на договора. Таксите, начислявани за различни цени на иска, са, както следва:

 • до 2000 PLN: такса в размер на 30 PLN;
 • между 2000 PLN и 5000 PLN: такса в размер на 100 PLN;
 • между 5000 PLN и 7500 PLN: такса в размер на 250 PLN;
 • над 7500 PLN: такса в размер на 300 PLN.

При опростената процедура разноските се заплащат от страните в съответствие с общите правила, установени в членове 98—110 от Гражданския процесуален кодекс. В съответствие с член 98 от Гражданския процесуален кодекс загубилата делото страна трябва да възстанови разноските, свързани с упражняването на правата и защитата на другата страна, ако тя поиска това. Съдът присъжда разноските във всяко свое решение, с което се приключва разглеждането на делото на конкретна инстанция.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията, постановени по силата на Регламента, могат да се обжалват пред съответния въззивен съд. Ако решението е постановено от районния съд, жалбата се подава чрез този съд до окръжния съд, а ако решението е постановено от окръжния съд — жалбата се подава чрез този съд до апелативния съд (sąd apelacyjny) (членове 367 и 369 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с членове 505(26) и 505(27) от него).

Ако са изпълнени условията, посочени в член 7, параграф 3 от Регламента, съдът се произнася с неприсъствено решение. Ответникът може да обжалва неприсъствено решение пред съда, който го е постановил. Ако изходът на дело е неблагоприятен, ищецът може да обжалва в съответствие с общите правила (член 339, параграф 1, член 342 и член 344, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Последна актуализация: 11/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искове с малък материален интерес - Португалия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В националното право съществуват две специфични процедури за искове с малък материален интерес (предвидени в Законодателен указ № 269/98):

 • специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, състоящ се от бърза и опростена процедура за заявление;
 • заповед за плащане, представляваща мярка, с която на искане за погасяване на дългове, включващи малки суми, се придава силата на заповед за изпълнение.

1.1 Приложно поле на производството, размер

И двете посочени по-горе специални процедури се прилагат при спазването на следните изисквания:

 • включено е финансово задължение (задължение, което се урежда с плащане в брой)
 • задължението произтича от договор
 • сумата на надвишава 15 000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Жалбоподателят може да избере една от посочените в отговора на въпрос 1 процедури.

1.3 Формуляри

При специалния иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, исковата молба и писмената защита не трябва да се представят под формата на процесуални документи, с други думи, материалите по делото не трябва да бъдат упоменати по членове. Когато се подават от процесуален представител, материалите трябва да бъдат изпратени по електронен път, като се използват специални формуляри, предоставени за целта от компютърната система за поддръжка на съдилищата, освен ако представителят не се позове на законни основания да не използва тази система. Когато материалите се подават от самите страни, не се изисква специален формуляр и те могат да бъдат изпратени до съда по пощата или по факс.

Заповед за плащане трябва да бъде подадена, като се използва специален формуляр, който може да бъде намерен на адресВръзката отваря нов прозорецhttps://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx. Използването на този формуляр е задължително, независимо от това дали се подава от самата страна или от неин представител.

Когато се подава от процесуален представител, формулярът на заповедта за плащане трябва да се изпрати по електронен път чрез компютърната система за поддръжка на съда (освен ако представителят не се позове на законни основания да не използва тази система). Когато се подава направо от страната, заповедта за плащане може да бъде подадена на хартиен носител.

1.4 Помощ

Схемата за правна помощ се прилага и за двете процедури (напр. назначаване на процесуален представител, плащане на хонорара на процесуалния представител, плащане на съдебни такси и други свързани такси).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При специалния иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, представянето на доказателствата се извършва, както следва:

 • доказателства се представят по време на съдебното заседание;
 • ако искът не надвишава 5000 EUR, всяка страна може да призове до трима свидетели. Във всички други случаи могат да бъдат призовани до петима свидетели. Във всеки от горните случаи дадена страна не може да призове повече от трима свидетели за всеки от разглежданите факти;
 • при искове, които не надвишават 5000 EUR и по които страните нямат процесуален представител или той не се яви на заседанието, разпитът на свидетелите се провежда от съдията;
 • експертните заключения се представят винаги от едно вещо лице;
 • съдията може да изиска представянето на допълнителни доказателства, които се считат за необходими за постановяването на правилно решение. В тези случаи заседанието може да бъде спряно в момент, който съдията счита за подходящ, като бъде определена дата за неговото подновяване. Съдебното решение трябва да бъде постановено в срок до 30 дни.

Заповеди за плащане:

 • ако ответник, който е бил уведомен, не оспори заповед за плащане, не е необходимо да се представят доказателства и компетентният съдебен служител добавя към заповедта за плащане следното — „Настоящият документ има правна сила.“
 • ако се оспорва заповед за плащане, оспорването протича както при специален иск за изпълнение на задължения, произтичащи от договор, като се прилага отнасящата се до него процедура за представяне на доказателства;
 • ако се окаже невъзможно да се уведоми ответникът, заповедта за плащане се разглежда като дело от общ характер, ако ищецът е изразил такова желание; в противен случай съдебният служител връща заповедта за плащане на ищеца.

1.6 Писмено производство

Ако ответникът е уведомен и не оспорва заповед за плащане, цялата процедура протича в писмена форма.

Когато при специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, свидетелите трябва да представят доказателства, те могат да го направят в писмена форма, ако са се запознали с фактите в резултат на изпълнение на задълженията си.

В тези случаи свидетелските показания се представят в писмена форма, с положени от свидетеля подпис и дата, като в тях се посочва искът, по отношение на който се представят, известните факти и причините, поради които въпросният свидетел е запознат с тях.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Когато при специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, се провежда съдебно заседание, съдебното решение се постановява устно и се продиктува за протокола, като мотивите се представят сбито.

Когато се потвърждава заповед за плащане, не се постановява решение, а само се добавя заповедта за изпълнение от съдебния служител.

1.8 Възстановяване на разноски

Правните разноски на спечелилата страна се поемат от губещата страна съобразно подвижна скала въз основа на понесените загуби. Спечелилата страна може да получи, в качеството си на такава, пълно или частично възстановяване на следните разноски: вече платените съдебни такси; разходите, направени от страната при събирането на доказателства, когато те не са поискани от въпросната страна или тези доказателства не са използвани; възнаграждението, изплатено на съдебния изпълнител, и разходите, направени от последния (напр. когато се връчва призовка на ответник от съдебен изпълнител); хонорарите на адвоката и направените от въпросния адвокат разходи.

Сумите, които трябва да бъдат възстановени, трябва да бъдат посочени в списък на разноските. Този списък трябва да бъде изпратен на страната, която има право на възстановяване на разходите от съда, на губещата страна и на съдебния изпълнител, когато е приложимо, в срок от пет дни след постановяване на окончателното решение.

Списъкът на разноските ще съдържа следната информация:

 • имената на страната, номера на делото и имената на процесуалния представител или на съдебния изпълнител;
 • сумите, платени от страната за съдебни такси;
 • сумите, платени от страната за по-рано направени разходи от съдебния изпълнител;
 • сумите, които трябва да бъдат платени за хонорарите на процесуалния представител или съдебния изпълнител;
 • сумата, която следва да бъде получена.

Като общо правило разноските на спечелилата страна се заплащат направо от губещата страна, освен ако в закона не е предвидено друго.

1.9 Възможност за обжалване

Решения, постановени по специален иск за изпълнение на финансови задължения, произтичащи от договор, могат да бъдат оспорени чрез жалба, отнесена до апелативен съд, при условие че въпросната сума не надвишава 5000 EUR и сумата по оспорваното решение, което е неблагоприятно за жалбоподателя, е по-голяма от 2500 EUR.

Обжалването е под формата на обикновена жалба. Съществуват и правила, с които се уреждат извънредните жалби, и те са включени в националното законодателство.

Що се отнася до заповедта за плащане, до съдията трябва да се отнасят жалби по отношение на отхвърляне на молби за заповед за плащане и отказ за присъединяване към заповед за изпълнение, за които е отговорен съдебният служител.

Полезни връзки:

Законодателен указ № 269/98 от 1 септември 1998 г. може да бъде разгледан на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis

Справка можете да направите в портала „Citius“ към Министерството на правосъдието на следния адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://www.citius.mj.pt/.

Предупреждение

Звеното за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански дела, съдилищата или другите субекти и органи не са обвързани с информацията, която се съдържа в настоящия информационен лист. Съответните действащи правни текстове също трябва да бъдат прочетени изцяло, тъй като е възможно да са направени промени, които все още не са включени в този информационен лист.

