Drobné nároky

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Stávající finské právní předpisy neobsahují procesní postupy, které by záležely na výši nárokované peněžní částky. V závislosti na povaze věci však může být nařízena vhodná forma řízení. Věc projde všemi jednotlivými fázemi úplného soudního řízení, pouze pokud k tomu jsou důvody a pokud si to účastníci řízení přejí. Věc může například rozhodnout samosoudce, a to aniž by proběhlo ústní jednání, nebo může být rozhodnuta ve výlučně písemném řízení. Nesporné občanskoprávní věci používají zvláštní řízení. Nesporné nároky se řeší ve zjednodušeném řízení popsaném výše (viz oddíl „Řízení pro platební rozkaz – Finsko“ a „Automatizované zpracovávání – Finsko“).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Jak bylo uvedeno výše, peněžní hodnota nároku není podstatná. Forma řízení závisí na povaze dané věci.

1.2 Použití řízení

Řízení v občanskoprávních věcech začíná podáním písemného návrhu k okresnímu soudu (käräjäoikeus). Návrh ve věci nesporných nároků lze rovněž podat elektronicky (viz oddíl „Řízení pro platební rozkaz – Finsko“).

1.3 Formuláře

Na vnitrostátní úrovni neexistují žádné standardní formuláře s výjimkou formuláře k oznámení záměru podat odvolání proti rozhodnutí okresního soudu. Některé okresní soudy si vytvořily vlastní formuláře na korespondenci různého druhu; jedná se obvykle o formuláře návrhů nebo odpovědí. Použití formulářů není povinné.

Návrh ve věci nesporných nároků lze podat prostřednictvím elektronického formuláře (viz oddíl „Řízení pro platební rozkaz – Finsko“).

1.4 Pomoc

S procesními úkony v případě potřeby poradí soudní podatelny.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Není-li nárok zpochybňován, není nutné dokazování. V případě, že celé řízení probíhá písemně, posuzují se pouze písemné důkazy. Neexistují žádná zvláštní ustanovení, která by stanovovala specifická pravidla provádění důkazů u drobných nároků.

1.6 Písemné řízení

Věc lze rozhodnout výlučně na základě písemných důkazů, aniž by se konalo ústní jednání. Nesporné věci se takto rozhodují vždy. Rozporovaný nárok lze rozhodnout výlučně na základě písemných důkazů, pouze pokud jeho povaha nevyžaduje jednání ve věci a pokud žádný z účastníků řízení proti použití písemného řízení nic nenamítá.

1.7 Obsah rozsudku

Žádná zvláštní ustanovení neupravují obsah rozsudků ve věcech drobných nároků.

1.8 Náhrada nákladů

Účastníkovi řízení, který spor prohraje, je zpravidla nařízeno zaplatit přiměřené náklady řízení, jež protistraně při provádění všech nezbytných úkonů v dané věci vznikly. U nesporných nároků a věcí, jejichž předmětem je nájemné za bytové prostory, byly ovšem stanoveny stropy týkající se částek, které mají být uhrazeny. V těchto případech se maximální výše nákladů, jejichž náhradu lze žalovanému uložit, stanoví podle tabulky.

1.9 Možnost odvolání

Povaha věci nemá vliv na právo na odvolání. Odvolací řízení je ve všech věcech totožné. Ve stanovené lhůtě musí být podáno oznámení o záměru podat proti rozhodnutí okresního soudu odvolání; vlastní odvolání pak projednává odvolací soud (hovioikeus).

Poslední aktualizace: 19/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.