Drobné nároky

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V belgických právních předpisech není zavedeno žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Existuje pouze něco jako „zkrácené řízení o vydání platebního rozkazu“. Viz samostatný soubor.

Neexistuje žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Používá se běžný postup, který je však velmi jednoduchý.

Běžný postup je popsán níže:

  • předvolání oznámením soudního vykonavatele,
  • výměna písemných argumentů, uvedených zjištění,
  • datum jednání (žalobní odpověď právního zástupce) a uzavření rozpravy,
  • soudní rozhodnutí.

V zásadě se nejedná o žádné zjednodušení, ačkoli některé žaloby se nepodávají formou předvolání, ale spíše dvoustranným návrhem stran (viz články 1034a až 1034e soudního řádu (Gerechtelijk Weboek)). Příkladem sporu, který zahrnuje dvoustranný návrh, je spor týkající se nájemného. Článek 1344a soudního řádu stanoví, že s výhradou ustanovení nájemní smlouvy může být každá žaloba týkající se pronájmu věci podána formou písemného návrhu v soudní kanceláři smírčího soudce.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

1.2 Použití řízení

1.3 Formuláře

1.4 Pomoc

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

1.6 Písemné řízení

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada nákladů

1.9 Možnost odvolání

Odkazy

Právní předpisy týkající se zkráceného řízení o vydání platebního rozkazu: internetové stránky Federální veřejné služby pro spravedlnost:

  • Klikněte na „Konsolidované právní předpisy“ v záložce „Zdroje práva“.
  • Zvolte „Soudní řád“ v záložce „Právní předpis“.
  • Do pole „Slova“ napište „664“.
  • Klikněte na „Hledat“ a poté na „Seznam“.
  • Klikněte na „Podrobnosti“.
Poslední aktualizace: 03/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.