Последна актуализация: 03/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Румъния

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Процедурата за искове с малък материален интерес се урежда по-специално в членове 1026—1033 от новия Граждански процесуален кодекс, който влезе в сила на 15 февруари 2013 г.

1.1 Приложно поле на производството, размер

В член 1025 от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че цената на иска, без лихвите, съдебните разноски и други допълнителни разходи, не трябва да надхвърля 10 000 RON към датата на сезиране на съда.

Що се отнася до обхвата (материалната компетентност), процедурата за искове с малък материален интерес не може да се прилага по дела във връзка с фискални, митнически или административни спорове или във връзка с отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на публичната власт. Процедурата не се прилага също така и по дела във връзка със: семейния статут или правоспособността на физически лица; вещни права, произтичащи от семейни отношения; наследство; несъстоятелност, споразумение с кредитори, производства по ликвидация на неплатежоспособни търговски дружества или други юридически лица или сходни производства; социално осигуряване; трудово право; наем на недвижими имоти, с изключение на съдебни процеси във връзка с дългове и изплащане на парични суми; арбитраж; нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността.

1.2 Прилагане на производството

В съответствие с новия Граждански процесуален кодекс процедурата за искове с малък материален интерес е алтернативна по своята същност. Ищецът може да избира между процедурата за искове с малък материален интерес и обикновената съдебна процедура. Когато ищецът сезира съда чрез предявяване на иск, последният се разглежда в съответствие с обикновената процедура освен ако ищецът, най-късно на първото заседание, не поиска изрично прилагането на специален режим. Ако даден иск не може да бъде разгледан по процедурата за искове с малък материален интерес, съдът връчва на ищеца уведомление за това и ако последният не оттегли иска си, той ще се разглежда по реда на общото право. Съдът, който е компетентен да разгледа първоначално иска, е съдът от първа инстанция. Териториалната компетентност се определя от разпоредбите на общото право.

1.3 Формуляри

В Наредба № 359/C от 29 януари 2013 г. на министъра на правосъдието за одобрение на формулярите, използвани в процедурата за искове с малък материален интерес, предвидена в членове 1025—1032 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс се предвиждат стандартни формуляри, които трябва задължително да се използват във връзка с процедурата за исковете с малък материален интерес. Те са следните: исков формуляр, формуляр за попълване и/или поправка на исков формуляр и формуляр с отговори.

1.4 Помощ

Предоставя се в рамките на активната роля на съда, която не се ограничава единствено до този вид дела.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Съдът може да допусне и други доказателствени материали в допълнение към тези, които са предоставени от страните. Въпреки това доказателствени материали, които предполагат непропорционално високи разходи за администриране в сравнение с цената на иска или на насрещния иск, не се допускат.

1.6 Писмено производство

В член 1028 и следващи от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че ищецът започва процедура за иск с малък материален интерес, като попълва исковия формуляр и го подава пред компетентния съд или го изпраща по пощата или по друг начин, който гарантира изпращането и потвърждаването на получаването му. Копия от писмените изявления, които ищецът евентуално възнамеряват да използва, също се представят или изпращат заедно с исковия формуляр. Ако информацията, предоставена от ищеца, не е достатъчно ясна или е неподходяща или ако исковият формуляр не е попълнен правилно, съдът предоставя на ищеца възможност да попълни или коригира формуляра или да предостави допълнителна информация или документи, освен в случаите, когато искът е очевидно необоснован или недопустим. Иск се отхвърля, ако е очевидно необоснован или недопустим. Ако ищецът не успее да попълни или коригира исковия формуляр в рамките на определения от съда срок, искът се спира.

Процедурата за искове с малък материален интерес е писмена и се разглежда в закрито заседание. Съдът може да разпореди на страните да се явят в съда, ако счита, че тяхното присъствие е необходимо, или по искане на някоя от тях. Съдът може да отхвърли такова искане, ако счете, че устни разисквания не са необходими с оглед на обстоятелствата по делото. Мотивите за отхвърлянето се предоставят в писмена форма и не подлежат на обжалване.

След като получи правилно попълнен исков формуляр, съдът изпраща на ответника формуляр с отговори заедно с препис от исковия формуляр и препис от представените от ищеца писмени изявления. Ответникът трябва да върне надлежно попълнения формуляр с отговори в срок от 30 дни от връчването на документите, както и препис от документите, които възнамерява да използва. Ответникът може да отговори чрез други подходящи средства, без да използва формуляра с отговори. Съдът незабавно връчва на ищеца препис от отговора на ответника, насрещния иск, ако е приложимо, и писмените изявления на ответника. Ако ответникът е подал насрещен иск, ищецът трябва да представи надлежно попълнен формуляр с отговори или да отговори по друг начин в срок от 30 дни от датата на връчването. Насрещен иск, който не може да бъде разгледан в съответствие с тази процедура, се отделя и се урежда по реда на общото право. Съдът може да поиска страните да предоставят допълнителна информация в рамките на определения за тази цел срок, който не може да надхвърля 30 дни от получаването на отговора на ответника или, когато е приложимо, отговора на ищеца. Ако съдът е определил срок за явяване на страните в съда, трябва да им бъдат връчени призовки. Всеки път, когато съдът определя срок за приключване на процесуално действие, той уведомява заинтересованата страна за последиците от неспазването на този срок.

Съдът постановява своето решение в срок от 30 дни от получаването на цялата необходима информация или, когато е приложимо, от устното изслушване. Ако заинтересованата страна не изпрати отговор в указания срок, съдът се произнася по основния иск или по насрещния иск въз основа на приложените към делото документи. Решението на първоинстанционния съд влиза в сила от датата на постановяването му и се връчва на страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Не

1.8 Възстановяване на разноски

В член 1031 от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че загубилата делото страна е длъжна да заплати съдебните разноски по искане на другата страна. Съдът обаче не присъжда на спечелилата страна прекомерно високи разноски или такива, които са непропорционални спрямо цената на иска.

1.9 Възможност за обжалване

В член 1032 от новия Граждански процесуален кодекс се предвижда, че съдебното решение подлежи на обжалване пред трибунал в срок от 30 дни от връчването му. При наличие на основания въззивният съд може да спре изпълнението, при условие че се внесе гаранция в размер на 10 % от цената на иска. Решението на въззивния съд се връчва на страните и е окончателно.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Словения

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Словенското законодателство предвижда специална процедура по искове с малък материален интерес, уредена в глава 30 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален закон спор с малък материален интерес е такъв, по който цената на иска не надхвърля 2 000 EUR. При търговските спорове за спорове с малък материален интерес се считат такива, по които цената на иска не надхвърля 4 000 EUR. Исковете с малък материален интерес обхващат и споровете, по които вземането не е парично, но ищецът е декларирал в исковата молба готовността си да приеме парична сума, която не надхвърля 2 000 EUR (4 000 EUR за търговски спорове), вместо изпълнението на първоначалната престация, както и спорове с предмет предаване на движима вещ, чиято стойност, обявена от ищеца в исковата молба, не надхвърля 2 000 EUR (4 000 EUR за търговски спорове). От обхвата на споровете с малък материален интерес са изключени споровете относно недвижими имоти, авторски права, защита или използване на изобретения и търговски марки или правото да се използва търговско наименование и споровете, свързани със защитата на конкуренцията или с нарушения на вещни права.

1.2 Прилагане на производството

Прилагането на процедурата е описано в точка 1.1. Производствата по искове с малък материален интерес се развиват пред районния съд (okrajno sodišče), с изключение на търговските спорове, които се гледат от окръжния съд (okrožno sodišče).

1.3 Формуляри

Изготвени са формуляри само за производствата по искове с малък материален интерес, предявени от страна въз основа на автентичен документ. Попълненият формуляр се подава по електронен път на следния адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Това включва изпълнително производство въз основа на автентичен документ, което след подаването на надлежно обоснована жалба продължава аналогично на производството по обжалване на заповед за плащане. Не са изготвени други формуляри за производствата по искове с малък материален интерес, които да помогнат на страните да започнат съдебен спор.

За повече информация относно възможностите за подаване на молби по електронен път вж. раздел „Автоматизирана обработка“.

1.4 Помощ

Страните имат право да получат правна помощ, ако отговарят на условията, посочени в Закона за безплатната правна помощ (Zakon o brezplačni pravni pomoči).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В производствата по искове с малък материален интерес ищецът е длъжен да изложи в исковата молба всички факти и да посочи всички доказателства, а ответникът е длъжен да направи същото в писмената защита. След това всяка от страните може да внесе встъпителни обяснения. Факти и доказателства, представени с писмени обяснения на по-късен етап, се остават без разглеждане. Срокът за внасяне на писмена защита и на встъпителни обяснения е осем дни.

