Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V Chorvatské republice se vymáhání drobných nároků řídí ustanoveními článků 457–467 občanského soudního řádu (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14; dále jen ZPP), zatímco evropské řízení o drobných nárocích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (dále jen nařízení č. 861/2007) se řídí ustanoveními článků 507.o – 507.ž ZPP.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích před místními soudy je spor týkající se nároků na částku nepřevyšující 10 000 HRK.

V řízeních před obchodními soudy jsou řízení o drobných nárocích spory týkající se nároků na částku nepřevyšující 50 000 HRK.

Řízení o drobných nárocích jsou taktéž řízení, v nichž se nárok netýká peněz, ale kde žalobce souhlasil, že namísto toho obdrží částku nepřevyšující 10 000 HRK (místní soudy) nebo 50 000 HRK (obchodní soudy) na uspokojení nároku.

Řízení o drobných nárocích jsou taktéž řízení, v nichž nejsou předmětem nároku peníze, ale dodání movité věci, jejích hodnota podle žalobce nepřekračuje 10 000 HRK (místní soudy) nebo 50 000 HRK (obchodní soudy).

Podle současné úpravy evropského řízení o drobných nárocích se nařízení č. 861/2007 použije, pokud hodnota nároku nepřekročí 2 000 EUR v době, kdy žalobní formulář obdrží soud nebo tribunál s příslušností, a to bez veškerých úroků, nákladů a poplatků.

1.2 Použití řízení

Řízení o drobných nárocích probíhá před místním nebo obchodním soudem podle pravidel věcné příslušnosti uvedených v článcích 34 a 34.b ZPP. Řízení o drobných nárocích se zahajuje podáním žaloby k příslušnému soudu, tj. podáním návrhu na nařízení výkonu založeného na veřejné listině k notáři, pokud přípustná námitka proti nařízení výkonu rozhodnutí byla učiněna včas.

1.3 Formuláře

Formuláře, jiné žaloby či prohlášení se podávají v písemné podobě, faxem či e-mailem a použijí se pouze pro účely evropského řízení o drobných nárocích podle nařízení č. 861/2007.

Neexistují žádné jiné předepsané formuláře pro účely zahájení řízení o drobných nárocích.

1.4 Pomoc

ZPP neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o právní pomoci v řízení o drobných nárocích. V řízení o drobných nárocích může žalobce zastupovat advokát.

Pokud byla splněna ustanovení zákona o bezplatné právní pomoci (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 143/13 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), mají sporné strany právo na primární a sekundární právní pomoc.

Seznam sdružení a právních poraden oprávněných poskytovat primární právní pomoc naleznete na následujícím odkazu:
https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízení o drobných nárocích musí strany uvést všechny skutečnosti, na nichž svůj nárok zakládají, nejpozději při podání žaloby nebo obrany, a dále musí předložit veškeré důkazy potřebné k podložení uvedených skutečností.

Strany mohou během předběžného projednání žaloby uvádět pouze nové skutečnosti a předkládat pouze nové důkazy, pokud je bez vlastního přičinění nemohly uvést nebo předložit v rámci žaloby či obrany.

Nové skutečnosti uvedené ani důkazy předložené stranami během předběžného projednání žaloby, které nejsou v souladu s výše uvedeným ustanovením, nebude brát soud v úvahu.

Obecná ustanovení ZPP se týkají dokazování. Důkazy mohou tedy v řízení o drobných nárocích zahrnovat ohledání, dokumenty, svědecké výpovědi, odborné posudky vyžádané soudem, důkazy předložené stranami, a soud rozhoduje o tom, které z předložených důkazů se použijí k prokázání skutečností.

Více informací o dokazování naleznete v části nazvané „Dokazování – Chorvatsko“.

1.6 Písemné řízení

Řízení o drobných nárocích probíhá písemně.

