Drobné nároky

Česko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Samostatné řízení o drobných nárocích v České republice neexistuje. Kategorie bagatelních sporů (tj. výše finančního plnění) je zohledněna pouze u odvolacího řízení a u dovolacího řízení.

1.2 Použití řízení

Podle znění § 202 odst. 2 občanského soudního řádu není odvolání přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

Proti rozsudku pro uznání a pro zmeškání tedy odvolání podat lze, byť jimi bylo rozhodnuto o částce nižší než 10 000 Kč.

Podle § 238 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu není přípustné dovolání proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

1.3 Formuláře

Ve vztahu k bagatelnímu řízení neexistují žádné speciální formuláře.

1.4 Pomoc

Soudy mají dle občanského soudního řádu povinnost poskytovat účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech. Zákon tedy pro konkrétní procesní situaci stanoví, jakého poučení se účastníku v dané situaci má od soudu dostat.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Předkládání, hodnocení i získávání důkazů ve sporech, jakékoli finanční částky, které se občanské soudní řízení týká, je ovládáno stejnými pravidly.

1.6 Písemné řízení

Zákon pro řízení o bagatelních nárocích nestanoví žádné výjimky, co do způsobu vedení řízení.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozhodnutí se pro bagatelní věci nijak neodlišuje.

1.8 Náhrada nákladů

Pro náhradu nákladů se uplatní obecná pravidla občanského soudního řízení.

1.9 Možnost odvolání

Jak je již uvedeno výše, odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

Poslední aktualizace: 31/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.