1.6 Писмено производство

Производствата по искове с малък материален интерес се образуват въз основа на писмена искова молба. Съдът може да ограничи времето и обхвата на процедурата по събиране на доказателства и да проведе тази процедура по свое усмотрение, така че да се постигне баланс между предоставянето на адекватна защита на правата на страните и целта за ускоряване на производството и ограничаване на разноските по него.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решенията по искове с малък материален интерес се произнасят непосредствено след приключване на съдебните прения. Писменото решение съдържа уводна част, диспозитив, изложение на мотивите и информация относно правата по закон. Съдията може да издаде писмено решение с подробно изложение на мотивите или решение с обобщено изложение на мотивите.

1.8 Възстановяване на разноски

Разноските по производството се определят в съответствие с успеха на едната или другата страна по делото, т.е. загубилата делото страна е длъжна да възстанови разноските на другата страна.

1.9 Възможност за обжалване

Страните могат да обжалват решението, постановено на първа инстанция, или определението за прекратяване на производство по иск с малък материален интерес в осемдневен срок. Решението и определението подлежат на обжалване само на основание сериозно нарушение на процесуалните разпоредби, посочени в член 339 от Гражданския процесуален закон, както и нарушение на материалното право. В производствата по търговски спорове с малък материален интерес право на обжалване има само страната, която е обявила, че възнамерява да обжалва. Споровете по искове с малък материален интерес не подлежат на преразглеждане (revizija), а основанията за разпореждане на повторно разглеждане са ограничени.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sodisce.si/

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Последна актуализация: 08/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Словакия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Няма специална процедура за искове с малък материален интерес, които се уреждат от общите разпоредби за гражданското производство. За искове, които не надхвърлят 2 000 EUR и чието оценяване не е сложно, не се провежда съдебно заседание.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурата се урежда от общите разпоредби за гражданското производство.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата започва с депозиране на иск, като се прилага обичайната процедура за исковете за образуване на производство.

1.3 Формуляри

Не са предвидени специални формуляри.

1.4 Помощ

Страните получават помощ в съответствие с общото задължение на съдилищата да консултират предоставят на страните информация за техните процесуални права и задължения във всеки един момент и за възможността да си изберат адвокат или да се свържат с Центъра за правна помощ (Centrum právnej pomoci).

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Процедурата се урежда от общите разпоредби за гражданското производство.

1.6 Писмено производство

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

1.8 Възстановяване на разноски

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

Съдът ще присъди съдебните разноски на някоя от страните в зависимост от резултата от делото за нея. Ако искът на страната е уважен само частично, съдът ще присъди съдебните разноски пропорционално или ще постанови, че нито една от страните няма право на възстановяване на съдебните разноски. Ако едната от страните е процедурно отговорна за прекратяването на производството, съдът ще присъди съдебните разноски на другата страна. Ако едната страна е отговорна за разноски по производството, които не биха били направени при други обстоятелства, съдът ще присъди тези разноски на другата страна. При изключителни обстоятелства, на основания, изискващи специално внимание, съдът ще реши да не присъжда съдебните разноски.

1.9 Възможност за обжалване

Дадена страна може да обжалва съдебно решение по обичайния за гражданското производство начин. Жалба може да се подаде в съда, чието решение се обжалва, в рамките на 15 дни след връчване на решението.

Последна актуализация: 22/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Финландия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Действащото законодателство на Финландия не съдържа специални процесуални разпоредби, чието прилагане да зависи от паричната сума, за която претендира ищецът. Възможно е обаче според естеството на казуса да се разпореди прилагането на подходяща форма на производството. Делото преминава през всички фази на съдебното производство само ако има основания за това и ако заинтересованите страни го поискат. Така например, делото може да бъде решено от едноличен съдия, без провеждане на устно подготвително заседание, или чрез изцяло писмено производство. За безспорните (охранителни) граждански производства също има специфична процедура. За обработването на безспорни вземания вж. „Процедури за „заповед за плащане“ — Финландия“ и „Автоматизирана обработка — Финландия“.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Както беше посочено по-горе, цената на иска в парично изражение не е от значение. Формата на производството зависи от съдържанието на казуса по същество.

1.2 Прилагане на производството

Производства по граждански дела се образуват чрез подаване на писмена молба до районния съд (käräjäoikeus). Искове за безспорни вземания могат да бъдат предявявани и чрез молба, подавана по електронен път (вж. „Процедура за „заповед за плащане“ — Финландия“).

1.3 Формуляри

Освен формуляр за изразяване на намерение за обжалване на решението на районен съд, не съществуват други формуляри на национално равнище. Някои районни съдилища са изготвили формуляри за специални видове кореспонденция; това обикновено са образци за молби или за отговор. Тяхното използване не е задължително.

Безспорни вземания може да бъдат предявявани с помощта на електронен формуляр за подаване на молба (вж. „Процедура за „заповед за плащане“ — Финландия“).

1.4 Помощ

Деловодствата на съдилищата предоставят съвети във връзка с производството, ако е необходимо.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Ако вземането е безспорно, не е необходимо представяне на доказателства. Ако производството е изцяло писмено, се разглеждат само писмени доказателства. Няма специални разпоредби, според които за събирането на доказателства по искове с малък материален интерес да се прилагат специфични правила.

1.6 Писмено производство

Делото може да бъде решено без устно изслушване, изцяло въз основа на писмена процедура. Безспорните (охранителни) производства винаги се разглеждат по този начин. Оспорените искове може да бъдат разгледани и само въз основа на писмена процедура, ако естеството на казуса е такова, че не е необходимо провеждане на прения и нито една от заинтересованите страни не възразява срещу използването на писмена процедура.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Няма специфични разпоредби относно съдържанието на съдебните решения по искове с малък материален интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

По принцип загубилата страна ще бъде осъдена да плати всички разумни съдебни разноски, направени от другата страна при предприемането на необходимите действия по делото. Все пак са определени тавани за размера на разноските, които се възстановяват по искове за безспорни вземания, както и по производства, свързани с жилищен наем. В тези случаи максималният размер на разноските, които загубилият ответник може да бъде осъден да заплати на ищеца, е посочен в таблица на разноските.

1.9 Възможност за обжалване

Естеството на делото е без значение за правото на обжалване. Процедурата по обжалване е еднаква за всички производства. Известието за изразяване на намерение за обжалване на решението на районния съд трябва да бъде внесено до определен краен срок, а жалбите се разглеждат от апелативните съдилища (hovioikeus).

Последна актуализация: 01/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Швеция

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, съществува специална процедура по граждански дела с малък материален интерес.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Специалната процедура по граждански дела с малък материален интерес се изпълнява от обикновения първоинстанционен съд (районния съд, „tingsrätt“), когато цената на предявения от ищеца иск е под определена прагова стойност. Понастоящем (през 2019 г.) праговата стойност е 23 250 SEK (шведски крони). Праговата стойност не е предвидена в законодателството сума, а е свързана с т.нар. ценова основа, което означава, че праговата стойност се изчислява с оглед на тенденцията на промяна на цените.

1.2 Прилагане на производството

Възможността за прилагане на тази процедура не се отнася само до определен вид дела, като например граждански дела, заведени от потребители. Критериите за прилагане на процедурата включват изискванията делото да е гражданско и цената на спора да е по-ниска от праговата стойност. Процедурата не може да се прилага по дела със семейноправен характер.

1.3 Формуляри

Формулярът за молба за образуване на европейска процедура за иск с малък материален интерес е на разположение на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецадминистрацията на шведските национални съдилища.

1.4 Помощ

Лица, които предявяват иск пред районен съд („tingsrätt“), могат да получат помощ за завеждане на делото. В законодателството е залегнало общо задължение за държавните органи да предоставят услуги на гражданите. Това задължение предполага например, че хората могат да се свържат по телефона с районния съд или да го посетят на място и да получат общи съвети във връзка с производството и правилата, които са приложими към тях. Председателстващият съдия има също задължение да гарантира, че на етапа на подготовка на производството и с оглед на неговия характер възникналите въпроси са изяснени, а страните са посочили на какво възнамеряват да се позоват. На практика съдията изпълнява своите задължения посредством допълнителни въпроси и разяснения.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Няма специални правила за делата, отнасящи се до спорове с малък материален интерес. Казано по друг начин, страните могат да предоставят както устни показания, така и писмени доказателства. Предоставяне на писмени свидетелски показания се допуска само в някои специални случаи. Повече информация за правилата за събиране на доказателства съгласно шведското законодателство можете да намерите тук.

