Drobné nároky

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Existuje v Řecku řízení o drobných nárocích (tj. zvláštní řízení, které je v porovnání s běžným řízením procesně zjednodušené a které se použije ve věcech týkajících se nároků s hodnotou pod určitou peněžní částku nebo u určitých typů sporů bez ohledu na peněžní částku)?

Občanský soudní řád obsahuje zvláštní ustanovení zabývající se drobnými nároky (kapitola XIII § 466–472).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Zvláštní ustanovení o drobných nárocích se použijí v těchto případech: 1. spadá-li předmět sporu do pravomoci okresního civilního soudu (eirinodikeío) a týká-li se nároků nebo práv k movitým věcem či vlastnictví movitých věcí, jejichž hodnota nepřesahuje 5 000,00 EUR; nebo 2. přesahuje-li hodnota předmětu sporu 5 000,00 EUR tehdy, prohlásí-li žalobce, že v rámci vypořádání nároku nebo práva, jež jsou předmětem žaloby, přijme částku nepřesahující 5 000,00 EUR. V tomto případě bude žalovanému, který neměl ve věci úspěch, nařízeno, aby uspokojil nárok nebo právo, jež jsou předmětem žaloby, nebo aby uhradil odhadovanou hodnotu, kterou soud schválí.

1.2 Použití řízení

Řízení je povinné.

Soud ani strany sporu nemohou místo zvláštního řízení o drobných nárocích použít běžné řízení.

1.3 Formuláře

Formuláře nejsou k dispozici.

1.4 Pomoc

Je účastníkům řízení, které nezastupuje právník, poskytnuta pomoc ohledně procesních záležitostí (např. ze strany soudního úředníka nebo soudce)? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Účastníci řízení mohou soudu jednat bez právního zastoupení. Účastníka řízení může zastupovat rovněž jeho manžel/manželka, příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii, pokrevní příbuzný až ve druhém stupni nebo příbuzný z manželovy/manželčiny strany až ve druhém stupni či placený zaměstnanec v jeho zaměstnání. Vždy se má za to, že manžel/manželka může jednat jménem druhého manžela a může ustanovit jiné zástupce. Žádný předpis neukládá v těchto případech soudnímu úředníkovi nebo soudci povinnost poskytnout pomoc účastníkům řízení či jejich zástupcům, kteří nejsou právníky.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Jsou určitá pravidla týkající se provádění důkazů v porovnání s běžným řízením zjednodušena? Pokud ano, která a v jakém rozsahu?

Při projednávání drobných nároků v rámci zvláštního řízení o drobných nárocích se mohou soudci okresního civilního soudu odchýlit od běžných procesních pravidel: mohou vzít v potaz důkazy, které nesplňují zákonné požadavky, a při zjišťování skutečností mohou podle svého uvážení použít postup, který se jim za daných okolností zdá nejbezpečnější, nejrychlejší a nejméně nákladný.

1.6 Písemné řízení

Žalobu lze podat písemně na podatelně okresního civilního soudu, nebo ústně před soudcem okresního civilního soudu, přičemž v tomto případě se vyhotoví zápis. Žaloba musí obsahovat: a) přesný popis skutečností, které dokládají nárok v souladu s právními předpisy a které odůvodňují podání žaloby žalobce na žalovaného; b) přesný popis předmětu sporu; c) konkrétní formu žalobního petitu a d) veškeré dostupné formy důkazů.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí jsou vydávána ústně během veřejného jednání soudu, obvykle ihned po projednání, dokud soud stále zasedá a předtím, než soudce přikročí k další věci. Rozhodnutí není stranám doručeno, je-li v soudním protokolu potvrzeno, že rozhodnutí bylo vydáno v přítomnosti obou stran nebo osob, které jednají jménem žalobce.

1.8 Náhrada nákladů

Náklady se nehradí.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozhodnutím o drobných nárocích se nelze odvolat.

Poslední aktualizace: 17/07/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.