Drobné nároky

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Řízení o drobných nárocích lze zahájit podáním návrhu místním soudům (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) a soudcům pro spory v oblasti ochrany (juges des contentieux de la protection) v souladu s článkem 756 a následujícími články občanského soudního řádu.

Řízení je ústní, účastníci řízení však mohou předložit písemné závěry, pokud si to přejí.

V návrhu se může uvést, že žalobce souhlasí s řízením bez jednání (článek 757 občanského soudního řádu). Článek 828 občanského soudního řádu účastníkům řízení rovněž umožňuje vyslovit v kterékoli fázi řízení souhlas s tím, aby se řízení uskutečnilo bez jednání. Toto řízení bez jednání je v platnosti od 1. ledna 2020 a bylo inspirováno evropským řízením o drobných nárocích.

Soudní tajemník předvolá účastníky řízení k jednání doporučeným dopisem s doručenkou. Pokud žalovaný tento dopis neobdrží, může soudce žalobce požádat, aby jej nechal doručit soudním vykonavatelem (huissier de justice).

Soudnímu řízení musí podle volby jeho účastníků předcházet pokus o smír za účasti smírce, pokus o mediaci nebo pokus o participativní řízení, jinak může soudce z vlastního podnětu rozhodnout o nepřípustnosti návrhu.

Právní zastoupení není povinné. Účastníky řízení může zastupovat jejich manžel/manželka, druh/družka, osoba, se kterou uzavřeli občanský pakt solidarity, rodiče nebo příbuzní v přímé či vedlejší linii a osoby, které jim poskytují služby.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Nárok nesmí přesahovat 5 000 EUR a musí spadat do příslušnosti místního soudu nebo soudce pro spory v oblasti ochrany.

1.2 Použití řízení

1.3 Formuláře

Existuje formulář pro předložení věci soudu.

Formulář CERFA č. 11764*08 je k dispozici na internetových stránkách francouzské vlády, u všech přijímacích služeb pro účastníky řízení (Services d'Accueil Unique du Justiciable) a na adrese www.justice.fr.

1.4 Pomoc

Vzhledem k tomu, že se jedná o zjednodušené řízení, které se vztahuje na částky nepřesahující 5 000 EUR, a že strany jsou vyslechnuty soudem, pokud se nedohodnou na řízení bez ústního jednání, není v právních předpisech stanovena žádná právní pomoc. Účastníci řízení mohou nicméně využít pomoci advokáta nebo jím mohou být zastoupeni, a to i poté, co požádali o právní pomoc.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Pravidla týkající se dokazování jsou podobná pravidlům vztahujícím se na běžná řízení.

1.6 Písemné řízení

Vyjma případů, kdy se účastníci dohodnou na řízení bez jednání, neexistuje v rámci takovýchto řízení na návrh postup probíhající výhradně písemnou formou.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidla vztahující se na rozsudek jsou tatáž jako pravidla, která se použijí v rámci běžného řízení.

1.8 Náhrada nákladů

Pravidla, která se použijí, jsou stejná jako u ostatních řízení. Jelikož však toto řízení v zásadě nevyžaduje ustanovení advokáta nebo právní zastoupení, náklady s ním spojené jsou nižší.

1.9 Možnost odvolání

Z důvodu hodnoty nároku je možnost odvolání vyloučena. Proti rozhodnutí lze podat pouze odpor (jestliže žalovaný neobdržel předvolání k soudnímu jednání) nebo kasační opravný prostředek (pokud žalovaný obdržel předvolání).

Související odkazy

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (Ministère de la Justice)

Portál Legifrance

Poslední aktualizace: 12/01/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.