1.6 Писмено производство

Предвидена е процесуална възможност съдът да постанови решение изцяло въз основа на писмено производство. Тази възможност се прилага в случаите, когато устното производство не е необходимо за решаването на делото и не е поискано от една от страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Няма специални правила, регламентиращи формулирането на съдебно решение по дела с малък материален интерес. Следните положения се отнасят до всички граждански дела, включително до съдебните решения по дела с малък материален интерес. Съдебното решение се издава в писмена форма и съдържа следната информация в съответните раздели: наименование на съда и дата и място на издаване на решението, страните и техните представители, диспозитива на решението, исканията и твърденията на страните и обстоятелствата, на които се основават те, както и мотивите за решението, включително информация за това кои факти са доказани по делото.

1.8 Възстановяване на разноски

Специалните правила относно разноските са най-важната специална характеристика на делата с малък материален интерес. Спечелилата делото страна има право на възстановяване на разноските само за един час правни консултации, еднократно пред всеки съд, както и на таксата за подаване на искова молба, пътни и дневни разходи, свързани с участието в съдебното заседание, разноските за получаване на свидетелски показания и разноските за превод на документи. Обезщетението се присъжда, ако спечелилата делото страна е заявила разумни разноски, необходими, за да може да упражни правата си. Следователно не се присъжда обезщетение за възнаграждение на процесуални представители, надхвърлящо сумата за един час правни консултации.

1.9 Възможност за обжалване

Решение, постановено от по-долустоящ съд, може да бъде обжалвано пред по-горестоящ съд.

За да може апелативният съд („hovrätt“) да преразгледа решението на районния съд („tingsrätt“), е необходимо да се получи решение, с което се допуска обжалването. Обжалване се допуска, само ако преразглеждането на обжалваното решение е необходимо за управлението на правоприлагането, ако са налице основания за промяна на постановеното от районния съд решение или разумни основания за повторно разглеждане на делото. Страна, която желае да обжалва решение на районния съд, трябва да подаде писмена жалба, която трябва да бъде получена от районния съд в срок от три седмици от датата, на която е постановено решението.

Последна актуализация: 22/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Англия и Уелс

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

Съществува паричен праг от 10 000 GBP, под който е възможно да бъде използвана процедурата за искове с малък материален интерес. Цената на иска обаче не е единственият фактор, който се взема под внимание. Други съображения включват вида на иска, както и обема и вида на необходимата подготовка за справедливо разглеждане на делото. При някои обстоятелства несложни случаи на по-голяма от 10 000 GBP стойност могат да се разглеждат по процедурата за искове с малък материален интерес, при условие че е налице съгласието както на ищеца, така и на ответника.

Когато решава дали да разпредели делото към процедурата за искове с малък материален интерес (известна като процедура за искове с малък материален интерес (small claims track), или вместо това да разгледа делото по обичайната съдебна процедура, съдията не само ще вземе предвид становищата на ищеца и ответника, но и ще отчете следните фактори:

 • Цената на иска — нормално тя следва да не надвишава 10 000 GBP.
 • Вида на иска — обикновено това са потребителски искове (напр. във връзка с продадени стоки, дефектни стоки или изработка), искове, свързани със злополуки, спорове за собственост върху стоки и спорове между наемодатели и наематели относно ремонти, депозити, несъбрани наеми и др., но не и относно владение.

Когато взема решение дали делото следва да бъде разпределено към процедурата за искове с малък материален интерес, съдията ще вземе под внимание обема и вида на необходимата подготовка за справедливо разглеждане на делото. Съдията трябва да вземе под внимание факта, че тази процедура трябва да бъде достатъчно опростена за хора, които, ако желаят, да могат да водят делата си без помощта на адвокат. За иска следва да е необходима само минимална подготовка, например за окончателното изслушване. Обикновено делата, разглеждани по процедурата за искове с малък материален интерес, не включват участието на голям брой свидетели или трудни правни въпроси.

Ако цената на иска е по-ниска от 10 000 GBP, но включва вземане за телесни повреди или за неизправни жилищни помещения и щети, произтичащи от въпросната неизправност, делото няма да бъде разпределено към процедурата за искове с малък материален интерес, освен когато всяка от претендираните суми по отношение на телесни повреди, неизправност и щети не е по-голяма от 1000 GBP.

Когато дела за по-големи от 10 000 GBP суми се разглеждат по процедурата за искове с малък материален интерес, за разноските се прилагат различни правила. В тези случаи спечелилата страна ще бъде в състояние да претендира разноските срещу загубилата страна, включително разноските за адвокат. Тези разноски обаче не могат да бъдат по-големи от това, което е присъдено, ако делото се гледа по процедурата за бързо разглеждане на искове (fast track). По-долу е предоставена допълнителна информация за разноските. Допълнителна информация за различните видове процедури може да бъде намерена на страницата Връзката отваря нов прозорец„Как следва да се процедира?“.

1.2 Прилагане на производството

Макар че повечето дела за суми до 10 000 GBP се разглеждат по процедурата за искове с малък материален интерес, това не става автоматично. Когато взема решение относно процедурата, по която ще се гледа делото, съдията се съобразява със становищата на страните по спора. Макар и цената на иска да не надвишава 10 000 GBP, съдията може да реши да гледа делото по обичайната съдебна процедура, вместо по процедурата за искове с малък материален интерес.

Когато по иска е подадено възражение (или е оспорен), ищецът ще изпрати копие от писмената защита на ответника, а в случай на лице, което се явява в съда без процесуален представител — копие от формуляр 180, включващ въпросника във връзка с насоките (Direction Questionnaire). Информацията, която страните предоставят във въпросниците, ще помогне на съдията да реши коя е най-подходящата процедура за делото. Ако ищецът счита, че естеството на делото изисква то да се разглежда като иск с малък материален интерес по процедурата за искове с малък материален интерес, той следва да посочи това във въпросника. Дори обаче становищата на ищеца и на ответника да бъдат взети под внимание, съдията е този, който определя съгласно коя процедура ще се гледа делото.

Както е посочено по-горе, съдията може да реши да разглежда дело с по-ниска от 10 000 GBP цена на иска по обичайната процедура. Това решение се взема още при образуване на делото.

Съдията разполага с правото на преценка да преразпредели делото от процедура за искове с малък материален интерес към обикновена процедура, ако счита това за подходящо. Когато даден иск е разпределен към процедурата за искове с малък материален интерес, а впоследствие е преразпределен към друга процедура, правилата, свързани с разноските за процедура за искове с малък материален интерес, няма да се прилагат след преразпределение на иска. Правилата във връзка с разноските при процедурата за бързо разглеждане на искове или многостепенната процедура за разглеждане на искове (multi-track) ще се прилагат от датата на преразпределение.

1.3 Формуляри

В процедурата за искове с малък материален интерес има специални формуляри, които е задължително да използвате.

За да предяви иск, ищецът ще трябва да попълни Връзката отваря нов прозорецформуляр N1, който се предлага с бележки относно попълването. След като ищецът попълни формуляра, той следва да изготви едно копие за себе си, едно за съда и по едно за всеки ответник. Съдът ще изпрати копие на всеки ответник. Допълнителна информация може да бъде намерена на страницата Връзката отваря нов прозорец„Как следва да се процедира?“.

Както беше посочено по-горе, ако искът е оспорен, съдът ще изпрати на ищеца копие от писмената защита, а на лица, които се явяват в съда без процесуален представител — копие от формуляр N180Връзката отваря нов прозорецhttp://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/n180-eng.pdf, който се изпраща както на ищеца, така и на ответника (ответниците).

Ако съдията реши да разпредели делото към процедурата за искове с малък материален интерес, съдът ще изпрати на страните формуляр N157 (уведомление за разпределение към съда за искове с малък материален интерес), в който се предоставя информация за това къде ще се проведе изслушването и какви стъпки трябва да се предприемат при подготовката.

Когато цената на иска е по-висока от 10 000 GBP, но и двете страни са съгласни делото им да се разглежда по процедурата за искове с малък материален интерес, съдът изпраща формуляр N160 (уведомление за разпределение към процедура за искове с малък материален интерес (със съгласието на страните). В него също така се предоставя информация за това къде ще се проведе изслушването и какви стъпки трябва да се предприемат при подготовката.

Когато съдия реши, че даден иск може да бъде разглеждан единствено посредством писмени доказателства и без да е необходимо изслушване, съдът изпраща на страните формуляр N159 (уведомление за разпределение към процедурата за искове с малък материален интерес (без изслушване). В него се посочва и дата, до която или ищецът, или ответникът трябва да съобщи на съда, ако възразява срещу решение само посредством писмени доказателства. Ако някоя от страните възрази, тогава искът ще бъде разгледан по време на изслушване. Съдията може да приеме липсата на отговор като съгласие.

