Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Drobné nároky

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, takovéto řízení podle irského práva existuje jako alternativní způsob uplatňování drobných nároků v občanských věcech [viz Pravidla okresních soudů (řízení o drobných nárocích) z let 1997 a 1999]. Jedná se o službu poskytovanou kancelářemi okresních soudů (District Court), která je určena pro levné řešení spotřebitelských nároků bez zapojení advokáta. Řízení týkající se drobných nároků (tj. určitých nároků do maximální výše 2 000 EUR) lze rovněž zahájit přes internet.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Mezi druhy nároků, na něž se vztahuje řízení o drobných nárocích, patří:

i) nárok týkající se zboží nebo služeb zakoupených pro soukromé účely od osoby, která je prodává v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitelské nároky);

ii) nárok týkající se menší škody na majetku (avšak s vyloučením škody na zdraví);

iii) nárok týkající se nevrácení kauce v případě určitých druhů pronajímaného majetku. Například prázdninový dům nebo pokoj/byt v prostorách, kde bydlí i vlastník, za předpokladu, že nárok nepřesáhne 2 000 EUR.

Nároky týkající pronajímatele/nájemce nebo pronajímaného ubytování, na které se nevztahuje řízení o drobných nárocích, mohou být předloženy Radě pro pronájem soukromých bytových prostor: Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O‘Connell Bridge House, D‘Oliver Street, Dublin 2. Internetová stránka: https://www.rtb.ie.

Z řízení o drobných nárocích jsou vyloučeny nároky vyplývající z(e):

i) smlouvy o koupi najaté věci;

ii) porušení leasingové smlouvy;

iii) dluhů.

1.2 Použití řízení

Aby mohl spotřebitel využít tohoto řízení, musí zboží nebo služby zakoupit pro soukromé účely od osoby, která je prodává v rámci své podnikatelské činnosti. Od ledna 2010 může řízení využít také jeden podnikatelský subjekt vůči jinému podnikatelskému subjektu. Drobnými nároky se zabývá úředník okresního soudu označovaný jako Small Claims Registrar. Pokud je to možné, soudní úředník pro drobné nároky vyjedná dohodu mezi stranami bez nutnosti soudního projednání. Pokud nelze záležitost vyřešit dohodou, uvedený úředník předloží nárok okresnímu soudu k projednání.

Žalobce si musí být jistý jménem a adresou osoby nebo společnosti, vůči které chce svůj nárok vznést. Pokud se jedná o společnost, musí použít přesnou obchodní firmu. Tyto údaje musí být přesné, aby mohl nejvyšší úředník v hrabství (sheriff) vykonat soudní příkaz (soudní rozhodnutí).

Pokud soudní úředník pro drobné nároky obdrží oznámení od žalovaného, který nárok zpochybní nebo vznese protinárok, soudní úředník kontaktuje žalobce a poskytne mu kopii odpovědi nebo reakce žalovaného na nárok. Soudní úředník může obě strany vyslechnout a jednat s nimi ve snaze dosáhnout dohody.

Pokud žalovaný nárok uzná, musí kancelář soudního úředníka informovat tak, že zašle zpět formulář Oznámení o přijetí odpovědnosti. Pokud žalovaný nereaguje, nárok se automaticky považuje za nezpochybněný. Okresní soud pak vydá příkaz ve prospěch žalobce (aniž by se žalobce musel dostavit před soud) na žalovanou částku a nařídí její uhrazení v krátké přesně stanovené lhůtě.

1.3 Formuláře

Soudní úředník pro drobné nároky poskytne žalobci formulář žádosti, nebo lze tento formulář stáhnout z internetové stránky soudní služby na adrese https://www.courts.ie.

1.4 Pomoc

Jelikož účelem řízení o drobných nárocích je levně řešit spotřebitelské nároky bez zapojení advokáta, nejsou obecně právní pomoc nebo poradenství pro tento druh nároků nezbytné.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Pokud se záležitost dostane před soud, strany se musí dostavit k jednání okresního soudu. Věc bude projednávána veřejně v rámci běžného zasedání okresního soudu. Po vyvolání věci soudní úředník povolá žalobce na svědeckou lavici k podání výpovědi. Výpověď musí být poskytnuta pod přísahou nebo na základě čestného prohlášení a žalovaný může provést křížový výslech žalobce ohledně záležitostí týkajících se nároku. Žalovaný bude mít rovněž příležitost vypovídat. Každý svědek může být podroben křížovému výslechu protistranou nebo jejím právním zástupcem, je-li přítomen. Strany mají rovněž právo předvolat svědky nebo předložit výpovědi svědků, ale nemohou požadovat náhradu nákladů s tím spojených, neboť toto řízení nebylo koncipováno tak, aby pokrylo takovéto výdaje, ale jeho účelem je umožnit relativně nenákladné soudní řešení drobných nároků.

1.6 Písemné řízení

Pokud soudní úředník pro drobné nároky záležitost nevyřeší, pak musí v den soudního jednání žalobce předložit listinné důkazy dokládající daný nárok, například jakékoli související dopisy, stvrzenky nebo faktury. Kromě toho budou mít obě strany příležitost ústně vypovídat a mohou být vyslechnuty protistranou.

1.7 Obsah rozsudku

Pokud žalobce uspěje, okresní soud pak v jeho prospěch vydá příkaz na žalovanou částku a nařídí její uhrazení v krátké přesně stanovené lhůtě.

1.8 Náhrada nákladů

Strany sice mohou vyžít služeb právního zástupce, nemají však nárok na náhradu nákladů s tím spojených druhou stranou, a to ani v případě, že při projednávání uspějí. Podstatou řízení o drobných nárocích je umožnit předložení nároku bez nutnosti právního zastoupení.

1.9 Možnost odvolání

Žalobce a žalovaný mají právo podat opravný prostředek proti příkazu okresního soudu k obvodnímu soudu (Circuit Court). Obvodní soud může přiznat náhradu nákladů, ale záleží na rozhodnutí jednotlivých soudců obvodního soudu.

Související odkazy

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.