V řízení o drobných nárocích je žaloba vždy doručena odpůrci, aby tato strana měla příležitost předložit své připomínky, a předvolání k soudu za účelem obrany informuje strany o tom, že se bude mít za to, že žalobce svoji žalobu stáhl, pokud se nedostaví na první soudní jednání, že v tomto řízení musí strany uvést všechny skutečnosti nejpozději při podání žaloby nebo obrany, že během předběžného projednání žaloby nelze uvádět žádné nové skutečnosti ani předkládat žádné nové důkazy s výjimkou případů uvedených v čl. 461a odst. 3 ZPP, pokud bylo stranám bez jejich vlastního zapříčinění znemožněno uvést některé skutečnosti nebo předložit důkazy před začátkem předběžného projednání žaloby, a že proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat pouze z důvodu podstatných porušení ustanovení o občanskoprávním řízení uvedených v čl. 354 odst. 2, kterými jsou:

• bod č. 1 – pokud se rozsudku účastnil soudce, který byl odvolán pro podjatost podle zákona (čl. 71 odst. 1 body 1-6 ZPP) nebo který byl odvolán na základě usnesení soudu, nebo osoba, která neměla status soudce,

• bod č. 2 – pokud bylo učiněno rozhodnutí o žalobě ve sporu, který nespadá do příslušnosti soudu (článek 16 ZPP),

• bod č. 4 – pokud v rozporu se zákonem ZPP soud založil své rozhodnutí na nepřípustných podkladech předložených stranami (čl. 3 odst. 3 ZPP),

• bod č. 5 – pokud v rozporu se zákonem ZPP soud vynesl rozsudek na základě uznání nároku, rozsudek založený na prominutí nároku, rozsudek pro zmeškání nebo rozsudek bez soudního řízení,

• bod č. 6 – pokud z důvodu protiprávního jednání a zejména z důvodu nedoručení (soudních dokumentů) kterákoli strana nedostala příležitost být vyslechnuta soudem,

• bod č. 8 – pokud se osoba, která nemůže být účastníkem řízení, řízení účastnila buď jako žalobce, nebo jako žalovaný, nebo pokud právnická osoba nebyla zastupována jako strana oprávněnou osobou, nebo pokud nezpůsobilá strana nebyla zastoupena právním zástupcem, nebo pokud právní zástupce nebo zmocněnec neměli nezbytné oprávnění vést spor nebo učinit určité úkony v řízení, pokud vedení sporu nebo určité úkony v řízení nebyly schváleny dodatečně,

• bod č. 9 – pokud bylo učiněno rozhodnutí o nároku, ohledně nějž již probíhal soudní spor nebo ohledně nějž již byl vynesen rozsudek s právními účinky, nebo pokud již bylo dosaženo soudního smíru nebo dohody, která má podle zvláštních předpisů vlastnosti soudního smíru,

• bod č. 10 – pokud byla v rozporu se zákonem z řízení vyloučena veřejnost,

• bod č. 11 ZPP – pokud má rozsudek vady, kvůli nimž jej nelze prozkoumat, a zejména pokud je výrok rozsudku nesrozumitelný, pokud si výrok vzájemně odporuje nebo pokud odporuje odůvodnění rozsudku nebo pokud rozsudek nemá vůbec žádné odůvodnění, nebo pokud neuvádí důvody pro rozhodné skutečnosti nebo pokud těmto důvodům chybí zřejmost nebo si odporují, nebo pokud existuje rozpor ohledně rozhodných skutečností mezi tím, co je uvedeno v odůvodnění rozsudku ohledně obsahu dokumentů nebo záznamů týkajících se výpovědí poskytnutých v průběhu řízení, samotnými skutečnými dokumenty a záznamy,

nebo v případě právního omylu.

Pokud má strana dočasné nebo trvalé bydliště mimo Chorvatskou republiku a její adresa je známá, soudní dokumenty budou doručeny v souladu s pravidly závaznými v Chorvatské republice a v souladu s právními předpisy EU, zejména s ohledem na postup uvedený v článku 13 nařízení č. 861/2007.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudek v řízení o drobných nárocích je vynesen ihned po skončení hlavního jednání. Při vynesení rozsudku je soudce povinen poučit stávající strany o podmínkách, za nichž mohou podat odvolání.