Когато страна бъде обявена за загубила делото по време на изслушване, на което обаче не е присъствала или не е била представлявана нито една от страните, се използва Връзката отваря нов прозорецформуляр N244 (уведомление за молба (application notice), за да бъде отменено решението.

1.4 Помощ

Процедурата за искове с малък материален интерес е опростена, така че лицата, които се представляват сами (известни като лица, които се явяват в съда без процесуален представител), да могат лесно да разберат производството. Когато ищецът или ответникът е лице, което се явява в съда без процесуален представител, съдията ще вземе това предвид и ще проведе производството по начин, който дава възможност на въпросното лице да разбере какво се случва и какво се изисква от страните от процесуална гледна точка.

Ако ищецът или ответникът предпочете да не ангажира адвокат, той може да бъде придружен по време на изслушването от някого, който може да говори от негово име. Това лице се нарича „непрофесионален представител (lay representative)“, като може да бъде всеки, който е избран от страната по спора, като например съпруг, роднина, приятел или консултант. Ако е възможно, непрофесионалният представител следва да не бъде свидетел. Непрофесионалният представител не може да присъства на съдебно заседание без лицето, което представлява, освен когато страната по спора е получила разрешението на съда, с което на непрофесионалния представител се позволява да представлява страната по спора в нейно отсъствие.

Възможно е консултантските агенции да изпитват затруднения при осигуряването на служители, които да изпълняват ролята на непрофесионални представители по време на изслушвания, и затова е препоръчително дадена страна да се свърже с тях възможно най-бързо, ако тяхното съдействие е необходимо. Консултантските агенции ще уведомят страните за това дали могат да им предоставят помощ или не. Някои непрофесионални представители могат да поискат заплащане и страната по спора трябва да се увери, че лицето е наясно точно колко ще бъде размерът на заплащането. В случай че непрофесионалният представител се държи непочтително, съдията може да поиска от него да напусне заседанието.

Страната по спора ще трябва да заплати хонорара на ангажирания от нея непрофесионален представител, дори ако спечели делото. Поради това тя следва да прецени дали цената на иска си заслужава да бъде направен този разход. Освен това е възможно непрофесионални представители, които искат заплащане срещу оказаната от тях помощ, да не принадлежат към професионална организация, и ако страната по спора не е удовлетворена от тяхната помощ, не би имало регулиращ орган или организация, пред които да подаде оплакване.

Връзката отваря нов прозорецБюрото за помощ на граждани (Citizens Advice Bureau) или консултантските центрове за потребители също могат да предоставят помощ на страните по спора.

Интернет може да бъде използван за предявяване на иск чрез услугата Връзката отваря нов прозорецонлайн иск за парично вземане (Money Claim Online). В случай че е необходима допълнителна помощ, услугата „Онлайн иск за парично вземане“ се поддържа от информационно бюро.

Лица с увреждания, които са страна по спора, могат да се възползват от допълнителна помощ. Ако такова лице има увреждане, което затруднява неговото явяване в съда или общуване, лицето следва да се свърже със съответния съд, който е възможно да бъде в състояние да предостави допълнителна помощ.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Процедурата за искове с малък материален интерес в голяма степен е неформална и по отношение на доказателствата не се прилагат толкова строги правила. В процедурата за искове с малък материален интерес се разглеждат несложни дела за суми с по-малък размер. Съответно по време на изслушването съдът може да възприеме всеки подход, който счете за справедлив. Съдът не е длъжен да взема показания под клетва и съдията може да избере да ограничи провеждането на кръстосан разпит, ако сметне това за подходящо. Съдията обаче е задължен да мотивира решението си за ограничаване на кръстосания разпит. Той може да реши да задава въпроси на някого от свидетелите или на всички тях, преди да позволи на друго лице да го направи.

1.6 Писмено производство

Ако съдията счита, че искът може да се разглежда, без да се провежда изслушване, а само като се използват писмени доказателства, съдът ще посъветва страните по спора да използват формуляр N159 (вж. по-горе). В уведомлението се посочва и дата, до която или ищецът, или ответникът трябва да съобщи на съда, в случай че възразява срещу решение само посредством писмени доказателства. Ако някоя от страните възрази, тогава искът ще бъде разгледан по време на изслушване. Съдията може да приеме липсата на отговор като съгласие. Ако нито една от страните не възрази срещу решението на съдията да не се провежда изслушване, делото може да се разгледа само в писмен вид.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Обикновено в съдебните решения в Англия и Уелс се вписват само решението на съдията и всички разпореждания, издадени към страните. Съдията обаче е задължен да отбележи основните мотиви за своето решение, освен когато то е произнесено устно и е записано на лента от съда. Съдията има право да излага мотивите си толкова кратко и опростено, колкото позволява естеството на делото. Той обикновено прави това устно по време на изслушването, но може да ги предостави по-късно или в писмена форма, или по време на изслушване, което е определено за това. Когато съдията е постановил решение по делото, без да е проведено изслушване, той е задължен да изготви мотивите си и съдът ще изпрати копие на всяка от страните.

1.8 Възстановяване на разноски

Относно възстановяването на разноските съществуват ограничения. Понастоящем спечелилата страна може да е в състояние да претендира възстановяване на следните разноски:

 • Всички съдебни такси, които е платила;
 • Сума, платена за правен съвет, която не е по-голяма от 260 GBP, ако искът включва молба за съдебно разпореждане (заповед, с която на някого се забранява да извърши нещо) или заповед за конкретно изпълнение (заповед, с която от някого се изисква да извърши нещо, например наемодател, който да извърши ремонт), различни от категориите, във връзка с които не могат да бъдат възстановени съдебни разноски;
 • Сума, която не е по-голяма от 95 GBP дневно, за спечелилата страна и всеки свидетел, който е трябвало да се лиши от приходите си, за да присъства по време на изслушването;
 • Оправдани разходи, които обхващат допълнителни разноски за пътувания и нощувки за страната или свидетелите;
 • Ако съдията е издал разрешение да се използва вещо лице, и впоследствие страната спечели делото, съдията ще поиска от загубилата страна да плати част от разноските. Съдията обаче не може да позволи да се платят повече от 750 GBP за вещо лице. Това може да не покрие пълния размер на хонорара на вещото лице, особено ако вещото лице изготви писмено експертно заключение и присъства на съдебното заседание;
 • Съдията може да разпореди заплащането на допълнителни разноски от страна, която се е държала неприемливо;
 • Когато финансовата стойност на иска надвишава лимита на процедурата за искове с малък материален интерес, но искът е разпределен към нея от съдията, разноските ще се оценяват в съответствие с тази процедура, освен ако страните постигнат съгласие да се прилагат разпоредбите във връзка с разноските за процедурата за бързо разглеждане на искове.

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието.

1.9 Възможност за обжалване

Ако загубилата страна желае да обжалва решението на съдията, тя ще трябва да получи разрешение, за да го направи. Ако тази страна/страна по спора присъства по време на изслушването, на което се постановява решението, тя може да поиска от съдията разрешение в края на изслушването.

Страна по спора, която желае да обжалва, трябва да има подходящи основания (или причини) да обжалва. Тя не може просто да възрази срещу решението на съдията, защото смята, че е постановено грешно решение.

Ако страна по спора желае да обжалва, тя трябва да действа бързо. Срокът, в рамките на който жалбоподателят може да подаде жалбата си, е ограничен.

Ако загубилата страна не е присъствала, нито е била представлявана по време на изслушването, тя може да поиска отмяна на решение, постановено по време на това изслушване, и искът да бъде разгледан отново.

Тази страна трябва да подаде молба не по-късно от 14 дни след получаването на съдебното решение. Тя следва да поиска от съда Връзката отваря нов прозорецформуляр N244 (уведомление за молба), за да може да подаде молбата.

Съдът ще съобщи на страните кога трябва да се явят в съда за разглеждане на молбата пред съдия.

Съдията ще допусне молба за отмяна на съдебното решение само ако:

страната по спора/страната е имала основателна причина

 • да не присъства или да не бъде представлявана по време на изслушването; или
 • да не предостави писмено уведомление до съда;

и страната има реални изгледи да спечели при повторно разглеждане на иска.

Ако молбата на страната е удовлетворена и решението бъде отменено, съдът ще определи ново изслушване във връзка с иска. Когато искането е ясно, съдията може да реши да разгледа делото веднага след изслушване на молбата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецАдреси на съдилищата

Връзката отваря нов прозорецМедиация при спорове във връзка с искове с малък материален интерес

Последна актуализация: 02/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Северна Ирландия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В Северна Ирландия съществува процедура за искове с малък материален интерес. Съдилищата за искове с малък материален интерес имат за цел да дадат възможност за неформално разглеждане на някои видове искове с малък материален интерес в Окръжния съд, обикновено без необходимост от процесуално представителство.

