Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Ve vnitrostátním rakouském právu neexistuje řízení v bagatelních věcech ve vlastním slova smyslu. Rakouský občanský soudní řád (Zivilprozessordnung) stanoví pro řízení před okresními soudy (Bezirksgericht) v určitých věcech pouze zjednodušení řízení. Zpravidla se jedná o zvláštní úpravu řízení, resp. zjednodušená řízení v čistě majetkoprávních sporech, které spadají do příslušnosti okresních soudů (pokud hodnota sporu nepřesáhne částku 15 000 EUR; od 1. ledna 2015 pokud hodnota sporu nepřesáhne částku 20 000 EUR; od 1. ledna 2016 částku 25 000 EUR). Pro řízení ve věcech týkajících se pracovního a sociálního práva jsou stanovena určitá zjednodušení řízení bez ohledu na výši hodnoty sporu.

Uvedená zjednodušení se zásadně vztahují na drobné pohledávky s hodnotou sporu nepřesahující částku 1 000 EUR (blíže k tomu v bodu 1.5), resp. částku 2 700 EUR (viz k tomu také bod 1.9).

1.2 Použití řízení

Tato zvláštní úprava řízení o drobných nárocích má v rakouském procesním právu kogentní povahu, a strany se proto nemohou rozhodnout, že se od ní odchýlí.

Převedení takovéhoto sporu soudem nebo stranami do „řádného“ řízení je tudíž vyloučeno.

1.3 Formuláře

Jelikož v Rakousku neexistuje samostatné řízení v bagatelních věcech, nejsou pro tato řízení k dispozici ani žádné speciální formuláře.

1.4 Pomoc

V případě, že hodnota sporu nepřesáhne částku 5 000 EUR, nemusí být strany povinně zastoupeny advokátem. Soudce je zásadně povinen poskytnout poučení účastníku, který není zastoupen advokátem, to znamená, že jej musí poučit o jeho procesních právech a povinnostech a o právních důsledcích jeho jednání a nečinnosti. Strany sporu mají dále možnost, aby žalobu podaly ústně do protokolu u příslušného okresního soudu, resp. u soudu, v jehož obvodu má strana bydliště. V případě, že má písemné podaní účastníka, který není zastoupen advokátem, nějaké vady, musí mu soudce poskytnout odpovídající pokyny a vysvětlení. Soud však přitom nesmí v žádném případě porušit zásadu nestrannosti.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V případě nároků, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1 000 EUR, nemusí soud přihlédnout k navrhovaným důkazům účastníka tehdy, pokud by úplné objasnění všech relevantních skutečností bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi. I v takovém případě však musí soud rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě závěrů, ke kterým dospěl v průběhu celého jednání, aniž by přitom jednal svévolně. Rozhodnutí soudu je možno nechat přezkoumat soudy vyššího stupně.

1.6 Písemné řízení

Čistě písemné řízení není podle rakouského práva přípustné. Protože však nejsou v Rakousku důkazní prostředky žádným způsobem omezeny, mohou být výpovědi svědků předkládány v písemné formě. Takovýto důkaz je pak ale nutno hodnotit nikoliv jako svědeckou výpověď, nýbrž jako listinný důkaz.

1.7 Obsah rozsudku

Podle rakouského občanského soudního řádu přináší veřejné (ústní) vyhlášení rozsudku zjednodušení, pokud jde o písemné vyhotovení rozsudku. To platí nezávisle na hodnotě sporu. Pokud byl totiž rozsudek vyhlášen ústně za přítomnosti obou stran sporu a žádný z účastníků neoznámil včas podání opravného prostředku (odvolání), může soud vydat takzvané „zkrácené vyhotovení rozsudku“ (gekürzte Urteilsausfertigung), které se omezuje na hlavní důvody rozhodnutí.

1.8 Náhrada nákladů

Podle rakouského práva se náhrada nákladů v občanskoprávním řízení zásadně řídí zásadou úspěchu ve věci. Jak soudní poplatky, tak i odměna advokáta závisí velmi výrazně na hodnotě sporu, takže nízká hodnota sporu s sebou zpravidla přináší i nízké soudní poplatky, resp. nízké odměny za zastupování. Tím, že jsou náklady stanoveny prostřednictvím tarifů (v zákonech nebo vyhláškách), je zátěž v podobě nákladů v drobných pohledávkách na nízké úrovni. Speciální úprava nákladů u těchto pohledávek však neexistuje.

1.9 Možnost odvolání

V případě drobných pohledávek existuje podle rakouského práva omezení v možnosti podávání opravných prostředků.  U pohledávek, jejichž výše nepřesahuje částku 2 700 EUR, je odvolání přípustné pouze po stránce právní a z důvodů nicotnosti rozhodnutí (mimořádně závažné procesní pochybení). Podání opravného prostředku z důvodu jiných procesních vad je vyloučeno, jakož je vyloučeno i napadení skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně nebo jím provedené posouzení důkazů. V ostatních otázkách se použije úprava pro „řádné“ soudní řízení.

Poslední aktualizace: 11/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.