Poněvadž neexistují žádná zvláštní ustanovení o obsahu rozsudku v řízení o drobných nárocích, použijí se obecná ustanovení zákona ZPP, tj. článku 338 ZPP, který uvádí, že písemné znění rozsudku musí obsahovat formální úvod, výrok a odůvodnění.

Úvod rozsudku musí obsahovat: informaci o tom, že se rozsudek oznamuje jménem Chorvatské republiky, název soudu, křestní jméno a příjmení samosoudce nebo předsedajícího soudce, soudce zpravodaje a členů senátu, křestní jméno a příjmení a místo bydliště nebo sídlo stran, jejich právních zástupců a zmocněnců, stručné uvedení předmětu řízení, datum ukončení jednání, údaje stran, jejich zmocněnců, kteří se řízení zúčastnili, a datum vynesení rozsudku.

Výrok rozsudku musí obsahovat rozhodnutí soudu ohledně přijetí nebo odmítnutí konkrétních nároků ve věci samé a sekundárních nároků, stejně jako rozhodnutí ohledně existence nebo neexistence nároku předloženého k vypořádání (článek 333 ZPP).

V odůvodnění soud uvede nárok stran, skutečnosti, které uvedly, a důkazy, na nichž jsou tyto nároky založeny, které z těchto skutečností jsou prokázány, proč a jak byly prokázány a zda byly prokázány provedením důkazů, jaké důkazy byly předloženy a proč a jak byly posouzeny. Soud zejména uvede, která ustanovení hmotného práva byla použita v rozhodnutí o nárocích stran, a v případě potřeby uvede také svůj postoj k stanovisku stran o právních důvodech sporu a k jakýmkoliv návrhům nebo námitkám, které soud neodůvodnil v rozhodnutích, která učinil v průběhu řízení.

Odůvodnění v případě rozsudku pro zmeškání, rozsudku založeného na přiznání nároku nebo rozsudku založeného na prominutí nároku uvádí pouze důvody pro vynesení těchto rozsudků.

1.8 Náhrada nákladů

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení o drobných nárocích je založeno na obecných ustanoveních zákona ZPP, přičemž strana, která spor zcela prohraje, je povinna nahradit náklady druhé strany, případně i osoby zasahující za tuto stranu.

Pokud je strana v řízení částečně úspěšná, soud může s přihlédnutím k dosaženému úspěchu nařídit každé straně, aby nesla své vlastní náklady, nebo jedné straně, aby druhé straně, případně osobě za tuto stranu zasahující nahradila poměrný podíl jejich nákladů.

Soud může rozhodnout, že jedna strana má nahradit veškeré náklady, které vzniknou druhé straně nebo osobě za tuto stranu zasahující, pokud druhá strana neuspěla pouze v relativně nepodstatné části svého nároku a u této části nevznikly samostatné náklady.

Naproti tomu strana sporu je povinna bez ohledu na výsledek případu nahradit veškeré náklady druhé strany, které jsou výsledkem jejího vlastního pochybení nebo událostí, kterými utrpěla.

1.9 Možnost odvolání

V řízení o drobných nárocích mohou strany podat odvolání proti rozsudku nebo rozhodnutí v prvním stupni, a to do osmi dnů.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy je rozsudek nebo rozhodnutí doručeno. Pokud je rozsudek nebo rozhodnutí straně úředně doručeno, počítá se lhůta ode dne předání.

Rozsudek nebo rozhodnutí ukončující řízení o drobných nárocích lze napadnout z důvodů podrobně popsaných v bodě 1.6, tj. z důvodu podstatného porušení náležitostí občanskoprávního řízení uvedených v bodech 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 a 11 čl. 354 odst. 2 ZPP nebo z důvodu právní chyby.

Poslední aktualizace: 23/08/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.