1.1 Приложно поле на производството, размер

По принцип процедурата за искове с малък материален интерес може да се използва, когато претендираната сума или стойността на съответните стоки не надвишава 3 000 GBP. Някои видове искове обаче са изключени, например искове, свързани с телесни повреди, обида или клевета, завет или анюитет, собственост върху земя, имущество, придобито по време на брак, и пътнотранспортни произшествия.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата не е задължителна и при определени обстоятелства съдията има право да разпореди изпращането на молбата на Окръжния съд.

1.3 Формуляри

В Правилата на Окръжния съд (Северна Ирландия) от 1981 г. [S.R.1981 № 225] се съдържат формуляри, които следва да се използват по време на процедурата за искове с малък материален интерес. Формуляри се използват за предявяване на иск, оспорване на иска и поемане на отговорност. Налице е и формуляр за подаване на молба за постановяване на неприсъствено съдебно решение, както и формуляр за искане за отмяна на решението.

1.4 Помощ

Процедурата за искове с малък материален интерес е замислена като неформална. Съдебните служители могат да съдействат за попълването на необходимите формуляри и за разясняването на процедурата. Те обаче не могат да предоставят правни съвети.

Бюрото за консултации на гражданите или центровете за консултиране на потребителите също могат да оказват съдействие на страните по делото.

Ако страна по делото има увреждане, което затруднява достъпа ѝ до съда или общуването, тя следва да се свърже със служителя за обслужване на клиенти на съответния съд, който може да предостави по-нататъшно съдействие.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Съдът за искове с малък материален интерес е неформален и не се прилагат строги правила за доказване. Съответно по време на съдебното заседание съдът може да приеме всеки подход, който счита за справедлив. Всички страни трябва да дадат съгласие да бъдат разпитани от съдията под клетва, освен при наличие на правно възражение.

1.6 Писмено производство

Ако случаят не е оспорен и е за определена сума, искът може да бъде разгледан без провеждане на съдебно заседание, като се използват само писмени доказателства. Това е известно като неприсъствено решение.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдията обикновено постановява устно решение, в което излага мотивите си. Той обаче може да реши да се произнесе с писмено решение.

1.8 Възстановяване на разноски

Съществуват ограничения по отношение на възстановяването на разходите. Понастоящем съдията може да разпореди плащането на следните разходи:

 • съдебни такси; както и
 • разноски за вещи лица, привлечени като свидетели.

Ако някоя от страните е имала неразумно поведение, съдията може да осъди тази страна да заплати съдебните разноски. Ако производството е било надлежно образувано в Окръжния съд, съдията може да присъди съответните разходи.

1.9 Възможност за обжалване

Ако загубилата страна е присъствала или е била представлявана на съдебното заседание, единственото средство за обжалване е да се отправи искане до съдията да мотивира решението си и след това се подаде искане до Висшия съд да се произнесе по въпроса дали решението на съдията е правилно от правна страна.

Ако загубилата страна не е присъствала и не е била представлявана на съдебното заседание и се свърже със Службата за искове с малък материален интерес след постановяването на заповед или съдебно решение, като заяви, че не е получила молбата или не я е получила своевременно, за да отговори, или поради друга причина не е отговорила навреме, тя ще бъде посъветвана да подаде молба за отмяна на съдебния акт. На спечелилата страна ще бъде изпратено копие от молбата и тя ще бъде поканена да отговори писмено в срок от 14 дни. Съдията, след като разгледа заявлението и всеки отговор, може:

 • да реши, че е налице основателна причина за липсата на отговор, и да отмени решението без съдебно заседание, и може да даде указания за това как да се процедира. Страните ще бъдат уведомени от Службата за искове с малък материален интерес за всяка заповед на съдията; или
 • да насрочи дата за разглеждането на молбата за отмяна на решението. Страните ще бъдат уведомени за тази дата и ще бъдат поканени да присъстват. Службата за искове с малък материален интерес ще изпрати на страните копие от всяка заповед на съдията, постановена след разглеждането на такава молба.

По същия начин, ако документацията на загубилата страна бъде върната на службата за искове с малък материален интерес от пощенската служба и е очевидно, че загубилата страна не е уведомена за иска, деловодството на съда ще поиска от съдията да отмени всяка постановена заповед и ще се свърже със спечелилата страна, за да предостави допълнителна информация, например нов адрес на ответника.

Връзки по темата

Допълнителна информация относно процедурите може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Северна Ирландия.

Помощ за хора с увреждания, участващи в съдебни производства

Някои служби на съдилищата са определили служители за обслужване на клиенти, които биха могли да окажат съдействие. Ако те не могат да помогнат, лицето с увреждане може да се свърже с информационния център на Съдебната служба на телефон + 44 300 200 7812.

Последна актуализация: 23/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Шотландия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

До 28 ноември 2016 г. в Шотландия се е прилагала процедура за искове с малък материален интерес пред шерифските съдилища, която е била опростена процедура във връзка с парични искове в размер до 3 000 GBP.

От 28 ноември 2016 г. е въведена нова процедура, известна като опростена процедура (Simple Procedure).

Освен нея съществува и съкратено производство (Summary Cause), в рамките на което се разглеждат дела в размер до 5 000 GBP и което е малко по-сложно от опростената процедура.

Опростена процедура

Считано от 28 ноември 2016 г. всяко лице, което предявява иск с цена, по-ниска или равна на 5 000 GBP, за плащане, доставка, възстановяване на владение на движимо имущество или заповед за извършване на конкретно действие от определено лице, трябва да използва Връзката отваря нов прозорецопростената процедура.

Опростената процедура е съдебно производство, създадено с цел да осигури бърз, евтин и неформален способ за разрешаване на спорове, при които цената на иска не надвишава 5 000 GBP.

Ищецът предявява иска пред шерифския съд. Страната, срещу която е предявен искът, е ответникът. Окончателното решение по иска се взема от шерифа, съответно шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство (summary sheriff). Не е необходимо да ангажирате солиситър, за да използвате опростената процедура, но може да го направите, ако желаете.

Допълнителна информация за опростената процедура може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Опростената процедура заменя предишната процедура за искове с малък материален интерес. Тя заменя също така съкратеното производство, но само за искове за плащане, доставка, възстановяване на владение върху движими вещи или заповед за извършване на конкретно действие от определено лице.

Съкратеното производство може да се използва за искове за възстановяване на пари или собственост (action of furthcoming), искове за предоставяне на отчет във връзка с управление и разпореждане с пари или имущество (action of count, reckoning and payment), искове за възстановяване на владение върху наследствен имот, доставка и привременна издръжка. Ако има алтернативен иск за плащане, той трябва да бъде под 5 000 GBP.

1.2 Прилагане на производството

Исковете, предявени в рамките на опростената процедура или съкратеното производство, трябва да следват правилата на съда, които са задължителни. Информация за тези правила може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

1.3 Формуляри

Съществуват специални формуляри за всички етапи на опростената процедура и съкратеното производство, например формуляр за искова молба/призовка за предявяване на иск, формуляр за решение/извлечение. Формулярите са включени в Правилата за опростената процедура от 2016 г. и в Правилата за съкратеното производство от 2002 г. и използването им е задължително. Тези формуляри може да бъдат намерени на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

1.4 Помощ

Службата на секретаря към шерифския съд може да съдейства за попълването на формуляра за искова молба (формуляр 3А), а организации, които предоставят консултации, като Бюрото за граждански консултации, също предлагат съдействие. При нужда от допълнителна информация за опростената процедура следва да се осъществи контакт с местния шерифски съд.

Информация за шерифските съдилища в Шотландия може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Заседанията в рамките на опростената процедура се провеждат неформално, доколкото обстоятелствата по иска позволяват това. Шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, обяснява всички правни термини или изрази, които се използват. Пред съда може да бъдат представени документи и други доказателства, а опростените правила определят процедурите за тази цел, включително какво трябва да се изпрати на ищеца или ответника и приложимите срокове за представяне на документи или други доказателства.

1.6 Писмено производство

Процедурата е изцяло писмена, ако искът не е оспорен. Ако обаче искът бъде оспорен, може да се наложи провеждане на съдебно заседание или алтернативно шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, може да вземе решение без провеждане на съдебно заседание.

Шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, може също така да вземе решение за провеждане на обсъждане относно управлението на делото. Обсъждането относно управлението на делото се провежда в съдебната зала или на всяко друго място, определено от шерифа, съответно шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство. Шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, също така решава как ще се проведе обсъждането, например чрез видеоконферентна връзка, конферентни разговори или в друг формат.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В края на заседанието шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, може да постанови решението незабавно или да предвиди време за съвещание, преди да вземе решение. Когато шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, реши да предвиди време за съвещание, решението трябва да бъде взето в срок от 4 седмици от датата на заседанието.

Ако решението бъде постановено в присъствието на страните, шерифът, съответно шерифът, който разглежда дела по съкратеното производство, трябва да изложи мотиви за това решение. В случай че бъде предвидено време за съвещание, трябва да се изготви протокол, в който да бъдат изложени мотивите за решението.

1.8 Възстановяване на разноски

По искове, разглеждани в рамките на опростената процедура, обикновено не се присъждат разноски, ако цената на иска е по-малка или равна на 300 GBP.

Ако цената на иска надвишава 300 GBP, но е по-малка или равна на 1 500 GBP, максималният размер на разноските, които съдът по принцип може да присъди на спечелилата страна, не може да надвишава 150 GBP.

Ако цената на иска надвишава 1 500 GBP, но е по-малка или равна на 3 000 GBP, максималният размер на разноските, които съдът по принцип може да присъди на спечелилата страна, не може да надвишава 10 % от цената на иска.

При искове с цена между 3 001 GBP и 5 000 GBP се прилага общото правило, че загубилата страна плаща разноските на спечелилата страна. Ако една от страните е ангажирала солиситър, тези разноски може да бъдат по-високи. Допълнителна информация за разноските може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

При съкратените производства не са предвидени същите ограничения и разходите обикновено се оценяват от секретаря към шерифския съд, след което се одобряват от шерифа, съответно от шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство.

1.9 Възможност за обжалване

Решението по опростената процедура може да бъде обжалвано. Жалбата до шерифския апелативен съд трябва да бъде подадена с известие за жалба, като се използва формуляр 16А, в съда, който е разгледал иска по опростената процедура, в срок от 4 седмици от изпращането на формуляра за решение от секретаря към шерифския съд до спечелилата делото страна. Отделни разпоредби се прилагат по отношение на обжалването на решения, постановени в рамките на съкратеното производство. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

В случай на неоспорен иск в рамките на опростената процедура пред съда може да бъде подадена молба за отмяна на решението на шерифа, съответно шерифа, който разглежда дела по съкратеното производство. Такава молба може да бъде подадена при определени обстоятелства, като се използва формуляр 13Б. Допълнителна информация за процедурата за отмяната на решения може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

Връзки по темата

Правилата, приложими към общите и съкратените производства и опростените процедури, може да бъдат намерени на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

Шериф, който разглежда дела по съкратеното производство

Длъжността шериф, който разглежда дела по съкратеното производство, е създадена със Закона за реформа на съдилищата (Шотландия) от 2014 г. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта Връзката отваря нов прозорецСъдебна власт в Шотландия.

Последна актуализация: 23/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Гибралтар

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

В Гибралтар Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда исковете с малък материален интерес, като тази процедура е известна и като процедура за искове с малък материален интерес (small claims track).  Установен е паричен праг от 10 000 GBP, като при исковете с цена под този праг е възможно да бъде използвана процедурата за искове с малък материален интерес. Цената на иска обаче не е единственият фактор, който се взема под внимание. Сред другите съображения са видът на иска, както и обемът и видът на необходимата подготовка за справедливо разглеждане на делото. При някои обстоятелства несложни случаи с цена на иска над 10 000 GBP могат да се разглеждат по процедурата за искове с малък материален интерес, при условие че е налице съгласието както на ищеца, така и на ответника.

Когато решава дали да разпредели делото към процедурата за искове с малък материален интерес, или да разгледа делото по обичайната съдебна процедура, съдията не само ще вземе предвид становищата на ищеца и ответника, но и ще отчете следните фактори:

 • цената на иска — нормално тя следва да не надвишава 10 000 GBP;
 • видът на иска — обикновено това са потребителски искове (напр. във връзка с продадени стоки, дефектни стоки или изработка), искове, свързани със злополуки, спорове за собственост върху стоки и спорове между наемодатели и наематели относно ремонти, депозити, неплатени наеми и др., но не и относно владение.

Когато решава дали делото следва да бъде разпределено за разглеждане по процедурата за искове с малък материален интерес, съдията ще вземе под внимание обема и вида на необходимата подготовка за справедливо разглеждане на делото. Съдията ще вземе под внимание обстоятелството, че при тази процедура се цели тя да бъде достатъчно опростена, така че хората да могат, ако желаят, да водят делата си без помощта на солиситър (solicitor). За иска следва да е необходима само минимална подготовка, например за окончателното изслушване. Обикновено делата, разглеждани по процедурата за искове с малък материален интерес, не включват участието на голям брой свидетели или трудни правни въпроси.

Ако цената на иска е по-ниска от 10 000 GBP, но включва вземане за нанесени телесни повреди или за занемарени жилищни помещения и вреди, произтичащи от това занемаряване, делото няма да бъде разпределено към процедурата за искове с малък материален интерес, освен ако всяка от претендираните суми за телесни повреди, занемареност и вреди не надвишава 1000 GBP.

Когато по процедурата за искове с малък материален интерес се разглеждат дела за по-големи от 10 000 GBP суми, за разноските се прилагат различни правила. В тези случаи спечелилата страна ще може да претендира разноските срещу загубилата страна, включително разноските за солиситър. Тези разноски обаче не могат да бъдат по-големи от това, което е щяло да бъде присъдено, ако делото е било разгледано по бързата процедура (fast track). По-долу е предоставена допълнителна информация за разноските.

1.2 Прилагане на производството

Макар че повечето дела за суми до 10 000 GBP се разглеждат по процедурата за искове с малък материален интерес, това не става автоматично. Когато взема решение относно процедурата, по която трябва да се гледа делото, съдията се съобразява със становищата на страните по спора. Дори цената на иска да не надвишава 10 000 GBP, съдията може да избере да гледа делото по реда на обикновената съдебна процедура, вместо по процедурата за искове с малък материален интерес.

Когато по иска е подадено възражение (или е оспорен), ищецът ще получи копие от писмената защита на ответника. Страните ще трябва да попълнят и „Въпросник във връзка с разпределението“. Информацията, която страните предоставят във въпросника, ще помогне на съдията да реши коя е най-подходящата процедура за делото. Ако страните считат, че естеството на делото изисква то да бъде разгледано като иск с малък материален интерес по процедурата за искове с малък материален интерес, те следва да посочат това във въпросника. Макар становищата на ищеца и на ответника да се вземат под внимание, все пак съдията е този, който определя съгласно коя процедура ще се гледа делото.

Както е посочено по-горе, съдията може да реши да разглежда дело с цена на иска под 10 000 GBP по обикновената процедура. Това решение се взема още при образуване на делото.

Съдията разполага с правото на преценка да преразпредели делото от процедурата за искове с малък материален интерес към обикновената процедура, ако счита това за подходящо. Когато даден иск е разпределен за разглеждане по процедурата за искове с малък материален интерес, а впоследствие бъде преразпределен към друга процедура, правилата относно разноските, приложими за процедурата за искове с малък материален интерес, ще спрат да се прилагат след преразпределянето на иска. От датата на преразпределянето ще се прилагат правилата относно разноските, предвидени за бързото производство или за многостепенното производство за разглеждане на искове (multi-track).

1.3 Формуляри

В процедурата за искове с малък материален интерес има специални формуляри, които е задължително да използвате.

За да предяви иск, ищецът трябва да попълни формуляр N1, който се предлага с бележки относно попълването както за ищеца, така и за ответника. След като ищецът попълни формуляра, той следва да изготви едно копие за себе си, едно за съда и по едно за всеки ответник. Съдът ще изпрати копие на всеки ответник. Допълнителна информация може да бъде намерена на страницата „Завеждане на дело в съда“.

Както беше посочено по-горе, ако искът е оспорен, съдът ще изпрати на ищеца копие от писмената защита, а на двете страни — въпросници във връзка с разпределението.

Ако съдията реши да разпредели делото към процедурата за искове с малък материален интерес, съдът ще изпрати на страните формуляр N157 (уведомление за разпределение към съда за искове с малък материален интерес), в който се предоставя информация за това къде ще се проведе изслушването и какви стъпки трябва да се предприемат при подготовката.

