Drobné nároky

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Samostatné řízení o drobných nárocích není v rámci občanského soudního řádu stanoveno. Existuje nicméně zvláštní procesní ustanovení § 495a občanského soudního řádu, které umožňuje zkrácené řízení. Na základě tohoto ustanovení může soud po náležitém uvážení v případě, že hodnota nároku nepřevyšuje 600 EUR, postupovat využít zkrácené řízení. Žádné další omezení použitelnosti tohoto řízení (například že by se vztahovalo pouze na určité druhy sporných věcí) občanský soudní řád neobsahuje.

1.2 Použití řízení

Jak bylo řečeno výše, je na uvážení soudu, zda bude postupovat pomocí zkráceného řízení a využije některé z jeho možností. Soud nicméně není povinen vést zkrácené řízení, může tedy i v případech, kdy je hodnota nároku nižší než 600 EUR, postupovat obvyklým postupem.

Rozhodnutí soudu, jak bude řízení vést, nemohou účastníci řízení napadnout. Mohou pouze žádat o nařízení jednání.

1.3 Formuláře

Nepoužívají se žádné zvláštní formuláře.

1.4 Pomoc

Pomoc se řídí obecnými pravidly. Usnadnění řízení spočívá totiž pouze ve volbě jednoduššího postupu. Účastníkům řízení, které nezastupuje advokát, je proto v otázkách procesního práva poskytována pomoc týmž způsobem jako těm účastníkům, které advokát zastupuje. V Německu je v rámci řízení před okresními soudy například přípustné, aby žaloba byla sdělena ústně a zaprotokolována v podatelně. Právě tak má i účastník zastoupený advokátem možnost podat vysvětlení nikoli prostřednictvím svého advokáta, nýbrž přímo do protokolu.

To, jestli účastníka řízení zastupuje, nebo nezastupuje advokát, nemění v zásadě nic na způsobu a rozsahu povinností soudu podávat vysvětlení a informace. Soud má ze zákona povinnost podávat informace a vysvětlení týkající řízení, a to z hlediska právního i věcného.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Soud může využívat i za jiných okolností neobvyklé způsoby shromažďování důkazů. Na rozdíl od jiných typů řízení, kdy se uplatňuje zásada přímosti, tzn. vyslýchání svědků, znalců či účastníků řízení před soudem za přítomnosti účastníků řízení, může soud v rámci zkráceném řízení nařídit zejména telefonické či písemné dotazování svědků, znalců a účastníků řízení.

1.6 Písemné řízení

Řízení probíhající výhradně písemnou formou je možné. Na žádost některého z účastníků řízení musí ovšem být nařízení jednání.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudek má ve srovnání s obvyklým řízením jednodušší formu. Souvisí to s tím, že proti rozsudkům o hodnotě nároku do výše 600 EUR nelze v zásadě podat opravný prostředek.

Nemusí například obsahovat vylíčení skutkového stavu. Nemusí v něm být ani vyloženy důvody rozhodnutí, pokud na nich účastníci řízení netrvají nebo pokud je jejich podstatný obsah uveden v protokolu. Z důvodu požadavků mezinárodního právního styku nelze ovšem od odůvodnění rozsudku vypustit v situaci, kdy lze očekávat, že má být rozsudek vykonán v zahraničí ve smyslu § 313a odst. 4 občanského soudního řádu.

Pokud bylo výjimečně povoleno odvolání, řídí se forma rozsudku obecnými pravidly.

1.8 Náhrada nákladů

Náhrada nákladů řízení nepodléhá žádným omezením, vztahují se na ni obecná pravidla.

1.9 Možnost odvolání

Možnost použít opravné prostředky je v případě rozsudků o nárokované hodnotě do výše 600 EUR v zásadě vyloučena. Ve výjimečných případech je použití těchto prostředků možné za předpokladu, že je soud prvního stupně v rozsudku připustí s ohledem na závažnost věci nebo s ohledem na to, že rozvoj práva či zajištění jednotné judikatury vyžadují, aby rozhodl odvolací soud.

Jestliže odvolání není připuštěno a soud prvního stupně porušil právo účastníků sporu na slyšení způsobem, který mohl mít zásadní vliv na výsledek řízení, obnoví se na základě stížnosti účastníka, v jehož neprospěch bylo původně rozhodnuto, řízení u soudu prvního stupně. Pokud soud námitce nevyhoví, má účastník sporu jedinou možnost, a to podat ústavní stížnost u Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht).

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.