Drobné nároky

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Kromě řízení stanoveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (a § 598 až 602 zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu, který upravuje všechny záležitosti, jež nejsou upraveny uvedeným nařízením) nestanovilo platné maďarské právo ode dne 1. ledna 2018 žádné zvláštní řízení pro drobné nároky. Drobné nároky se řídily zákonem III z roku 1952 o občanském soudním řádu; tento zákon byl však nahrazen zákonem CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu, s účinností ode dne 1. ledna 2018. To znamená, že ode dne 1. ledna 2018 nejsou v maďarském občanském právu specifická pravidla platná pro drobné nároky. V důsledku toho se pro vymáhání drobných nároků používají všeobecná pravidla. Avšak řízení zahájená před 1. lednem 2018 se vedou v souladu s předchozím zákonem III z roku 1952 o občanském soudním řádu. Následující se tudíž týkají pouze probíhajících řízení, jež byla zahájena před 1. lednem 2018.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích lze uplatnit při řízeních o vymáhání pohledávek, jejichž hodnota nepřevyšuje 1 milion HUF, které se staly předmětem sporu v návaznosti na odpor proti platebnímu rozkazu nebo které vyplývají z řízení o vydání platebního rozkazu, tj. když

a) návrh na vydání platebního rozkazu zamítne notář ex officio a navrhovatel následně podá soudní žalobu, aby vymáhal pohledávku;

b) řízení o platebním rozkazu zastaví notář a navrhovatel následně podá soudní žalobu, aby vymáhal pohledávku.

1.2 Použití řízení

Toto řízení používají okresní soudy (járásbíróság).

1.3 Formuláře

Neexistuje žádný žalobní formulář pro podání návrhu na zahájení řízení, avšak pro řízení o platebním rozkazu, které takovým návrhům předchází – a které spadá do působnosti notářů – existuje formulář, který je k dispozici na domovské internetové stránce maďarské komory notářů a v notářských kancelářích.

1.4 Pomoc

V tomto případě je poskytována pomoc. Aby bylo prosazování práv umožněno i fyzickým osobám, jejichž příjmy a finanční situace jim neumožňují nést náklady řízení, jsou tyto osoby na základě vlastní žádosti od těchto nákladů zcela nebo zčásti osvobozeny. Podle zákona o poplatcích mohou mít strany sporu rovněž nárok na úlevu na soudních poplatcích (osvobození od poplatků nebo právo na odložení povinnosti jejich zaplacení) a osoby v hmotné nouzi mají v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci v případě potřeby rovněž nárok na právního zástupce nebo advokáta, aby se mohly účinné domáhat svých práv.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízeních zahájených v důsledku odporu podanému proti platebnímu rozkazu vyrozumí soud žalovaného o skutečnostech a důkazech předložených žalobcem nejpozději v předvolání k jednání. Strana sporu může předložit důkazy nejpozději v první den jednání. Výjimkou z tohoto pravidla je, že strana sporu může předložit důkazy kdykoli během řízení v případě, že s tím druhá strana souhlasí nebo pokud se daná strana v předložených důkazech dovolává skutečností nebo důkazů, pravomocných soudních rozhodnutí nebo jiných správních rozhodnutí, o nichž se z důvodů, které nebyly na její straně, dozvěděla až po uplynutí standardní lhůty stanovené pro předložení důkazů, případně o nichž byla z důvodů, které nebyly na její straně, informována až po uplynutí této lhůty, a pokud tato strana dostatečně toto tvrzení doloží.

Pokud je provedena změna žalobního návrhu nebo je předložen protinávrh, může strana sporu předložit příslušné důkazy při provedení této změny / podání tohoto protinávrhu, zatímco v případě odporu proti nároku na započtení mohou být důkazy týkající se nároku na započtení předloženy současně s podáním odporu. Soud musí odmítnout veškeré důkazy předložené v rozporu s těmito ustanoveními. Ve všech ostatních ohledech platí obecná pravidla dokazování.

1.6 Písemné řízení

Soud vede rovněž ústní jednání ve věci.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozsudku se řídí obecně platnými předpisy s tím, že účastníkům řízení musí být po vydání výroku poskytnuty informace o náležitostech odvolání a o právních důsledcích nedodržení těchto náležitostí.

1.8 Náhrada nákladů

Obecně se uplatní zásada, že „neúspěšná strana sporu platí“.

1.9 Možnost odvolání

Možnost odvolání je v řadě ohledů omezena; nejdůležitějším z těchto omezení je, že odvolání lze podat pouze z důvodu závažného porušení procesních pravidel v prvním stupni nebo nesprávného uplatnění hmotného práva. Tato obecná pravidla platí pro podání odvolání a pro lhůtu stanovenou pro jejich podání, přičemž odvolání se podává k soudu, který vydal rozsudek v prvním stupni, ve lhůtě 15 dnů od doručení rozsudku, a bude jej posuzovat příslušný krajský soud (törvényszék).

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.