Когато цената на иска е по-висока от 10 000 GBP, но и двете страни са съгласни делото им да се разглежда по процедурата за искове с малък материален интерес, съдът изпраща формуляр N160 (уведомление за разпределение към процедура за искове с малък материален интерес (със съгласието на страните). В него също така се предоставя информация за това къде ще се проведе изслушването и какви стъпки трябва да се предприемат при подготовката.

Когато съдия реши, че даден иск може да бъде разглеждан единствено посредством писмени доказателства и без да е необходимо изслушване, съдът изпраща на страните формуляр N159 (уведомление за разпределение към процедурата за искове с малък материален интерес (без изслушване). В него се посочва и дата, до която или ищецът, или ответникът трябва да съобщи на съда, ако възразява срещу решение само посредством писмени доказателства. Ако някоя от страните възрази, тогава искът ще бъде разгледан по време на изслушване. Съдията може да приеме липсата на отговор като съгласие.

Когато страна бъде обявена за загубила делото по време на изслушване, на което обаче не е присъствала или не е била представлявана нито една от страните, се използва формуляр N244 (уведомление за молба (application notice), за да бъде отменено решението.

1.4 Помощ

Процедурата за искове с малък материален интерес е опростена, така че лицата, които се представляват сами (известни като лица, които се явяват в съда без процесуален представител), да могат лесно да разберат производството. Когато ищецът или ответникът е лице, което се явява в съда без процесуален представител, съдията ще вземе това предвид и ще проведе производството по начин, който дава възможност на въпросното лице да разбере какво се случва и какво се изисква от страните от процесуална гледна точка.

Ако ищецът или ответникът предпочете да не ангажира адвокат, той може да бъде придружен по време на изслушването от някого, който може да говори от негово име. Това лице се нарича „непрофесионален представител (lay representative)“, като може да бъде всеки, който е избран от страната по спора, като например съпруг, роднина, приятел или консултант. Ако е възможно, непрофесионалният представител не следва да бъде свидетел. Непрофесионалният представител не може да присъства на съдебно заседание без лицето, което представлява, освен когато страната по спора е получила разрешението на съда, с което на непрофесионалния представител се позволява да представлява страната по спора в нейно отсъствие.

Възможно е консултантските агенции да изпитват затруднения при осигуряването на служители, които да изпълняват ролята на непрофесионални представители по време на изслушвания, и затова е препоръчително дадена страна да се свърже с тях възможно най-бързо, ако тяхното съдействие е необходимо. Консултантските агенции ще уведомят страните за това дали могат да им предоставят помощ или не. Някои непрофесионални представители могат да поискат заплащане и страната по спора трябва да се увери, че лицето е наясно точно какъв ще бъде размерът на заплащането. В случай че непрофесионалният представител се държи непочтително, съдията може да поиска от него да напусне заседанието.

Страната по спора ще трябва да заплати хонорара на ангажирания от нея непрофесионален представител, дори ако спечели делото. Поради това тя следва да прецени дали цената на иска си заслужава да бъде направен този разход. Освен това е възможно непрофесионални представители, които искат заплащане срещу оказаната от тях помощ, да не принадлежат към професионална организация, и ако страната по спора не е удовлетворена от тяхната помощ, не би имало регулиращ орган или организация, пред които може да подаде оплакване.

Лицата с увреждания могат да се възползват от допълнителна помощ. Ако такова лице има увреждане, което затруднява неговото явяване в съда или общуване, лицето следва да се свърже със съответния съд, който е възможно да бъде в състояние да предостави допълнителна помощ.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Процедурата за искове с малък материален интерес в голяма степен е неформална и по отношение на доказателствата не се прилагат толкова строги правила. В процедурата за искове с малък материален интерес се разглеждат несложни дела за суми с по-малък размер. Съответно по време на изслушването съдът може да възприеме всеки подход, който счете за справедлив. Съдът не е длъжен да взема показания под клетва и съдията може да избере да ограничи провеждането на кръстосан разпит, ако сметне това за подходящо. Съдията обаче е задължен да мотивира решението си за ограничаване на кръстосания разпит. Той може да реши да задава въпроси на някого от свидетелите или на всички тях, преди да позволи на друго лице да го направи.

1.6 Писмено производство

Ако съдията счита, че искът може да се разглежда, без да се провежда изслушване, а само като се използват писмени доказателства, съдът ще посъветва страните по спора да използват формуляр N159 (вж. по-горе). В уведомлението се посочва и дата, до която или ищецът, или ответникът трябва да съобщи на съда, в случай че възразява срещу решение само посредством писмени доказателства. Ако някоя от страните възрази, тогава искът ще бъде разгледан по време на изслушване. Съдията може да приеме липсата на отговор като съгласие. Ако нито една от страните не възрази срещу решението на съдията да не се провежда изслушване, делото може да се разгледа само в писмен вид.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Обикновено в съдебните решения в Гибралтар се вписват само решението на съдията и всички разпореждания, издадени към страните. Съдията обаче е задължен да отбележи основните мотиви за своето решение, освен когато то е произнесено устно и е записано на лента от съда. Съдията има право да излага мотивите си толкова кратко и опростено, колкото позволява естеството на делото. Той обикновено прави това устно по време на изслушването, но може да ги предостави по-късно или в писмена форма, или по време на изслушване, което е определено за това. Когато съдията е постановил решение по делото, без да е проведено изслушване, той е задължен да изготви мотивите си и съдът ще изпрати копие на всяка от страните.

1.8 Възстановяване на разноски

Относно възстановяването на разноските съществуват ограничения. Понастоящем спечелилата страна може да е в състояние да претендира възстановяване на следните разноски:

 • Всички съдебни такси, които е платила;
 • Сума, платена за правен съвет, която не е по-голяма от 260 GBP, ако искът включва молба за съдебно разпореждане (заповед, с която на някого се забранява да извърши нещо) или заповед за конкретно изпълнение (заповед, с която от някого се изисква да извърши нещо, например наемодател, който да извърши ремонт), различни от категориите, във връзка с които не могат да бъдат възстановени съдебни разноски;
 • Сума, която не е по-голяма от 90 GBP дневно, за спечелилата страна и всеки свидетел, който е трябвало да се лиши от приходите си, за да присъства по време на изслушването;
 • Оправдани разходи, които обхващат допълнителни разноски за пътувания и нощувки за страната или свидетелите;
 • Ако съдията е издал разрешение да се използва вещо лице, и впоследствие страната спечели делото, съдията ще поиска от загубилата страна да плати част от разноските. Съдията обаче не може да позволи да се платят повече от 200 GBP за свидетел. Това може да не покрие пълния размер на хонорара на вещото лице, особено ако вещото лице изготви писмено заключение и присъства на съдебното заседание;
 • Съдията може да разпореди заплащането на допълнителни разноски от страна, която се е държала неприемливо;
 • Когато финансовата стойност на иска надвишава лимита на процедурата за искове с малък материален интерес, но искът е разпределен към нея от съдията, разноските ще се оценяват в съответствие с тази процедура, освен ако страните постигнат съгласие да се прилагат разпоредбите във връзка с разноските за процедурата за бързо разглеждане на искове.

1.9 Възможност за обжалване

Ако загубилата страна желае да обжалва решението на съдията, тя ще трябва да получи разрешение, за да го направи. Ако тази страна/страна по спора присъства по време на изслушването, на което се постановява решението, тя може да поиска от съдията разрешение в края на изслушването.

Страна по спора, която желае да обжалва, трябва да има подходящи основания (или причини) да обжалва. Тя не може просто да възрази срещу решението на съдията, защото смята, че е постановено грешно решение.

Ако страна по спора желае да обжалва, тя трябва да действа бързо. Срокът, в рамките на който жалбоподателят може да подаде жалбата си е ограничен.

Ако загубилата страна не е присъствала, нито е била представлявана по време на изслушването, тя може да поиска отмяна на решение, постановено по време на това изслушване, и искът да бъде разгледан отново.

Тази страна трябва да подаде молба не по-късно от 14 дни след получаването на съдебното решение. Тя следва да поиска от съда формуляр N244 (уведомление за молба), за да може да подаде молбата.

Съдът ще съобщи на страните кога трябва да се явят в съда за разглеждане на молбата пред съдия.

Съдията ще допусне молба за отмяна на съдебното решение само ако:

страната по спора/страната е имала основателна причина

 • да не присъства или да не бъде представлявана по време на изслушването; или
 • де не предостави писмено уведомление до съда;

и страната има реални изгледи да спечели при повторно разглеждане на иска.

Ако молбата на страната е удовлетворена и решението бъде отменено, съдът ще определи ново изслушване във връзка с иска. Когато искането е ясно, съдията може да реши да разгледа делото веднага след изслушване на молбата.

Последна актуализация: 30/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.